LP/2020/24 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) MZVEZ SR žiada do materiálu „Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020“ zaradiť aj účasť MZVEZ SR vrátane zastupiteľských úradov Slovenskej republiky (ZÚ SR), ako aj požiadavku na finančné zabezpečenie podujatia na ZÚ SR vo výške 45.000 Eur. Odôvodnenie: V rámci spoločného dokumentu MK SR a MZVEZ SR – „Rámcové priority prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí na roky 2020-2022“ figuruje aj téma 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny ako jedna z prioritných. Na základe uvedeného dokumentu, na ktorom participuje aj MZVEZ SR, v predchádzajúcom roku boli oslovené ZÚ SR so žiadosťou o indikovanie záujmu o organizovanie podujatí pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020. Minimálne 16 zastupiteľských úradov SR v zahraničí plánuje k danému výročiu usporiadať podujatie. Ako príklad uvádzame podujatie pripravované ZÚ SR Rím výstava o preživších lode Pentcho spojená s autorským koncertom M. Ráca venovanom obetiam holokaustu; ZÚ SR Haag plánuje participovať v snahe holandskej strany pri vyzdvihnutí bojového lietadla RAF, ktoré sa v roku 1941 spolu s československou posádkou zrútilo nad obcou Nieuwe Niedorp (v blízkosti mesta Alkmaar). Súčasťou vraku sú aj ostatky piatich vojakov, ktorí sa v čase zrútenia nachádzali v lietadle. Ako ďalší dôvod uvádzame, že aj v návrhu uznesenia je pre MZVEZ SR určená v bode C.1. úloha zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatí a aktivít k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny a spoluprácu s pracovnou skupinou. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby bola do predkladaného materiálu zapracovaná aj účasť MZVEZ SR vrátane ZÚ SR čím sa zohľadní aj medzinárodný aspekt osláv 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, na ktorých MZVEZ SR má záujem aktívne participovať a pre realizáciu podujatí na ZÚ SR požadujeme pridelenie finančných prostriedkov. V nadväznosti na uvedené uvádzame, že na na avizované podujatia ZÚ SR požadujeme uvoľniť 45.000 €. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V navrhovanom uznesení vlády SR uplatňujeme pripomienku, týkajúcu sa úlohy C.3 ukladanej ministerke vnútra, aby predmetná úloha znela nasledovne: „C.3. prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, ochranu života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a na ochranu a bezpečnosť ústavných činiteľov, zahraničných hostí im na roveň postavených, členov diplomatického zboru a účastníkov najvýznamnejších podujatí a aktivít k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020“ 2. V prílohe materiálu „Podujatia financované zo štátneho rozpočtu“ navrhujeme v prípade Ministerstva vnútra SR - Navýšenie alokácie finančného príspevku na vojnové hroby, zmeniť požiadavku na štátny rozpočet na 660 000 €. 3. Zároveň v prílohe materiálu navrhujeme doplniť dve nové aktivity: Mesto Svidník – Oprava pamätníka arm. gen. L. Svobodu – termín 2020-2021 – Mesto Svidník – 15 000 €, Mesto Zvolen – Revitalizácia masových hrobov príslušníkov ČA v areáli Cintorína padlých sovietskej armády – 2020-2021 – Mesto Zvolen – 200 000 €. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR navrhujem upraviť bod, ktorý ukladá úlohy ministrovi financií nasledovne: ukladá ministrovi financií poukázať v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky vo výške uvedenej v materiáli mestu Liptovský Mikuláš, mestu Banská Bystrica, obci Uhrovec, obci Stráňavy a Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov do 15. februára 2020 uvoľniť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky na základe schváleného materiálu Ministerstvu kultúry SR, Ministerstvu obrany SR a Ministerstvu vnútra SR do 15. februára 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Príloha k vlastnému materiálu, str. 4, bod "Ministerstvo vnútra SR": Navýšenie alokácie finančného príspevku na vojnové hroby (priority MK SR: Martin- Priekopa, Košice (hrob Ľ. Kukorelliho, Tokajík, Dargov). - Pamätník s vojnovými hrobmi v Tokajíku ako aj miesto tragédie je v správe MO SR (VHÚ). Žiadame časť finančných prostriedkov alokovaných na túto aktivitu vyčleniť v sume 30 000 € na rok 2021 v prospech VHÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V tomto štádiu prípravy osláv 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny nežiadame o pridelenie finančných prostriedkov na zabezpečenie centrálnych osláv. K reálnym nákladom sa vieme vyjadriť až po spresnení zámeru a rozsahu uvedených osláv na základe požiadaviek hlavného organizátora danej aktivity. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Slovenská letecká agentúra, ako každoročný organizátor Medzinárodných leteckých dní - SIAF na letisku Sliač, pripravila Letecký festival na letisku v Piešťanoch ako spomienkové podujatie k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. 8.5.2020 - Deň generácií – Víťazstvo na fašizmom. Pilotné uvedenie Nočnej leteckej šou 9.5.2020 - Celoslovenská spomienka na 75. výročie konca 2. svetovej vojny zameraná na letectvo 2. sv. vojny Navrhujeme preto k nelegislatívnemu všeobecnému materiálu LP/2020/24 doplniť nasledovné aktivity: Letecký program – 150.000.- € Nočná letecká show – 150.000.- € DRON – svetelná show – 100.000.- € Multimediálna show / laserová a pyro show 150.000.- € Palivo OS SR / logistika – 200.000.- € Detský letecký festival – 30.000.- € Y-Games – 50.000.- € Historické ukážky 2.svetovej vojny – 40.000.- € Balónová show – 15.000.- € Večerný galaprogram – 250.000.- € Vlastné prostriedky: 950.000.- € Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V prílohe „Podujatia financované zo štátneho rozpočtu“, Názov podujatia/aktivity na s. 5 a 6 v časti „Vojenský historický ústav“, - na s. 6 „Výstava Slováci v rovnošatách 1848 – 2018“ odporúčame v stĺpci „Stručná charakteristika podujatia“ doplniť do textu za slovo „ preklady...“, slová „.. zalomenie textu a nákup figurín)....“. Potom text – stručná charakteristika podujatia bude znieť: „inštalovanie výstavy (výroba textových dvojjazyčných panelov, preklady, zalomenie textu a nákup figurín), ktorej časť bude venovaná čs. domácemu a zahraničnému odboju v rokoch 2. svetovej vojny“; Zdôvodnenie: nevyhnutná špecifikácia využitia finančných prostriedkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) 1. Celoslovenské oslavy 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny – Liptovský Mikuláš 8.5.2020 - Typ akcie: slávnostné zhromaždenie, kultúrny program, recepcia, organizačno-technické zabezpečenie - Požiadavka na finančnú podporu zo štátneho rozpočtu na rok 2020: 80 000,- EUR 2. Slávnostné spomienkové podujatie – Bratislava 9.5.2020 - Typ akcie: slávnostná pripomienka - Požiadavka na finančnú podporu zo štátneho rozpočtu na rok 2020: 30 000,- EUR 3. Slávnostné spomienkové podujatie pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Bratislavy – Bratislava 4.4.2020 - Typ akcie: slávnostná pripomienka - Požiadavka na finančnú podporu zo štátneho rozpočtu na rok 2020: 30 000,- EUR Spolu: 140 000,- EUR. V zmysle pripomienok je potrebné upraviť doložku vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V prílohe „Podujatia financované zo štátneho rozpočtu“, Názov podujatia/aktivity na s. 5 a 6 v časti „Vojenský historický ústav“, na s. 6 „Dukla-Vyhliadková veža“ odporúčame v stĺpci „Stručná charakteristika podujatia“ doplniť do druhej vety do textu za slovo „..časti okien (1. etapa)...“ slová „..., oprava časti poškodenej strechy“... . Potom text – stručná charakteristika podujatia druhej vety bude znieť: Nátery, opravy stavebných konštrukcií, výmena časti okien (1. etapa), oprava časti poškodenej strechy Zdôvodnenie: nevyhnutná špecifikácia využitia finančných prostriedkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) K uzneseniu vlády Slovenskej republiky V uznesení vlády Slovenskej republiky odporúčame v bode B.1. vypustiť písmeno „k“, z dôvodu duplicity a v bode D. odporúčame upravenie odsekov. Odôvodnenie: Legislatívno-technická a gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Mesto Brezová p. Br. (mesto Brezová pod Bradlom) Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom Brezová pod Bradlom 23. januára 2020 Vec: Zásadná pripomienka v Medzirezortnom pripomienkovom konaní k nelegislatívnemu všeobecnému materiálu LP/2020/24 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020 Významné 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny nám pripomenie aj celý rad udalostí, ktoré viedli k vypuknutiu a priebehu tohto najväčšieho konfliktu v novodobých dejinách. Nedeliteľnou súčasťou tohto procesu bol aj zápas našich slovenských diplomatov Dr. Štefana Osuského a Dr. Jána Papánka, ktorí významne prispeli k tomu, že Československá republika bola obnovená a že stála na strane víťazných mocností. Obaja, Dr. Štefan Osuský i Dr. Ján Papánek, navyše predstavujú vzácnu kontinuitu I. i II. odboja a významne sa podieľali na prelomových udalostiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili dejiny Slovenska, viď príloha: Stanovisko Historického ústavu SAV k osobnostiam k osobnostiam (Štefan Osuský a Ján Papánek). Súčasťou dotvorenia pamätníkov Dr. Osuského a Dr. Papánka je i pamätná stena s menami osobností novodobých dejín Slovenska vrátane účastníkov a padlých v Slovenskom národnom povstaní i v partizánskom odboji (Ján Repta, Tomáš Tvarožek, Martin Janec a ďalší). Do Návrhu na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020 preto Mesto Brezová pod Bradlom žiada doplniť túto aktivitu: Mesto Brezová pod Bradlom Názov podujatia/aktivity: Revitalizácia okolia pamätníkov Dr. Š. Osuského a Dr. J. Papánka v Brezovej p. Br. (viď štúdia + rozpočet). Stručná charakteristika podujatia: Oprava a dotvorenie pamätníkov Dr. Osuského a Dr. Papánka s vytvorením pamätnej steny s menami osobností novodobých dejín Slovenska vrátane účastníkov a padlých v bojoch r. 1848, 1914-18, 1944-45. Termín a miesto konania: 2020-2021 Brezová pod Bradlom. Hlavný organizátor/Spoluorganizátori podujatia: Mesto Brezová pod Bradlom. Predpokladané finančné náklady na podujatie/ Finančné zabezpečenie: - Vlastné zdroje 15 000 € - Požiadavka na financovanie štátny rozpočet 77 660 €. Predpokladaná účasť ústavných činiteľov: áno. Link na stiahnutie príloh: https://www.brezova.sk/mesto/prehlad-projektov-mesta/projekty/?more=561#msg561 S úctou Jaroslav Ciran primátor mesta Brezová pod Bradlom Zásadná pripomienka Odoslaná Detail