LP/2020/326 Národná správa SR spracovaná v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

Zoznam hromadných pripomienok

Autor Text pripomienky Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V texte materiálu je vhodné nahradiť slovo „spodná“ voda slovom „podzemná“ voda, nakoľko v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov nie je známy termín „spodná“ voda. Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V celom texte navrhujeme uvádzať presné a celé názvy právnych predpisov v súlade s ich znením tak, ako boli uvedené v zbierke zákonov Slovenskej republiky a vyhnúť sa rôznym označeniam pre ten istý právny predpis. Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V tabuľkovej časti 2.1 v dokumente „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ namiesto programu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 760 má byť program 076. Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 159 je uvedené, že preprava sekundárnych odpadov zo spaľovania bude realizovaná v 1. kvartáli 2020, uvedený termín už uplynul, odporúčame uviesť, či sa to uskutočnilo alebo nie. V prípade, že nie, uviesť nový termín. Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V prípade, že bol právny predpis novelizovaný viackrát, navrhujeme za názvom právneho predpisu uvádzať slová „v znení neskorších predpisov“. Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V predkladacej správe na poslednej strane v treťom odseku navrhujeme nahradiť slová „8. posudzovacieho zasadnutia“ slovami „7. posudzovacieho zasadnutia“. Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V prípade, že je pri niektorom právnom predpise zavedená legislatívna skratka, túto navrhujeme zaviesť na mieste, kde sa právny predpis v texte uvádza prvýkrát a túto skratku dôsledne dodržiavať v celom texte (napr. na str. 49 textu v prípade zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo na str. 51 textu v prípade zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.). Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V celom texte navrhujeme dodržiavať jednotné oficiálne označenie príslušných inštitúcií a vyhnúť sa rôznym označeniam tej istej inštitúcii (napr. na str. 83 textu sa v bode 1. a 2. uvádza „Národná rada Slovenskej republiky“, avšak v bode 3. sa uvádza „parlamentom“). V prípade zavedenia legislatívnej skratky pre niektorú inštitúciu, navrhujeme jej dôsledné dodržiavanie v celom texte. Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V celom texte navrhujeme dodržiavať jednotné oficiálne označenie príslušných inštitúcií a vyhnúť sa rôznym označeniam tej istej inštitúcii (napr. na str. 83 textu sa v bode 1. a 2. uvádza „Národná rada Slovenskej republiky“, avšak v bode 3. sa uvádza „parlamentom“). V prípade zavedenia legislatívnej skratky pre niektorú inštitúciu, navrhujeme jej dôsledné dodržiavanie v celom texte. Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V celom texte navrhujeme uvádzať presné a celé názvy európskych právnych predpisov v súlade s ich oficiálnym znením. V prípade, že je pri niektorom európskom právnom predpise zavedená legislatívna skratka, túto navrhujeme dôsledne dodržiavať v celom texte. Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Z informácií uvedených v predloženom materiáli vyplýva nedostatočná implementácia Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (oznámenie č. 43/2006 Z. z.) v rámci súčasného znenia legislatívnych predpisov z danej oblasti. Detail