LP/2020/191 Aktualizácia rámcovej pozície SR k novým prvkom revidovaného návrhu viacročného finančného rámca 2021 – 2027, vrátane Nástroja EÚ pre budúce generácie

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Navrhovanú úroveň, ako aj tempo vonkajšej konvergencie priamych platieb (pre členské štáty s priemernou úrovňou podpory pod 90 % priemeru EÚ sa má tento rozdiel znížiť o 50 % rozdielu na 90 % priemeru EÚ) považujeme za málo ambiciózne a naďalej požadujeme urýchlenie procesu konvergencie zabezpečením zvýšeného financovania SPP oproti súčasnému návrhu. Programové vyhlásenie vlády 2020 – 2024 uvádza, že cieľom Vlády SR bude aj odstránenie diskriminácie v oblasti priamych platieb naprieč EÚ a dosiahnutie konvergencie priamych platieb do konca roka 2027. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v na str. 3 v podkapitole 2.3 v druhom odseku sa uvádza „Tieto požičané zdroje môžu byť využité výlučne na financovanie reforiem a investícií.“ v prvom odseku je uvedené „Väčšina finančných prostriedkov z nástroja (viac než 80 %) sa použije na podporu investícií a reforiem v členských štátoch.“ Nakoľko si tieto dve tvrdenia odporujú, odporúčame daný rozpor odstrániť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 8 v druhom odseku v druhej vete sa uvádza „je dôležité navýšenie SPP o dodatočné 4 mld. EUR“. Rozpočet SPP bol navýšený o 9 mld. EUR (4 mld. EUR pre I. pilier a 5 mld. EUR pre II. Pilier). Odporúčame číslo „4 mld. EUR“ opraviť na „9 mld. EUR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 4 v Tabuľke č. 1 v prvom stĺpci je uvedený výpočet „sumy navrhovaných grantov pre SR“ ako súčet I = II + III + IV + V + VI. Tabuľka však neobsahuje údaj pre VI. Odporúčame opraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 9 v druhom odseku v prvej vete odporúčame za slovo „vlastné“ vložiť „zdroje pre záväzky a platby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 3 v podkapitole 2.3 v druhej vete odporúčame nahradiť spojenie „a jeho“ na „, ktorej“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 1 v kapitole 1. v treťom odseku odporúčame nahradiť slovo „pohodu“ na „dohodu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli navrhujeme upraviť poslednú vetu na str. 4 v znení: „Tieto dodatočné investície sú určené na podporu farmárov pri zavádzaní štrukturálnych zmien, ktoré prispievajú k uhlíkovej neutralite.“ nasledovne: „Tieto dodatočné finančné prostriedky sú určené na podporu poľnohospodárov a vidieka pri zavádzaní štrukturálnych zmien, ktoré prispievajú k uhlíkovej neutralite“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)  Celkový objem revidovaného návrhu VFR (spolu s NEÚBG) je 1.850 mld. EUR v cenách z roku 2018, čo predstavuje nárast o 71% oproti súčasnému VFR 2014-2020. Pri takomto výraznom náraste je zarážajúce, že objem finančných zdrojov pre novú SPP je takmer o 10 % nižší oproti súčasnému obdobiu. Kríza spôsobená COVID-19 nás utvrdila v tom, že pôdohospodárstvo je po zdravotníctve druhým strategicky významným sektorom, ktorý v tejto skúške spôsobenej koronavírusom obstál a namiesto toho, aby boli poľnohospodári a potravinári EÚ uznaní a podporení, čaká ich v novej SPP po roku 2020 spĺňanie oveľa vyšších nárokov plynúcich zo Zelenej dohody a z nej vypracovaných stratégii Z farmy na stôl a Stratégie biodiverzity na jednej strane, ale s nižšou alokáciou zdrojov na strane druhej. Udržateľnosť pôdohospodárstva a zároveň napĺňanie ambicióznych environmentálnych, klimatických a energetických cieľov EÚ politík si vyžaduje adekvátne financovanie, bez ktorého v prípade výskytu ďalšej podobnej krízy, akou je pandémia COVID-19, nemusí pôdohospodárstvo EÚ obstáť rovnako dobre, ako tomu je teraz. MPRV SR má za to, že je potrebné prehodnotenie rozdelenia navýšených zdrojov revidovaného návrhu VFR 2021-2027 s cieľom primeraného zabezpečenia finančných zdrojov pre SPP po roku 2020, aby bolo napĺňanie cieľov stratégií Z farmy na stôl a Stratégie biodiverzity uskutočniteľné bez toho, aby sa zvýšené nároky na prijímateľov odzrkadlili v cenovej politike, strate atraktívnosti sektoru pôdohospodárstva alebo strate konkurencieschopnosti pôdohospodárov EÚ oproti tretím krajinám, na produkty ktorých nebudú kladené zvýšené nároky. MPRV SR nepodporuje ani navrhované zníženie rozpočtu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Napriek tomu, že zrevidovaný návrh VFR 2021-2027 a nový Nástroj EÚ pre budúce generácie v porovnaní s pôvodným návrhom VFR 2021-2027 navyšuje zdroje na EPFRV, tieto v súčte stále nedosahujú úroveň EPFRV 2014-2020. MPRV SR má za to, že navýšenie prostriedkov pre novú SPP je nevyhnutné a strategicky významné. Programové vyhlásenie vlády 2020 – 2024 tiež uvádza, že Vláda SR vyvinie snahu o zachovanie minimálnej doterajšej výšky finančnej obálky SPP pre SR, vrátane minimalizácie dopadov Brexitu na finančnú obálku SPP pre SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Žiadame doplniť v podkapitole 4.1 na str. 10 v prvom riadku za slovo „súdržnosti“ spojenie „a rozvoja vidieka“ z dôvodu, že pre MPRV SR je zachovanie pravidla využívania prostriedkov N+3 pri čerpaní podpôr z EPFRV kľúčové, nakoľko sa vytvoria lepšie podmienky pre čerpanie podpôr a zvýši sa pravdepodobnosť vyčerpania podpory vyčlenenej hlavne pre prvé roky programového obdobia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Vlastný materiál, Príloha č. 1, žiadame v rámcovej pozícii SR zásadne rozšíriť existujúce výhrady Slovenskej republiky proti poklesu zdrojov v Kohéznom fonde, keďže v súčasnom návrhu VFR opätovne dochádza k zníženiu rozpočtu fondu, a doplniť dôležitosť týchto zdrojov pre konvergujúce krajiny. V podmienkach Slovenskej republiky sa Kohézny fond významnou mierou podieľa na financovaní rozvoja dopravnej infraštruktúry a predpokladá sa, že výrazné zníženie týchto zdrojov by malo negatívny vplyv na financovanie kľúčových infraštruktúrnych projektov v oblasti rozvoja diaľnic (D1, D3), rýchlostných ciest, hlavných železničných koridorov a podpory mestskej mobility. Realizácia veľkých infraštruktúrnych projektov pritom výraznou mierou prispieva k tvorbe pracovných miest, podpore rastu hospodárstva a zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských regiónov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Vlastný materiál, v rámci materiálu odporúčame doplniť, že SR bude preferovať využitie zdrojov Nástroja EÚ pre budúce generácie na podporu infraštruktúry (dopravnej, bytovej, cestovného ruchu), ktorých rozvoj má potenciál zásadným spôsobom prispieť k eliminácii regionálnych disparít a prispieť k ich udržateľnému rozvoju. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 9, 4.1 Hlavné priority Žiadame odstrániť uvedenú textáciu: „Problematická je i..............., ako aj navrhované zvýšenie koncentrácie na zamestnávanie mladých na 15 % a nová povinnosť 5 % z alokácie ESF+ na chudobu detí. Odôvodnenie: 1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny súhlasí s navýšením koncentrácie na zamestnávanie mladých na 15 % . V novom programovom období bude pozornosť venovaná na včasnú intervenciu, nakoľko medzi najčastejšie problémy pri zaradení mladých ľudí na trh práce spadajú nedostatočná prax, absencia kľúčových zručností ako aj absolvovanie študijných odborov, ktoré nie sú vhodné pre voľné pozície na trhu práce. Navyše mnohí neaktívni mladí ľudia majú často nízku úroveň dosiahnutého vzdelania a v mnohých prípadoch ani neukončili základnú školskú dochádzku (drop-out). Z uvedených dôvodov sa v budúcom programovom období plánuje viac podporovať prechod zo školy do zamestnania cez holistický prístup formou one - stop - shopov. 2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny súhlasí s navrhovanou povinnosťou 5% alokácie zdrojov ESF+ na chudobu detí. Osoby vo veku 0-17 rokov celkovo tvoria najzraniteľnejšiu vekovú skupinu. Ich miera rizika chudoby bola v roku 2018 na úrovni 20,5 %. Bolo by nelogické, keby SR neakceptovala uvedenú 5 %-nú alokáciu na chudobu detí, nakoľko EK v Správe o krajine 2020 odporúča do budúcna prijímať opatrenia na riešenie chudoby detí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál strana 10, prvý odsek, veta: „SR taktiež požaduje ambicióznejšie nastavenie flexibility pre transfery medzi fondami a nástrojmi EÚ a pre oprávnenosť výdavkov jednotlivých fondov politiky súdržnosti na plnenie jej cieľov (napr. možnosť využitia zdrojov ESF+ aj na financovanie sociálnej infraštruktúry a pod.).“ Radi by sme poukázali na možné riziko vysokej miery flexibility pri presune financií medzi jednotlivými piliermi, špeciálne pri Spoločnej poľnohospodárskej politike (riziko presunu financií z II. piliera – teda z rozvoja vidieku, kde sa financuje väčšina opatrení v ŽP do I. piliera, t. j. na priame platby). Podporujeme určitú mieru flexibility, tá by sa však nemala uplatňovať na opatrenia, ktoré by pôsobili negatívne vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 10, 4.1 Hlavné priority Žiadame odstrániť textáciu: „....(napr. možnosť využitia zdrojov ESF+ aj na financovanie sociálnej infraštruktúry a pod.)“ Odôvodnenie: 3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nesúhlasí s využívaním zdrojov ESF+ na financovanie sociálnej infraštruktúry. Zdroje ESF+ sú nevyhnutné na podporu budovania kapacít sociálnych služieb a zvyšovanie statusu sociálnych pracovníkov Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 3, časť 2.3, Schéma č. 1. - V 2. pilieri v danej schéme je potrebné opraviť dva slovné preklepy: „2. pilier – Súkromné investície a pdopora podnikov“ a „Nástorj strategických investícií (InvestEU)“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V kapitole 3, časť Príjmová strana NEÚBG žiadame doplniť nasledujúce znenie: Posledný odsek: ...V záujme SR je tiež podporovať myšlienku zavedenia nových vlastných zdrojov najneskôr od roku 2028, osobitne hraničný poplatok z uhlíka. Zavedenie vlastného zdroja založeného na pôsobení podnikov na vnútornom trhu EÚ a zdroja z digitálneho zdaňovania firiem bude SR podporovať iba v tom prípade, ak nenarušia konkurencieschopnosť európskych, resp. slovenských firiem v rámci globálnej konkurencie a nebudú predstavovať neprimeranú záťaž pre podniky, či zvýšené riziko zániku spoločností, resp. ich presun do tretích krajín. Odôvodnenie: Cieľom doplnenia je zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť firiem, a to najmä v globálnom meradle. MH SR si uvedomuje nutnosť splácať úvery v budúcnosti, zároveň však našou snahou musí byť minimalizovať dopady na podnikateľské prostredie a podniky samotné. Zavedením dodatočných odvodov hrozí tzv. Investment leakage, čo by mohlo v budúcnosti ohroziť hodnotové reťazce v EÚ a tým aj snahy o dosiahnutie tzv. strategickej autonómie vo vybraných sektoroch. Aktuálne existuje iba obmedzené množstvo informácií o konštrukcii nových zdrojov, rovnako tak detailná analýza dopadov zavedenia nových zdrojov. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame zapracovať predloženú pripomienku a predmetný komentár brať do úvahy aj pri negociáciách o NEÚBG. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Vlastný materiál, kapitola 3, na str. 7 sa uvádza, že 60 % záväzkov z Nástroja EÚ pre budúce generácie (NEÚBG) musí byť zaviazaných do 31. 12. 2022 a zvyšných maximálne 40% musí byť zaviazaných na konkrétne projekty do 31. 12. 2024. Keďže príprava a realizácia investičných projektov v oblasti dopravy je časovo náročný proces, pričom okrem zdrojov z NEÚBG sa musí rezort dopravy zároveň do konca roku 2023 sústrediť na dočerpanie zdrojov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a naštartovanie implementácie dopravných projektov v rámci programového obdobia 2021 – 2027, žiadame do kapitoly 4 zaradiť medzi presadzované priority a dôležité pozície SR aj požiadavku na posun termínu pre zaviazanie všetkých zdrojov dostupných z NEÚBG najskôr v termíne do 31. 12. 2024. Zároveň žiadame v materiáli bližšie vysvetliť, čo sa presne myslí pod pojmom „zaviazať zdroje na projekty“. Ozrejmenie tohto pojmu je kľúčové/dôležité pre definovanie zoznamu potenciálnych projektov, na ktoré by mohli byť zdroje NEÚBG v oblasti dopravy použité, ako aj pre následné vypracovanie Národného plánu obnovy za oblasť dopravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 3, prvý a druhý a tretí odsek v časti 2.3. V oboch odsekoch žiadame opraviť názov „Nástroj EÚ pre ďalšie generácie/NextGeneration EÚ“ na korektný názov „Nástroj EÚ pre budúce generácie/NextGeneration EU“. V druhom odseku navrhujeme preformulovať slovné spojenie „požičia si zdroje z budúcnosti“, resp. vynechať slová „z budúcnosti“. V treťom odseku navrhujeme uviesť výraz „prejesť“ v danom texte s úvodzovkami, nakoľko sa jedná o hovorový výraz. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Nesúhlasíme so znížením alokácie na str. 2 prílohy č. 1 na regionálny rozvoj a súdržnosť pre Európsky fond regionálneho rozvoja (z 200 622 na 196 892) a pre Kohézny fond (zo 41 343 na 40 682), keďže práve tieto sú základom pre podporu investícií pre životné prostredie, ktoré sa aj v čase koronakrízy ukázali ako kľúčové. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 4, posledný odsek časti „I. pilier...“. navrhujeme odsek doplniť nasledovne: „EK navrhuje v rámci NEÚBG posilniť aj Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka o 15 mld. eur, z čoho pre SR vyplýva indikatívna alokácia 0,30 mld. eur. Tieto dodatočné investície sú určené na podporu farmárov pri zavádzaní štrukturálnych zmien, ktoré prispejú k uhlíkovej neutralite a k celkovej ochrane životného prostredia a rozvoja vidieka.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 11, do časť 4.2, prvá odrážka. Navrhujeme poslednú vetu doplniť nasledovne: „Z hľadiska výhodnosti programov, ako aj zohľadnenia celoeurópskych priorít (osobitne podpora štrukturálnych reforiem, oživenie zelenej európskej ekonomiky, ochrana životného prostredia a rozvoj vidieka, Fond na spravodlivú transformáciu, podpora podnikov, program Zdravie) nastavenie programov korešponduje s prioritami SR.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 9, druhý odsek, prvá veta. Vo vete pravdepodobne chýba slovo „zdroje“. Navrhujeme ho doplniť. Znenie vety: „EK navrhla dočasné zvýšenie stropu pre vlastné na 2,0 % HND EÚ, s cieľom vytvoriť si priestor na získanie zdrojov na financovanie NEÚBG formou úveru cez finančné trhy.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 6, prvý odsek, posledná veta. Navrhujeme opraviť preklep v skratke: „NEÚGB“ – správne je NEÚBG. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál strana 10, druhý odsek. Medzi štvrtú a piatu vetu odseku navrhujeme doplniť nasledovnú vetu: „Rovnako sa odporúča čo najskôr realizovať pripravené verejné investičné projekty a podporiť investície súkromného sektora zacielené na podporu oživenia hospodárstva, pričom bude potrebné zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie a zdrojov, udržateľnú verejnú dopravu a odpadové hospodárstvo.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 11, do časti 4.2 navrhujeme doplniť na koniec nami navrhovanej odrážky nasledovnú vetu: „V rámci Fondu na spravodlivú transformáciu navrhujeme rozšírenie možností financovania napr. na tzv. hot spoty znečisteného ovzdušia s cieľom pokrytia väčšieho počtu programov riadenia kvality ovzdušia.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 1, posledný odsek s pokračovaním na strane 2. Odsek navrhujeme doplniť nasledovne: „Návrh Európskej komisie z 27. mája je v prvom rade bezprecedentný z hľadiska objemu aj spôsobu, akým je naplnený európsky rozpočet. Vychádza z predpokladu, že v čase ekonomického prepadu, aký EÚ doteraz nepoznala, je potrebné výrazne investovať, a týmto spôsobom podporiť rast, zachovanie pracovných miest a zároveň modernizovať ekonomický model EÚ v súlade s výzvami a cieľmi v oblasti životného prostredia a digitalizácie. V čase, kedy nie je možné generovať viac zdrojov na európskej úrovni zvýšením odvodov členských krajín, je jedinou alternatívou požičať si potrebné zdroje na finančných trhoch, ktoré EÚ v najbližších rokoch investuje výlučne do modernizácie a reforiem. Dlhodobý rozpočet EÚ posilnený Nástrojom EÚ pre budúce generácie takto získal jedinečný potenciál pre obnovu Európskej únie.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 11, do časti 4.2 navrhujeme doplniť celú nasledovnú odrážku: „• SR podporuje, aby sa prostriedky z NEÚBG investovali v súlade s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Z tohto dôvodu by sa osobitná pozornosť mala venovať čerpaniu finančných prostriedkov z programov VFR a NEÚBG s prierezovým využitím do ktorého spadá aj oblasť životného prostredia. Zároveň SR navrhuje,aby pravidlo, podľa ktorého 25 % z výdavkov EÚ rozpočtu by malo byť investovaných do boja proti zmene klímy, bolo uplatňované aj v prípade NEÚBG v širšom rámci boja proti zmene klímy a za ochranu životného prostredia.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál strana 10, druhý odsek, štvrtá veta. Vetu odporúčame doplniť nasledovne: „Odporúčania v roku 2020 sa týkajú primárne zelenej hospodárskej obnovy po kríze: EK opätovne Slovensku odporúča posilniť odolnosť zdravotníckeho systému v oblasti pracovnej sily v zdravotníctve, kritických zdravotníckych výrobkov a infraštruktúry, ako aj zlepšenie poskytovania primárnej starostlivosti a koordináciu medzi druhmi starostlivosti.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 1, tretí odsek, posledná veta. Navrhujeme doplniť danú vetu nasledovne: „Pre Slovensko znamená nový VFR možnosť prostredníctvom európskeho rozpočtu jednak zabezpečiť pomoc slovenskej ekonomike pri riešení dopadov koronakrízy, ale aj príležitosť posunúť Slovensko na úroveň modernej európskej krajiny 21. storočia a čeliť výzvam v oblasti životného prostredia a digitalizácie.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Znenie pripomienky: Na strane 11 vlastného materiálu v bode 4.2 „Ďalšie dôležité prvky dohody z pohľadu SR“ navrhujeme doplniť nasledujúci odsek: „SR nesúhlasí so znížením rozpočtu na program Kreatívna Európa oproti pôvodnému návrhu viacročného finančného rámca 2021 – 2027. Aj v kontexte negatívneho dopadu koronakrízy na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu naprieč celou EÚ zastávame názor, že takéto obmedzenie spolufinancovania negatívne ovplyvní celkové fungovanie programu a znemožní čerpanie grantovej podpory pre široké spektrum umelcov a podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle v EÚ.“. Odôvodnenie: V rámci revidovaného návrhu viacročného finančného rámca na r. 2021-2027 sú finančné prostriedky pre program Kreatívna Európa vo výške 1,52 miliardy EUR (1,7 miliardy EUR v bežných cenách) ešte nižšie ako prostriedky navrhované v pôvodnom návrhu Európskej komisie z mája 2018 v objeme 1,642 miliardy EUR (1,85 miliardy EUR v bežných cenách). Táto skutočnosť je v kontexte dopadov koronakrízy na kultúrny a kreatívny priemysel neprípustná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) MPRV SR nesúhlasí so stanoviskom uvedeným v podkapitole 4.1 1) k návrhu EK zvýšiť národné spolufinancovanie pre menej rozvinuté regióny z 15 % na 30 %. MPRV SR súhlasí s návrhom EK (spolufinancovanie 30 %), ktorý by poskytol MPRV SR väčšiu právnu istotu pri zabezpečení dostatočných zdrojov pre financovanie intervencií rozvoja vidieka. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Nesúhlasíme so znížením alokácie na str. 2 prílohy č. 1 na LIFE (zo 4 828 na 4812) z rovnakého dôvodu (tieto prostriedky základom pre podporu investícií pre životné prostredie, ktoré sa aj v čase koronakrízy ukázali ako kľúčové.). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Podporujeme pozíciu SR na str. 9, bod 4.1, časť 1) že SR nesúhlasí so zvýšením miery spolufinancovania pre menej rozvinuté regióny z 15 na 30 %. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vlastný materiál, strana 1, druhý odsek, posledná veta. Navrhujeme preformulovať danú vetu nasledovne: „Tá by mala byť šetrnejšia k životnému prostrediu, v ktorom žijeme, reagovať na trend čoraz prítomnejšej digitalizácie a urobiť Úniu nezávislejšou a odolnejšou v súťaži s ostatnými časťami sveta.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Vo vlastnom materiáli sa uvádza, že spoločná poľnohospodárska politika EÚ je jedna z dvoch hlavných prioritných oblastí SR (vzhľadom na výšku príjmov SR z rozpočtu EÚ). Bod 4 Aktualizovanej rámcovej pozície SR k novým prvkom revidovaného návrhu VFR 2021 – 2027, vrátane Nástroja EÚ pre budúce generácie – však toto prioritné postavenie nezohľadňuje. Revidovaný návrh VFR 2021 – 2027, vrátane Nástroja EÚ pre budúce generácie, považujeme za pozitívny krok. Dúfame však, že nie posledný. Zdroje pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka stúpli v porovnaní s predchádzajúcim návrhom o 9 mld. EUR a boli doplnené o 15 mld. EUR z Nástroja EÚ pre budúce generácie. Napriek tomu je to v porovnaní s programovacím obdobím 2014-2020 stále pokles o 35 mld. EUR. Takýto výrazný pokles zdrojov v kombinácii s novými výzvami v súvislosti s implementáciou Európskej zelenej dohody (a s ňou súvisiacich stratégií) a s vývojom na trhu s poľnohospodárskymi komoditami následkom koronakrízy, môžu byť pre poľnohospodárov EÚ v niektorých sektoroch likvidačné . Žiadame preto, aby Slovenská republika presadzovala zvýšenie prostriedkov na spoločnú poľnohospodársku politiku minimálne na úroveň súčasného obdobia, teda 390 mld. EUR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame predkladateľovi na strane 11, v časti 4.2. poslednom odseku slová "a aby čo najviac odrážali reálny ekonomický dopad krízy" nahradiť slovami "a aby čo najviac odrážali reálny ekonomický dosah krízy". Odôvodnenie: gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame predkladateľovi na strane 3, v časti 2.3. Nástroj EÚ pre budúce generácie, odseku 1 prvá veta slová "Nástroj pre ďalšie generácie" nahradiť slovami "Nástroj pre budúce generácie". Odôvodnenie: ide o zavedenú skratku NEÚBG. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame predkladateľovi na strane 8, tretí odsek v časti "Príjmová strana NEÚBG (princíp odloženého splácania úveru EU)" skratku "EU" nahradiť skratkou "EÚ". Odôvodnenie: gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) str.1, kap.1, 3.odsek Predpokladáme, že znenie vety "Rokovania sa preniesli na pôdu Európskej rady (ER), t. j. medzi členské štáty, a cieľom predsedu ER je uzatvoriť politickú pohodu v priebehu leta" má byť: "Rokovania sa preniesli na pôdu Európskej rady (ER), t. j. medzi členské štáty, a cieľom predsedu ER je uzatvoriť politickú dohodu v priebehu leta." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame predkladateľa na strane 4, v časti I. pilier, tretí odsek slová "napríklad podporou rekvalifikácie pracovníkov, pomocou pre malé a stredné podniky na vytváranie nových hospodárskych príležitostí, investovaním do prechodu na čistú energiu a do obehového hospodárstva" nahradiť slovami "napríklad podporou rekvalifikácie pracovníkov, pomocou pre malé a stredné podniky na vytváranie nových hospodárskych príležitostí, investovaním do prechodu na čistú energiu, digitálnu transformáciu a do obehového hospodárstva". Odôvodnenie: trváme na vložení slov „digitálnu transformáciu“. V zmysle dokumentov EÚ ide o jednu z hlavných priorít EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame predkladateľovi na strane 5, v časti II. pilier vetu "Nástroj strategických investícií ako dodatočný segment InvestEU bude podporovať projekty, ktoré prispievajú k budovaniu hodnotových reťazcov v EÚ kľúčových pre odolnosť a strategickú autonómiu Európy." preformulovať v nasledovnom znení: "Nástroj strategických investícií ako dodatočný segment InvestEU bude podporovať projekty, ktoré prispievajú k posilneniu odolnosti a strategickej autonómie Európy v rámci kľúčových technológií a hodnotových reťazcov.". Odôvodnenie: v zmysle dokumentov EÚ ide o presnejšiu a správnu formuláciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame predkladateľa na strane 8, prvý odsek slová "(osobitne podpora štrukturálnych reforiem, oživenie európskej ekonomiky, rozvoj vidieka, Fond na spravodlivú transformáciu, podpora podnikov, program Zdravie)" nahradiť slovami "(osobitne podpora štrukturálnych reforiem, digitalizácia, oživenie európskej ekonomiky, rozvoj vidieka, Fond na spravodlivú transformáciu, podpora podnikov, program Zdravie)". Odôvodnenie: trváme na vložení slova „digitalizácia“. Ide o jednu z hlavných priorít EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame predkladateľovi v časti 1. Úvod, druhý odsek, poslednú vetu preformulovať v nasledovnom znení: "Tá by mala byť šetrnejšia k prostrediu, v ktorom žijeme, reagovať na trend digitalizácie a urobiť Úniu nezávislejšou a odolnejšou v súťaži s ostatnými časťami sveta.". Odôvodnenie: zrozumiteľnosť textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame predkladateľovi na strane 2, v časti 2.1, tretí odsek, druhá veta slová "ako napr. rozvoj zaostalých regiónov" nahradiť slovami "ako napr. rozvoj zaostávajúcich regiónov". Odôvodnenie: ide o ustálený výraz. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame predkladateľovi v časti 1. Úvod, druhom odseku, šiestom riadku slová "konzultáciách s členskými krajinami" nahradiť slovami "konzultáciách s členskými štátmi". Odôvodnenie: podľa oficiálnej terminológie EÚ ide o členské štáty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame predkladateľovi na strane 9, časť 4. v prvom odseku slová "Po analýze návrhov EK a ich dopadov" nahradiť slovami "Po analýze návrhov EK a ich vplyvov". Odôvodnenie: gramatická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) str.9, kap.3, 2.odsek Text v znení: "EK navrhla dočasné zvýšenie stropu pre vlastné na 2,0 % HND EÚ..." navrhujeme doplniť na znenie: " EK navrhla dočasné zvýšenie stropu pre vlastné zdroje na 2,0 % HND EÚ..." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) str.7, kap.3, 2.odsek Text v znení: "...vychádza, že SR získa z týchto nástrojov 2 – 3 viac prostriedkov..." navrhujeme doplniť na znenie: "...vychádza, že SR získa z týchto nástrojov 2- až 3-krát viac prostriedkov..." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame predkladateľa na strane 11, v predposlednom odseku slová "Z hľadiska výhodnosti programov, ako aj zohľadnenia celoeurópskych priorít (osobitne podpora štrukturálnych reforiem, oživenie európskej ekonomiky, rozvoj vidieka, Fond na spravodlivú transformáciu, podpora podnikov, program Zdravie)" nahradiť slovami "Z hľadiska výhodnosti programov, ako aj zohľadnenia celoeurópskych priorít (osobitne podpora štrukturálnych reforiem, digitalizácia, oživenie európskej ekonomiky, rozvoj vidieka, Fond na spravodlivú transformáciu, podpora podnikov, program Zdravie)". Odôvodnenie: trváme na vložení slova „digitalizácia“. Ide o jednu z hlavných priorít EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V rámci hlavných priorít SR navrhujeme začleniť ako jednu z kľúčových priorít transformáciu slovenskej vedy. Uvedené nástroje či už to je mechanizmus na podporu obnovy alebo mechanizmus spravodlivej transformácie je potrebné využiť aj na štrukturálne zmeny v slovenskom systéme podpory výskumu a vývoja ako je reštrukturalizácia výskumných inštitúcií, transfer technológií, podpora spolupráce akademickej a súkromnej sféry, zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít podnikov, vytvorenie ekosystému pre efektívnu podporu start up a spin off aktivít alebo podporu zapojenia slovenských inštitúcií do Európskeho výskumného priestoru. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, v časti 2.1., str. 2, tretí odsek a v časti 3, str. 8, prvý odsek žiadame v texte uvádzať názov programu EÚ ako „program Erasmus+“, a nie v materiáli použitý tvar „Erasmus Plus“. Názov programu v tvare „Erasmus+“ je uvádzaný v oficiálnych dokumentoch, je všeobecne dlhoročne používaný, akceptovaný a známy na európskej aj národnej úrovni. Používaním nesprávneho označenia by mohlo prichádzať k zmäteniu potenciálnych podávateľov projektov a príjemcov grantov. Uvedením názvu programu v tvare „Erasmus+“ zároveň príde k zladeniu textu vlastného materiálu, keďže v prílohe č. 1, výdavková položka 7 je program uvádzaný ako „Erasmus+“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V rámci kapitoly 2.3 venovanej Nástroju EÚ pre budúce generácie navrhujeme doplniť oblasť zameranú na zmierňovanie dopadov nových technológií na zamestnanosť. V rámci mechanizmu spravodlivej transformácie, navrhujeme špecificky doplniť zmienku o dopadoch digitálnych technológií a automatizácie na vývojov pracovného trhu a následne podporu pre zvyšovanie a získavanie nových kvalifikácií zamestnancov nakoľko SR bude patriť ku krajinám s najväčším dopadom technológií a transformácie priemyslu na zamestnanosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 6. v poslednom odseku v 2. vete: „SR bude výrazne čistým príjemcom z NEÚBG a je v záujme SR uchovať čo najvyššiu grantovú časť NEÚBG a v rámci neho najmä Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.“ odporúčame nahradiť slovo „Mechanizmu“ za „Mechanizmus“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 1, v 3. odseku v 1. vete: „Rokovania sa preniesli na pôdu Európskej rady (ER), t. j. medzi členské štáty, a cieľom predsedu ER je uzatvoriť politickú pohodu v priebehu leta.“ odporúčame nahradiť slovo „pohodu“ za „dohodu“, Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 10 v 2. odseku vo vete: „V rámci odporúčaní boli tiež spomenuté aj výzvy týkajúce sa posilnenia digitálnych zručností v SR, či zabezpečenie rovnakého prístup ku kvalitnému vzdelaniu.“ odporúčame nahradiť slovo „prístup“ za „prístupu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 6, v 3. odseku v 3. vete: „Následne je potrebný súhlas absolútnej väčšiny členiek a členov Európskeho parlamentu, ktorý predpokladáme vo 4. štvrťroku 2020.“ odporúčame nahradiť predložku „vo 4. štvrťroku“ za „v 4. štvrťroku“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli na strane 11, kapitola 4.2 žiadame predkladateľa doplniť novú, tretiu odrážku v nasledovnom znení: - Nástroj React-EU nám umožňuje flexibilne využiť dodatočné zdroje z fondov politiky súdržnosti EÚ ešte počas programového obdobia 2014 – 2020. 3-ročné obdobie na dočerpanie záväzku pri dodatočných zdrojov v rámci nástroja React-EU považujeme za problematicky splniteľné. V záujme zabezpečenia dočerpania týchto dodatočných zdrojov z fondov politiky súdržnosti EÚ preto požadujeme predĺžiť konečný dátum oprávnenosti, prípadne zabezpečiť taký mechanizmus, prostredníctvom ktorého bude môcť byť celkový nedočerpaný záväzok dotknutého členského štátu EÚ na konci roku 2023 presunutý do jeho finančnej obálky pre fondy politiky súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027.". Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K dopracovaniu Doložky vybraných vplyvov vo všetkých jej povinných častiach: - vyplniť relevantne časť definícia problému, časť 2; - vyplniť alternatívne riešenia, uvádza sa minimálne nulový variant, keby sa aktualizácia rámcovej pozície SR nerealizovala; - doplniť časť 12 Zdroje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail