LP/2020/326 Národná správa SR spracovaná v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V podkapitole H.7.1 Archivácia záznamov žiadame názov „Archivácia záznamov“ nahradiť názvom „Ukladanie dokumentácie“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje termíny registratúrny záznam a archívny dokument. Obsahom podkapitoly je postup pri manipulácii a ukladaní tak registratúrnych záznamov ako aj archívnych dokumentov. Vzhľadom k tomu, je žiadúce upraviť termín, ktorý zodpovedá obsahu podkapitoly. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V kapitole H.7. Inštitucionálne opatrenia po uzatvorení úložiska žiadame slová „archivovali záznamy“ nahradiť slovami „ukladali dokumenty“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Náplňou činnosti je ukladanie tak registratúrnych záznamov ako aj archívnych dokumentov a preto je nevyhnutné upraviť termín tak, aby bol v súlade s platnou legislatívou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V podkapitole H.7.1 Archivácia záznamov žiadame v druhom odseku slová „Nie je možné z dnešného pohľadu určiť okamih, kedy bude táto činnosť ukončená, pri jej ukončení však bude dokumentácia odovzdaná útvaru, ktorý je predurčený pre dlhodobé uchovávanie písomností. Takýmto útvarom je z dnešného pohľadu štátny archív.“ Upraviť nasledovne: „Nie je možné z dnešného pohľadu určiť okamih, kedy bude táto činnosť ukončená. Po jej ukončení bude subjekt uchovávať dokumentáciu do uplynutia lehôt uloženia a následne pripraví vyraďovacie konanie. Registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou (archívne dokumenty) budú uložené do Slovenského národného archívu.“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie textu, termínov a postupov so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V prípade, že je pri niektorom právnom predpise zavedená legislatívna skratka, túto navrhujeme zaviesť na mieste, kde sa právny predpis v texte uvádza prvýkrát a túto skratku dôsledne dodržiavať v celom texte (napr. na str. 49 textu v prípade zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo na str. 51 textu v prípade zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V celom texte navrhujeme dodržiavať jednotné oficiálne označenie príslušných inštitúcií a vyhnúť sa rôznym označeniam tej istej inštitúcii (napr. na str. 83 textu sa v bode 1. a 2. uvádza „Národná rada Slovenskej republiky“, avšak v bode 3. sa uvádza „parlamentom“). V prípade zavedenia legislatívnej skratky pre niektorú inštitúciu, navrhujeme jej dôsledné dodržiavanie v celom texte. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V celom texte navrhujeme uvádzať presné a celé názvy európskych právnych predpisov v súlade s ich oficiálnym znením. V prípade, že je pri niektorom európskom právnom predpise zavedená legislatívna skratka, túto navrhujeme dôsledne dodržiavať v celom texte. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 159 je uvedené, že preprava sekundárnych odpadov zo spaľovania bude realizovaná v 1. kvartáli 2020, uvedený termín už uplynul, odporúčame uviesť, či sa to uskutočnilo alebo nie. V prípade, že nie, uviesť nový termín. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V prípade, že bol právny predpis novelizovaný viackrát, navrhujeme za názvom právneho predpisu uvádzať slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V predkladacej správe na poslednej strane v treťom odseku navrhujeme nahradiť slová „8. posudzovacieho zasadnutia“ slovami „7. posudzovacieho zasadnutia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Zásadná pripomienka: Pripomienkovaná časť: „Etapovitý harmonogram vývoja HÚ v SR“ (str. 11 a 12) „Navrhujeme, aby termíny realizácie jednotlivých kľúčových míľnikov projektu vývoja HÚ v Etapovitom harmonograme vývoja HÚ v SR boli vypustené.“ Odôvodnenie: „Harmonogram nezohľadňuje reálny stav potreby ukladania VJP v kontexte doby prevádzky súčasných JE a nových blokov MO34 ako aj potrebu dochladzovania VJP pred jeho konečným uložením. Pred definovaním termínu spustenia prevádzky HÚ ako aj rozpracovaniu etapovitého harmonogramu vývoja HÚ musí prebehnúť odborná diskusia, ktorá bude podložená spracovanými technicko-ekonomickými štúdiami. Keďže žiadna diskusia neprebehla a relevantné štúdie neboli spracované, vznášame pripomienku, aby harmonogram nemal definované akékoľvek termíny a rok spustenia prevádzky.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V texte materiálu je vhodné nahradiť slovo „spodná“ voda slovom „podzemná“ voda, nakoľko v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov nie je známy termín „spodná“ voda. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V celom texte navrhujeme uvádzať presné a celé názvy právnych predpisov v súlade s ich znením tak, ako boli uvedené v zbierke zákonov Slovenskej republiky a vyhnúť sa rôznym označeniam pre ten istý právny predpis. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V tabuľkovej časti 2.1 v dokumente „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ namiesto programu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 760 má byť program 076. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k „Etapovitý harmonogram vývoja HÚ v SR“ (str. 11 a 12) Navrhujeme, aby termíny realizácie jednotlivých kľúčových míľnikov projektu vývoja HÚ v Etapovitom harmonograme vývoja HÚ v SR boli vypustené Odôvodnenie: „Harmonogram nezohľadňuje reálny stav potreby ukladania VJP v kontexte doby prevádzky súčasných JE a nových blokov MO34 ako aj potrebu dochladzovania VJP pred jeho konečným uložením. Pred definovaním termínu spustenia prevádzky HÚ ako aj rozpracovaniu etapovitého harmonogramu vývoja HÚ musí prebehnúť odborná diskusia, ktorá bude podložená spracovanými technicko-ekonomickými štúdiami. Keďže žiadna diskusia neprebehla a relevantné štúdie neboli spracované, vznášame pripomienku, aby harmonogram nemal definované akékoľvek termíny a rok spustenia prevádzky.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Z informácií uvedených v predloženom materiáli vyplýva nedostatočná implementácia Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (oznámenie č. 43/2006 Z. z.) v rámci súčasného znenia legislatívnych predpisov z danej oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) Pripomienka k „Etapovitý harmonogram vývoja HÚ v SR“ (str. 11 a 12) „Navrhujeme, aby termíny realizácie jednotlivých kľúčových míľnikov projektu vývoja HÚ v Etapovitom harmonograme vývoja HÚ v SR boli vypustené.“ Odôvodnenie: „Harmonogram nezohľadňuje reálny stav potreby ukladania VJP v kontexte doby prevádzky súčasných JE a nových blokov MO34 ako aj potrebu dochladzovania VJP pred jeho konečným uložením. Pred definovaním termínu spustenia prevádzky HÚ ako aj rozpracovaniu etapovitého harmonogramu vývoja HÚ musí prebehnúť odborná diskusia, ktorá bude podložená spracovanými technicko-ekonomickými štúdiami. Keďže žiadna diskusia neprebehla a relevantné štúdie neboli spracované, vznášame pripomienku, aby harmonogram nemal definované akékoľvek termíny a rok spustenia prevádzky.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) V Prílohe č. IV (str. 180) v poznámke odporúčame zvážiť použitie slovného spojenia "pokročilý dizajn jadrového paliva" vzhľadom na to, že v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch sa termínom "dizajn" rozumie "vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) V celom dokumente (s. 57, s. 76, s. 79, s. 89, s. 90) navrhujeme doplniť za označením a číslom slovenskej technickej normy aj ich názov. STN EN ISO 9001: 2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky, STN EN ISO 9004: 2001 Systémy manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie výkonnosti, STN EN ISO 9001: 2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky, STN EN ISO 14001: 2016 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie, STN ISO 45001: 2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie, STN ISO/IEC 20000-1: 2014 Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 1: Požiadavky na systém manažérstva služieb. Odôvodnenie: Názvy technických noriem navrhujeme uviesť z dôvodu lepšej prehľadnosti, pretože pre širokú verejnosť sú len označenia technických noriem neznáme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) E.1.2 Legislatíva, bod 6 navrhujeme upraviť takto: „Slovenské technické normy (ďalej len „STN“), európske normy (EN) a medzinárodné normy (ISO, IEC) – majú odporúčací charakter.“ Súčasne navrhujeme, aby nelegislatívne dokumenty boli uvedené v samostatnej časti a neboli súčasťou časti Legislatíva. Odôvodnenie: Dosiahnutie súladu s terminológiou uvedenou v čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii, v ktorom sú medzinárodné normy definované ako normy prijaté uznaným medzinárodným normalizačným orgánom a európske normy definované ako normy prijaté jednou z európskych normalizačných organizácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) F.3 Systém manažérstva kvality držiteľa povolenia, Legislatívne požiadavky žiadame vypustiť tretiu odrážku. Odôvodnenie: Dosiahnutie súladu s priamo účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii, v ktorom sa norma definuje ako technická špecifikácia prijatá uznaným normalizačným orgánom, s ktorou súlad nie je povinný. Riešenie obsiahnuté v technickej norme má byť len jednou z možností ako dosiahnuť súlad s právnym predpisom, nie jediným. Technické normy sa považujú za minimálne odporúčané technické riešenie a ich dodržanie zabezpečuje používateľovi splnenie požiadaviek, ktoré z nich vyplývajú. Podľa § 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail