LP/2020/270 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť MAHLE Behr Senica s.r.o., IČO 48 166 006, na podporu realizácie investičného zámeru v Senici

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) V predkladacej správe v predposlednom odseku odporúčame poslednú vetu upraviť podľa tabuľky uvedenej v doložke vplyvov, nakoľko z nej nie sú úplne jasné vplyvy na informatizáciu, na služby verejnej správy a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu sú uvedené odlišne - tabuľka v doložke vplyvov tvrdí negatívny vplyv, z predkladacej správy nevyplýva žiaden vplyv. technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. K článku (F) Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci Do článku (F) Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci je potrebné doplniť aj podmienku uvedenú v § 22 ods. 10 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zabezpečenia súladu s čl. 14 ods. 9, písm. c) nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčame do materiálu doplniť počiatočný stav zamestnancov pred podaním žiadosti na poskytnutie investičnej pomoci. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Odporúčame do materiálu doplniť počiatočný stav zamestnancov pred podaním žiadosti na poskytnutie investičnej pomoci Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov odporúčame vypracovať analýzu vplyvov vždy pre príslušnú oblasť v prípade, ak bol v doložke vybraných vplyvov vyznačený pozitívny alebo negatívny vplyv, resp. pozitívny a negatívny vplyv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K legislatívnej skratke v bode 5 a v predkladacej správe Vzhľadom na bod 9.1. Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, legislatívnu skratku „zákon o regionálnej investičnej pomoci“ navrhujeme zaradiť na miesto, kde sa skracované slová použijú prvýkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K predkladacej správe (predposledná veta) V predkladacej správe navrhujeme zmeniť formuláciu predposlednej vety, nakoľko z nej nie je jasné, aký vplyv má materiál na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Zmenu formulácie vety odporúčame aj vzhľadom na nesúlad s doložkou vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K uzneseniu vlády SR V názve návrhu uznesenia vlády SR je potrebné vypustiť, z dôvodu nadbytočnosti, slová „k návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail