LP/2020/11 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: 3. Na str. 2, bod 4. – navrhujeme zrušenie aj pre ministra dopravy a výstavby SR Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: 4. Na str. 4, bod 7. – navrhujeme zrušenie aj pre ministra dopravy a výstavby SR Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia 1. V bode A.4. – navrhujeme zrušiť úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 539 z 10. októbra 2012 aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia 2. V bode A.7. – navrhujeme zrušiť úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 498 z 2. septembra 2015 aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, k bodu 9 a k návrhu uznesenia vlády SR, bod A.9.: Žiadame úlohu B.3. uznesenia vlády SR č. 485 zo 17.októbra 2018 ponechať aj pre Ministerstvo kultúry SR a podieľať sa na vypracovaní návrhu Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky. V súvislosti s uvedeným k vypusteniu bodu 9. vlastného materiálu žiadame vypustiť aj bod A.9. v návrhu uznesenia vlády SR. Odôvodnenie: K príprave Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky bola kreovaná medzirezortná pracovná skupina, ktorej Ministerstvo kultúry SR nie je členom, čo však neznamená, že sa nebude podieľať na koncipovaní predmetného dokumentu v rámci svojej pôsobnosti, napr. pri formulovaní opatrení na ochranu pamiatok pri krízových situáciách. Medzirezortná pracovná skupina, bude podľa potreby oslovovať rezorty, aby nová Koncepcia bezpečnostného systému Slovenskej republiky bola nastavená optimálne na potreby všetkých rezortov pri riešení krízových situácií. Gestor vypracovania predmetného materiálu, Ministerstvo vnútra SR požiadal o presunutie termínu jeho predloženia na 31. 12. 2020, čo bolo akceptované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: - upraviť gestorov na úrovni vlády SR v súlade s pôvodným znením uznesenia vlády nasledovne: v bode 1 materiálu (uzn. vlády SR č. 1223 zo 6. novembra 2002, úloha B.6.) doplniť „predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, predseda Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky“; v bode 3 materiálu (uzn. vlády SR č. 1044 z 5. novembra 2003, úloha B.4.) doplniť „predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: - bod A.2. žiadam vypustiť z návrhu uznesenia vlády vzhľadom na to, že úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 441 z 5. júna 2003 bola zrušená pre všetky zodpovedné osoby uznesením vlády SR č. 117 z 20. februára 2008, bod A.12. Rovnako predmetnú úlohu vypustiť aj v časti „Vlastný materiál“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: bod A.4. návrhu uznesenia vlády SR – úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 539 z 10. 10. 2012 – odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. S odôvodnením zrušenia úlohy sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: bod A.5. návrhu uznesenia vlády SR – úlohu v bode B.4. uznesenia vlády SR č. 539 z 10. 10. 2012 – odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. S odôvodnením zrušenia úlohy sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: - v bode 9 materiálu, v časti „Predkladateľ:“ žiadam zmeniť z „podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny“ na „predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: - v bode A.10. žiadam upraviť chybné označenie čísla uznesenia z „522“ na „552“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KR (Komora reštaurátorov) K vlastnému materiálu na strane 7, bod 12. V odôvodnení zrušenia úlohy v bode 12 predposlednú vetu v znení „V súčasnosti Ministerstvo kultúry SR po analýze stále počíta so vznikom novej rezortnej organizácie komplexne zastrešujúcej problematiku reštaurovania a to v širšom kontexte ochrany a využívania kultúrneho dedičstva a pripravuje nový návrh novely daného zákona.“ N A V R H U J E M E N A H R A D I Ť novou vetou v znení: „Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Komorou reštaurátorov a so zástupcami múzeí a galérii pripraví nový návrh novely daného zákona, ktorým sa odstránia dlhodobo pretrvávajúce legislatívne nedostatky tohto zákona a ktorý nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet a bude v súlade s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 pod sp.zn. PL. ÚS 12/2016-152.“. O d ô v o d n e n i e: Do 1.1. 2016, kedy došlo k prijatiu zákona č. 376/2015 Z.z., nebola zriadená žiadna štátom financovaná rezortná organizácia, ktorá by reštaurovala zbierkové predmety pre múzeá a galérie. Zbierkové predmety dovtedy reštaurovali buď múzeá a galérie prostredníctvom svojich zamestnancov alebo ich pre múzeá a galérie reštaurovali dodávateľským spôsobom reštaurátori. Nelichotivý stav niektorých zbierkových predmetov, ktoré aj v súčasnosti potrebujú zreštaurovať, avšak zreštaurované neboli, nie je spôsobený týmto modelom, ale iba v dôsledku nedostatku finančných zdrojov múzeí a galérii na ich reštaurovanie. Príčinu tohto problému neodstráni ani nová štátom financovaná rezortná organizácia na reštaurovanie zbierkových predmetov. Jej prevádzkovanie bude len zbytočne odčerpávať z dlhodobo nedostatočného objemu štátnych finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole kultúra, ktoré by mohli byť použité práve na reštaurovanie zbierkových predmetov, či už zamestnancami múzeí a galérii alebo reštaurátormi. Potvrdzuje to aj tá skutočnosť, že v období od 1.1. 2016, kedy došlo k prijatiu neústavného zákona č. 376/2015 Z.z., až do 11.2.2019, kedy došlo k zverejneniu nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 pod sp.zn. PL. ÚS 12/2016-152 o jeho neústavnosti v Zbierke zákonov, mohol reštaurovať zbierkové predmety aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Za toto obdobie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako „štátom financovaná rezortná organizácia“ takmer žiadny zbierkový predmet tiež nezreštauroval pre nedostatok finančných zdrojov, čím teda nedošlo k absolútne žiadnemu zlepšeniu stavu zbierkových fondov múzeí a galérií. Na druhej strane existuje potreba pripraviť novelu zákona o múzeách a galériách z iných dôvodov, ako má byť rozšírenie okruhu subjektov oprávnených reštaurovať zbierkové predmety o nový štátny subjekt. Napríklad po náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 pod sp.zn. PL. ÚS 12/2016-152 úplne absentuje v zákone o múzeách a galériách úprava odbornej spôsobilosti zamestnancov múzeí a galérii, ktorí majú reštaurovať zbierkové predmety. Okrem toho predmetný zákon má legislatívne nedostatky, ktoré niekedy spôsobujú interpretačné problémy v praxi. Napríklad ide o niektoré pojmy používané v tomto zákone, ktoré nielenže nezodpovedajú terminológii používanej v iných všeobecne záväzných právnych predpisov, na čo poukázal v predmetnom náleze aj Ústavný súd Slovenskej republiky, ale nezodpovedajú ani terminológii používanej na európskej úrovni. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KR (Komora reštaurátorov) K vlastnému materiálu na strane 6, bod 11. V odôvodnení zrušenia úlohy v bode 11 predposlednú vetu v znení „V súčasnosti Ministerstvo kultúry SR po analýze stále počíta so vznikom novej rezortnej organizácie komplexne zastrešujúcej problematiku reštaurovania a to v širšom kontexte ochrany a využívania kultúrneho dedičstva a pripravuje nový návrh novely daného zákona.“ N A V R H U J E M E N A H R A D I Ť novou vetou v znení: „Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s orgánmi verejnej moci vykonávajúcimi pôsobnosť v oblasti reštaurovania pamiatkového fondu a Komorou reštaurátorov pripraví nový návrh novely daného zákona, ktorým sa odstránia dlhodobo pretrvávajúce legislatívne nedostatky tohto zákona a ktorý nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet a bude v súlade s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 pod sp.zn. PL. ÚS 12/2016-152.“ O d ô v o d n e n i e: Hlavnou príčinou nelichotivého stavu niektorých národných kultúrnych pamiatok je nedostatok finančných zdrojov na ich reštaurovanie. Príčinu tohto problému neodstráni ani nová štátom financovaná rezortná organizácia na reštaurovanie. Jej prevádzkovaním sa bude iba zbytočne odčerpávať z dlhodobo nedostatočného objemu štátnych finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole kultúra, ktoré by mohli byť použité na poskytnutie štátnych dotácii na reštaurovanie vlastníkom národných kultúrnych pamiatok. Na druhej strane existuje potreba pripraviť novelu zákona o ochrane pamiatkového fondu z iných dôvodov, ako má byť rozšírenie okruhu subjektov oprávnených reštaurovať národné kultúrne pamiatky o nový štátny subjekt. Okrem potreby legislatívno-technickej novely po náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 pod sp.zn. PL. ÚS 12/2016-152 je potrebné novelizovať napríklad úpravu správnych konaní podľa tohto zákona, alebo v dôsledku dlhodobej praktickej nefunkčnosti Pamiatkovej inšpekcie SR a minimálneho významu Pamiatkovej rady SR je potrebné zmeniť koncepciu inštitucionálnej organizácie v tejto oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K bodu A.5. návrhu uznesenia vlády SR. Bod B.4. uznesenia vlády SR č. 539 z 10. 10. 2012 navrhujeme zrušiť aj pre ministra zdravotníctva. Odôvodnenie: MZ SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministerku kultúry a navrhuje zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K bodu A.4. návrhu uznesenia vlády SR. Bod B.3. uznesenia vlády SR č. 539 z 10. 10. 2012 navrhujeme zrušiť aj pre ministra zdravotníctva. Odôvodnenie: MZ SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministerku kultúry a navrhuje zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Odporúčame ponechať úlohu v bode B.3. uznesenia vlády č. 485 z 17. októbra 2018 pre ministerku kultúry SR – podieľať sa na vypracovaní návrhu Koncepcie bezpečnostného systému SR. Zdôvodnenie: Úloha B.3. uznesenia vlády č. 485 zo 17. októbra 2018 ukladá ministerke kultúry podieľať sa na vypracovaní návrhu Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Pôvodný termín plnenia úlohy určený uznesením vlády 31. december 2019 bol rozhodnutím predsedu vlády SR č. 8690/2019/KPV z 23. decembra 2019 na žiadosť ministerky vnútra zmenený na 31. decembra 2020 bez zmeny určených gestorov. Príprava návrhu Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky bude prebiehať v roku 2020 a návrh Ministerstva kultúry na zrušenie úlohy nezohľadňuje rozhodnutie predsedu vlády SR o posune termínu plnenia úlohy uznesenia do 31.12.2020 bez zmeny gestorstva. Cieľom vypracovania Koncepcie bezpečnostného systému SR bude podrobne navrhnúť a rozpracovať konkrétne opatrenia na zefektívnenie reakcie súčasného systému na vznik nových krízových situácií a zaisťovanie bezpečnostných záujmov štátu. V rámci procesu prípravy návrhu Koncepcie bezpečnostného systému SR sa môže Ministerstvo kultúry podieľať na jeho príprave a ochrane záujmov štátu v oblastiach spadajúcich do ochrany kultúrneho dedičstva, pamiatok, fondov, múzeí, galérií a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 5. k vlastnému materiálu, bod A.9. (B.3. UV č. 485 zo 17.10.2018) Odporúčame opraviť predkladateľa z „podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny“ na „predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 3. k uzneseniu vlády, body A.4., A.5. a A.9. (B.3. a B.4. UV č. 539 z 10.10.2012 a B.3. UV č. 485 zo 17.10.2018) Odporúčame zrušiť úlohu z rovnakých dôvodov aj pre ministerku školstva, vedy, výskumu a športu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 1. k uzneseniu vlády, bod A.2. (B.1. UV č. 1223 zo 6.11.2002) Odporúčame vypustiť, úloha bola zrušená bodom A.12. UV č. 117 z 20.2.2008. Obdobne odporúčame postupovať pri vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 2. k uzneseniu vlády, bod A.3. (B.4. UV č. 1044 z 5.11.2003) Odporúčame zrušiť úlohu z rovnakých dôvodov aj pre ministerku školstva, vedy, výskumu a športu, príp. pre všetkých nositeľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.5 návrhu uznesenia vlády SR: Úlohu v bode "B.4 uznesenia vlády SR č. 539 z 10. októbra 2012" navrhujeme zrušiť aj pre ministra hospodárstva SR. S odôvodnením zrušenia úlohy sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.4 návrhu uznesenia vlády SR: Úlohu v bode "B.3 uznesenia vlády SR č. 539 z 10. októbra 2012" navrhujeme zrušiť aj pre ministra hospodárstva SR. S odôvodnením zrušenia úlohy sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 4. k uzneseniu vlády, bod A.10. (D.1. UV č. 522 z 5.12.2018) Odporúčame v texte opraviť č. UV z „522“ na „552“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V časti "Na vedomie" vypustiť ministerku kultúry a ponechať len "členovia vlády SR" Odôvodnenie: Pani ministerka je už zahrnutá v skupinovom označení "členovia vlády SR". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.7 návrhu uznesenia vlády SR: Úlohu v bode "B.1 uznesenia vlády SR č. 498 z 2. septembra 2015" navrhujeme zrušiť aj pre ministra hospodárstva SR. S odôvodnením zrušenia úlohy sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.1 návrhu uznesenia vlády SR: Úlohu v bode "B.6 uznesenia vlády SR č. 1223 zo 6. novembra 2002" navrhujeme zrušiť aj pre ministra hospodárstva SR. S odôvodnením zrušenia úlohy sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K názvu materiálu: Upraviť názov materiálu z "Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky" na "Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministerke kultúry SR" Odôvodnenie: vláda SR ukladá úlohy ministerke a nie ministerstvu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia a materiálu: za číslom úlohy z uznesenia vlády SR v texte nedávať bodku. Odôvodnenie: v texte sa za číslom úlohy z uznesenia vlády SR nedáva bodka z dôvodu, že text pokračuje ďalej. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov. Odporúčame predkladateľovi navrhovaného materiálu vyplniť Doložku vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail