LP/2020/293 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka ku kapitole 7. (Závery a odporúčania) bod 7.2 (Odporúčania) piaty odsek Znenie odporúčania uvedené v piatok odseku bodu 7.2 navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Odporúčanie týkajúce sa podpory pozemkových úprav ako základných systémových nástrojov na racionálne usporiadanie vlastníckych a užívateľských vzťahov k poľnohospodárskej pôde a na revitalizáciu poľnohospodárskej krajiny navrhujeme vypustiť, a to z dôvodu nerelevantnosti takéhoto odporúčania nakoľko Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 neposkytuje analýzu hodnoty za peniaze, t.j. neposudzuje vynaložené náklady na pozemkové úpravy s reálnymi prínosmi, na základe ktorých by bolo možné formulovať toto odporúčanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka doplnenie nového odporúčania do kapitoly 7. (Závery a odporúčania) bod 7.2 (Odporúčania) Do bodu 7.2 (Odporúčania) navrhujeme doplniť nové odporúčanie v nasledovnom znení: „okrem zvýšenia štátnej podpory je potrebné aj zníženie daňového a odvodového zaťaženia, predovšetkým pri dani z nehnuteľností, a to za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov v rámci Európskej únie “. Odôvodnenie: Pre zabezpečenie vyššej konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov v rámci Európskej únie je nevyhnutné, aby Slovenská republika zvýšila štátnu podporu pre poľnohospodárov, čím by prispela k ich vyššiemu rozvoju a vyššej možnosti presadiť sa na medzinárodnom trhu. Zároveň je nevyhnutné znížiť vysoké daňové a odvodové zaťaženie poľnohospodárov, najmä pri dani z nehnuteľnosti, ktoré predstavuje značnú prekážku v rámci rozvoja ich podnikateľskej činnosti v Európskej únii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka ku kapitole 7. (Závery a odporúčania) bod 7.2 (Odporúčania) štvrtý odsek Znenie odporúčania uvedené vo štvrtom odseku bodu 7.2 navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Odporúčanie týkajúce sa prepracovania doterajšej právnej úpravy vlastníckych a užívateľských vzťahov k pôde a vyváženia postavenia vlastníkov pôdy voči jej užívateľom v Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 navrhujeme vypustiť, a to z dôvodu nerelevantnosti takéhoto odporúčania, nakoľko Správa hodnotí stav poľnohospodárstva a potravinárstva za rok 2019 a teda navrhované odporúčanie nevyplýva z hodnotených skutočností v daných sektoroch za rok 2019. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 3. Ku kapitole 7. (Závery a odporúčania) bod 7.2 (Odporúčania) štvrtý odsek – Znenie odporúčania uvedené vo štvrtom odseku bodu 7.2 navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Odporúčanie týkajúce sa prepracovania doterajšej právnej úpravy vlastníckych a užívateľských vzťahov k pôde a vyváženia postavenia vlastníkov pôdy voči jej užívateľom v Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 navrhujeme vypustiť, a to z dôvodu nerelevantnosti takéhoto odporúčania, nakoľko Správa hodnotí stav poľnohospodárstva a potravinárstva za rok 2019 a teda navrhované odporúčanie nevyplýva z hodnotených skutočností v daných sektoroch za rok 2019. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 6. Doplnenie nového odporúčania do kapitoly 7. (Závery a odporúčania) bod 7.2 (Odporúčania) Do bodu 7.2 (Odporúčania) navrhujeme doplniť nové odporúčania v nasledovnom znení: - vypracovať a notifikovať schémy štátnej pomoci pre potravinársky priemysel na zelenú naftu, modernizáciu technologického vybavenia, ekologické spracovanie odpadu z potravín, likvidáciu biologického odpadu, prechod na udržateľné obalové materiály so zachovaním ich pozitívnych ochranných vlastností a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie; - pripraviť legislatívu o poskytovaní štátnej pomoci do potravinárskeho priemyslu, ktorá bude základom pre každoročné vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov v štátnom rozpočte SR; - doplniť potravinársky priemysel do Strategického plánu SR k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ na obdobie 2021 – 2027 a Intervenčnej stratégie tak, aby všetky potravinárske podniky (mikro, malé, stredné a veľké) boli oprávnenými žiadateľmi o finančné zdroje z OP PRV 2021-2027; - dôsledne skúmať, vzhľadom na význam potravinárskeho priemyslu, vplyv akýchkoľvek pripravovaných opatrení ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie potravinárskeho priemyslu v SR z pohľadu jeho konkurencieschopnosti a udržateľnosti; - akékoľvek právne predpisy, ktoré vedú k ďalšiemu navyšovaniu nákladov v potravinárskom sektore a tým k zvyšovaniu cien potravín riešiť v spolupráci so samosprávou v oblasti potravinárstva a sociálnymi partnermi; - vytvoriť funkčný poradenský systém pre potravinárstvo a poľnohospodárstvo v spolupráci s vedeckými a výskumnými inštitúciami MPRV SR a profesijnou samosprávou. Odôvodnenie: Neustále sa prehlbujúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami ukazuje, že Slovensko vyváža potraviny z nižšou pridanou hodnotou a na druhej strane sa zvyšuje dovoz spracovaných potravín s vyššou pridanou hodnotou. Nakoľko bola podpora potravinárstva dlhodobo zanedbávaná, je momentálne potravinárstvo najslabšou časťou celej potravinárskej vertikály. Je preto potrebné začať venovať podpore potravinárstva zvýšenú pozornosť a prijať efektívne opatrenia na jeho podporu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 5. Doplnenie nového odporúčania do kapitoly 7. (Závery a odporúčania) bod 7.2 (Odporúčania) Do bodu 7.2 (Odporúčania) navrhujeme doplniť nové odporúčanie v nasledovnom znení: „okrem zvýšenia štátnej podpory je potrebné aj zníženie daňového a odvodového zaťaženia, predovšetkým pri dani z nehnuteľností, a to za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov a potravinárov v rámci Európskej únie “. Odôvodnenie: Pre zabezpečenie vyššej konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov a potravinárov v rámci Európskej únie je nevyhnutné, aby Slovenská republika zvýšila štátnu podporu pre poľnohospodárov a potravinárov, čím by prispela k ich vyššiemu rozvoju a vyššej možnosti presadiť sa na medzinárodnom trhu. Zároveň je nevyhnutné znížiť vysoké daňové a odvodové zaťaženie poľnohospodárov a potravinárov, najmä pri dani z nehnuteľnosti, ktoré predstavuje značnú prekážku v rámci rozvoja ich podnikateľskej činnosti v Európskej únii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 4. Ku kapitole 7. (Závery a odporúčania) bod 7.2 (Odporúčania) piaty odsek - Znenie odporúčania uvedené v piatok odseku bodu 7.2 navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Odporúčanie týkajúce sa podpory pozemkových úprav ako základných systémových nástrojov na racionálne usporiadanie vlastníckych a užívateľských vzťahov k poľnohospodárskej pôde a na revitalizáciu poľnohospodárskej krajiny navrhujeme vypustiť, a to z dôvodu nerelevantnosti takéhoto odporúčania nakoľko Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 neposkytuje analýzu hodnoty za peniaze, t.j. neposudzuje vynaložené náklady na pozemkové úpravy s reálnymi prínosmi, na základe ktorých by bolo možné formulovať toto odporúčanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 1. Pripomienka všeobecného charakteru: Potravinárska komora Slovenska víta a ďakuje tvorcom tzv. Zelenej správy, že na základe podnetov PKS z predchádzajúcich rokov boli informácie o potravinárstve začlenené do samostatnej kapitoly. Do správ v nasledujúcich rokoch navrhujeme rozšíriť rozsah poskytovaných informácií za jednotlivé potravinárske odvetvia, ktoré by mohli byť uvedené v Prílohe 2 k Zelenej správe. Pri plnení tejto úlohy sme pripravení v maximálnej možnej miere participovať a predložiť konkrétne ukazovatele na doplnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) 2. Pripomienka všeobecného charakteru: V rámci ukazovateľov za potravinárske odvetvie navrhujeme, aby boli údaje v kapitole 2.2. a príslušných grafoch členené na mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle kritérií stanovených v Prílohe I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, a to aj vzhľadom na ďalšie porovnávanie v rámci potravinárskeho odvetvia v Európskej únii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Vlastnému materiálu, kapitola 7 (ZÁVERY A ODPORÚČANIA), bod 7.2 ODPORÚČANIA V bode 7.2. Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 navrhujeme doplniť nové odporúčania v nasledovnom znení: - „vypracovať samostatnú Správu o potravinárstve SR, kde budú podrobne rozobrané všetky sektory potravinárskeho priemyslu v nadväznosti na prijaté ciele v rámci dlhodobej koncepcie poľnohospodárstva a potravinárstva“, - „vypracovať a notifikovať schémy štátnej pomoci pre potravinársky priemysel na zelenú naftu, modernizáciu technologického vybavenia, ekologické spracovanie odpadu z potravín, likvidáciu biologického odpadu, prechod na udržateľné obalové materiály so zachovaním ich pozitívnych ochranných vlastností a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie“, - „pripraviť legislatívu o poskytovaní štátnej pomoci do potravinárskeho priemyslu, ktorá bude základom pre každoročné vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov v štátnom rozpočte SR“, - „doplniť potravinársky priemysel do Strategického plánu SR k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ na obdobie 2021 – 2027 a Intervenčnej stratégie tak, aby všetky potravinárske podniky (mikro, malé, stredné a veľké) boli oprávnenými žiadateľmi o finančné zdroje z OP PRV 2021-2027“, - „dôsledne skúmať, vzhľadom na význam potravinárskeho priemyslu, vplyv akýchkoľvek pripravovaných opatrení ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie potravinárskeho priemyslu v SR z pohľadu jeho konkurencieschopnosti a udržateľnosti“, - „akékoľvek právne predpisy, ktoré vedú k ďalšiemu navyšovaniu nákladov v potravinárskom sektore a tým k zvyšovaniu cien potravín riešiť v spolupráci so samosprávou v oblasti potravinárstva a sociálnymi partnermi“, - „vytvoriť účinný mechanizmus na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov v potravinárskom sektore“, - „presadzovať nákup slovenských potravín v organizáciách štátnej správy a verejnej správy“, - „dbať o čistotu podnikateľského prostredia v zmysle zamedzenia predaja nekvalitných potravín, falošných potravín a potravín na báze daňových deliktov“, - „vytvoriť funkčný poradenský systém pre potravinárstvo a poľnohospodárstvo v spolupráci s vedeckými a výskumnými inštitúciami MPRV SR a profesijnou samosprávou“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Vlastnému materiálu, kapitola 7 (ZÁVERY A ODPORÚČANIA), bod 7.2 ODPORÚČANIA V bode 7.2. Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 navrhujeme doplnenie nového odporúčania v nasledovnom znení: „okrem zvýšenia štátnej podpory je potrebné aj zníženie daňového a odvodového zaťaženia, predovšetkým pri dani z nehnuteľností, a to za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov v rámci Európskej únie “. Odôvodnenie: Pre zabezpečenie vyššej konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov v rámci Európskej únie je nevyhnutné, aby Slovenská republika zvýšila štátnu podporu pre poľnohospodárov, čím by prispela k ich vyššiemu rozvoju a vyššej možnosti presadiť sa na medzinárodnom trhu. Zároveň je nevyhnutné znížiť vysoké daňové a odvodové zaťaženie poľnohospodárov, najmä pri dani z nehnuteľnosti, ktoré predstavuje značnú prekážku v rámci rozvoja ich podnikateľskej činnosti v Európskej únii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiály a jeho prílohách a tabuľkách je uvedené množstvo nesprávnych štatistických informácií. Počet pripomienok ŠÚ SR obsahujúcich správne údaje, ich charakter, umiestnenie v tabuľkách a pod. sú takého charakteru, ktorý presahuje možnosti portálu slov-lex. Podľa Čl. 10 ods. 4 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky (schválená uznesením vlády SR č. 512 z 13. 6. 2001) predloží ŠÚ SR tieto pripomienky v listinnej podobe. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Príloha 2 (súbor Priloha-2-final), kapitola 6. Vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie. V kapitole sa spomína iba malé množstvo informácií, zameraných hlavne na ovzdušia a vodu. Na str. 94 - 95 ku pozemkovým úpravám rovnako chýba viacero ďalších informácií. Preto navrhujeme, aby sa tieto dodatočné informácie ohľadom poľnohospodárstva a potravinárstva a ich vzťahu ku ŽP doplnili. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Príloha 3 (súbor Príloha-3-final). Príloha sa zameriava pri priamych platbách ako aj pri rozvoji vidieka na finančné alokácie, ale už nie na konkrétne výstupy. Dávame na zváženie, aby sa doplnilo viac informácií (napr. pri priamych platbách, aký mal dopad greening na poľnohospodárstvo ako aj ŽP a pod.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Príloha 1 (súbor Priloha-1-final). Odporúčame popísať viac aj informácie ohľadom medzinárodných zmlúv (typu Mercosur) a ich vplyv na EÚ/SR poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Navrhujeme doplniť nasledovné opatrenie do časti 7.2 Odporúčania: MPRV SR pripraví a zavedie podporné nástroje s cieľom podpory budovania vertikálnych štruktúr tak, aby doma dopestované suroviny boli aj doma spracované na potraviny a generovala sa tak zvýšená pridaná hodnota. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál (súbor 5_Vlastný-materiál), kapitola 7.2 Odporúčania. V odporúčaniach chýba, resp. je minimálne spomenutá ochrana životného prostredia, pričom Spoločná poľnohospodárska politika EÚ v plánovacom cykle 2021-2027 naň kladie dôraz a finančná podpora bude viazaná na plnenie stanovených cieľov (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en). Na doplnenie uvádzame, že z hľadiska ochrany a manažmentu vôd je potrebné v rezorte poľnohospodárstva dôsledne: - implementovať smernicu 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodnej politiky, vrátane tzv. dcérskej smernice 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcim z poľnohospodárstva, - uplatňovať zákon 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon), najmä §30 – týkajúci sa ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov a zákon 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál (súbor 5_Vlastný-materiál), kapitola 7.2 Odporúčania. Síce sa spomínajú nové EÚ stratégie (aj vo vzťahu ku ŽP, ako EÚ Green Deal alebo stratégie pre biodiverzitu), navrhujeme však zobrať v budúcnosti do úvahy aj národné stratégie a akčné plány týkajúce sa ŽP, ale súvisiace aj s agendou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (Envirostratégia do roku 2030, stratégia a AP pre adaptáciu na zmeny klímy, AP pre boj proti suchu, Vodný plán SR a ďalšie). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V celom materiáli absentuje vyjadrenie aj vo vzťahu ku agende životného prostredia a Ministerstva životného prostredia SR. Navrhujeme priblížiť prepojenie na strategické dokumenty MŽP SR, ktoré majú súvis s agendou poľnohospodárstva a podobne (v Prílohe 9 sa vôbec MŽP SR - ani medzi skratkami - nespomína). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál (súbor 5_Vlastný-materiál), kapitola 7.1 Závery. Navrhujeme viac sa zamerať aj na dopady poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na oblasť životného prostredia, spomínajú sa iba emisie skleníkových plynov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál (súbor 5_Vlastný-materiál), kapitola 7.2 Odporúčania. Vo vete „naďalej rozširovať pestovanie zeleniny s využitím netradičných zdrojov energie,“ navrhujeme spresniť, resp. bližšie špecifikovať, čo sa myslí pod netradičnými zdrojmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál (súbor 5_Vlastný-materiál), kapitola 7.2 Odporúčania. Vo vete „pokračovať vo vytváraní podmienok pre rozšírenie výroby obnoviteľných zdrojov energie“ navrhujeme spresniť, resp. bližšie špecifikovať, aké podmienky majú tvorcovia materiálu na mysli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál (súbor 5_Vlastný-materiál), s. 32. Pod nadpisom „Vplyv poľnohospodárstva na kvalitu ovzdušia a vodných zdrojov“ voda v texte nie je zmienená, pričom poľnohospodárstvo má významný vplyv na kvalitu a stav vôd. Navrhujeme zmieniť vplyv poľnohospodárstva na vodné zdroje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál (súbor 5_Vlastný-materiál), s. 43. V oblasti rozvoja vidieka sa v skratke spomínajú iba finančné alokácie z PRV a RH. Informácie o finančných alokáciách nám veľa nenapovedia o konkrétnych výsledkoch. Navrhujeme, aby sa začali postupne popisovať aj výstupy a výsledky, ako tieto financie napomohli v oblasti rozvoja vidieka, životného prostredia a podobne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál (súbor 5_Vlastný-materiál), s. 51 – 52. Graf 23 a Tab. 28 vyjadrujú rovnakú informáciu. Odporúčame vyhnúť sa duplicite informácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál (súbor 5_Vlastný-materiál), s. 33. Z oblastí životného prostredia sa spomínajú iba voda a ovzdušie. Navrhujeme, že by sa mali spomenúť aj ďalšie zložky životného prostredia (zmena klímy, ochrana prírody a biodiverzity a podobne). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K prílohe č. 4 časti "Oblasť informatiky" Na str. 19 v druhom odseku navrhujeme slová "podľa príslušných ISO noriem" nahradiť slovami "podľa príslušných medzinárodných noriem ISO". Odôvodnenie: Dosiahnutie súladu s terminológiou uvedenou v čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii, v ktorom je medzinárodná norma definovaná ako norma prijatá uznaným medzinárodným normalizačným orgánom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K prílohe č. 8: Navrhujeme do zoznamu použitých skratiek doplniť skratku „ISO - Medzinárodná organizácia pre normalizáciu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail