LP/2020/274 Šiesta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Rešpektovanie názorov dieťaťa K bodu 92: Žiadame vo štvrtej vete za slová „V roku 2018“ doplniť slová „a v roku 2019 bol Úradom komisára pre deti uskutočnený monitoring ochrany a dodržiavania práv dieťaťa ako komplexný proces rozdelený na dve vzájomne prepojené časti. Zber informácií v úvodnej časti bol zabezpečený dotazníkovou metódou a skupinovou diskusiou. Použité dotazníky boli zamerané na subjektívne vnímanie práv detí v centrách pre deti a rodinu v súlade s Dohovorom. Skupinová diskusia s deťmi bola zameraná na získavanie informácií od detí a zdôraznenie významu pojmov „ľudské práva“ a „práva dieťaťa“. Druhá časť monitoringu bola zameraná na monitoring spisovej dokumentácie detí v súlade so zákonom o sociálnoprávnej ochrane. Realizáciou monitoringu dodržiavania práv dieťaťa v centrách pre deti a rodinu Úrad komisára pre deti navštívil a monitoroval všetky pôvodné detské domovy a pretransformované centrá pre deti a rodinu. Získané informácie majú vysokú výpovednú hodnotu a prinášajú objektívne informácie o podmienkach pre deti žijúce v inštitucionálnych zariadeniach (v správach komisára pre deti za roky 2018,2019). Na základe zistení predložila komisárka pre deti príslušným verejným orgánom a inštitúciám odporúčania na nápravu: • Zabezpečiť v centrách pre deti a rodiny personálne, finančné a materiálno-technické na podmienky na výkon činností vyplývajúcich zo zákona o sociálnoprávnej ochrane. • Vypracovať systém bývania mladých dospelých ako jedného zo sociálnych práv, realizáciou ktorého sa zabezpečí pozitívny vplyv na integráciu detí po ukončení pobytu v centrách pre deti a rodinu, ktoré nemajú možnosť návratu do rodiny. • Vypracovať koncepciu (vrátane harmonogramu) debarierizácie objektov na realizáciu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tak, aby umožňovali aj pobyt detí s ťažkým telesným postihnutím. • Utvoriť komplexné legislatívne, finančné a materiálno-technické podmienky na zamestnávanie odborného zdravotníckeho personálu (lekár pedopsychiater, pediater, zdravotné sestry špecialistky) v centrách pre deti a rodiny najmä v špecializovaných skupinách, kde sú umiestnené deti so zdravotným postihnutím vyžadujúce nepretržitú zdravotnú starostlivosť. • Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov vo všetkých oblastiach podľa potrieb centra pre deti a rodinu. • Zabezpečiť aj v spolupráci s inými organizáciami pravidelné očkovania a vybavenie preventívnymi pomôckami s cieľom ochrany verejného zdravia. • Ciele stanovené v pláne rozvoja dieťaťa pravidelne vyhodnocovať a upravovať v záujme ich naplnenia. • Utvoriť jednotné metodické usmernenie o informovanosti o zdravotnom stave dieťaťa. • So zreteľom na zdravotné postihnutie, najmä hlboké pásmo mentálneho postihnutia s nediagnostikovateľnými duševnými poruchami, ako aj zdravotný stav detí vyžadujúcich si paliatívnu starostlivosť, ktoré sú umiestnené v centrách pre deti a rodiny zabezpečiť špeciálne zariadenie s rozšírenou zdravotnou starostlivosťou. • Vylúčiť, aby centrum pre deti a rodinu slúžil ako inštitúcia poskytujúca služby pre deti s duševnými poruchami. • Zabezpečiť rozvoj centier včasnej intervencie a spoluprácu terénnych sociálnych pracovníkov s centrami včasnej intervencie. • V záujme úspešnej sanácie rodiny dbať na umiestnenie dieťaťa do centra pre deti a rodiny, tak, aby zohľadňovalo miesto, odkiaľ dieťa pochádza a kde má sociálne zázemie. • Pri výbere škôl zapojiť do procesu viac deti; škola má byť vyberaná predovšetkým ako pre dieťa najvhodnejšia na základe jeho osobnostných predpokladov. Cieľom musí byť rozvoj dieťaťa. • Je potrebné zvyšovať povedomie detí o právach dieťaťa a o ľudských právach vo všetkých oblastiach. • Dbať na participáciu detí na organizácii denného programu, ale aj pri zostavovaní napríklad jedálneho lístka. • Pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít pre detí prihliadať na najlepší záujem detí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K úvodu: Žiadame doplniť informáciu o ratifikácii Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (OPCP) Slovenskou republikou s platnosťou od 14. apríla 2014 v súlade s článkom 19 ods. 1. tohto Protokolu, ktorý je publikovaný ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 91/2014 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) II. K časti I. Všeobecné opatrenia pre implementáciu K bodu 3: Žiadame doplniť za štvrtú vetu tieto slová: „Napriek žiadostiam a opodstatnenosti nie je doteraz komisár pre deti členom Rady vlády SR pre ľudské práva.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti I. Všeobecné opatrenia pre implementáciu K bodu 3: Žiadame na konci vety doplniť o Úrad komisára pre deti ako nezávislej inštitúcie na presadzovanie a ochranu práv detí v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a s Parížskymi princípmi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Najlepšie záujmy dieťaťa K bodu 88: Žiadame na úvod poslednej vety doplniť tieto slová: „Na základe podnetu komisárky pre deti“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti I. Všeobecné opatrenia pre implementáciu, Za bod 4. žiadame doplniť nový bod 5., ktorý znie: „Komisár pre deti Komisár pre deti je nezávislý orgán, ktorý sa podieľa na ochrane práv detí podporou a presadzovaním práv priznaných dieťaťu medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Je zriadený zákonom č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o komisárovi"). V uvedenom zákone je vymedzená vecná pôsobnosť komisára tak, že všetky zákonom vymedzené aktivity komisára sú orientované výlučne na presadzovanie a monitorovanie práv a záujmov dieťaťa, priznaných dieťaťu medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Komisár pre deti posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv dieťaťa, preto sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa má právo obrátiť sa každý. Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Jednou z originálnych zákonných kompetencií výlučne komisára pre deti je aj predkladanie oznámení v mene dieťaťa alebo detí podľa Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení. V Časti II tohto Protokolu sú uvedené podmienky, za akých je možné predložiť oznámenie Výboru OSN o právach dieťaťa (napr. len v prípade, ak sa vyčerpali všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky. Komisár pre deti presadzuje záujmy detí v spoločnosti, spolupracuje s deťmi priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí, konzultuje s deťmi veci, ktoré sa ich týkajú, skúma názory detí a podporuje ich záujem o verejné otázky. Podporuje tiež zvyšovanie povedomia o právach dieťaťa v spoločnosti. Komisár pre deti spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na výkone práv dieťaťa alebo ochrane práv dieťaťa. Pôsobnosť komisára je vo vzťahu k verejným orgánom a neverejným subjektom, upravená v § 3 zákona o komisárovi, pričom v odseku 2 zároveň vymedzuje negatívnu pôsobnosť vo vzťahu k súdom, prokuratúre Národnej rade SR, a ďalším inštitúciám. Zákon o komisárovi upravuje postavenie komisára ako nezávislého orgánu, ktorý svoju pôsobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis ustanovuje kompetencie v oblasti ochrany ľudských práv. Zákon jednoznačne deklaruje nezávislosť postavenia komisára v súlade s prílohou rezolúcie 48/134 Valného zhromaždenia OSN z 20. decembra 1993 o Vnútroštátnych inštitúciách na presadzovanie a ochranu ľudských práv (tzv. Parížske princípy) „Zloženie a záruka nezávislosti a plurality“. „Vzhľadom na skutočnosť, že komisár sa podieľa na ochrane práv podporou a presadzovaním práv osobitne zaručených špecifickým skupinám, ktorými sú deti, medzinárodnými dohovormi, jeho nezávislosť okrem iného spočíva aj v tom, že orgány verejnej moci nemôžu zasiahnuť do výkonu jeho pôsobnosti či oprávnení. Bude výlučne na komisárovi kedy a ako uplatní svoju právomoc vymedzenú zákonom o komisárovi, a teda pri výkone svojej funkcie je nezávislý a svoje oprávnenia vykonáva oddelene od iných orgánov.“ Znamená to, že žiadny orgán štátnej moci nemôže vydávať komisárovi pokyny či návrhy alebo odporúčania na spôsob vybavenia vecí zverených do pôsobnosti komisára. To môže výlučne zákon alebo Dohovor. Pripravená aktuálna novela zákona o komisárovi, ktorá je v súčasnosti v skrátenom legislatívnom konaní a umožňuje odvolať komisára pre deti (ako aj komisára pre osoby so zdravotným postihnutím) okrem iných dôvodov uvedených v § 19 ods. 4 tohto zákona, podľa návrhu v § 19 ods. 4, písm. c) zákona, ak komisár „koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti a nestrannosti pri výkone funkcie komisára.“ Z uvedeného dôvodu je komisárka pre deti veľmi znepokojená neprimeraným politickým zasahovaním nielen do jej oprávnení komisára, ale aj do inštitúcie ako takej, čím sú zásadne porušené Parížske princípy.“. K bodu 6 (novooznačený bod 7): Žiadame doplniť doložku vybraných vplyvov na práva dieťaťa. Takýto postup je založený na vyhodnocovaní vplyvov na práva dieťaťa /Child Rights Impact Assessment –CRIA/ a je využívaný vo vyspelých krajinách. Zabezpečuje aj priamu implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa do národných politík. K bodu 7 (novooznačený bod 8): Žiadame doplniť tieto vety: „V CDR na Slovensku nie je zabezpečený jednotný systém zberu údajov o deťoch, ktorý by priamo vplýval na zlepšenie situácie detí v CDR. Jednotný systém zberu a spracovania údajov nie je zabezpečený ani v súvislosti s fungovaním takýchto zariadení.“. Zásadná pripomienka. K bodu 8 (novooznačený bod 9): Žiadame doplniť túto vetu: „Informačný systém KIDS neslúži na zber podrobných údajov zodpovedajúcich požiadavkám Dohovoru. Systematické definovanie vhodných údajov je základ pre potreby aplikačnej praxe a efektívnych preventívnych intervenčných nástrojov.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti B. Všeobecné princípy (články 2-3, 6 a 12) Nediskriminácia K časti Najlepšie záujmy dieťaťa K bodu 74 (novooznačený bod 75): Žiadame doplniť o a) hlbšiu analýzu zohľadňovania najlepšieho záujmu dieťaťa v prípadoch, ktoré sa ho dotýkajú najviac, a to rozchod alebo rozvod rodičov a následná úprava rodičovských práv a povinnosti k dieťaťu, b) štatistiku súdnych konaní, správnych konaní, príp. konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, z ktorej by bolo zrejmé, ako sa realizuje uplatňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, c) uplatňovanie princípu najlepšieho záujmu dieťaťa v civilnom procese . K časti Najlepšie záujmy dieťaťa K bodu 79 (novooznačený bod 80): Žiadame na konci doplniť túto vetu: „Táto smernica bola vydaná na základe požiadavky komisárky pre deti, ktorú adresovala na MŠVVaŠ SR v roku 2018 o prijatie účinných opatrení, na predchádzanie šikane, najmä o vydanie právneho predpisu, ktorý upraví základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov (prostredníctvom písomnej požiadavky a uvedené v Správe o činnosti komisára pre deti za rok 2018).“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Najlepšie záujmy dieťaťa K bodu 82: Žiadame na konci doplniť tieto vety: „Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Komisár pre deti má právo hovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s dieťaťom, ktoré je umiestnené v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie alebo ochranná výchova, alebo v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) Správa obsahuje množstvo formálnych chýb, vyplývajúcich z nedodržania normatívov na písanie dokumentov, napr.: - používanie nespisovných výrazov („doprevádzanie“, „dosažiteľnosť“, „metodickopedagogickým,“ „koordinačnometodického“, „informačnoosvetové“ a pod.) - zakončenia riadkov jedným písmenom (spojky „a“, „v“, „k“, „z“, „o“, ľavá zátvorka a pod. ) a spojovníkom, - nedodržanie stanovených medzier medzi vetami, za čiarkami a v texte medzi slovami (príliš dlhé), - nedodržané zarovnanie riadkov (nedotiahnutý alebo príliš dlhý text v riadku), - nedodržanie stanovených medzier na začiatkoch odsekov, - rozdielne centrovanie textov v jednotlivých tabuľkách atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Deti s postihnutím Nadpis navrhujeme upraviť nasledovne: Deti so zdravotným postihnutím“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Rešpektovanie názorov dieťaťa K bodu 91: Žiadame doplniť tento text: „Odporúčania komisárky pre deti na nápravu • Zabezpečiť v centrách pre deti a rodiny personálne, finančné a materiálno-technické na podmienky na výkon činností vyplývajúcich zo zákona o sociálnoprávnej ochrane. • Vypracovať systém bývania mladých dospelých ako jedného zo sociálnych práv, realizáciou ktorého sa zabezpečí pozitívny vplyv na integráciu detí po ukončení pobytu v centrách pre deti a rodinu a reedukačných zariadeniach, ktoré nemajú možnosť návratu do rodiny. • Vypracovať koncepciu (vrátane harmonogramu) debarierizácie objektov na realizáciu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tak, aby umožňovali aj pobyt detí s ťažkým telesným postihnutím. • Utvoriť komplexné legislatívne, finančné a materiálno-technické podmienky na zamestnávanie odborného zdravotníckeho personálu (lekár pedopsychiater, pediater, zdravotné sestry špecialistky) v centrách pre deti a rodiny najmä v špecializovaných skupinách, kde sú umiestnené deti so zdravotným postihnutím, ako aj v reedukačných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb pre deti, vyžadujúce nepretržitú zdravotnú starostlivosť, financovanú zo zdravotného poistenia. • Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov vo všetkých oblastiach podľa potrieb centra pre deti a rodinu. • Zabezpečiť aj v spolupráci s inými organizáciami pravidelné očkovania a vybavenie preventívnymi pomôckami s cieľom ochrany verejného zdravia. • Ciele stanovené v pláne rozvoja dieťaťa pravidelne vyhodnocovať a upravovať v záujme ich naplnenia. • Utvoriť jednotné metodické usmernenie o informovanosti o zdravotnom stave dieťaťa. • So zreteľom na zdravotné postihnutie, najmä hlboké pásmo mentálneho postihnutia s nediagnostikovateľnými duševnými poruchami, ako aj zdravotný stav detí vyžadujúcich si paliatívnu starostlivosť, ktoré sú umiestnené v centrách pre deti a rodiny zabezpečiť špeciálne zariadenie s rozšírenou a nepretržitou zdravotnou starostlivosťou. • Vylúčiť, aby centrum pre deti a rodinu slúžil ako inštitúcia poskytujúca služby pre deti s duševnými poruchami. • Zabezpečiť rozvoj centier včasnej intervencie a spoluprácu terénnych sociálnych pracovníkov s centrami včasnej intervencie. • V záujme úspešnej sanácie rodiny dbať na umiestnenie dieťaťa do centra pre deti a rodiny, tak, aby zohľadňovalo miesto, odkiaľ dieťa pochádza a kde má sociálne zázemie. • Pri výbere škôl zapojiť do procesu viac deti; škola má byť vyberaná predovšetkým ako pre dieťa najvhodnejšia na základe jeho osobnostných predpokladov. Cieľom musí byť rozvoj dieťaťa. • Je potrebné zvyšovať povedomie detí o právach dieťaťa a o ľudských právach vo všetkých oblastiach. • Dbať na participáciu detí na organizácii denného programu, ale aj pri zostavovaní napríklad jedálneho lístka. • Pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít pre detí prihliadať na najlepší záujem detí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Rešpektovanie názorov dieťaťa K bodu 98: a) Žiadame na konci prvého odseku doplniť tieto slová: “okrem prípadu ak ide o osobnú prehliadku tele v zmysle § 155 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, kde ak prehliadku tela nerobí lekár, môže ju vykonať len osoba toho istého pohlavia.“ Zásadná pripomienka. b) V štvrtej vete za slová „zákonnosti“ žiadame doplniť tieto slová: „podľa § 230 ods. 1, ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, kde prokurátor je oprávnený dávať záväzné pokyny na postup podľa § 197, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov a určovať lehoty na ich vybavenie; také pokyny sú súčasťou spisu, vyžadovať od policajta spisy, dokumenty, materiály a správy o stave konania vo veciach, v ktorých bolo začaté trestné stíhanie, na zistenie, či policajt včas začal trestné stíhanie a riadne v ňom postupuje, zúčastniť sa na vykonávaní úkonov policajta, osobne vykonať jednotlivý úkon alebo aj celé vyšetrovanie, alebo skrátené vyšetrovanie a vydať rozhodnutie v ktorejkoľvek veci; pritom postupuje podľa tohto zákona; proti takémuto rozhodnutiu prokurátora je prípustná sťažnosť rovnako ako proti rozhodnutiu policajta vrátiť vec policajtovi na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania s pokynmi a určovať lehotu na ich doplnenie; o vrátení veci upovedomí obvineného a poškodeného, zrušiť nezákonné alebo neopodstatnené rozhodnutia policajta, ktoré môže nahradiť vlastnými rozhodnutiami; pri uznesení o zastavení trestného stíhania, prerušení trestného stíhania alebo o postúpení veci to môže urobiť do 30 dní od ich doručenia; ak rozhodnutie policajta nahradil vlastným rozhodnutím inak, než na podklade sťažnosti oprávnenej osoby, proti jeho rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, rovnako ako proti rozhodnutiu policajta, odňať vec policajtovi a urobiť opatrenie, aby vec bola prikázaná inému policajtovi alebo policajtom, nariadiť, aby sa vo veciach uvedených v § 202 konalo vyšetrovanie, urobiť opatrenie, aby skrátené vyšetrovanie vykonal policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. a) alebo písm. c), urobiť opatrenie, aby vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestného činu príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru vykonal policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. a), pričom pred urobením opatrenia si prokurátor vyžiada stanovisko riaditeľa Úradu inšpekčnej služby a rovnako je prokurátor oprávnený postupovať aj pri vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní trestného činu colníka.“. c) Žiadame na konci doplniť túto vetu: „Úrad komisára pre deti podľa zákona o komisárovi má právo monitorovať dodržiavanie práv dieťaťa najmä vykonaním nezávislého zisťovania a presadzovať jeho záujmy, napriek tomu komisár pre deti nemá oporu v Trestnom poriadku zúčastňovať sa na procesných úkonov v trestnom konaní, aby tak mohol obhajovať najlepší záujem dieťaťa.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K Úvodu 1. Žiadame úvodnú časť doplniť o vyhodnotenie Záverečných odporúčaní ku konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správe, nakoľko táto časť v správe absentuje. Ide o: a) Nespokojnosť s prenosom kompetencií na regionálnu a miestnu samosprávu v oblastiach: • bývania • vzdelávania • starostlivosti o deti. b) Zabezpečenie používania rovnakých práv na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a primeraný životný štandard všetkých detí najmä však rómskych detí predovšetkým žijúcich v segregovaných osadách. c) Zabezpečenie ochrany zdravia a poskytovanie zdravotných služieb deťom vzhľadom na hroziaci kolaps z dôvodu nedostatku pediatrov, (chýba viac ako 60% z celkového počtu) obdobná situácia je v rámci pedopsychológie z dôvodu: • nedostatku lekárov pedopsychiatrov, ktorí v 13 okresoch úplne absentujú, • chýbajúcich denných centier pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania, • chýbajúcich dlhodobých liečební pre deti vyžadujúce z titulu nepriaznivého duševného stavu, dlhodobý liečebný pobyt, • neexistujúcich lôžok pre deti s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania (najmä v oblasti sexuálnej deviácie a toxikománie). d) Nedostatočné personálne, finančné a materiálno-technické vybavenie jednotlivých oblastí, nevyhnutné najmä pre realizáciu opatrení v nasledujúcich oblastiach • zdravia a zdravotných služieb (bod 188), • vzdelávania, voľného času, kultúry (bod 209), - garantovať financovanie integračných opatrení, - uviesť do života inkluzívne vzdelávacie opatrenia zakotvené v legislatíve, - doriešiť bezbariérovosť vo vzdelávacích inštitúciách, - personálne a finančne dovybaviť vzdelávacie inštitúcie (asistentov pedagógov, špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a školskými sociálnymi pedagógmi), - životného štandardu najmä dostupnosť pitnej vody a kanalizácie pre cieľové skupiny vyžadujúce špeciálnu ochranu MRK str. 93 bod 203 a ďalšie. e) Zabezpečenie účasti komisára pre deti na činnostiach uvedených napr. v bode 18 správy a zastúpenie komisára pre deti v pracovných skupinách uvedených napr. v bodoch 21,22,23,24,26, 31 správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) Odporúčame dôsledne dbať na označovanie jednotlivých častí správy Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) Odporúčame odstrániť nesúrodosť odborného textu v jednotlivých častiach správy, z hľadiska systematiky by mali byť viaceré časti zosumarizované podľa obsahovej kontinuity, napr. bod 103. by mal byť zaradený za bod 99., body 147. a 148. presunúť pod bod 141, body 170 -172 presunúť do časti náhradnej starostlivosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) Skratky neodporúčame označovať iniciálkami, ale označovať v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (leislatívno-technické pokyny); pri preklade to môže znamenať nedorozumenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) Text bodu 87. identický ako bod 84. Text bodu 141. identický ako bod 143. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Rešpektovanie názorov dieťaťa K bodu 96: Žiadame na konci doplniť tento text: „Viaceré neziskové organizácie, občianske združenia a pod. poskytujú ženám v núdzi (aj tehotným) tiež krízové ubytovanie Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Deti, ktorým bolo odopreté rodinné prostredie K bodu 145: Žiadame doplniť tento text: „Inštitút komisára pre deti musí byť pre deti dostupný a musí existovať mechanizmus aj na zabezpečenie priameho kontaktu s deťmi. Pri kontakte s komisárom pre deti môže dieťa používať svoj materinský jazyk a komunikovať vo forme pre dieťa prístupnej. Podnet komisárovi pre deti možno podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, prípadne prostredníctvom webového portálu komisára pre deti www.komisarpredeti.sk, e-mailom info@komisarpredeti.sk. Taktiež je možné využiť Slovenskú poštu, a. s., ktorá doručí akékoľvek podanie označené „Pre komisárku pre deti“, bez toho, aby takéto podanie bolo opatrené poštovou známkou, alebo aby bolo v obálke. Zároveň Úrad komisára pre deti zriadil non-stop linku 0950 439 342, na ktorú sa môžu obrátiť osoby (vrátane detí), ktoré potrebujú pomoc.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Násilie, zneužívanie a zanedbávanie K bodu 107: Žiadame na konci doplniť tento text: „Komisárka pre deti vyjadruje v správach o činnosti komisára pre deti nevyhnutnosť zabezpečenia pedopsychiatrickej, psychologickej a sociálnej starostlivosti o deti s psychiatrickými diagnózami, duševnými poruchami a duševnými ochoreniami, umiestnenými v centrách pre deti a rodiny (ďalej len „CDR“), v zariadeniach sociálnych služieb pre deti a v reedukačných zariadeniach alebo o deti, ktoré sú v osobnej starostlivosti rodičov (príp. iných fyzických osôb), a následne z hľadiska svojej ťažkej diagnózy musia podstúpiť ústavnú zdravotnú starostlivosť (na psychiatrických odd. nemocníc) alebo ambulantne.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Rodinné prostredie a alternatívna starostlivosť K bodu 136 a nasl. Navrhujeme upraviť názov celej časti, pretože platný zákon o rodine nepozná pojem „alternatívna starostlivosť“. Podľa § 44 ods. 1 zákona o rodine “Náhradnou starostlivosťou je viacero osobitne usporiadaných, na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť.“ Do tejto časti žiadame doplniť formy náhradnej starostlivosti v súlade so systematikou zákona o rodine, ako aj dopracovať celú časť – osvojenie (vrátane medzištátneho osvojenia).“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Násilie, zneužívanie a zanedbávanie K bodu 114: Žiadame na konci doplniť tento text: „Komisárka pre deti v Správe o činnosti komisára pre deti za rok 2018 predložila niekoľko návrhov prostriedkov nápravy konkrétne v súvislosti aj s hygienickým štandardom pre deti z MRK a konkrétne v komunite v Trebišove za úzkej spolupráce s obyvateľmi MRK a predstaviteľov lokálnej samosprávy (mestský úrad a zastupiteľstvo mesta).“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Rešpektovanie názorov dieťaťa K bodu 95: Na konci žiadame doplniť tieto slová: „Podľa § 29 ods. 1 zákona o rodine môže súd „priznať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v záujme maloletého dieťaťa.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Odporúčame skrátiť rozsah správy, nakoľko implementačné správy Slovenskej republiky pre ľudskoprávne zmluvné orgány OSN musia mať v anglickom jazyku maximálne 21 200 slov (stanovuje to bod 16 rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č 68/268 z 21. apríla 2014). Výbor OSN pre práva dieťaťa vo svojom záverečnom stanovisku ku kombinovanej 3. až 5. periodickej správe Slovenskej republiky uviedol v bode 65, že 6. periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru OSN pre práva dieťaťa nesmie prekročiť limit 21 200 slov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V predposlednej vete bodu 270 „Školenia napomáhajú k lepšej orientácii konzulárnych orgánov v problematike pomoci obetiam OSĽ a k úspešnému zvládaniu konkrétnych prípadov v tejto oblasti“ odporúčame nahradiť výraz konzulárnych orgánov výrazom konzulárnych úradníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V celom texte odporúčame zjednotiť písanie dátumov a skratiek. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V celej správe navrhujeme zameniť pojem "rod" za pojem "pohlavie" v príslušnom tvare - teda diskriminácia na základe pohlavia. Pojem "rodová rovnosť" a jeho tvary navrhujeme nahradiť pojmom "rovnosť medzi mužmi a ženami" v príslušnom gramatickom tvare. Odôvodnenie: Dohovor o právach dieťaťa nepozná pojem "rod" vo význame "gender" ale vo význame "pôvod" (anglicky "birth) (čl. 2, ods. 1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.) Preto je nevyhnutné, aby správa, ktorá vychádza z právne záväzného medzinárodného prameňa, obsahovala korektne použitý pojem pohlavie a korektne použitý pojem rovnosti medzi mužmi a ženami a teda bola s ním pojmovo v súlade. Rovnako, žiadna právne záväzná medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepoužívaj pojem "rod" vo význame "gender". Tento pojem rovnako nepozná ani Ústava Slovenskej republiky, ktorá tiež pozná len pojem "rod" vo význame pôvod (angl. "birth). Pokiaľ ide o používanie pojmu "rod" vo význame gender v sociologických a iných vedných odboroch, kde je jeho použitie na slobodnej vôli vedcov, nie je možné tento pojem "rod" vo význame "gender" prenášať do legislatívnych a nelegislatívnych dokumentov, ktoré majú svoje ustálené pojmy, ktoré vychádzajú z právne záväzných noriem. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu, ods. 7, str. 3: V prvej vete odporúčame vypustiť slová „v súčasnom období“ a slová "v rámci projektu "Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe"" odporúčame nahradiť slovami "v rámci prípravy programu štátnych štatistických zisťovaní". Odôvodnenie: Projekt "Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe" je primárne zameraný na štandardizáciu a skvalitnenie štatistických produkčných procesov, na štandardizáciu, koordináciu a hodnotenie štatistických výstupov orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, nie na vecnú (obsahovú) stránku štatistických zisťovaní. Činnosti "špecifikovanie potreby a formy realizácie jednotlivých štatistických zisťovaní vrátane vecnej špecifikácie požiadavky na štatistický výstup, charakteristiky výstupu a identifikáciu ich vykonateľnosti" sú a budú naďalej súčasťou procesu prípravy programu štátnych štatistických zisťovaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K časti Vlastný materiál 2: Ministerstvo vnútra SR dopĺňa na strane 9; 49; 50 a 54 Vlastného materiálu 2 štatistické údaje za rok 2019 v častiach spadajúcich do jeho vecnej pôsobnosti. Nakoľko nie je technicky možné vložiť predmetné vyplnené tabuľky do portálu SLOV-LEX, doplnenie štatistických údajov uvádzame v prílohe č. 1 nášho listu , ktorý bol zaslaný na kontaktné emailové adresy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V poslednej vete bodu 270 „Predmetné školenia pokračujú aj v roku 2019“ odporúčame nahradiť spojenie „pokračujú aj v roku 2019“ spojením „pokračovali aj v roku 2019“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Navrhujeme v šiestej periodickej správe vynechať všetky state týkajúce sa LGBTI osôb. Odôvodnenie: Dohovor o právach dieťaťa ako záväzná zmluva medzinárodného práva neobsahuje žiadnu stať o LGBTI osobách. Jeho úlohou je zabezpečiť práva z neho vyplývajúce pre všetky deti a teda osobitne zdôrazňovať aktivity pre LGBTI osoby, ktoré v texte odkazujú na aktivity aj pre dospelých, nie sú obsahovo relevantné do správy o plnení Dohovoru o právach dieťaťa. Konsolidovaná tretia, štvrtá a piata periodická správa o plnení Dohovoru o právach dieťaťa neobsahovala žiadne kapitoly a časti špeciálne o LGBTI osobách. Zo záverečných odporúčaní výboru OSN pre práva dieťaťa ku Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správe Slovenska vyplýva, že OSN odporúča Slovenskej republike aby uskutočňovala programy zvyšujúce povedomie o zákaze diskriminácie a súvisiacich sankciách, venujúc zvláštnu pozornosť rómskym deťom, deťom s postihnutím a LGBTI deťom alebo deťom z LGBTI rodín. Uvedené state v predloženej správe sa však netýkajú problematiky diskriminácie detí, ale sú všeobecným zhrnutím aktivít pre dospelé LGBTI osoby s minimálnym dosahom na deti. Z uvedeného dôvodu nemožno považovať tieto state za relevantné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Výkon spravodlivosti voči mladistvým osobám K bodu 264: a) V zátvorke v prvej vete za číslovku 2021 žiadame doplniť tieto slová: „a v období rokov 2020-2023 ďalších 8 miestností. Ide o výsluchovú miestnosť pozostávajúcu z dvoch vzájomne technicky prepojených miestností, kde už dochádza k prenosu zvukovo-obrazového záznamu z jednej miestnosti do druhej. Tieto miestnosti budú primerane prispôsobené aj na výsluchy maloletých detí. V súčasnosti je k dispozícii jedna takáto miestnosť, ktorú využíva na vzdelávacie účely Akadémia policajného zboru v Bratislave. V druhej polovici roka 2019 bude k dispozícii aj pre orgány činné v trestnom konaní v rámci Bratislavského kraja. Úrad komisára pre deti uskutočnil monitoring výsluchových miestnosti na okresných riaditeľstvách.“. b) Na konci žiadame pripojiť tieto vety: „Monitoringom uskutočneným Úradom komisára pre deti bolo zistené, že okresné riaditeľstvá policajného zboru v súčasnosti nedisponujú výsluchovou miestnosťou typu vzorovej miestnosti Akadémie policajného zboru. Vo všetkých prípadoch si okresné riaditeľstvá vytvárajú výsluchové miestnosti pre zraniteľné osoby a obzvlášť pre maloletých svojpomocne. Ide zväčša o bežné kancelárie, ktoré sú situované mimo štandardného výkonu služby, ak je to možné. V jednom prípade využíva okresné riaditeľstvo miestnosť akreditovaného subjektu. Okresné riaditeľstvá v zásade správne chápu dispozičné riešenie výsluchových miestností, ale bez dostatočného finančného pokrytia nie je možné zabezpečiť potrebné stavebné úpravy. Komisárka pre deti oceňuje snahu okresných riaditeľstiev operatívne riešiť situáciu s výsluchovými miestnosťami pre maloletých, avšak bez centrálneho zabezpečenia technického a materiálneho vybavenia, nie je možné dosiahnuť požadovaný štandard. Hlavnou prekážkou zriaďovania nových výsluchových miestností sú nedostatočné finančné prostriedky na ich zriadenie a absencia verejného obstarávania na technické vybavenie takýchto miestností. Výsluch maloletého dieťaťa v súčasnosti prebieha priamo v kancelárii vyšetrovateľa, v prípade, že okresné riaditeľstvo vôbec nedisponuje osobitnou výsluchovou miestnosťou pre maloleté osoby, alebo ide o provizórne výsluchové miestnosti určené k výsluchu maloletého, ktoré však svojím vybavením a len sčasti môžu plniť svoj účel.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Vzdelávanie, vrátane odbornej prípravy a usmernenia K bodu 211: Na konci žiadame doplniť tieto vety: „Komisárka pre deti poukázala v Správe o činnosti komisára pre deti za rok 2018 na to, že aj napriek uvádzanému navýšeniu finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa (v uvedenom roku) vynaložené z kapitoly MŠVVaŠ SR a MV SR, tieto nepostačujú na pokrytie potrieb detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Komisárka pre deti požiadala už v roku 2018 MŠVVaŠ SR o urgentné riešenie situácie s prideľovaním finančných prostriedkov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v toľkých prípadoch, v koľkých to odborníci v správach z diagnostiky žiaka z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva uvádzajú. Komisárka pre deti odporučila financovať asistentov učiteľa zo štátneho rozpočtu - kapitoly MŠVVaŠ SR.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Vzdelávanie, vrátane odbornej prípravy a usmernenia K bodu 228: Na konci žiadame doplniť tieto vety: „Komisárka v MPK podávala návrh na predprimárne vzdelávanie od veku 4. roku života dieťaťa a to hlavne z dôvodu socializácie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, pretože jeden rok je pomerne krátky čas na dobehnutie vývinu tam, kde deti nemali dostatok stimulov na riadny psychosociálny vývin a taktiež veľkú úlohu zohráva osvojovanie si štátneho jazyka. Kde jeden tok pre predškoláka je krátky čas.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Zdravie adolescentov K bodu 200 Žiadame na konci doplniť túto vetu: „Počas monitorovacej činnosti komisára pre deti bolo zistené, že sú problémy so zabezpečením stomatologickej starostlivosti o deti z ťažkými psychiatrickými diagnózami (nedostatok stomatológov, ktorí vykonávajú starostlivosť pre uvedenú cieľovú skupinu) a poskytovanie ortodoncie pre deti z finančne znevýhodnených skupín.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Deti, ktorým bolo odopreté rodinné prostredie K bodu 168: Žiadame na konci doplniť tento text: „V reedukačných centrách nie je umožnené poskytovať reedukantovi taký študijný odbor, aký si vybral. Je to v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa, na čo komisárka pre deti upozornila v Správe o činnosti pre deti za rok 2019.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Vzdelávanie, vrátane odbornej prípravy a usmernenia K bodu 210: Odporúčame odstrániť nesúlad s platnou právnou úpravou „napr. zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov“, tento zákon bol účinný len do 30. 06. 2016 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) K časti Násilie, zneužívanie a zanedbávanie K bodu 127: Žiadame na začiatku zátvorky doplniť slová „Úrad komisára pre deti“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 50: Textové znenie predmetného bodu žiadame nahradiť týmto textom: „Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačnej schémy na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie finančne podporuje projekty mimovládnych organizácií, ktoré sa zameriavajú na niektorú z vyššie uvedených oblastí. Od roku 2017 je jednou z prioritných oblastí prevencia radikalizácie mládeže a boj s extrémizmom. V roku 2018 bolo podporených 20 projektov, v ktorých cieľovou skupinou boli deti a mládež. Projekty boli zamerané na zvyšovanie informovanosti o rôznych témach (radikalizácia, extrémizmu, holokaust, atď.), rovesnícke vzdelávanie. V roku 2019 boli podporené projekty, ktoré nadväzovali na témy z roku 2018 ako aj nové projekty, ktoré sa venovali práci s deťmi a mládežou. V rámci dotačnej schémy bola v rokoch 2017 – 2019 podporená aj Linka detskej istoty poskytujúca non-stop poradenstvo pre deti a mládež.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 67: V predmetnom bode navrhujeme poslednú vetu nahradiť týmto znením: „Vzdelávacie projekty vrátane scitlivovania verejnosti a profesionálov pracujúcich s obeťami trestných činov, ďalej podporujúce toleranciu, demokratické hodnoty a eliminujúc vplyvy, ktoré vedú k neznášanlivosti a diskriminácii, finančne každoročne podporuje MS SR v rámci výzvy na podporu ľudských práv. MS SR taktiež každoročne podporuje prostredníctvom dotácií poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov akreditovanými subjektmi v zmysle zákona o obetiach.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 163: Predmetný bod navrhujeme upraviť (obsahovo sa čiastočne prekrýva s bodom 33) nasledovne: „Slovenské národné stredisko pre ľudské práva na základe svojho mandátu monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, zhromažďuje a poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti. Stredisko taktiež pripravuje vzdelávacie aktivity, podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne k vlastnému materiálu ako celku: Navrhujeme zjednotiť používanie skratiek v celom texte ako aj opraviť v texte používanie budúceho času vo vzťahu k aktivitám, ktoré mali byť realizované napr. v roku 2019 (napr. bod 204 posledná veta, bod 235 posledná veta). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 262: Bod 262 žiadame v poslednej vete prepracovať z dôvodu nesprávnej citácie Trestného poriadku a to nasledovne: „Obvinený mladistvý smie byť vzatý do väzby, len ak nemožno účel väzby dosiahnuť inak.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 134: Bod 134 navrhujeme vypustiť, jeho znenie je už obsiahnuté v bode 63 (opakujúci sa text). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Predkladacia správa: Do prvého odseku odporúčame doplniť označenie konkrétnej úlohy – úlohy B.2 – z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 473 z 11. októbra 2017, na základe ktorej sa predmetný materiál predkladá do pripomienkového konania. V druhom odseku odporúčame v prvej vete vypustiť slovo „bolo“ pre jeho duplicitný výskyt. Vo štvrtom odseku v prvej vete navrhujeme slovo „používaní“ nahradiť slovom „realizácii“ alebo „uplatňovaní“, pretože máme za to, že práva sa nepoužívajú, ale realizujú resp. uplatňujú (uvedená pripomienka sa obdobne vzťahuje aj na úvod vlastného materiálu). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Obal materiálu: Pri označení predkladateľa na obale materiálu odporúčame zosúladiť toto označenie s ostatnými časťami materiálu napr. s návrhom uznesenia vlády Slovenskej republiky, s doložkou vybraných vplyvov, v ktorých ako predkladateľ vystupuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a nie riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Podľa schémy organizačnej štruktúry MPSVR SR účinnej od 1.7.2020 je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch súčasťou Sekcie rodinnej politiky ako organizačného útvaru v organizačnej schéme rezortu, na čele ktorého stojí minister. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky: Odporúčame predkladateľovi v hlavičke návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky pri označení predkladateľa uviesť funkciu nasledovne „minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“ (legislatívno-technická pripomienka). Uvedené platí obdobne aj pre označenie subjektu, ktorému sa na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky ukladá úloha (totožný so subjektom zodpovedným za vykonanie uloženej úlohy), t. z. „minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 27: V bode 27 navrhujeme za slovo „zákon“ vložiť slová „č. 274/2017 Z. z.“ a za slovo „činov“ vložiť slová „v znení zákona č. 231/2019 Z. z.“, nakoľko sa tento zákon uvádza práve v bode 27 po prvýkrát; ďalej je možné na tomto mieste zaviesť jeho legislatívnu skratku a tú používať v celom ďalšom texte, v ktorom sa na tento zákon niekoľkokrát odkazuje. Zároveň žiadame na koniec predmetného bodu doplniť nasledovné: „Obzvlášť zraniteľná obeť má právo na poskytnutie špecializovanej odbornej pomoci, ktorú jej subjekt poskytujúci pomoc obetiam poskytuje po dobu 90 dní vždy bezplatne a na požiadanie obete aj po uplynutí tejto doby. MS SR udelilo akreditáciu 11 subjektom poskytujúcich pomoc obetiam, z toho 8 subjektov sa venuje poskytovaniu špecializovanej odbornej pomoci s cieľovou skupinou zahŕňajúcou aj deti.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 266: V bode 266 v predposlednej vete navrhujeme slová „kolízie záujmov zákonných zástupcov dieťaťa“ nahradiť slovami „ak zákonný zástupca nemôže vykonávať svoje práva“ (bližšie pozri § 48 ods. 2 Trestného poriadku) a zároveň vypustiť poslednú vetu „Bližšie informácie uvádzame v bode 57 (d).“ nakoľko odkazuje na bod, ktorý rieši národný projekt komunitných centier v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, čo nemá žiadnu súvislosť s predmetným bodom 266. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 10: V bode 10 v druhej vete navrhujeme slová „MS SR z 5.2.2018 v znení neskorších úprav“ nahradiť slovami „2/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5.2.2018 o súdnej štatistike“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 173: V bode 173 odporúčame za štvrtou vetou vypustiť slová „A doplniť na koniec odstavca nasledovný text:“ vzhľadom na to, že predpokladáme, že ide o komentár z procesu prípravy materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 123: V bode 123 pri § 369 Trestného zákona navrhujeme slovo „šírenie“ nahradiť slovom „rozširovanie“ (ide o trestný čin rozširovania detskej pornografie). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 122: V bode 122 v druhej vete prvý odsek odporúčame slovo „ktorý“ za čiarkou uviesť do gramaticky správnej podoby „ktorým“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 259: V bode 259 v prvej vete odporúčame slovo „sudcovi“ nahradiť slovom „sudcovia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vyhlásenie o bezrozpornosti: V označení (názve) odporúčame slovo „Ministerstvo“ uviesť do gramaticky správnej podoby, t. z. „Ministerstva“ (jazyková pripomienka). Zároveň navrhujeme predkladateľovi, aby vyhlásenie o prípadnej bezrozpornosti nečinil k návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, ale k materiálu ako celku, teda k Šiestej periodickej správe Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 124: V bode 124 v druhej vete navrhujeme slová „detskú pornografiu“ nahradiť slovami „výrobu detskej pornografie“ a doplniť ďalší trestný čin, pri ktorom zákonodarca zaviedol pätnásťročnú premlčaciu dobu a to týranie blízkej osoby a zverenej osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 17: V bode 17 navrhujeme vypustiť poslednú vetu o výstupoch zdravotníckeho štatistického zisťovania, nakoľko obsahovo nijak nesúvisí s predchádzajúcimi vetami tohto bodu, ktorý sa venuje vzdelávaniu sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov v Justičnej akadémii SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Vlastný materiál, bod 210: V bode 210 v druhej vete odporúčame odkaz na Občiansky súdny poriadok nahradiť odkazom na zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradil Občiansky súdny poriadok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov: V bode 9 doložky (Vplyvy navrhovaného materiálu) odporúčame predkladateľovi neoznačovať rozpočtovo zabezpečené vplyvy, ak materiál ako celok nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, ani vplyvy na malé a stredné podniky, ak návrh nemá vplyv na podnikateľské prostredie (bližšie pozri: časť II, písm. A, bod 9 tretia a piata veta Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). Zároveň odporúčame uviesť, aké vplyvy má navrhovaný materiál na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (tieto v bode 9 doložky chýbajú, bližšie pozri: § 7 ods. 3 písm. b) a g) a ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2018 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V dokumente Vlastný materiál- 1 na strane č. 20 v bode 47, ktorý informuje o národnom projekte implementovanom MPC s názvom “Škola otvorená všetkým” navrhujeme doplniť/upraviť a zlúčiť s identickým bodom č. 214 na strane č. 97 nasledovne: Národný projekt MPC “Škola otvorená všetkým” (s alokáciou 25,4 mil. EUR zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu) sa realizoval v rámci operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len “OP ĽZ”) v rokoch 2016 - 2019. Cieľom tohto projektu bola podpora inkluzívneho vzdelávania a skvalitnenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov (ďalej len “PZ”) a odborných zamestnancov (ďalej len “OZ”) v zabezpečení rovnoprávneho prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov. V prostredí ZŠ bola cieľom aktivít aj implementácia celodenného výchovného systému so zameraním sa na prípravu žiakov na vyučovanie, implementáciu modelu inkluzívneho vzdelávania v prostredí ZŠ prostredníctvom PZ a OZ; či tvorba stimulačného programu zameraného na získavanie vedomostí, zručností, návykov, postojov a hodnôt v oblastiach – hygienické a sebaobslužné návyky a zdravý životný štýl, komunikačné a sociálne zručnosti, rozvoj hrubej motoriky, predpisateľská a predčitateľská gramotnosť (vrátane rozvíjania jemnej motoriky a grafomotoriky), matematická gramotnosť, a umelecko-expresívne činnosti. V rámci projektu bol v roku 2017 akreditovaný vzdelávací program „Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov“. Súčasťou ŠOV bolo okrem zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania aj vypracovanie lokálnych desegregačných plánov. V súčasnosti sa v praxi využíva Metodická príručka na prevenciu a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov, od autorov - Jarmila Lajčáková, Vlado Rafael, Michal Zálešák, Jozef Miškolci, Alica Petrasová, vydanej OZ eduRoma k vypracovaniu desegregačného plánu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V dokumente Vlastný materiál-1na strane č. 19 v bode 42 navrhujeme prvú časť vety: „ktorá vo svojej činnosti okrem už uvedeného zaoberá aj diskrimináciou.“ upraviť nasledovne: „ktorá sa vo svojej činnosti zaoberá aj diskrimináciou.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V dokumente s názvom Vlastný materiál – 1 na strane č. 77 v bode 179 žiadame upraviť informáciu o vyhlásení výzvy v rámci operačného program Ľudské zdroje nasledovne: Od roku 2016 je MŠVVaŠ SR vyhlásená výzva v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“ na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov s názvom V základnej škole úspešnejší (s alokáciou 50 mil. EUR zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu) a od roku 2018 aj výzva V základnej škole úspešnejší II (s alokáciou 11,2 mil. EUR zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu). Prioritným cieľom realizácie výziev je zníženie a zabránenie predčasného ukončovania školskej dochádzky podporou prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu v školách regionálneho školstva, vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania, vedúcich k opätovnému začleneniu neúspešných žiakov do vzdelávania a prípravy na povolanie. Špecifickým cieľom výziev je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Získané finančné prostriedky môžu ZŠ využiť na vytvorenie pracovných miest pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a inkluzívny tím (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V dokumente s názvom Vlastný materiál – 1 na strane č. 77 v bode 179 navrhujeme nahradiť vetu: „V súčasnosti sa pripravuje nadväzujúci národný projekt „Zavádzanie inkluzívnych prístupov edukácie“ s ambíciou zásadných inovácií existujúcich prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu a výchove v týchto oblastiach: iniciačné oblasti teórie, koncepcie inkluzívneho vzdelávania v podmienkach SR, personálne zabezpečenie inklúzie." vetou v znení: „Od roku 2019 MPC implementuje národný projekt “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” (s alokáciou 40,6 mil. EUR zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu) zameraný na implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách. Projekt nadväzuje na projekt „Škola otvorená všetkým“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V dokumente s názvom Vlastný materiál – 1 na strane č. 99 v bode 219 navrhujeme upraviť prvú vetu nasledovne: V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy SR je výchova a vzdelávanie národnostných menšín v materinskom jazyku vrátane jej inštitucionálneho zabezpečenia školami a školskými zariadeniami s výchovným a vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V dokumente s názvom Vlastný materiál – 1 na strane č. 19 v bode 43 žiadame opraviť číslo uznesenia vlády SR z 320/2018 na 302/2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail