LP/2020/138 Správa o plnení Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016 - 2019

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V celom texte vlastného materiálu navrhujeme zosúladiť terminológiu, konkrétne pojmy, v ktorých sa nachádza slovo „rodový“ v príslušnom gramatickom tvare, s Ústavou Slovenskej republiky, s primárnym právom EÚ a s kodifikovanou podobou štátneho jazyka. Konkrétne navrhujeme v celom texte: • v celom texte: i.: pojem „rodová diskriminácia“ nahradiť pojmom „diskriminácia na základe pohlavia“; ii.: v celom texte názov projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorého aktivity sa uskutočnia do februára 2022, premenovať na Prevencia a eliminácia diskriminácie na základe pohlavia, alebo alternatívne za názov projektu doplniť slová: „- diskriminácie na základe pohlavia“; iii.: na strane 35 za názov Projektu Prevencia rodovej diskriminácie a sexuálneho obťažovania na pracovisku a v iných oblastiach doplniť slová: „- diskriminácie na základe pohlavia“. Predmetné pojmy resp. názov navrhujeme používať aj vo všetkých dokumentoch a pre všetky aktivity vychádzajúce z projektov. • v celom texte a v Prílohe č. 1: pojem „rodovo podmienené násilie“ v príslušnom gramatickom tvare nahradiť pojmom: „násilie páchané na základe pohlavia“/“násilie založené na pohlaví“; • v celom texte: pojem „rodová rovnosť“ v príslušnom gramatickom tvare nahradiť pojmom „rovnosť medzi mužmi a ženami“/“rovnosť pohlaví“ tak, ako je to uvedené na strane 7 v Prílohe č. 1. Analýza požiadaviek a prekážok pre zber citlivých údajov. • na strane 16 pojem „rodová segregácia“ v príslušnom gramatickom tvare nahradiť pojmom „segregácia na základe pohlavia“ • na strane 37 za vetu: „... vzdelávanie na tému: Rodová problematika, nediskriminácia a zdravotné postihnutia.“ navrhujeme doplniť vetu v nasledovnom znení: „Pojem „rodov-ý,-á,-é“ používané v súvislosti so vzdelávaním znamená „založený na pohlaví“. • na strane 37 pojem: „gender pay gap“ (v texte nesprávne uvedené: „gender pay pap“) navrhujeme zmeniť na: „rozdiely v odmeňovaní mužov a žien; • na strane 48 pojem „rodovo vyvážené“ nahradiť pojmom „vyvážené z hľadiska zastúpenia pohlaví“. Odôvodnenie: Žiadame, aby boli pojmy obsahujúce slovo „rodový“ v príslušnom gramatickom tvare použité v navrhovanom texte vlastného materiálu zosúladené s Ústavou SR, s primárnym právom EÚ a s kodifikovanou podobou Slovenského jazyka, a aby bol materiál terminologicky jednotný, správny, presný a všeobecne zrozumiteľný a používal iba správne a ustálené právne pojmy. Ústava SR ani žiadny záväzný ľudsko-právny dokument nepozná pojem „gender“, ale používa pojmy muži a ženy, preto žiadame používať pojem „pohlavie“. Vychádzajúc z obsahu pojmov v spisovnom jazyku, napríklad pojem „rodovo podmienené násilie“ je logickým nonsensom, nakoľko môže poukazovať na násilie z dôvodu pôvodu rodu, predkov, potomkov. Vzhľadom na uvedené špecifiká slovenského jazyka a tiež aj českého jazyka v používaní pojmov „gender - based violence“ – „rodovo - podmienené násilie“ alebo česky „násilí páchanému na základě pohlaví“ je potrebné rozlišovať v slovenskom jazyku v právnej terminológii „pohlavie“ (sex, muž – žena) a „rod“ (zrod, narodenie, birth). Zároveň poukazujeme na to, že napr. nemčina, chorvátčina, čeština, slovinčina, poľština prekladajú anglický pojem „gender“ ako pohlavie, „gender identity“ ako pohlavná identita a „gender - based violence“ ako „násilie páchané na základe pohlavia, teda tak, ako to vyplýva z obsahu a významu primárneho práva EÚ. S prihliadnutím na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, ktorá potvrdzuje princíp, že žiadna jazyková verzia predpisu nemá prednosť pred inou jazykovou verziou, všetky oficiálne jazyky EÚ majú rovnoprávne postavenie. Dokonca ani väčšinová prevaha jedného významu prekladu neodôvodňuje správnosť jeho použitia. V súvislosti s predmetnou pripomienkou poukazujeme aj na skutočnosť, že pojem „rodová rovnosť“ nemá ustálenú právnu definíciu v slovenskom právnom poriadku ani v medzinárodnom práve. Na Slovensku nedisponujeme zákonnou definíciou rodovej rovnosti, ani doposiaľ nemáme jej samostatnú právnu úpravu. K tomu pozri: http://www.snslp.sk/CCMS/files/Odborn%C3%A9_stanovisko_k_chr%C3%A1nen%C3%BDm_d%C3%B4vodom-pohlavie_a_rod.pdf (zobrazené 17.5.2020). Z uvedeného dôvodu žiadame, aby boli právne neurčité pojmy vyňaté z textu vlastného materiálu. Projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie má aktivity naplánované do februára 2022, preto žiadame zmeniť jeho názov. V prípade, ak to nebude prakticky možné uskutočniť (napríklad z hľadiska IS), žiadame za súčasný názov doplniť pojem „diskriminácia na základe pohlavia“. Z medzinárodných dokumentov, ktoré používajú pojmy rovnosť pohlaví namiesto nesprávneho pojmu „rodová rovnosť“ uvádzame oficiálny dokument Organizácie spojených národov a Európskej únie: Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti (ku ktorému sa MZVEZ SR prihlásilo v rámci Procesu definovania priorít SR v OBSE, materiál Priority predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019 ako k prvku medzinárodného regulatívneho rámca, ktorého implementáciu majú regionálne organizácie ako OBSE v regióne podporovať, str. 10 materiálu) a Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2010 o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti, ktoré používa pojmy rovnosť pohlaví (gender equality) s ohľadom na posilnenie postavenia žien. Pojem „rovnosť pohlaví“ sa používa aj v oficiálnom slovenskom preklade Parížskej dohody, ktorá je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (Oznámenie č. 99/2017 Z. z. Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky). Zároveň, k predmetnému pripájame odôvodnenie k zásadnej pripomienke KBS k vlastnému materiálu: „V celom texte vlastného materiálu navrhujeme zosúladiť používanú terminológiu, konkrétne pojmy: „rod“, „pohlavie“, „muž a žena“, s Ústavou Slovenskej republiky, s primárnym právom EÚ a s kodifikovanou podobou štátneho jazyka. Konkrétne navrhujeme najmä:...“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na strane 47 vlastného materiálu v predposlednom odseku, vo vete: „Upozorňovalo v nich na: ... - prípady segregácie na školách a pri 1. svätom prijímaní.“ navrhujeme vypustiť slová: „a pri 1. svätom prijímaní“. Odôvodnenie: Vychádzajúc z textu tlačovej správy Segregačné praktiky počas prvého svätého prijímania, zverejnenej dňa 29.5.2019 na oficiálnej internetovej stránke Slovenského národného strediska pre ľudské práva: http://www.snslp.sk/#page=2967 (zobrazené 15.5.2020), stredisko reaguje na medializované informácie (pravdepodobne na tento prípad: https://www.aktuality.sk/clanok/695497/naka-riesi-pripad-romskeho-dievcata-ktore-chceli-diskriminovat-v-kostole/, zobrazené 15.5.2020) ohľadom možných segregačných praktík počas prvého svätého prijímania. K predmetnej medializovanej správe bolo vydané oficiálne stanovisko: http://faratrnava.sk/vyhlasenie-farnosti-trnava-sv-mikulasa-v-trnave-k-udajnej-diskriminacii-dietata-na-prvom-svatom-prijimani/(zobrazené 15.5.2020); resp. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190527037 (zobrazené 15.5.2020). Z dostupných informácií, napríklad medializovaných na: https://www.cas.sk/clanok/901832/mama-lucky-sa-stazovala-na-diskriminaciu-pocas-svateho-prijimania-ako-pripad-uzavrela-naka/(zobrazené 15.5.2020), zo dňa 26.10.2019, v predmetnom prípade nie je pravdepodobne meritórne rozhodnuté. Nie je teda zrejmé, žeby bol preukázaný akýkoľvek prípad segregačných praktík počas prvého svätého prijímania. S prihliadnutím na uvedené, na neexistenciu preukázateľného prípadu segregácie pri prvom svätom prijímaní a na požiadavky a imperatívy uvedené v Prílohe č. 1 Analýza požiadaviek a prekážok pre zber citlivých údajov, žiadame korigovať predmetnú textáciu vo vlastnom materiáli tak, aby reflektovala reálny obraz spoločnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V celom texte vlastného materiálu navrhujeme zosúladiť používanú terminológiu, konkrétne pojmy: „rod“, „pohlavie“, „muž a žena“, s Ústavou Slovenskej republiky, s primárnym právom EÚ a s kodifikovanou podobou štátneho jazyka. Konkrétne navrhujeme najmä: • na strane 3: vypustiť slová: 3x „resp. rodu“ (použité vo vete: „... posilniť odborné kapacity IVPR pri realizácii politiky v oblasti odstraňovania diskriminácie z hľadiska pohlavia...“, vo vete: „... informovanie o zákonných a iných možnostiach riešenia diskriminácie na základe pohlavia...“ a vo vete: „... opatrení zameraných na odstraňovanie diskriminácie z dôvodu pohlavia...“), 1x slová: „a rodu“ (vo vete: „...poskytovaním poradenstva k otázkam spojených s diskrimináciou z hľadiska pohlavia...“) a 1 x slová: „/rodu“ (vo vete: pomoc pri spísaní sťažností na diskrimináciu na základe pohlavia...“); teda používať termín „pohlavie“ tak ako je to použité napríklad v texte na strane 9 v časti: 1. vzdelávacia aktivita ... (napríklad § 2 ods. 2 písm. c) zákona o obetiach...); • na strane 19 nahradiť pojem „rodu“ pojmom „pohlavia“ vo vete: „..., aby nedochádzalo k vylučovaniu ľudí na základe...“, s poukázaním na terminológiu HP rovnosť mužov a žien v rámci OP TP; • na strane 27 vypustiť pojem „rod“, prípadne uviesť tento pojem do súladu s Ústavou SR (doplniť do zátvorky vysvetľujúci termín); ak nebude možné tento pojem zosúladiť s Ústavou SR, je potrebné uviesť, že ide o pojem vychádzajúci z rodovej ideológie; • na strane 44: 3 x pojem „rodu“ nahradiť pojmom „pohlavie“ v príslušnom gramatickom tvare v textoch: „Účastníkom kurzu je prezentované, ... budúceho pracovného správania na základe rodu (muž – žena) ...“; „... Posudzovanie účastníkov výberových konaní na základe príslušnosti k rodu...“; „Účastníkom kurzu sú predstavené výskumy v oblasti dvojstranných vplyvov rodu...“. vychádzajúc z vysvetlenia pojmu rodu (muž – žena) priamo v texte.; Odôvodnenie: Žiadame, aby boli dané pojmy použité v texte vlastného materiálu do súladu s Ústavou SR, s primárnym právom EÚ a s kodifikovanou podobou Slovenského jazyka, a aby bol materiál terminologicky jednotný, správny, presný a všeobecne zrozumiteľný a používal iba správne a ustálené právne pojmy. Navrhovaná textácia obsahuje pojem „rod“ (zrod, narodenie, angl. birth) aj pojem „pohlavie“ (muž, žena, angl. sex) a taktiež pojmy „muž – žena“, teda používa na označenie rovnakých právnych inštitútov rôzne pojmy. Navyše vzniká dojem, že oddeľuje pojem „rod“ od biologického pohlavia , čim zasahuje do otázok týkajúcich sa národnej identity SR, o ktorých neexistuje všeobecná zhoda v SR ani na úrovni členských štátov EÚ. V tejto súvislosti poukazujeme na postup SR uplatnený v prípade riešenia otázky ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (ďalej len Istanbulský dohovor“), ktorý obsahuje rovnaké pojmy a problematické ustanovenia a na úrovni EÚ je považovaný za kontroverznú medzinárodnú dohodu, pri ktorej možno očakávať principiálny nesúhlas zo strany členských štátov. K tomu pozri: uznesenie NR SR č. 1697 z 29. marca 2019 k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1409) a uznesenie NR SR č. 2261 z 28. novembra 2019 k procesu pristúpenia Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1814); písomné pripomienky Vlády Slovenskej republiky Súdnemu dvoru: Stanovisko 1/19 zástupkyne SR pred Súdmi EÚ zo dňa 18.12.2019, uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 15 z 15. januára 2020 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), Návrh vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky S Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842) https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/uznesenie&MasterID=12080 (zobrazené 17.5.2020), odoslanie listu Rade Európy prezidentkou SR, v ktorom informuje o tom, že SR sa nemôže stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru, https://www.teraz.sk/najnovsie/brief-prezidentka-informovala-radu-eur/450438-clanok.html (zobrazené 17.5.2020). Zároveň v § 2 ods. 1 písm. c) bod 5. zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je definovaná obzvlášť zraniteľná obeť ako obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského vyznania alebo viery. Predmetný právny predpis neobsahuje pojem rod; tento pojem bol z návrhu právneho predpisu vypustený. K tomu pozri: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-551, súbor: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx. Podobná textácia je použitá aj vo vlastnom materiáli (str. 9), podľa ktorej: „... právami priznanými obeti bez diskriminácie založenej na pohlaví... “, prípadne: „... sú povinné správať sa k obeti ohľaduplne ... prihliadajú na jej vek, pohlavie....“. S prihliadnutím na uvedené žiadame, aby boli v texte použité pojmy, ktoré sú v súlade s Ústavou SR, primárnym právom EÚ, záväznými základnými ľudsko-právnymi dokumentami a kodifikovaným spisovným Slovenským jazykom, ktoré nepoznajú pojem „gender“, ale používajú pojmy muži a ženy. Nepresnosť prekladateľských oddelení v európskych inštitúciách nesmie mať dopad na konzistentnosť právnych pojmov uvedených a) v Ústave Slovenskej republiky, b) v primárnom práve EÚ a c) v § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov s korpusom Slovníka Slovenského jazyka, kodifikovanom Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej republiky. Ad a) Ústava Slovenskej republiky používa pojem „rod“ ako aj pojem „pohlavie“, pričom pojem „rod“ nijako neodkazuje na kategóriu „žien a mužov“, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem „rod“ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu. Z uvedeného dôvodu je potrebné používať v slovenskom právnom poriadku a tiež aj v nelegislatívnom všeobecnom materiáli pojem „pohlavie“, resp. pojmy „muž a žena“. Ad b) Primárne právo Európskej únie je základom pre všetky predpisy sekundárneho práva a práva EÚ, pričom tieto predpisy a materiály a ich preklad do jednotlivých jazykov nemôže byť v rozpore s obsahom a významom pojmov, ktoré používa primárne právo EÚ. Zmluva o EÚ a Zmluva o fungovaní EÚ ako pramene primárneho práva, v kvalite medzinárodnej zmluvy, poznajú pojem pohlavie, v anglickom znení „sex“. Vnútroštátny zákonodarca sa nesmie odvolávať na zjavne chybný (i keď dlhodobo) preklad pojmu „gender“ do slovenského jazyka, ktorý je zrejme spôsobený nesprávnym prekladom právnych významov a použitých zdrojových jazykov pri preklade do slovenského jazyka. Poukazujeme na to, že napr. nemčina, chorvátčina, čeština, slovinčina, poľština prekladajú anglický pojem „gender“ ako pohlavie, „gender identity“ ako pohlavná identita a „gender - based violence“ ako „násilie páchané na základe pohlavia, teda tak, ako to vyplýva z obsahu a významu primárneho práva EÚ. Zároveň, s prihliadnutím na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, ktorá potvrdzuje princíp, že žiadna jazyková verzia predpisu nemá prednosť pred inou jazykovou verziou, všetky oficiálne jazyky EÚ majú rovnoprávne postavenie. Dokonca ani väčšinová prevaha jedného významu prekladu neodôvodňuje správnosť jeho použitia (Princíp stanovený Súdnym dvorom EÚ vo veci CILFIT C-283/81, podľa ktorého výklad ustanovenia práva EÚ vyžaduje porovnanie rôznych jazykových verzií; rovnako pri výklade existuje zákaz izolácie jednej jazykovej verzie – vec STAUDER 29/69; súd musí pri pochybnostiach vykladať predpis v závislosti od všeobecnej systematiky a účelu právneho predpisu - prípad BOUCHEREAU 30/77). Pre chybné používanie pojmu nemôže byť dôvodom argument, že určité dokumenty v právnom poriadku SR (napríklad schválené Vládou SR), prípadne právne dokumenty EÚ v (nie všetkých) jazykových verziách používajú nekorektné právne pojmy, ktoré nie sú obsahovo v súlade s primárnym právom EÚ, resp. vnášajú jazykovú neprehľadnosť a nejednotnosť do právneho systému. Ad c) Pojem „ROD“ (in. Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Rod: rod -u m. 1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý r., šľachtický r. 2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme 3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín 4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho r-u; je r-om Slovák 5. narodenie, zrod: je nadaný od r-u 6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.; slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu; rodový príd. k 1 – 3, 6: r-é tradície, r-é zriadenie; r-é znaky; r-é prípony (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/). Pojem „POHLAVIE“ Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) pohlavie -ia s. 1. súbor znakov odlišujúcich ženské (samičie) jedince od mužských (samčích): novorodenec mužského p-ia 2. súhrn ženských al. mužských jedincov: počtom prevládlo ženské p.; hovor.: nežné p. ženy; silné p. muži 3. (vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo; pohlavný príd.: p-á výchova, p-é orgány; p. styk súlož; pohlavne prísl.: p. dospelý; pohlavnosť -i ž. fyz. vzťahy medzi pohlaviami, pohlavný život; pohlavný pud, sexuálnosť, sexualita. Ad c) Podľa § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov sa pri tvorbe právneho predpisu používa štátny jazyk v kodifikovanej podobe, najmä z hľadiska jazykovej, štylistickej a významovej správnosti. Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Používajú sa len správne a ustálené právne pojmy. Právny predpis (resp. podzákonná norma, príp. nelegislatívny materiál) musí byť terminologicky jednotný. Na označenie rovnakých právnych inštitútov sa používajú rovnaké právne pojmy v rovnakom význame. Je vhodné, aby terminológia v kontexte právneho systému Slovenskej republiky zostala jednotná, hoci už teraz niektoré legislatívne ale najmä nelegislatívne akty vytvorili právne nesúrodý stav. V záujme zachovania právnej istoty by mal zákonodarca, tvorca noriem nižšej právnej sily a tvorca nelegislatívnych materiálov vylúčiť ďalšie zavádzanie významu pojmu, ktorý nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ba práve sa usilovať napraviť tento stav. Je neakceptovateľné, ak sa tieto subjekty, ktoré by mali dbať na konzistentnosť a vnútornú bezrozpornosť právneho systému, uchýlia k pseudo-argumentu, že: „veď sa pojem „rod“ vo význame sociálneho konštruktu „gender“ už masovo používa, aj v slovenskom jazyku, aj zo strany štátnych orgánov a aj v (niektorých chybných prekladoch) sekundárnom práve EÚ (nie v primárnom)“. V práve platí princíp, že z nepráva nemôže vzniknúť právo, a teda analogicky z chyby a chybného používania pojmu, ktorý odporuje jednak korpusu Slovenského jazyka a jednak Ústave Slovenskej republiky, nemôže vzniknúť nový jazykový a právny obsah ako ani žiadny právny dôsledok. V Slovenskej republike neexistuje žiadny konsenzus, aby sa používal, prípadne zavádzal do právneho poriadku nový pojem „gender“, alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“. Ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu nového sociálneho konštruktu „gender“, nevzniká z toho žiadna povinnosť ďalším štátom, aby predmetnú prax iných štátov akceptovali. Text vlastného materiálu musí reflektovať právne pojmy súladné s Ústavou Slovenskej republiky, nakoľko bude pravdepodobne podkladom pre úpravu legislatívy SR, prípadne podzákonných noriem. V tejto súvislosti poukazujeme na korekciu textu v zmysle uvedenej argumentácie napríklad v materiáli Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu: Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018 v kapitole 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením v druhom odseku (str. 16), k tomu pozri: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-745. Alebo v materiáli Ministerstva kultúry SR: Návrh Koncepcie udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na rok 2020-2025, k tomu pozri: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-725. a i. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) - Vlastný materiál: V správe sú niekoľkokrát napísané rôzne peňažné sumy v nesprávnej forme, napr. 29 323,20,- eur. Správne písanie peňažných súm v zmysle STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností z apríla 2011: 29 323,20 eura alebo 29 323,20 € alebo 29 323,20 EUR. - Obal materiálu: uvedený dátum predloženia materiálu 9. augusta 2017 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženej Správe nemáme pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Obyčajná pripomienka K vlastnému materiálu odporúčame doplniť plnenie úlohy č. 29 na strane 56 za odsekom o prioritách členstva SR v Rade OSN pre ľudské práva o nasledovný text: "SR sa v období rokov 2016-2019 naďalej zapájala do medzinárodných formátov venovaných pamiatke obetí holokaustu. Pokračovala aktívna účasť SR na realizácii medzinárodného projektu obnovy miesta pamäte v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor či účasť v Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu (IHRA). Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa 19. januára 2020 zúčastnil v Bruseli na ministerskom zasadnutí IHRA konanom pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau a 20. výročia prijatia Deklarácie Štokholmského medzinárodného fóra o holokauste". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na str. 56 na konci navrhujeme doplniť: V septembri 2019 zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) medzinárodnú konferenciu "Pastorácia Rómov a jej prínos pre spoločnosť". KBS ju pripravila ju v spolupráci s rómsko-slovenskou platformou ľudí angažujúcich sa v rómskych komunitách v rôznych spoločenských oblastiach a profesiách - SAVORE, neziskovou organizáciou Kanet a Spoločnosťou Úsmev ako dar. Konferencia bola určená odbornej i laickej verejnosti, učiteľom, sociálnym pracovníkom, misionárom, laickým dobrovoľníkom, zástupcom verejnej správy i mimovládnych organizácií. Odôvodnenie: Práca s Rómami prostredníctvom pastoračných aktivít cirkví a náboženských spoločností taktiež prispieva k predchádzaniu diskriminácie, k zlepšeniu vzťahov medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom, k búraniu predsudkov a stavaniu mostov medzi ľuďmi, k zmiereniu a lepšiemu spolužitia, ako aj ku kvalitatívne vyššej životnej úrovni obyvateľstva v marginalizovaných rómskych komunitách, ako o tom hovorí aj štúdia Etnologického ústavu Slovenskej akadémie vied SIRONA 2010: „Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“. (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, Boh medzi bariérami/Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010), ÚEt SAV, 2010, ISBN: 978-80-89027-34-7, http://www.uet.sav.sk/files/socialna_inkluzia_romov_nabozenskou_cestou.pdf ) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) vlastný materiál, strana 19 a nasledujúce. Žiadame nanovo prepracovať záver podpkapitoly s názvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky(záver) najmä časť „k stavu národných projektov“ tak aby z jednej strany lepšie reflektovala na operačné ciele a úlohy NAP a z druhej strany na skutočný stav a úlohy národných projektov v pôsobnosti ÚSVRK. Vzhľadom na skrátenie termínu MPK ponúkame operatívnu súčinnosť, v rámci spolupráce ústredných orgánov štátnej správy - § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. , preto pripomienku predkladáme len ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Str. 52 v časti o výchovných koncertoch navrhujeme doplniť: Umelecké centrum F6 pri Gréckokatolíckej rómskej misii zrealizovalo v rokoch 2017 a 2018 šesťdesiat (60) výchovných koncertov (zoznam nájdete tu: https://ucf6.sk/vychovnekoncerty/ ) pod názvom „Dajme predsudkom mat!“. Zahŕňa chytľavé slovenské a rómske piesne, interaktívne hudobno-dramatické prvky a výpovede členov kapely o pozitívnych skúsenostiach. Výchovným cieľom týchto koncertov je predchádzanie a odstraňovanie predsudkov a snaha o zblíženie menšinového a väčšinového obyvateľstva. https://cutt.ly/ZyR6iRv . Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Navrhujeme vypustiť text: "Zástupkyňa Strediska tiež diskutovala so Špeciálnou spravodajkyňou OSN pre problematiku násilia na ženách Dubravkou Šimonovic o stave ratifikácie Istanbulského dohovoru na Slovensku a vplyvoch konzervatívnych prúdov na stav rodovej rovnosti." Odôvodnenie: Text nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Nedozvedáme sa z nej, či zástupkyňa očierňovala alebo oceňovala konzervatívne prúdy v spoločnosti pri kontroverznom Istanbulskom dohovore. Nedozvieme sa z nej žiadne relevantné informácie ani o Istanbulskom dohovore. Preto je táto informácia bezcenná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Navrhujeme vypustiť nasledovnú časť: "Slovenská republika, ako i politiky prijímané na pôde vlády SR sa čoraz vo väčšej miere usilujú o podporu diverzity so zameraním na podnikanie. V tomto smere MPSVaR SR i v súvislosti s plnením úlohy č. 20 uvádza ako príklad Chartu diverzity Slovensko. Charta diverzity je dobrovoľnou iniciatívou podporovanou Európskou komisiou a Európskou platformou pre Chartu diverzity, ktorá v členských štátoch Európskej únie podporuje: • šírenie a zdieľanie princípov diverzity, • dobrú prax a skúseností na tému manažmentu diverzity. Zdôrazňuje sa snahu vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie, ktorá ďalej umožní zamestnávať tých najlepších ľudí a pomáha im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov. Diverzita je z pohľadu Charty diverzity efektívny nástroj pre posilnenie reputácie signatárov a pre budovanie dobrých vzťahov so: • zamestnancami, • dodávateľmi, • akcionármi, • obchodnými partnermi a • klientmi v rámci Slovenskej republiky a vo svete. Charta diverzity Slovensko je zatiaľ jednou z najmladších chárt v rámci EÚ, a to aj vzhľadom na fakt, že ju prvých 16 firiem a 2 mimovládne organizácie podpísali len 30. mája 2017. Autori a autorky ju vnímajú ako iniciatívu, ktorá spája firmy, verejnú správu a mimovládne organizácie v úsilí podporiť rozmanitosť na pracovisku. Signatárom sa môže stať spoločnosť alebo firma, ktorá v prihlasovacom formulári opíše hodnoty a aktivity spoločnosti podporujúce princípy diverzity a inkluzívneho prístupu a zaviaže sa k dodržiavaniu princípov Charty diverzity. Súčasťou členstva je aj možnosť účasti na vzdelávacích workshopoch a seminároch a iných aktivitách Charty diverzity. Signatári tak majú možnosť získať množstvo dôležitých informácií o riadení diverzity v pracovných procesoch, ktoré prispievajú k rozšíreniu zručností zamestnancov a zamestnankýň a povzbudzuje ich k väčšej angažovanosti. Znižuje tiež problémy s nedostatkom pracovných síl. V neposlednom rade prispievajú rozmanité tímy k lepšiemu porozumeniu potrebám zákazníka a podporujú pokrok a inovácie, čím prinášajú firmám konkurenčnú výhodu. Charta diverzity rovnako podporuje inkluzívnu kultúru tým, že sa vytvára pracovné prostredie, ktoré oceňuje rozdielnosť, spravodlivosť, otvorenosť a dôveru. Jedným zo signatárov Charty Diverzity Slovensko je aj MS SR." Odôvodnenie: Slovenská republika je krajinou s najrýchlejšie starnúcou populáciou. Nezdá sa, že by oslava a podpora homosexuálneho životného štýlu bola riešením pre našu ekonomiku. Nikomu neubližovať to je hlavná zásada a to je potrebné, ale nie je potrebné podporovať diverzitu, akoby všetky životné štýly mali rovnakú hodnotu. Rodina prináša spoločnosti viac hodnôt, ako iné životné štýly. A rodina prináša budúcnosť. Podpora rodiny a manželstva preto môže a má byť výnimočná, tak ako to predpokladá naša Ústava SR a zamestnávatelia by takéto možnosti nemali opúšťať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) V celom texte Správy nahradiť slová rodová diskriminácia slovami diskriminácia na základe pohlavia. Odôvodnenie Diskriminácia na základe pohlavia je presnejší pojem a viaže sa k jasnej a nespochybniteľnej definícii pohlavia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) V celom texte správy žiadame nahradiť pojmy rodová rovnosť za pojmy rovnosť mužov a žien. Odôvodnenie: Rovnosť mužov a žien vyjadruje presnejšie o akú rovnosť ide. Rodová rovnosť nie je dobrý preklad, v zásade ide o rovnosť pohlaví a zákaz diskriminácie na základe pohlavia. Definícia rodu ktorú máme v Ústave predpokladá pod pojmom rod skôr rodinný pôvod. Práve tento koncept sa používaním tohto pojmu v inom význame blízkom či totožnom s pohlavím stratil a s ním aj práva na nediskriminačné správanie na základe rodu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) V texte vlastného materiálu na s. 26 v odseku venovanému Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti žiadame pojem ,,Rusíni/Ukrajinci“ nahradiť výrazmi ,,Rusíni, Ukrajinci“. Legislatíva SR pozná 13 národnostných menšín, medzi nimi rusínsku národnostnú menšinu a ukrajinskú národnostnú menšinu. Zápis ,,Rusíni/Ukrajinci“ evokuje myšlienku, že ide o jednu národnostnú menšinu. Rusínska národnostná menšina sa dlhodobo usiluje o to, aby sa nepoužíval pojem Rusíni-Ukrajinci a jeho modifikácie, pretože je nesprávny, neaktuálny, hoci má svoj historický kontext. V Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 sa prihlásilo vo Svidníku (meste, ktorého sa týka projekt opisovaný v predmetnej časti správy) k rusínskej národnostnej menšine 2 257 obyvateľov a k ukrajinskej národnostnej menšine 232 obyvateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť týkajúca sa 5. vzdelávacieho seminára Justičnej akadémie, k judikatúre ESĽP (strana 11): Navrhujeme zmeniť citované názvy súdnych konaní zo „Secic proti Chorvátsku“ a „Balazs proti Maďarsku“ na „Šečić proti Chorvátsku“ resp. „Balázs proti Maďarsku“. Odôvodnenie: touto zmenou sa zachová oficiálny prepis mien sťažovateľov v rozsudkoch ESĽP, a tiež sa zachová kontinuita s predošlými prepismi názvov súdnych konaní (konkrétne „Enver Şahin proti Turecku“ na predošlej strane) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KVOP (Kancelária verejného ochrancu práv) Znenie zásadnej pripomienky K VOP k Správe o plnení Akčného plánu predchádzania všetkých formám diskriminácie na roky 2016 – 2019 Dátum ukončenia MPK: 18. 05. 2020 Kancelária verejného ochrancu práv má za to, že predložený materiál nereflektuje na činnosť verejného ochrancu práv a jeho Kancelárie v oblasti predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, ku ktorým by nedochádzalo, ak by zodpovedné orgány reflektovali na zistenia VOP a prijímali jeho návrhy na opatrenia. Navrhujeme do budúcna tak, ako spracovateľ materiálu zahrnul do jeho obsahovej stránky aj iné orgány, ktoré vykonávali podobné, alebo totožné kroky ako verejný ochranca práv, často až s časovým odstupom, aby vychádzal aj z dostupných zistení verejnej ochrankyne práv, ktoré sú pravidelne publikované na oficiálnej webstránke www.vop.gov.sk, vo výročných, evtl. mimoriadnych správach VOP, publikované na verejných profiloch na sociálnych sieťach; a tým neselektoval medzi orgánmi zaoberajúcimi sa ochranou základných práv a slobôd v SR. Pre doplnenie uvádzame: ROK 2016 - VOP Jana Dubovcová, diskutovala v rádiu Express na témy týkajúce sa nevyriešených reštitúcií, nezákonnej policajnej praxe, ako aj o bariérach na úradoch (29.4.2016) - Stretnutie so španielskym spravodajcom OSN pre ĽP utečencov a migrantov Francoisom Crépeau, počas ktorého VOP poukázala na policajné zásahy, ale aj prístup cudzineckej polície k cudzincom, ktoré vzbudzujú pochybnosti. (29.4.2016) - Vlastná iniciatíva- prieskum- bezbariérový prístup v budovách verejnej správy- polície a nemocníc. Sledujeme podmienky pre telesne, zrakovo a sluchov postihnuté osoby, rodičov s malými deťmi a seniorov. (3.5.2016) - Stretnutie s prezidentom A. Kiskom, s ktorým VOP riešila témy týkajúce sa takmer 10- tisíc neskončených reštitučných konaní v pozemkových nárokoch , bezbariérovosti na Slovensku, o zlyhávajúcom školstve aj o kontrole policajných postupov. (26.5.2016) - Osobná účasť VOP na PRIDE – bez otáľania sa musíme prejaviť prijatím zákonnej úpravy, ktorá zabezpečí rovnoprávne postavenie každej rodiny. (29.7.2016) - Mimoriadna správa pre nezákonný postup polície zasahujúci do základných práv- nelegálne priestory na staniciach, v ktorých dochádza aj k ublíženiu na zdraví, sa musia okamžite zrušiť. Klietky, mreže a madlá, ktoré nemajú žiadnu oporu v zákone, vymedzujú Slovensko z civilizovaného sveta. (19.10.2016) ROK 2017 - Podnet- matrika nevydávajúca dokumenty – rodný list- dvojjazyčne aj v jazyku národnostnej menšiny s tým, že im to neumožňuje softvér. VOP na tému základných práv patriacich národnostným menšinám komunikovala so splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny Lászlom Bukovszkým. (13.7.2017) - Výzva na zabezpečenie uznania a ochrany párom rovnakého pohlavia (15.8.2017) - Stretnutie s ministerkou školstva Martinou Lubyovou a štátnym tajomníkom Petrom Krajňákom, počas ktorého VOP upozornila na pretrvávajúcu segregáciu a diskrimináciu detí, ako aj nesprávnu diagnostiku detí v našom školstve. Od roku 2015 nás na to upozorňuje aj Európska komisia. (12.10.2017) - Diskriminácia vo vzdelávaní detí, prístup k pitnej vode, ktorá nie je dostupná pre všetkých ľudí na Slovensku- témy rokovania, na ktoré VOP poukázala počas stretnutia so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom (8.11.2017) - Odovzdávanie ocenení Vnímavá komunita pre školy, jednotlivcov, firmy a projekty, ktoré pomáhajú zraniteľným skupinám obyvateľstva, ktorými sú deti, seniori či zdravotne postihnuté osoby. (15.12.2017) ROK 2018 - Konferencia Európskej siete ombudsmanov v Bruseli- hlavnými témami boli pretrvávajúci problém na Slovensku- prístup k pitnej vode, doteraz neboli zo strany štátu prijaté také opatrenia, ktoré by prispeli k zlepšeniu situácie a ďalším problémom - neustále stagnovanie v oblasti vzdelávania rómskych detí. (12.3.2018) - Regionálny výjazd v Žiline- otázka bývania rodín, ktoré po požiari v bytovke na Bratislavskej ulici dodnes žijú v unimobunkách . Mesto im po mimoriadnej situácii, ktorá sa odohrala v roku 2016 poskytlo do podnájmu náhradné bývanie v kontajneroch, V týchto priestoroch však v súčasnosti stále bývajú a čakajú na vhodnejšie bývanie. V jednom z obývaných kontajnerov s tromi posteľami v stiesnených priestoroch žije napríklad osemčlenná rodina. Mesačné nálady zahŕňajúce nájomné a poplatky za energie vychádzajú na 200 Eur. Na stretnutí so zástupcami odboru sociálneho a bytového mesta Žilina sme sa dozvedeli, že na to, aby im mesto pridelilo byt, nesmú byť dlžníkmi a musia mať zaplatený poplatok za komunálny odpad. - Podmienka bezdlžnosti voči mestu sa týkala aj bezplatnej mestskej dopravy pre deti. Ak ich rodičia neplatili za komunálny odpad, z detí sa stali dlžníci bez možnosti využívať dopravu zadarmo. Tento princíp je v rozpore s ústavou, na čo VOP upozorňovala a od januára sa situácia vyriešila zrušením spomínanej podmienky. (14.5.2018) - Stretnutie s prezidentom SR Andrejom Kiskom, s ktorým VOP riešila rómsku otázku spojenú so vzdelávaním. Neriešenie problémov tejto komunity je často vodou na mlyn pre extrémistické názory. Snaha o nájdenie účinných a efektívnych riešení, ktoré by pomáhali ľuďom zo zraniteľných skupín spoločnosti. (23.5.2018) - Rómska problematika na východnom Slovensku- VOP zareagovala na otvorený list od policajtov , ktorí pôsobia na východnom Slovensku a špecializujú sa na prácu s rómskou komunitou. Problematika prístupu k pitnej vode- napr. v obci Svinia majú obyvatelia jednu studňu, nie je však isté, či je voda z nej pitná, keďže nebola vykonaná jej kontrola. Bez vody však nie sú zabezpečené hygienické návyky, ktoré sú predpokladom pre ďalšie aktivity, ako je napr. školská dochádzka. - Policajti by uvítali funkčné kamery, ktoré sú účinným nástrojom na zabránenie konfliktov, pretože ak nimi disponujú, v potenciálnych útočníkoch vyvolávajú väčší rešpekt. Na potrebu zabezpečenia funkčných kamier VOP dlhodobo upozorňuje, pretože kamery uľahčujú vyhodnotiť či bol policajný zásah vykonaný primerane legitímne. - Pozitívny príklad, ako sa vymaniť z prostredia s nízkymi životnými štandardmi napr. obec Rankovce, kde boli ľuďom poskytnuté mikropôžičky, aby si sami postavili obydlia, čo im zabezpečilo dostatok životného priestoru a lepšie podmienky na život. (4.6.2018) - VOP poukázala na diskriminačné praktiky vo Veľkej Ide počas Medzinárodného dňa detí, z ktorého bola vylúčená rómska komunita. VOP v liste starostovi obce vyjadrila veľké znepokojenie nad dôsledkami dlhodobo komplexne neriešeného problému rómskej otázky a diskriminačnými praktikami, ktoré VOP nepovažuje za efektívne a udržateľné riešenie. (14.6.2018) - VOP upozornila ministerku vnútra Denisu Sakovú na zavedenie kamier pri policajných zásahoch. Od neprimeraného policajného zásahu v Moldave nad Bodvou ubehlo už päť rokov. Medzi navrhovanými opatrenia v správe, ktorá dodnes nebola prerokovaná v parlamente, bolo aj opatrenie týkajúce sa zavedenia kamerových systémov pre policajtov. VOP vyzvala ministerku, aby bezodkladne iniciovala zavedenie kamerových systémov pri policajných zásahoch. (19.6.2018) - VOP upozornila na právne prehliadanie párov rovnakého pohlavia, na chýbajúcu právnu úpravu ich rodinného a súkromného života (13.7.2018) - VOP spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou upozornili na obmedzujúce podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu alebo motorové vozidlo. V súčasnosti možno podľa zákona poskytnúť príspevok na osobnú asistenciu „najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65.roku veku.“ Podobne je to aj pri žiadosti o príspevok na kúpu auta. Dolná hranica v tomto prípade síce neexistuje, horná je však rovnako stanovená na 65. rokov. VOP sa s týmto podnetom obrátila na Ústavný súd, ktorý v prospech návrhu rozhodol v roku 2020. (5.9.2018) - Začiatkom roka VOP podala návrh na Ústavný súd SR, napadla zákon, ktorý deti zaväzuje platiť za komunálny odpad. Pokiaľ tieto poplatky rodičia neuhrádzajú , deti vstupujú do dospelosti s dlhom a hrozbou exekúcie. (14.9.2018) - Podpísanie spoločného vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému SR, ktoré podpísali VOP, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová. Upozornili v ňom na nedostatky vo vzdelávacom systéme, pripomenuli Vláde SR jej záväzky z programového vyhlásenia a navrhli opatrenia na zlepšenie aktuálneho stavu. (8.10.2018) - Systém adopcií dieťaťa na Slovensku- začatie prieskumu- vlastná iniciatíva. (29. 10.2018) - Téma nezákonných sterilizácií na Slovensku stále nie je vyriešená- ide o závažný zásah do základných práv a slobôd rómskych žien, ktoré podstúpili protiprávnu sterilizáciu a doteraz neboli odškodnené. Aj keď v posledných rokoch došlo v legislatívnej rovine k posunu vo vzťahu k predchádzaniu protiprávnym sterilizáciám, faktom naďalej zostáva, že súčasný vnútroštátny právny rámec neumožňuje poškodeným ženám dosiahnuť účinnú nápravu. (21.11.2018) ROK 2019 - Ústavný súd SR prijal návrh na ďalšie konanie pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s ktorým sa naň obrátila VOP ešte v septembri 2018. (22.1.2019) - Priority VOP na rok 2019: pestúnstvo, bezbariérovosť a právo na bývanie. Ďalšou témou sú štátom riadené a vlastnené podnikateľské subjekty, prostredníctvom ktorých má štát ústretovo pristupovať k plneniu medzinárodnoprávnych záväzkov, napr. v rámci bezbariérového prístupu k poštovým službám alebo cestovaniu. (24.1.2019) - Osobná účasť VOP na súdnom pojednávaní ohľadom situácie na ZŠ s MŠ v obci Terňa na východnom Slovensku. Štátna školská inšpekcia zistila, že sa v škole nedodržiava zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Na dosiahnutie inkluzívneho vzdelávania nestačia len právne predpisy. Je potrebné zabezpečiť dostatok odborného personálu a tiež vyvážené zastúpenie rómskych a nerómskych žiakov. Predišlo by sa tak k vzniku segregovaných tried. To je možné premysleným vytváraním školských obvodov. V tomto prípade štát pri jeho kreovaní vzal do úvahy najmä skutočnosť, ako ďaleko je škola vzdialená od obce a či bude pre deti z hľadiska dopravy dostupná. Pri rozhodovaní však etnické a sociálne zloženie nezohľadnil, čo v konečnom dôsledku viedlo k porušeniu školského zákona vo forme segregácie. (30.1.2019) - VOP opäť poukázala na príbehy nezákonne sterilizovaných žien na Slovensku, ktoré ešte stále nenašiel účinné riešenie. Ženy, ktorých sa tento hrubý zásah do ich telesnej integrity a základných práv dotkol, dodnes trpia závažnou ujmou. VOP poskytla svoje stanovisko v reportáži na Mitteldeutscher Rundfunk, zachytávajúce príbehy dotknutých rómskych žien. (5.2.2019) - Monitorovanie prípadu razie Moldavy nad Bodvou- VOP osobná účasť na súdnom pojednávaní v Košiciach (12.3.2019) - Stretnutie s rómskymi ženami a diskusia o problémoch marginalizovaných komunít v Košiciach – otvorili sa otázky prístupu k vzdelávaniu, problém generačnej chudoby a nezákonných sterilizácií rómskych žien. (14.3.2019) - Stretnutie s novým vedením mesta Žilina- hlavnými témami boli bytová otázka- konkrétne bývanie na Bratislavskej ulici, ktorá dodnes nie je vyriešená, problém so zamestnávaním mladých Rómov a Rómiek a problematika školských obvodov v Žiline. (22.3.2019) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov VOP diskutovala o problémoch, ktoré trápia náš vzdelávací systém. Diskriminácia a obzvlášť segregácia z našich škôl stále nevymizla aj napriek tomu, že ju školský zákon jednoznačne zakazuje. (12.4.2019) - Deťom stále hrozia exekúcie, po rozhodnutí Ústavného súdu sa VOP obrátila na ministerstvo financií. Ústavný súd návrh VOP odmietol, ale z jeho odôvodnenia vyplýva, že dieťa musí byť chránené pred situáciou, v ktorej by nieslo zodpovednosť za dlh, ktorý objektívne nemôže splniť. Z odôvodenia vyplýva, že „povinnosť zaplatiť poplatok za komunálny odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona preberá zákonný zástupca, preto následne nemožno nesplnenie tejto povinnosti zákonným zástupcom vymáhať v exekučnom konaní od maloletého dieťaťa. “Riešením by bolo metodické usmernenie k zákonu, ktoré by zabezpečilo, aby obce a mestá postupovali v súlade s ústavou a nevystavovali exekúciám malé deti. VOP sa preto obrátila na ministerstvo financií, aby prijalo takéto metodické usmernenie. (26.4.2019) - VOP sa obrátila na ministerku vnútra Denisu Sakovú so žiadosťou o zmenu volebnej legislatívy. Apeluje v nej na to, aby právna úprava zaručila možnosť voliť aj občiankam a občanom, ktorí sa v čase volieb nachádzajú mimo Slovenska a naplnila tak ich volebné právo garantované Ústavou SR. Voľba zo zahraničia prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov vo všetkých voľbách, teda nielen pri voľbách do národnej rady či referende. (2.5.2019) - Problematika pôrodníctva a reprodukčných práv- snaha vybudovať systém poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorý bude rešpektovať sexuálne a reprodukčné práva žien (16.5.2019) - Svetový deň proti homofóbii- VOP poukázala na práva LGBTI komunity, prípad nemožnosti udelenia pobytu v SR na základe statusu rodinného príslušníka manželovi slovenského občana. Občan SR uzavrel manželstvo s občanom Nového Zélandu a rozhodli sa, že budú žiť na Slovensku, ktoré nijakým spôsobom neuznáva vzťahy párov rovnakého pohlavia. VOP dospela k záveru, že v prípade, že keď manžel s občianstvom v SR nebude môcť realizovať svoje právo na súkromný a rodinný život na Slovensku preto, že jeho manželovi z Nového Zélandu nebude udelený pobyt u nás, dochádza k porušovaniu ich práva na súkromný a rodinný život. VOP sa obrátila na ministerstvo vnútra, aby diskriminačnú legislatívu upravil, rezort sa však s jej závermi nestotožnil. (17.5.2019) - Problematika pôrodníctva- informovaný súhlas pri pôrode, rutinný nástrih hrádze, šitie po pôrode bez dostatočnej anestézy či zásahoch do práva na súkromie – využívanie zastaralých štandardov, ktoré neodzrkadľujú najnovšie zistenia vedeckých výskumov. (23.5.2019) - Pokračovanie vývoja prípadu razie v Moldave nad Bodvou –monitorovanie pojednávania (28.5.2019) - Účasť na HELPfeste- rúcanie bariér medzi oboma svetmi- svetom zdravých a svetom ľudí so zdravotným postihnutím ( 8.6.2019) - KVOP a Inštitút pre výskum práce a rodiny podpísal memorandum o vzájomnej spolupráci pri prevencii a riešení rodovej diskriminácie- podnety: nezákonné sterilizácie rómskych žien, v ktorom išlo o porušenie sexuálnych a reprodukčných práv, podnet týkajúci sa transrodových osôb na Slovensku, ktorý je podmienený podstúpením chirurgického zákroku na tele transrodových osôb s cieľom odstrániť ich reprodukčné orgány. (13.6.2019) - Stretnutie VOP s novým predsedom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom- otvorenie tém týkajúcich sa najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, najmä detí, seniorov a ľudí umiestnených vo väzniciach. ( 26.6.2019) - Podnet: rodičia, ktorí namietali odlišné zaobchádzanie s deťmi pri určovaní poplatku za ich vzdelávanie v materskej škole. Nesúhlasia s tým, že sumy sú výrazne rozdielne a líšia sa len na základe miesta trvalého pobytu detí. VOP sa obrátila a požiadala o stanovisko viaceré strany: mestskú časť BA- Petržalka, ministerstvo školstva a generálnu prokuratúru. (8.8.2019) - Súdne konania ohľadom obetí razie v Moldave nad Bodvou trpia procesnými chybami- monitorovanie procesu zo strany KVOP (12.9.2019) - Rozdielne poplatky za škôlky nie sú diskriminačné, problémom sú podmienky na získanie zliav – kritérium trvalého pobytu dieťaťa pre určenie výšky poplatku za materskú školu nemá charakter zakázanej diskriminácie podľa Ústavy SR, o diskrimináciu by išlo v prípade, že trvalý pobyt dieťaťa by bol kritériom jeho prijatia do škôlky. Dôležité je však podotknúť, že poplatok nikdy nemôže presiahnuť to, čo v konkrétnych obciach alebo mestách predstavuje „ čiastočnú úhradu“ nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole. Problém je v nejasne stanovených podmienkach získania zľavy z poplatku, ktoré v právnych predpisoch skúmanej samosprávy nie sú presne zadefinované. (26.9.2019) - Segregácia na Slovensku stále pretrváva, Európska komisia dáva SR 2 mesiace na vyriešenie situácie – aj keď školský zákon výslovne zakazuje diskrimináciu a segregáciu, nie je dostatočne konkrétny, nevysvetľuje definíciu pojmu segregácia a neukladá sankcie za porušenie tohto princípu. (11.10.2019) - Stretnutie s ministerkou školstva Martinou Lubyovou- téma desegregácie vzdelávacieho systému. KVOP rieši diskrimináciu rómskych detí vo vzdelávaní od roku 2013. Zákon diskrimináciu a segregáciu síce zakazuje, no v praxi tento zákaz nie je dostatočne implementovaný. Absentuje účinný sankčný mechanizmus. Riešila sa tiež problematika vytvárania školských obvodov. (25.10.2019) - Zverejňovanie prieskumov- moratórium v dĺžke 50 dní bude porušovať viaceré základné práva, akými sú právo na informácie a slobodu slova, slobodu prejavu, ale aj slobodu podnikania prieskumných agentúr. (29.10.2019) - Stretnutie so zástupcami ECRI (Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii), počas ktorého VOP poukázala na zistenia, ktoré sa týkajú porušenia alebo prehliadania práv minorít, na ktoré kancelária už dlhodobo poukazuje. (19.11.2019) - Spustenie prieskumu týkajúceho sa bezbariérovosti počas cestovania vlakom- vlastná iniciatíva (2.12.2019) - Zmena legislatívy- zákon bude viac chrániť deti pred hrozbou exekúcií- po dlhodobom upozorňovaní na problém pristúpili kompetentní k zmene zákona. Dieťa nemôže byť vystavené hrozbe exekúcie za dlhy, za ktoré nemá prečo niesť zodpovednosť. (19.12.2019) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
OZ BB (OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram) Vzhľadom k skutočnosti, že v predmetnom dokumente nie je dôsledne vyhodnotená oblasť diskriminácie občanov a návštevníkov Slovenska v oblasti bariér a prístupnosti, navrhujeme prehodnotiť v materiáli túto oblasť a doplniť skutočný stav, ktorý na Slovensku máme. Riešenie nielen že nebolo iba v oblasti edukácie niekoľkých desiatok pracovníkov v rámci niekoľkých rezortov, ale stav je taký, že dochádza nielen k diskriminácii osôb s obmedzenou mobilitou všeobecne ako občanov Slovenska, ale aj k diskriminácii návštevníkov Slovenska s obmedzenou mobilitou z členských krajín EÚ a iných. Typickým príkladom sú WC pre ŤZP, ktoré nielen že nie sú prístupné, ak vôbec sú, často sú zapratané tak, ž sú prakticky nepoužiteľné a možnosť ich použitia je v mnohých prípadoch iba v obchodných centrách a na železničných staniciach. Nehovoriac o chodníkoch, prístupov do budov a pod. Navrhujeme preto a poskytujeme ako podklad pre túto oblasť náš materiál, ktorý bol doručený všetkým ministrom a predstaviteľom štátnych inštitúcií s názvom Stav bariér k mobilite a dostupnosti základných ľudských potrieb na Slovensku za rok 2019, ktorý odráža a uvádza situáciu súčasného prostredia na Slovensku. Materiál je možné stiahnuť z linku: https://bezbariery.webnode.sk/l/ako-je-to-s-barierami-na-slovensku-precitajte-si/ na ktorom sme v rámci krátkej informácie celý materiál zverejnili. Prostredie mobility a prístupnosti považujeme za veľmi dôležité napriek nepripravenosti súčasnej národnej legislatívy pre túto oblasť, pretože Slovensko je krajinou, ktorá deklaruje medzinárodné dohovory, ktoré by sa mali aj naplňovať, a síce Európsku sociálnu chartu a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú nadradené národnej legislatíve. Zároveň môžeme uviesť, že v tejto oblasti postupuje MDV SR v rámci pripravovanj novely tzv. stavebného zákona, ale oblasť je prierezová pre všetky rezorty a iba zmena tohto zákona nie je garanciou zlepšenia mobility a prístupnosti na Slovensku. Sme pripravené na objektivizácii tohto dokumentového a skutkového nedostatku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail