LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na strane 34 žiadame v druhej odrážke nahradiť vetu: „• Vytvoriť podmienky a odstrániť bariéry pre optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie a podporovať tie zdroje a projekty, ktoré dokážu nahrádzať fosílne palivá tak, aby bola zabezpečená spoľahlivosť výroby a dodávky elektriny resp. tepla pri dodržaní nákladovej a environmentálnej efektívnosti a pri rešpektovaní zachovania, alebo zlepšenia stavu biodiverzity.“ novou vetou: „• Vytvoriť podmienky a odstrániť bariéry pre optimálne využívanie zdrojov energie bez emisií CO2 a podporovať tie zdroje a projekty, ktoré dokážu nahrádzať fosílne palivá tak, aby bola zabezpečená spoľahlivosť výroby a dodávky elektriny resp. tepla pri dodržaní nákladovej a environmentálnej efektívnosti a pri rešpektovaní zachovania, alebo zlepšenia stavu biodiverzity.“ Na str. 42, žiadame v štvrtej odrážke vetu: „• Prechod na nové, čistejšie spôsoby výroby energie a produktov aj prostredníctvom využívania OZE v priemysle či zavádzaním princípov obehového hospodárstva“ nahradiť novou vetou: “ • Prechod na nové, čistejšie spôsoby výroby energie a produktov aj prostredníctvom využívania zdrojov energie bez emisií CO2 v priemysle či zavádzaním princípov obehového hospodárstva.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu textu, pretože cieľom je eliminácia emisií CO2 a tento cieľ zabezpečujú aj iné ako obnoviteľné zdroje. Nie je dôvod, aby boli takéto iné zdroje, napríklad jadrové zdroje, v tomto dokumente diskriminované. Taktiež upozorňujeme, že používanie biomasy neznižuje emisie CO2. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na strane 28, kapitola 2.5.2.3 upraviť text pod odrážkami nasledovne: V rámci týchto projekcií boli do modelov zahrnuté politiky, ktoré už nezohľadňujú reálny stav platný v čase finalizácie tejto stratégie. V roku 2019 bolo rozhodnuté o ukončení výroby elektriny z domáceho uhlia v Novákoch (verejný hospodársky záujem) do konca roku 2023 a transformácii palivovej základne v elektrárni Vojany. V súlade s Akčným plánom transformácie hornej Nitry môže elektráreň Nováky po jej transformácii z tuhých fosílnych palív zostať ako primárny zdroj tepla pre daný región. V prípade elektrárne Vojany sa uvažuje o jej transformácii na zariadenie využívajúce druhotné palivá s cieľom zbaviť sa závislosti od dovážaných primárnych zdrojov energie, ako aj podporiť obehové hospodárstvo v danom regióne. Odôvodnenie: Upresnenie použitej terminológie, doplnenie odkazu na Akčný plán transformácie hornej Nitry. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na strana 34, druhá odrážka odspodu „• Prijať zákon o zmene klímy a zvážiť vytvorenie Ministerstva pre zmenu klímy, ktoré by zahŕňalo aj energetiku“.: Zásadne nesúhlasíme s vyčleňovaním energetiky z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Energetika je kľúčové odvetvie hospodárstva. Nástroje energetickej politiky musia byť v gescii rezortu zodpovedného za hospodársku politiku. Realizácia hospodárskej politiky a zabezpečenie spoľahlivých dodávok energie za prijateľné ceny môže byť v rozpore s cieľmi obmedzovania emisií skleníkových plynov. Tieto odlišné strategické ciele by mali byť vždy predmetom diskusie, kompromisu a nájdenia rovnováhy medzi samostatnými rezortmi. Takáto vyvážená diskusia by v rámci jedného rezortu zanikla. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na strane 28, kapitola 2.5.2.3 upresniť text v odrážkach nasledovne: • Predpokladané ukončenie výroby elektriny v Novákoch vo všeobecnom hospodárskom záujme na výrobu elektriny z domáceho uhlia v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. schválila vláda SR do konca roku 2023 (model počítal s rokom 2030); • postupné znižovanie ťažby uhlia je zaznamenané aj v súvislosti s uzavretím bane Dolina v roku 2015 a ukončením ťažby v bani Cigeľ (HBP, a. s.) v r. 2017; • očakáva sa, že po roku 2023 dôjde v dôsledku zastavenia VHZ na výrobu elektriny z domáceho uhlia v elektrárňach Nováky k rýchlejšiemu poklesu ťažby po roku 2023. Odôvodnenie: Upresnenie použitej terminológie, gramatická oprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame na viacerých miestach často sa opakujúcu vetu: „Na základe projekcií v referenčnom scenári WEM je zrejmé, že je potrebné v budúcnosti prijať dodatočné opatrenia aby sa zvrátili trendy vo vývoji emisií, ktoré sú nezlučiteľné s cieľom SR dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050.“ doplniť konštatovaním, že zlučiteľnosť s cieľom klimatickej neutrality sa dá dosiahnuť aj lepším manažmentom eliminácie prostredníctvom záchytov (sektor LULUCF) a investíciami do tejto oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na str.34, druhá odrážka odspodu: „• Prijať zákon o zmene klímy ....“. Odporúčame prehodnotiť názov nového zákona. Odôvodnenie: Názov „zákon o zmene klímy“ navodzuje dojem, že chceme zmeniť klímu, avšak ide zrejme o úmysel, aby ľudia svojou činnosťou, najmä emisiami skleníkových plynov, neovplyvňovali prirodzené klimatické zmeny. Preto odporúčame upraviť názov, napríklad ako „zákon o regulácii emisií skleníkových plynov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 19, prvý odsek („Slovensko si ...“): Odporúčame zvážiť rozšírenie modelu o výhľad o 5 alebo 10 rokov neskôr, do 2055 alebo 2060, pre uľahčenie tvorby aktualizácie a následných stratégií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov, bod 5 Odporúčame opraviť chybne uvedené označenie „WAM“ pre alternatívu 0, správne má byť „WEM.“ Označenie „WAM“ je pre alternatívu 1. Odôvodnenie: Oprava preklepu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V kapitole 2.5.4.4 na strane 47 vlastného materiálu žiadame pri opatrení „Zaviesť do daňovej politiky opatrenia zamerané na znižovanie emisií v doprave, vrátane úpravy energetického zdaňovania a zladenia zdaňovania rôznych palív (vrátane úpravy dane z nafty), tak ako to odporúča OECD35 a Progres report z plnenia odporúčaní OECD.36“ zohľadniť nižšie uvedené skutočnosti. V súvislosti s odporúčaniami OECD35 a Progres report z plnenia odporúčaní OECD36, ktoré sa týkajú spotrebnej dane z minerálneho oleja, je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v súčasnom období je sadzba spotrebnej dane na motorovú naftu v porovnaní s okolitými štátmi v strednej úrovni zdaňovania a nebola menená od 1. februára 2010. V rámci krajín V4 a Rakúska má nižšiu sadzbu dane Poľsko a Maďarsko a vyššiu sadzbu dane Česká republika a Rakúsko. Sadzba spotrebnej dane z motorovej nafty je pritom nižšia ako sadzba dane na motorový benzín nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách V4 a Rakúsku. Environmentálne hľadisko pri zdaňovaní motorového benzínu a motorovej nafty je zohľadnené už aj pri uplatňovaní v súčasnosti platných sadzieb spotrebnej dane na motorový benzín a motorovú naftu, kde sa uplatňujú dve sadzby dane - základná a daňovo zvýhodnená sadzba dane. Daňovo zvýhodnená sadzba dane sa uplatní, ak motorový benzín alebo motorová nafta obsahuje zákonom stanovený objem biopaliva. Pri alternatívnych, ekologickejších pohonných látkach, ako je LPG a CNG, sú uplatňované výrazne nižšie sadzby spotrebnej dane, ako sú uplatňované na motorový benzín alebo motorovú naftu, čím sa vytvára priestor na ich výraznejšiu spotrebu ako alternatívnej pohonnej látky namiesto motorovej nafty. Pri nastavovaní sadzieb spotrebných daní na pohonné látky je potrebné zohľadniť cenovú konkurenciu a elasticitu spotreby. V súčasnosti je možné konštatovať, že Slovenská republika je cenou motorovej nafty konkurencieschopná s okolitými krajinami, čo pôsobí aj na rast jej spotreby. Zvýšením sadzby dane z motorovej nafty by nákladní automobiloví prepravcovia prestali nakupovať pohonné látky na Slovensku a tým by štátny rozpočet mohol prísť o časť výberu spotrebnej dane, a to bez environmentálneho prínosu (nákladné autá by tu jazdili ako doteraz a rovnako by znečisťovali ovzdušie). Pri zjednocovaní zdaňovania motorového benzínu a motorovej nafty je potrebné zohľadniť dopady, ktoré takéto opatrenie môže spôsobiť, a to predovšetkým: 1. Palivová turistika Ak nezvýšia sadzbu dane na motorovú naftu aj okolité štáty, úspory emisií budú vypočítané len na papieri - reálne sa zníži predaj na území SR. To však neznamená, že sa nebude jazdiť v rovnakej miere, ako je tomu teraz. Len nákupy sa budú realizovať v okolitých štátoch, takže stále budeme dýchať ten istý vzduch. Takéto opatrenie môže mať zároveň negatívny dopad na príjmy štátneho rozpočtu. 2. Vozový park Nie je možné predpokladať, že týmto opatrením sa dosiahne obmena vozového parku v nákladnej preprave, keďže drvivá väčšina prepravy tovaru sa uskutočňuje nákladnými vozidlami, ktoré na pohon používajú dieselový motor. Určitá zmena by bola možná, ak by sa využívalo v týchto vozidlách vo zvýšenej miere alternatívne palivo, ktorým je CNG alebo LNG, čo by však muselo byť kompenzované dostatočne atraktívnou podporou, napr. na nákup vozidiel na alternatívny pohon. 3. Zvýšenie spotrebiteľských cien Zavedenie vyrovnanej sadzby dane na motorovú naftu a motorový benzín môže mať negatívny dopad na domáci trh a na ceny týchto pohonných látok, pričom ich zvýšenie bude pravdepodobne obhajované zvýšením nákladov na obstaranie pohonných látok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Stratégia obsahuje viaceré opatrenia pre dlhodobý strategický výhľad prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo s dosiahnutím klimatickej neutrality v roku 2050. Opatrenia sú smerované do rôznych oblastí, napr. energetika - zvyšovanie energetickej efektívnosti v oblasti budov, v oblasti dopravy - prijať ekonomické a daňové nástroje, čo bude mať za následok zmenu predpokladanej spotreby energie, budú prevládať ekologické palivá, ktoré by mali byť s nižšou daňou, zaviesť do daňovej politiky opatrenia zamerané na znižovanie emisií v doprave, zvýšenie podpory rozvoja elektromobility a áut na alternatívny pohon, v oblasti odpadov - obmedzovanie potravinového odpadu a pod. Hoci z predložených opatrení nie je žiadne z nich osobitne koncipované na úpravu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), dovoľujeme si poznamenať, že zákon o dani z príjmov už obsahuje ustanovenia napĺňajúce ciele predloženej stratégie. Ide o opatrenia, ktoré nadobudli účinnosť už v roku 2019, resp. od 1.1.2020, napr.: - definovanie technického zhodnotenia hmotného majetku, aj ako hodnoty verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, - výhodnejšia forma odpisovania eletromobilov (BEV, PHEV) formou novej odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky oproti iným dopravným prostriedkom, - rozšírenie uplatnenia daňového výdavku pri vyradení zásob tovaru z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, resp. pri tovare bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, nielen pri ich bezodplatnom odovzdaní Potravinovej banke Slovenska, ale aj neziskovým organizáciám a sociálnemu podniku, ktorých hlavným predmetom činnosti sú činnosti podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov (napr. ochrana zdravia, vzdelávanie, dobrovoľnícka činnosť a pod.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie konštatovanie uvedené v doložke vybraných vplyvov, že Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len „stratégia“) bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený. Tiež berieme na vedomie, že sa aktuálne nedá vyčísliť vplyv opatrení stratégie na rozpočet verejnej správy, keďže tie musia byť transponované do konkrétnych opatrení v rámci jednotlivých rezortov, kedy budú aj konkrétne vyčíslené ich presné finančné dopady. V súlade s uvedeným preto zásadne žiadame v časti 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov uviesť, že negatívny vplyv materiálu a z neho vyplývajúcich dokumentov bude rozpočtovo zabezpečený prostredníctvom v materiáli uvedených finančných mechanizmov, ako sú Modernizačný fond, Inovačný fond, Európske štrukturálne a investičné fondy, Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe zmlúv a Environmentálny fond bez zvýšených vplyvov na rozpočet verejnej správy v jednotlivých rokoch. Rovnako zásadne žiadame toto konštatovanie zapracovať aj do ďalších častí materiálu (do predkladacej správy), aby bolo zrejmé, že stratégia nezakladá nekryté negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a všetky výdavky predmetného materiálu, ako aj ďalších nadväzujúcich materiálov budú zabezpečené v rámci spomenutých finančných mechanizmov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V kapitole 2.5.4.4 na strane 47 vlastného materiálu žiadame v texte opatrenia „Zmeniť registračné poplatky za osobné autá tak aby zohľadňovali CO2 emisie a Euro emisné normy a aby mýtne poplatky v sebe zahŕňali environmentálny element aj pri osobnej doprave a zanalyzovať ďalšie možnosti využitia ekonomických nástrojov v súlade s princípom znečisťovateľ platí.“ za textom „CO2 emisie“ zameniť spojku „a“ za spojku „alebo“. Odôvodnenie: CO2 emisie sú komplementárny ukazovateľ znečistenia vo vzťahu k existujúcemu mechanizmu aktuálneho legislatívneho rámca registračných poplatkov, pretože výška registračného poplatku už dnes závisí od výkonu vozidla, a teda s vyšším výkonom vozidla, čo prakticky koreluje s množstvom vyprodukovaných CO2 emisií, sa už dnes dosahuje vyššie spoplatnenie držiteľov týchto vozidiel. Cieľom by malo byť skôr zvýšenie spoplatnenia starších vozidiel, čo je možné zabezpečiť tak parametrickou úpravou, ako aj zohľadnením EURO normy vozidla. Navrhujeme tiež neviazať návrh len na CO2 emisie ako jediný dôvod znečistenia ovzdušia. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Názov dokumentu „Integrovaný energetický a klimatický plán Slovenska do roku 2030“ uvádzaný v návrhu stratégie i v súvisiacich dokumentoch (analýza dopadov, predkladacia správa) odporúčame uvádzať v oficiálne schválenej podobe „Integrovaný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030. Odôvodnenie: Zosúladenie používanej terminológie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V ods. 2.5.2.2, strana 25 žiadame doplniť do textu k dotáciám na podporu vozidiel aktuálne platné opatrenie: „Dotácia na podporu vozidiel na alternatívny pohon – 8 000 € – BEV a 5 000 € pre PHEV, celkovo 6 mil. €.“ Odôvodnenie: Doplnenie aktualizovanej výšky podpory vozidiel na alternatívny pohon. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Príloha č. I V tabuľke č. 10 doplniť pred slová „emisie skleníkových plynov“ slovo celkové. Odôvodnenie: Text zosúladený s ostatnými podobnými tabuľkami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) strana 35. Vymazať NEUTRAL opatrenie v sektore energetika: Vylúčiť diskrimináciu zdrojov (do 0,3 MW a nad 0,3 MW) aby všetky energetické zdroje museli spĺňať predpisy a emisné limity v oblasti ochrany ovzdušia. odôvodnenie: Toto opatrenie by zaviedlo povinnosť pre všetkých prevádzkovateľov MZZO, aby vykonávali kontroly dodržiavania emisných limitov. Už v súčasnosti je problém zabezpečiť včas meranie emisií na dodržiavanie EL pre SZZO a VZZO, ak by sa do systému dostali aj malé zdroje pravdepodobne by aj napriek ochote prevádzkovateľov neboli merania vykonané včas, resp. by sa nerobili vôbec. Vhodnejším opatrením by bolo nahradiť kotle s MTP ˂ 0,3 MW, ktoré používajú na spaľovanie tuhé palivo, za kotle na ZPN a dodržiavať zo strany obce dôslednú kontrolu prevádzkovania MZZO a kontrolu používaného paliva. Zároveň vytvoriť podporný dotačný systém pre kúpu kotlov na ZPN resp. na využívanie OZE. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 V bode 17 (str. 47) navrhujeme slová: „,dbať však na to aby to v budúcnosti neprispelo k závislosti SR od importu potravín“ nahradiť slovami: „dbať však na to, aby sa v budúcnosti výroba poľnohospodárskych surovín spracúvala predovšetkým na Slovensku“. Odôvodnenie: Dnes sa komodity, z ktorých sa v SR vyrábajú biopalivá, vo veľkej miere vyvážajú (u repky cca. 60% úrody ide na vývoz, u kukurice cca. 30% úrody ide na vývoz). Výroba biopalív nie je preto dôvodom potravinovej nesebestačnosti. Dbať by sa malo hlavne na to, aby boli komodity dopestované na Slovensku aj na Slovensku spracované a aby bola vyššia pridaná hodnota tvorená najmä v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na strane 52 žiadame vypustiť tretiu odrážku odspodu: „• Nastavenie podpory z I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky tak, aby mali poľnohospodári záujem vstupovať do opatrení smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia a klímy s odmeňovaním poľnohospodárov za dodatočné aktivity smerujúce k znižovaniu emisií resp. k zvyšovaniu záchytu uhlíka (podpora pestovania rastlín viažucich CO2) a odstránenie škodlivých dotácií v poľnohospodárstve ako je zvýhodnenie vody na zavlažovanie.“ Odôvodnenie: Čím viac sa zavlažuje, tým viac sa zachytí CO2. Preto odporúčame podporiť zvýšenie zavlažovania a tým výrazne zvýšiť zachytávanie CO2. V tomto ohľade by bola prínosná analýza možností a ceny zvyšovania zachytávania CO2 touto formou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na strane 35, štvrtá odrážka odspodu za vetu „• Riešiť decentralizáciu energetiky a nastaviť pravidlá aj pre možnosť odpájania sa od CZT, teda možnosť odpojiť sa od CZT v prípade neúčinných CZT v zmysle Smernice o energetickej efektívnosti a Smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov len v prípade, že nový systém bude nákladovo a environmentálne efektívny a nezvýši emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov v danej lokalite“ doplniť novú vetu: „V zmysle Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie je v prípade odpojenia nutné uhradiť CZT všetky náklady, ktoré vzniknú pôvodnému prevádzkovateľovi v súvislosti s odpojením od CZT“. Odôvodnenie: Odpájanie od CZT je vysoko odborná problematika, ktorú upravuje platná Smernica o obnoviteľných zdrojoch 2018/2001 a Smernica o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 38, kapitola V kapitole 2.5.2.8, časť „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti“ navrhujeme vypustiť predposledné. „opatrenie“. Odôvodnenie: Cieľ pre budovy bude stanovený v Dlhodobej stratégii obnovy budov, ktorá ma byť Komisii predložená v marci tohto roku. Aspekty, ktoré majú byť pri jeho výpočte zohľadnené sú uvedené v Smernici o energetickej hospodárnosti budov. Uvedená Smernica nepožaduje zohľadniť ambície národných nelegislatívnych dokumentov. Navyše, podobne ako v prípade 1. navrhovaného opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti, evokuje uvedená formulácia, že ide skôr o cieľ, než opatrenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na strane 37, druhá odrážka odspodu, žiadame doplniť na konci: „a podpora formou Garantovaných energetických služieb podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Odôvodnenie. Predmetná veta obsahuje formy financovania energetických úspor, ktoré sú už zavedené do nášho právneho poriadku a majú slovenský názov „Garantované energetické služby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V kapitole 2.3, strana 21, tabuľka 2 - v riadku OZE doprava sú uvedené chybné čísla, žiadame opraviť podľa tabuľky 10 na strane 46 Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 (8,8-9,2-9,5-9,7-9,8-10,4-10,7-11,2-12,3-14,0). Odôvodnenie: Je potrebné zachovať súlad s už schváleným strategickým plánovacím dokumentom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V kapitole 2.5.3.4 v prvej odrážke v „zelenej tabuľke“ vypustiť buď slovo účinnosti alebo efektívnosti, a ponechať len jedno z nich. Odôvodnenie: V danom kontexte sa jedná o synonymá Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 39, kapitola 2.5.3.1 žiadame v poslednom odseku uviesť údaje tak, aby boli v súlade s údajmi podľa Eurostatu za rok 2017. Odôvodnenie: Pri údajoch v predmetnom odseku nie je uvedený ich zdroj a nezhodujú sa s údajmi z Eurostatu za rok 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na strane 39, druhý odsek odspodu, v tretej vete žiadame opraviť výraz „hrubšia domáca spotreba energie“ na „hrubá domáca spotreba energie“. Odôvodnenie: Oprava na terminologicky správny názov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 6, druhý odsek, prvá veta, tiež časť 2.1.1, strana 16, prvý odsek, posledná veta („zvýšené ambície“) a časť 2.5, strana 23, druhý odsek („V rámci týchto projekcií ...stratégie.“) a posledný odsek: Vzhľadom na zmenu cieľa na EÚ úrovni odporúčame prehodnotiť budúcu aktualizáciu stratégie – a teda pripraviť stratégiu, ktorá zobrazuje zmenu cieľa na NEUTRAL skôr ako o 5 rokov (aj vzhľadom na uvádzané odchýlky modelu WAM v časti 2.1.1.) Vhodné by bolo zosúladenie aktualizácie Nízkouhlíkovej stratégie, ktorý by obsahovala nový model počítajúci s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050 s aktualizáciou Integrovaného národného energetického a klimatického plánu, ktorú bude potrebné predložiť EK v júni 2023. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 6, tretí odsek, posledná veta: Pre obdobie2020 – 2030 odporúčame zvážiť prioritizáciu politík a opatrení prospievajúcich k uhlíkovej neutralite pred cieľmi pre 2030. Vysvetlenie: Ak by opatrenie pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality v roku 2050 prinieslo splnenie cieľa plánovaného pre 2030 (či už EÚ alebo v Envirostratégii) skôr ako v danom roku, aby opatrenie implementovalo už pred rokom 2030 a zamedzilo sa situácii, kedy sa s implementáciou bude čakať na rok 2030, lebo to tak stačí pre vykázanie splneného cieľa. Rovnako odporúčame zvážiť dôslednejšiu kontrolu pri príprave politík a opatrení pre NEUTRAL, aby zohľadňovali aj tento aspekt. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 5, druhý odsek, dve posledné vety a tiež časť 2.1.1, strana 16, druhý odsek, posledná veta a tiež časť 2.4.5.2, strana 54, posledný odsek: Odporúčame uviesť riziká pri záchytoch CO2e, nakoľko NUS zvažuje aj možnosť, že zmena klímy môže do roku 2050 ovplyvniť záchytovú kapacitu slovenskej prírody – t. j. pravdepodobnosť, že 7MtCO2e bude predstavovať neutralitu a riziká odchýlky od tohto čísla. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V kapitole 3.2 navrhujeme doplniť do patričných fondov aj odrážky o podpore zvyšovania kapacity záchytu CO2 na území SR. Odôvodnenie: Aj keď tento materiál podrobne neanalyzoval náklady na zvyšovanie záchytu CO2, predpokladáme, že by bolo vhodné zvážiť jeho financovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 46, časť 2.5.4.4: Odporúčame zvážiť aj možnosti ako obmedziť dochádzanie do práce, do škôl a pod. Ako zakomponovať podporu práce zamestnancov z domu, firemnú hromadnú dopravu, ale aj vyvolať diskusiu o úplnej zmene konceptu mobility. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Kapitola Záver, strana 73, žiadame uviesť aj nové formy zachytávania CO2 ako napríklad syntetický metán, podzemné uskladňovanie a pod. Odôvodnenie: Materiál European Green Deal počíta s financovaním a s rozvojom nových metód zachytávania CO2. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 42, časť 2.5.3.4, posledná odrážka: Odporúčame uviesť možný negatívny sociálny vplyv na domácnosti. keďže plán EÚ môže zvýšiť cenovú hladinu naprieč EÚ, vrátane SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 54, po kapitole 2.5.6.1 nasleduje kapitola 2.4.5.2, strana 55 kapitola 2.4.5.3, strana 56 kapitola 2.5.6.2 - odporúčame opraviť číslovanie kapitol. Odôvodnenie: Formálna oprava číslovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Pre celý materiál, najmä k Zhrnutiu, Záveru a kapitolám 2 a 3 (kapitola 2.5.6. a strany 6, 41, 49, 53, 56, 57, 74): Žiadame doplnenie exaktných výpočtov nákladov a analýzy k možnostiam na zvyšovanie záchytu CO2 v sektore LULUCF a v sektore poľnohospodárstva. Pre celú nízkouhlíkovú stratégiu je úplne najdôležitejšie riadne, presne a transparentne vypočítaný cieľ pre emisný zvyšok, resp. množstvo záchytu CO2 v sektore LULUCF a v sektore poľnohospodárstva, s cieľom optimalizovať emisný zvyšok pred tým, ako sa pristúpi k reštrikciám v oblasti priemyslu, dopravy a energetiky. Zároveň je potrebné analyzovať možnosti financovania. Na str.41 je v poslednej vete v zátvorke k emisnému zvyšku uvedené: „(vo výške 7MtCO2 ekv., bližšie popísaný v kapitole 2.1.1)“ avšak v kapitole 2.1.1 tento údaj nie je bližšie popísaný. Navrhujeme doplniť bližší popis a navrhujeme doplniť celú komplexnú prílohu s podrobným výpočtom kapacity zachytávania. Zároveň v časti financovanie by bolo vhodné zvážiť možnosti financovania záchytov CO2 (kapitola 3.2.). Odôvodnenie: Materiál sa podrobne zaoberá energetikou, dopravou, priemyslom a poľnohospodárstvom, ale v možnostiach záchytu emisií CO2 v sektore LULUCF je materiál stručný a alternatívy nie sú analyzované. Podľa predloženého materiálu bola kapacita zachytávania CO2 v sektore LULUCF okolo roku 1992 dvojnásobná ako v roku 2017 a trojnásobná ako v roku 2005 (obr.17, str.53), Je zrejmé, že kapacita zachytávania CO2 je veľmi nestabilná a preto by sa mal tento materiál s týmto faktom vysporiadať. Na strane redukcie produkcie CO2 je pomerne podrobný a široký popis a rozbor možností, na druhej strane chýba presnejšie opísanie a rozbor možností zvýšeného zachytávania a spracovania CO2, čo v mnohých prípadoch môže byť ekonomicky efektívnejšie riešenie ako obmedzovanie hospodárskej produkcie spojené s negatívnymi dopadmi na HDP, priemyselné podniky, sociálnu oblasť (príjmy a zamestnanosť) a pod. Číslo 7 MtCO2 ekv. pokladáme za príliš zaokrúhlené. Jeho zmena o jednu tisícinu ovplyvní náklady hospodárstva SR k roku 2050 o desiatky miliónov eur. Navyše spôsob výpočtu takto dôležitého čísla je nutné transparentne zverejniť, aby predpokladaný zásah do ekonomiky bol podložený exaktnými a transparentnými výpočtami. Podľa prílohy II (str. 82) materiál v tejto podobe navodzuje dojem, že okrúhle číslo vo výške 7Mt CO2ekv je získané len odhadom, ale jeho dopad na celé národné hospodárstvo a pre životnú úroveň obyvateľov je zásadný. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 37, kapitola 2.5.2.8, časť „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti“ - navrhujeme nahradiť opatrenie v znení „Pri obnove verejných budov...“ novou formuláciou v nasledovnom znení: „Pri všetkých opatreniach energetickej efektívnosti dôsledne aplikovať princípy zeleného obstarávania s dôrazom na spotrebu energie a produkciu emisií počas celého životného cyklu opatrenia“. Odôvodnenie: Podpora iba hĺbkových obnov budov by mohla mať za následok, že mnohé budovy by neboli obnovené vôbec, alebo len v miere zodpovedajúcej finančným možnostiam vlastníkov, najmä z dôvodu nedostatočného množstva finančných zdrojov na spolufinancovanie zo strany vlastníkov. To môže mať negatívny vplyv na plnenie cieľov energetickej efektívnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 37, kapitola 2.5.2.8, časť „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti“ navrhujeme nahradiť opatrenie v znení „Vytvorenie databázového centra ...“ novou formuláciou v nasledovnom znení: „Rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti prevádzkovaného Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou s cieľom vytvorenia jednotného databázového centra, ktoré by pokrylo súkromný aj verejný sektor obnovy budov, vrátane celkového prehľadu verejných budov v SR“. Odôvodnenie: V súčasnosti SIEA pracuje na príprave Rozšíreného monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý bude integrovať aj rôzne externé databázy. Jedná sa o národný projekt, ktorého ciele a parametre sú jasne definované. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 37, kapitola 2.5.2.8, časť „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti“ navrhujeme nahradiť opatrenie v znení „Podporovať poradenstvo, informačné kampane, ...“ novou formuláciou v nasledovnom znení: „Podporovať budovanie regionálnych centier udržateľnej energetiky a krajských energetických centier, ktoré by poskytovali podporné a poradenské služby na úrovni regiónov a krajov s cieľom zvyšovania energetickej efektívnosti a zvyšovania podielu OZE“. Odôvodnenie: Tieto opatrenia sú uvedené a detailne rozpracované v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021-2030, pričom z hľadiska svojho zamerania v sebe zahŕňajú aj činnosti ako poradenstvo, informačné kampane, atď... . Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Ku kapitole 2.5.2.5, na strane 31: Žiadame odrážku na konci strany 31 v znení: „• Z hľadiska celkových úspor energie je úsilie sektoru priemyslu a dopravy najvýznamnejšie spomedzi všetkých sektorov dopytu, keďže predstavuje 60-80 percent celkových úspor energie“ nahradiť odrážkou: „• Z hľadiska celkových úspor energie sa najväčší potenciál spomedzi všetkých sektorov spotreby predpokladá v priemysle, ďalšími významnými sektormi sú sektory budov a dopravy.“ Odôvodnenie: Keďže ide len o predpoklad, resp. odborný odhad a nie exaktne podložené tvrdenie, navrhujeme vyššie uvedenú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Strana 36, kapitola 2.5.2.8, časť „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti“ navrhujeme vypustiť 1. „opatrenie“. Odôvodnenie: Uvedená veta predstavuje skôr cieľ, než opatrenie. Navyše hodnota 60% je neprimerane nadhodnotená v porovnaní s reálnymi hodnotami dosiahnutými pri komplexnej obnove na základe údajov z Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Kapitola 4.1, na strane 69, druhý odsek, prvá veta, žiadame prvú vetu „Smerom k roku 2050 rastú investície do výroby elektriny, keďže Slovensko buduje nový jadrový zdroj (elektráreň alebo nové bloky).“ nahradiť upraveným znením: “ Smerom k roku 2050 rastú investície do výroby elektriny, keďže Slovensko buduje nové kapacity na výrobu elektriny.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V celom dokumente odporúčame zosúladiť používané jednotky. Odôvodnenie: V dokumente sa používajú v rôznych častiach dokumentu rôzne jednotky, najmä Gg a Mt pre tie isté indikátory, čo sťažuje posúdenie a vnímanie hlavných odporúčaní predmetného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) strana 30. Ako jedno z WAM opatrení v sektore energetika sa uvádza „Elektrifikácia dopravy po roku 2020 čo bude v praxi znamenať zvýšenie podielu elektromobilov a vozidiel s palivovými článkami, ktoré budú nahrádzať vozidlá s vnútorným spaľovacím motorom.“ Akým spôsobom sa stratégia vysporiadala s tým, že aj pre elektrifikáciu dopravy je potrebná elektrická energia, pri výrobe ktorej sa v súčasnosti produkujú emisie skleníkových plynov? Aký bude mať na produkciu skleníkových plynov dopad následné zhodnocovanie takýchto automobilov (batérií), a rátalo sa v sektore dopravy aj s dopadom výstavby infraštruktúry? Odôvodnenie: Informatívna pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) strana 35. Doplniť k NEUTRAL opatreniu v sektore energetika nasledujúce nové slová (podčiarknuté): Zavedenie nízko emisných zón nielen na autá, ale na tepelno-energetické zariadenia (kotolne a pod.) a vytvorenie podpornej dotačnej schémy pre efektívny prechod k používaniu nízkoemisných tepelno-energetických zariadení. odôvodnenie: Vytvorením nízkoemisnej zóny pre vylúčenie starých kotolní alebo domácich kotlov ešte nevyrieši problém emisií, ak ekonomická sila ich prevádzkovateľov bude slabá. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) BOD č. 3 Čl. ods. pís. 2.5.5.3 Navrhujeme doplniť k dodatočným opatreniam v sektore poľnohospodárstvo opatrenia na podporu využívania nitrátových hnojív a hnojív so stabilizovaným dusíkom na úkor používania močoviny. odôvodnenie: Nitrátové hnojivá a hnojivá so stabilizovaným dusíkom umožňujú vyššiu efektivitu príjmu živín rastlinami, čím sa znižujú emisie N2O z pôdy pri zachovaní hektárových výnosov Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) stana 27. Vo vete „Vývoj projekcií emisií skleníkových plynov vo vyjadrení ako CO2 ekvivalent podľa scenáru s opatreniami (WEM) zo sektoru energetika, ktorý zahŕňa aj sektor dopravy ukazuje Tabuľka 6 v Prílohe I a Obrázok 18“ opraviť slová „obrázok 18“ na „obrázok 7“. odôvodnenie: Oprava chyby. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Príloha č. I V tabuľke č. 9 opraviť názov „Celkové emisie skleníkových plynov v energetike“ na „Celkové emisie skleníkových plynov v sektore priemyselné procesy“. odôvodnenie: Tabuľka pojednáva o sektore priemyselných procesov nie energetiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole 2.5.4.2 na str. 46 návrh stratégie uvádza "Celkový počet osobných áut zostáva rovnaký, iba sa vozidlá so spaľovacím motorom nahrádzajú elektrickými vozidlami." Nakoľko počet novoprihlásených motorových vozidiel v uplynulých rokoch rástol, je zrejmé, že iba zvýšenie zdanenia palív a registračných poplatkov osobných automobilov nebude postačovať pre zastavenie rastu ich počtu. Navrhujeme teda do navrhovaných opatrení doplniť "Upraviť legislatívu a technické normy tak, aby nevyžadovali výstavbu odstavných a parkovacích plôch v zdrojoch a cieľoch ciest, čím sa zníži dopyt po individuálnom motorizme pri dochádzaní do týchto cieľov." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.2.8, opatreniu „Podpora technológií s negatívnymi emisiami (negative emmission technology definovaných v IPCC, ako je napríklad pyrolýza)“ (s. 36): S navrhovanou podporou technológií s negatívnymi emisiami sa stotožňujeme, navrhujeme však vypustiť uvedenie konkrétnych (preferovaných) technológií, konkrétne navrhujeme vypustiť text „...ako je napríklad pyrolýza“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 – Obyčajná pripomienka V druhej vete navrhujeme vypustiť slovo: „redukčné“. Odôvodnenie: Použitie predmetného slova je nelogické v nadväznosti na tretiu odrážku tejto vety (ciele v OZE). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k) K vlastnému materiálu V kapitole 2.4.5.2 Projekcie emisií a záchytov podľa referenčného scenára WEM, tretí odsek: „Sektor LULUCF zohráva dôležitú úlohu, ktorá spočíva v záchytoch tých emisií, ktoré nie je možné eliminovať inak (emisie z priemyselných procesov, poľnohospodárskych činností a dopravy). Týmto spôsobom bude možné zachytiť emisie z emisného zvyšku (kapitola 2.1.1), ktoré by mohli zabrániť dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality v roku 2050. Preto je dôležité si do roku 2050 vybudovať dostatočnú zásobu záchytov na eliminovanie tohto emisného zvyšku. Doterajší vývoj od roku 1990, ako aj projekcie do budúcnosti však ukazujú vcelku opačný trend (znižovanie týchto zásob), a preto je potrebné zaviesť nové dodatočné opatrenia.“ nahradiť odsekom: „Čisté záchyty zo sektora LULUCF zohrávajú dôležitú úlohu, nakoľko súčasné právne normy EÚ umožňujú, aby si členský štát pri celkovom účtovaní emisií uplatnil časť týchto záchytov. Slovenská republika si môže v účtovacom období 2021 – 2030 uplatniť maximálne 1,2 Mt ekvivalentu CO2 ekv. (doplniť odkaz na čl. 7 nariadenie (EÚ) 2018/842). Týmto spôsobom je možné v účtovaní znižovať emisie, ktoré sa nepodarí eliminovať inak (emisie z priemyselných procesov, poľnohospodárskych činností a dopravy) a tak znížiť emisie z emisného zvyšku (kapitola 2), ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality v roku 2050. Súčasné projekcie ukazujú, že v účtovacom období 2021-2030 budeme mať dostatočný rozsah záchytov sektora LULUCF aby sme si túto flexibilitu mohli, za určitých podmienok, uplatniť. Aj napriek tomu bude potrebné kvantifikovať a zhodnotiť možnosti záchytov CO2 v sektore LULUCF a ich prípadné uplatnenie na zníženie emisného zvyšku do roku 2050 cez dodatočné opatrenia.“ Odôvodnenie: Dopady klimatických zmien v posledných desaťročiach značne ohrozujú lesné ekosystémy (vietor, lesné požiare, premnoženie biotických škodcov). Tieto kalamitné situácie dosahujú veľkých rozmerov a intenzity bez ohľadu na charakter lesa (hospodárske lesy, chránené územia, pralesy).Takéto lesy sú značne poškodené, čím sa znižuje ich schopnosť zachytávať uhlík, dokonca sa v niektorých lokalitách Európy stávajú zdrojom emisií. Preto nie je bezpečné spoliehať sa na to, že lesy do roku 2050 aj po zavedení dodatočných opatrení s určitosťou eliminujú požadovaný rozsah emisného zvyšku, 7MtCO2ekv. Platné predpisy EÚ umožňujú Slovensku do roku 2030 pri dodržaní určitých podmienok, v celkovom účtovaní uplatniť si maximálne 1,2 Mt ekvivalentu CO2. V súčasnosti nevieme ako sa po roku 2027 bude účtovať a či sa vôbec pripustí možnosť uplatniť záchyty z lesa (alebo sektora LULUCF) na eliminovanie emisných zvyškov z iných sektorov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) a) K vlastnému materiálu Na str. 50 žiadame vypustiť resp. preformulovať text v druhom odseku a jeho troch odrážkach (Nový manažment hnojív, Séria opatrení, Implementácia novej politiky kŕmenia zvierat). Odôvodnenie: Nariadenie Vlády Slovenskej republiky 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb (ďalej len „NV č. 342/2014 Z. z.“) - nezaviedlo a ani neupravuje nový manažment hnojív a ani opatrenia týkajúce sa manipulácie a spracovania hnoja, - nezaviedlo žiadne opatrenia na efektívne používanie a primerané načasovanie použitia dávky dusíka z minerálnych hnojív po roku 2015, - nezaviedlo a ani neobsahuje implementáciu novej politiky kŕmenia zvierat. Aproximačné NV č. 342/2014 Z. z. upravuje podmienky poskytovania priamych platieb v podmienkach SR a vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Príloha 2 NV č. 342/2014 Z. z. obsahuje tzv. pravidlá krížového plnenia, ktoré vychádzajú z platných európskych smerníc (v tomto prípade napr. nitrátová smernica 91/676/EHS) aproximovaných do vnútroštátnej legislatívy SR (v tomto prípade zákonom č. 136/2000 Z. z. o hnojivách). Uvedené pravidlá krížového plnenia iba preberajú niektoré (nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky stanovené) pravidlá manipulácie, skladovania a používania dusíkatých hnojív za účelom ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, ktoré sú uvedené v zákone č. 136/2000 Z. z. o hnojivách. Pravidlá krížového plnenia v oblasti Dobré životné podmienky zvierat stanovujú minimálne normy na ochranu teliat, ošípaných a zvierat chovaných na hospodárske účely. NV č. 342/2014 Z. z. neobsahuje žiadnu implementáciu novej politiky kŕmenia zvierat a ani opatrenia na znižovanie počtu dojníc a intenzívne kŕmenie účinnými látkami. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) e) K vlastnému materiálu Na str. 52 v návrhu opatrení máme pripomienku k nasledovnému navrhovanému opatreniu: • Nastavenie podpory z I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky tak, aby mali poľnohospodári záujem vstupovať do opatrení smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia a klímy s odmeňovaním poľnohospodárov za dodatočné aktivity smerujúce k znižovaniu emisií resp. k zvyšovaniu záchytu uhlíka (podpora pestovania rastlín viažucich CO2) a odstránenie škodlivých dotácií v poľnohospodárstve ako je zvýhodnenie vody na zavlažovanie. Nesúhlasíme s formuláciou: „nastavenie podpory“ Odôvodnenie: Podpory v II. pilieri sa nenastavujú ale realizujú podľa legislatívy ES. Pre záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia, členské štáty prijímateľom kompenzujú vzniknuté náklady a stratu príjmu v dôsledku prijatých záväzkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) g) K vlastnému materiálu Na str. 56 a 57 v kapitole 2.4.5.3 Možnosti zvýšenia záchytov sektora LULUCF podľa scenára WAM scenár s ďalšími opatreniami (WAM) zobrazuje vývoj emisií po tom, čo sa implementujú dve ďalšie dodatočné opatrenia: - Zalesnenie 23 000 ha trávnych porastov do roku 2040 - Zatrávnením 50 000 ha ornej pôdy po roku 2016 Podotýkame, že tieto čísla sú navrhnuté nekvalifikovane a nereflektujú vôľu vlastníkov pozemkov. Presadiť navrhnuté opatrenia proti vôli vlastníkov v takomto rozsahu bude nemožné. Ak sa pod pojmom "zalesnenie" myslí ich preradenie medzi lesné pozemky, na ktoré sa bude vzťahovať lesný zákon, ale aj keď sa tým myslí ich vysadenie či ich ponechanie na porastenie lesnými drevinami, s ochranou drevín rastúcich mimo les, určite sa to stretne s odporom vlastníkov pozemkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) h) K vlastnému materiálu Na str. 57 opatrenie "Postupné zvýšenie výmery lesných pozemkov, alebo pozemkov agrolesníckeho obhospodarovania, riešením nesúladov druhu pozemkov cez projekty pozemkových úprav a čiastočné zmeny druhu nelesných pozemkov porastených lesnými drevinami." je zavádzajúce a vzbudzujúce neprimerané očakávania. Druh pozemku je evidovaný v katastri nehnuteľností. Kataster eviduje pre každý pozemok jeden z druhov pozemkov: orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Kataster nepozná uvedený "druh nelesných pozemkov porastených lesnými drevinami" a nepredpokladáme, že by do katastra boli zavedené nové druhy pozemkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) b) K vlastnému materiálu V kapitole 2.5.5.2 Projekcie emisií z poľnohospodárstva podľa referenčného scenára WEM sa uvádza: „V porovnaní s ostatnými odvetviami sa produkcia emisií a záchytov skleníkových plynov v poľnohospodárstve neskúmala detailne. Niektoré zdroje je ťažké vyčísliť, ostatné sú skryté.“ Odporúčame preto vypracovať relevantné analýzy, ktorými MŽP podloží svoje tvrdenia pre navrhované opatrenia, ktorých realizácia by podľa nás mala negatívny dopad na efektívnosť a udržateľnosť budúceho slovenského poľnohospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) i) K vlastnému materiálu V kapitole 2.5.6.1 Aktuálne trendy emisií a záchytov v sektore LULUCF, druhý odsek, vypustiť vetu „Vyšší priemerný vek porastov zároveň zabezpečuje vyšší objem sekvestrovaného uhlíka.“ Odôvodnenie: Nedávno publikovaná vedecká práca v Proceedings of the National Academy of Sciences nepotvrdzuje.názor, že vyšší priemerný vek zabezpečuje vyšší objem sekvestrovaného uhlíka (Pugh, T.A.M., et al. 2019). https://www.pnas.org/content/116/10/4382. V sektore LULUCF sa započítavajú záchyty uhlíka a nie jeho zásoby. Aj oznámenie Európskej komisie „Čistá planéta pre všetkých“ , ktoré je európskou dlhodobou strategickou víziou pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne, kalkuluje pre sektor LULUCF so záchytmi a nie zásobami CO2. Záchyty uhlíka v biomase starších porastoch sú nižšie v porovnaní s mladšími. Staršie lesy majú v porovnaní s mladšími ( napr. 40 ročnými) nižšie medziročné prírastky biomasy drevnej hmoty (Halaj & Petráš 1999, Bauhus et al. 2009). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NAFTA (NAFTA a.s.) 2.5.2.5 Možnosti dekarbonizácie energetiky podľa scenára WAM, str. 32, 2. bod („CO2 štandardy pre autá a dodávky, a nákladné autá, spolu s elektrifikáciou dopravy a zvýšeným využívaním biopalív umožňujú významné zníženie dopytu po fosílnej energii v sektore dopravy.“): Navrhujeme upraviť nasledovne: • "CO2 štandardy pre autá a dodávky, a nákladné autá, spolu s elektrifikáciou dopravy a racionálnym využívaním biopalív umožňujú významné zníženie dopytu po fosílnej energii v sektore dopravy." Odôvodnenie: Masívne zvýšenie podielu biopalív sa môže negatívne prejaviť na životnosti dopravných prostriedkov, pričom aj ich masívna výroba prinesie masívne navýšenie emisií. Rovnako je potrebné počítať so stratou poľnohospodárskej pôdy, ktorá by inak mohla byť využitá na účely pestovania rastlín určených na výživu ľudí a zvierat. Vzhľadom na meniacu sa klímu, čoraz väčšie suchá a pod. je nevyhnutné aby, aj rozsah plôch, na ktorých sa pestujú plodiny pre biopalivá bol limitovaný, tak aby ostal dostatok pôdy a prostriedkov pre pestovanie základných plodín, ktoré sú potrebné pre život. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NAFTA (NAFTA a.s.) 2.2.2 Národný cieľ do roku 2030 a orientačné medzníky do roku 2040 a 2050, str. 19, druhý odsek („Slovensko si nestanovilo žiadne orientačné medzníky do roku 2040 a všetky scenáre, ktoré sa v tejto stratégii nachádzajú, ktoré sú modelované len k výslednému roku 2040, budú musieť byť aktualizované a doplnené do roku 2050 v rámci aktualizácie tejto stratégie.“): Navrhujeme stanoviť orientačné medzníky. Odôvodnenie: Bez definovaných medzníkov je možné, že nebudú vykonávané žiadne opatrenia či investície, a na konci roku 2040 nebude viditeľné žiadne zlepšenie v tejto oblasti. Rovnako by mali byť identifikované aj možnosti financovania jednotlivých opatrení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NAFTA (NAFTA a.s.) 2.5.2.5 Možnosti dekarbonizácie energetiky podľa scenára WAM, str. 30 („Schéma podpory OZE vo výrobe elektriny s predpokladanými technológiami OZE ako sú solárna fotovoltaika, veterné turbíny na pevnine, bioplyn/biometán a biomasa. Scenáre predpokladajú podporu 50 MW v období 2021 – 2025, s následnou podporou ďalších 500 MW na základe dražieb.“): Navrhujeme do schémy podpory zahrnúť aj technológiu Power to Gas. Odôvodnenie: Power to Gas zlepšuje, resp. odstraňuje negatíva obnoviteľnej energie, a navyše má možnosť súčasne dekarbonizovať energetiku, teplárenstvo i priemysel. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NAFTA (NAFTA a.s.) 2.5.2.8 ĎALŠIE DODATOČNÉ OPATRENIA (NEUTRAL) NA DOSIAHNUTIE CIEĽA KLIMATICKEJ NEUTRALITY DO ROKU 2050 V SEKTORE ENERGETIKY (VRÁTANE OPATRENÍ NA ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI), str. 35 („Využívať existujúcu plynárenskú infraštruktúru pre obnoviteľné energetické zdroje, kvôli vysoko rozvinutej prepravnej a distribučnej siete, ktorá je predpokladom pre ďalšiu dekarbonizáciu hospodárstva.“): Uvedené navrhujeme upraviť nasledovne: „Využívať existujúcu plynárenskú infraštruktúru pre obnoviteľné energetické zdroje, kvôli vysoko rozvinutej prepravnej a distribučnej siete, vrátane podzemných zásobníkov zemného plynu, ktoré sú predpokladom pre ďalšiu dekarbonizáciu hospodárstva.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NAFTA (NAFTA a.s.) 2.5.2.4 Projekcie fugitívnych emisií skleníkových plynov z ťažby, prepravy a distribúcie zemného plynu a ropy v SR na obdobie 2017 – 2040 podľa referenčného scenára WEM, str. 29 ("Očakáva sa, že po roku 2020 skončí ťažba ropy v Slovenskej republike"): Navrhujeme upraviť nasledovne: "Očakáva sa, že po roku 2025 skončí ťažba ropy v Slovenskej republike." Odôvodnenie: Podľa našich aktuálnych informácii (ako producenta ropy) ťažba ropy by sa mala predĺžiť do roku 2025. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NAFTA (NAFTA a.s.) 2.5.2.5 Možnosti dekarbonizácie energetiky podľa scenára WAM, str. 30 („Zachytávanie a skladovanie uhlíka bolo z modelovania vylúčené“): Navrhujeme doplniť do tejto stratégie aj takúto možnosť, avšak rozšíriť ju nielen o skladovanie, resp. ukladanie, ale aj o opätovné využitie CO2. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Všeobecná pripomienka k materiálu ako celku Návrh Nízkouhlíkovej stratégie SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len „stratégia“) má veľmi všeobecný charakter, pričom v ňom absentujú konkrétne technické opatrenia na základe ktorých by bolo možné dosiahnuť 90% zníženie emisií. Cieľ zníženia emisií 90% je ambiciózny cieľ, pričom máme za to, že je ho dosiahnutie bude ťažko realizovateľné bez toho, aby nebolo do praxe zavedené prevratné technologické riešenie (ako boli v minulosti napr. para, elektrina, jadro). Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame návrh stratégie doplniť o konkrétne technické opatrenia, ktoré majú byť v sektore priemysle SR aplikované tak, aby bol dosiahnutý cieľ zníženia emisií a nedošlo k presunu energeticky náročného priemyslu do tretích krajín a dovozom CO2 v produktoch a negatívnym sociálno-ekonomickým dopadom na obyvateľstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 12. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 V bode 17 (str. 47) navrhujeme vypustiť slová: „,dbať však na to aby to v budúcnosti neprispelo k závislosti SR od importu potravín“. Odôvodnenie: Dnes sa komodity, z ktorých sa v SR vyrábajú biopalivá, vo veľkej miere vyvážajú (u repky cca. 60% úrody ide na vývoz, u kukurice cca. 30% úrody ide na vývoz). Výroba biopalív nie je dôvodom potravinovej nesebestačnosti. Potravinová sebestačnosť je ako pojem definovaný na základe porovnania exportu a importu potravín a potravinárskych komodít v EURÁCH, nie v hmotnostných jednotkách. Ak porovnáme export a import v hmotnostných jednotkách, je SR vysoko sebestačná. Tak ako v priemernej EU krajine je aj na Slovensku nadvýroba poľnohospodárskych komodít, t.j. poľnohospodárstvo vyprodukuje viac ako sú schopní ľudia zjesť. Problém potravinovej nesebestačnosti (v EURÁCH) je problém dovozu produktov s vyššou pridanou hodnotou a zdecimovaným potravinárskym priemyslom v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 15. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 47 Opatrenie uvedené v 12 bode, ktoré znie: „Zaviesť do daňovej politiky opatrenia zamerané na znižovanie emisií v doprave, vrátane úpravy energetického zdaňovania a zladenia zdaňovania rôznych palív (vrátane úpravy dane z nafty), tak ako to odporúča OECD a Progres report z plnenia odporúčaní OECD.“ žiadame vypustiť. Odôvodenie: Zdaňovanie energetických produktov a elektriny je upravené smernicou Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, čiže je harmonizované na úrovni EU. V súčasnosti EK pripravuje revíziu uvedenej smernice, ktorá by mala reflektovať na ciele uvedené v Európskom ekologickom dohovore [COM(2019)640final]. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 23. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.7.3 ĎALŠIE DODATOČNÉ OPATRENIA (NEUTRAL) V SEKTORE ODPADY NA DOSIAHNUTIE CIEĽA KLIMATICKEJ NEUTRALITY DO ROKU 2050, strana 60 Navrhujeme doplniť nový bod v znení: „- Podpora regionálnych centier obehovej ekonomiky, ktoré by poskytovali komplexné služby v odpadovom hospodárstve zamerané na upcykláciu, recykláciu a materiálové a energetické zhodnocovanie nerecyklovateľnej časti odpadu s využitím existujúcej infraštruktúry a hnedých priemyselných parkov“ Odôvodnenie: Dôležitú úlohu pri dekarbonizácii energetiky v nasledujúcej dekáde zohrajú okrem nízko-emisných zdrojov aj zdroje s alternatívnymi zdrojmi paliva, ktoré by nahradili vysoko-emisné fosílne zdroje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 14. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 46 Opatrenie uvedené v prvom bode, druhej odrážke, ktoré znie: „obnovenie vozového parku národného vlakového dopravcu“ žiadame zmeniť nasledovne: „plná privatizácia štátom vlastneného vlakového prepravcu, a to za účelom rozvoja alternatívnej konkurencie a šetrenia verejných financií“. Odôvodnenie: Vytvorenie reálnej konkurencie a šetrenie verejných zdrojov, ktoré tak budú môcť byť investované do rozvoja tohto druhu dopravy namiesto sanácie nehospodárnej organizácie. Je potrebné brať v úvahu aj celkovú ekonomiku nizkouhlíkovej stratégie, resp. financovanie navrhovaných opatrení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 21. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.6.2. Ďalšie dodatočné opatrenia v sektore LULUCF, strana 57 V časti 2.5.6.2, sektor LULUCF navrhujeme doplniť ďalšie opatrenie, ktoré znie: „Náhrada nevyžívaných zastavaných plôch parkami, lúkami alebo lesmi. Podpora projektov, ktorých realizácia nebude ohrozovať oblasti s vysokým potenciálom záchytu uhlíka prostredníctvom rastlinstva.“. Odôvodnenie: Navrhované opatrenie má za cieľ zvýšiť podielu zelene a tým aj plochy záchytu CO2. Rovnako sme toho názoru, že je potrebné využiť a zohľadniť existujúci biologický potenciál. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Obe pripomienky s formátovaním textu nájdete tu: https://drive.google.com/open?id=1jmBxDW_18JooRCVnNCd3wGXb6SaF_bF4 2. Urýchliť dopracovanie Nízkouhlíkovej stratégie SR Navrhujeme dopracovať a aktualizovať Nízkouhlíkovú stratégiu SR do roku 2023 tak, aby bola k dispozícii pre revíziu Národného energetického a klimatického plánu. Najmä scenáre, resp. modely pre opatrenia NEUTRAL, konkrétne: Na s. 76 zmeniť „Tieto ďalšie dodatočné opatrenia NEUTRAL a ich dopady v štúdii resp. v stratégii modelované ešte neboli a to bude úloha, ktorú bude treba doriešiť tak, aby tieto boli súčasťou stratégie pri najbližšej aktualizácii (o päť rokov), vrátane ich socio-ekonomických dopadov.“ na „Tieto ďalšie dodatočné opatrenia NEUTRAL a ich dopady v štúdii resp. v stratégii modelované ešte neboli a to bude úloha, ktorú bude treba doriešiť tak, aby tieto boli súčasťou stratégie pri najbližšej aktualizácii (najneskôr o tri roky). vrátane ich socio-ekonomických dopadov.““ Na konci s. 17 zmeniť „Tieto ďalšie dodatočné opatrenia NEUTRAL a ich dopady v štúdii resp. v stratégii modelované ešte neboli a to bude úloha, ktorú bude treba doriešiť, tak aby tieto boli súčasťou stratégie pri najbližšej aktualizácii (o päť rokov). Medzitým bude tiež dôležité, aby sa tieto dodatočné opatrenia napomáhajúce klimatickej neutralite dostali do politík a priorít iných relevantných rezortov.“ na „Tieto ďalšie dodatočné opatrenia NEUTRAL a ich dopady v štúdii resp. v stratégii modelované ešte neboli a to bude úloha, ktorú bude treba doriešiť, tak aby tieto boli súčasťou stratégie pri najbližšej aktualizácii (najneskôr o tri roky). Medzitým bude tiež dôležité, aby sa tieto dodatočné opatrenia napomáhajúce klimatickej neutralite dostali do politík a priorít iných relevantných rezortov.“ Odôvodnenie: Modely WAM a WEM nie sú dostatočne aktuálne pre záväzok Slovenska dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Potrebujeme dostatočne dopracovanú Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 na to, aby v revízii Národného energetického a a klimatického plánu (NECP) boli dostatočne zahrnuté opatrenia zo scenára NEUTRAL a bolo možné ich čím skôr financovať a implementovať. Pripomienka je zásadná Ďakujem vopred. Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predloženej analýze sociálnych vplyvov: Pripomienku nášho ministerstva, ktorá je súčasťou stanoviska Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (v stanovisku označená ako pripomienka k analýze sociálnych vplyvov) vydaného v rámci predbežného pripomienkového konania uplatňujeme v rovnakom znení aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň upozorňujeme, že predmetná pripomienka nebola predkladateľom akceptovaná a nebola ani v doložke vybraných vplyvov predloženej na medzirezortné pripomienkové konanie predkladateľom vyhodnotená, pričom podľa bodu 7.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je predkladateľ povinný vyhodnotiť všetky pripomienky komisie. Odôvodnenie: Hlavným cieľom hodnotenia vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je, aby vláda Slovenskej republiky prijímala informované rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, že predložený návrh predpokladá aj zásadné vplyvy na hospodárenie domácností obyvateľov, považujeme za potrebné, aby sa vláda Slovenskej republiky zaoberala v materiáli navrhovanými cieľmi a opatreniami poznajúc aspoň ich základné vplyvy na obyvateľov. V tejto súvislosti pripomíname, že Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021-2030, v rámci ktorého vybrané vplyvy neboli zhodnotené, vo svojej doložke vybraných vplyvov deklaruje, že vybrané vplyvy súvisiace aj s týmto plánom budú zhodnotené až pri predkladaní následných konkrétnych čiastkových stratégií a pri inej implementácii jeho cieľov a opatrení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) l) K vlastnému materiálu V kapitole 2.5.6.2 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore LULUCF, prvé opatrenie „Zaviesť kritéria trvalej udržateľnosti v prípade lesnej biomasy v súlade so Smernicou o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.“ nahradiť novým opatrením „Vypracovať štúdiu, ktorou sa posúdia možnosti pre dosiahnutie záchytov 7 Mt CO2 ekv. do roku 2050 zo sektora LULUCF.“ Odôvodnenie: Kritéria trvalej udržateľnosti pre lesnú biomasu sú podľa Smernice (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov dodržané. V SR sme dokonca sprísnili kritériá nad rámec tejto smernice (Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu). Preto navrhované opatrenie nie je relevantné a nahrádza sa iným opatrením, zameraným na vypracovanie štúdie, ktorou sa posúdia možnosti pre dosiahnutie zvýšených záchytov sektora LULUCF. Štúdie, ktoré by sa zaoberali modelovaním záchytov s použitím dodatočných opatrení chýbajú. Vplyv dodatočných opatrení na záchyty v sektore LULUCF je potrebné kvantifikovať pomocou verifikovaných modelov uhlíkového cyklu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) j) K vlastnému materiálu V kapitole 2.5.6.1 Aktuálne trendy emisií a záchytov v sektore LULUCF, druhý odsek, upraviť vetu „Zdravé lesné ekosystémy prírodného charakteru majú vysokú retenčnú schopnosť uloženia uhlíka nielen v drevnej hmote drevín, ale aj hrabanky a rastlín v podraste.“ nasledovne „Zdravé lesné ekosystémy majú vysokú schopnosť ukladania uhlíka.“ Odôvodnenie: Zásoby uhlíka v opade (hrabanke), mŕtvom dreve a podraste sú v porovnaní s drevnou biomasou veľmi nízke a ich medziročné zmeny sú z hľadiska celkových záchytov v sektore LULUCF zanedbateľné (len 10-15% zásob, nie záchytov z nadzemnej biomasy). Zmeny zásob uhlíka v pôde sú pomalé a prebiehajú dlhodobo. (Bauhus, J., Puettmann, K., Messier, C., 2009: Silviculture for old-growth attributes. Forest Ecology and Management 258 (2009) 525–537; Halaj, J., Petráš, R., 1998: Rastové tabuľky hlavných drevín/Yield tables of main tree species. Bratislava, Slovak Academic Press, 325 p.) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) f) K vlastnému materiálu V kapitole 2.5.7.3 v bode „Zvýšená podpora obehového hospodárstva prostredníctvom:“, navrhujeme preformulovať vetu: „Obmedziť potravinový odpad (napr. potraviny sa budú dať ďalej využívať a to buď darovaním nezávadných potravín alebo potravín po záruke charite)“. Podľa nášho názoru by znenie tejto vety malo byť nasledovné: „Obmedziť plytvanie potravinami (napr. potraviny sa budú dať ďalej využívať a to buď darovaním bezpečných potravín, potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti alebo potravín tesne pred uplynutím doby spotreby charitatívnym organizáciám).“ Odôvodnenie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je autorom dokumentu Plán predchádzania plytvaniu potravinami, ktorý bol schválený Vládou SR. V tomto dokumente sú zadefinované jednotlivé pojmy, ktoré je vhodné používať aj v iných dokumentoch týkajúcich sa problematiky plytvania potravinami a potravinovým odpadom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) c) K vlastnému materiálu Na str.50 v 3. odseku žiadame odstrániť vetu: „Predpokladá sa, že sa zvýši i spotreba močoviny.“ Odôvodnenie: Nesúhlasíme s týmto tvrdením. V súčasnosti platná legislatíva ustanovuje nasledovné. Podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/2284, Prílohy III, časť 2 a odseku 3 „Členské štáty zakážu používanie hnojív na báze uhličitanu amónneho a môžu znížiť emisie amoniaku z anorganických hnojív pomocou týchto postupov: a) nahradením hnojív ma báze močoviny hnojivami na báze dusičnanu amónneho, b) v prípade ďalšieho používania hnojív na báze močoviny využívaním metód, pri ktorých sa preukázalo zníženie emisií amoniaku najmenej o 30% v porovnaní s použitím referenčnej metódy“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) m) K vlastnému materiálu V kapitole 2.5.6.2 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore LULUCF, v piatom opatrení „Uplatňovanie lesohospodárskych opatrení zameraných na zvyšovanie ukladania uhlíka v lesnej biomase a v pôde cez prírode blízke hospodárenie v chránených územiach“ zmeniť výraz „v chránených územiach“ na „v národných parkoch“. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie s platnými zákonnými predpismi, podľa aktuálnej úpravy, ktorá platí od 2020. Zákon o lesoch definuje prírode blízke hospodárenie a zákon o ochrane prírody a krajiny zavádza povinnosť takéhoto hospodárenia pre národné parky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli časť 1.2 Právny a politický kontext, 1.2.1 Európsky politický kontext odporúčame posledné dve vety textu preformulovať nasledovne: „Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2019 sa všetky členské štáty okrem Poľska prihlásili k cieľu dosiahnuť, aby bola EÚ do roku 2050 klimaticky neutrálna. Keďže Poľsko sa nezaviazalo k splneniu tohto cieľa, Európska rada sa k tejto otázke vráti v júni 2020. Niektoré ČŠ (Švédsko, Fínsko) si na národnej úrovni zvolili ešte ambicióznejšie ciele. Slovensko sa ku klimatickej neutralite prihlásilo v roku 2019, na júnovom zasadnutí Európskej rady.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) d) K vlastnému materiálu Na str. 50 v 3. odseku žiadame upraviť vetu „Aplikovaný vápenec do pôdy je dôležitý a používa sa na zvýšenie úrodnosti pôdy.“ nasledovne: „Aplikovaný vápenec do pôdy je dôležitý a používa sa na úpravu pôdnej reakcie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. Globálna transformácia na nízkouhlíkovú spoločnosť bude vytvárať tlak na konkurencieschopnosť domácej ekonomiky. Prechod slovenskej otvorenej ekonomiky na nízkouhlíkové hospodárstvo sa tak zrejme stane nevyhnutnosťou, aby obstála v konkurencii. Podľa analýzy vplyvov sociálno-hospodárskych aspektov navrhovaných politík (kapitola 4) takáto transformácia predpokladá značné investície do energetickej efektívnosti priemyslu, služieb (doprava) a domácností. Reštrukturalizácia odvetví, podľa scenára WAM, by na jednej strane mala priniesť dodatočný ekonomický rast (najmä cez investície), no na druhej strane sa očakáva pokles zamestnanosti a reálnych miezd (predpoklad, že pokles zamestnanosti v odvetviach v útlme nebude úplne nahradený novými „zelenými“ pracovnými miestami; investičné náklady by sa mali preniesť do cien). Toto by sa malo premietnuť v nižšej spotrebe domácností a zároveň aj nižšieho výnosu z daní a odvodov. NBS pripomína, že okrem klimatickej zmeny, ktorej by malo Slovensko čiastočne čeliť implementáciou predkladanej stratégie, bude v nasledujúcich dekádach konfrontované aj so starnutím populácie. Demografická zmena vo vekových kohortách by mala mať vplyv na nižšiu ponuku práce ekonomicky aktívneho obyvateľstva, resp. ponuku ľudského kapitálu (pokles počtu vysoko kvalifikovaných kapacít), vyššie verejné výdavky na zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie a najmä starobné dôchodky. V neposlednom rade sa tým zmení aj štruktúra spotrebného koša domácností, kde je na mieste otázka porovnania uhlíkovej stopy spotrebného koša „ekonomicky aktívnej domácnosti“ s domácnosťou dôchodcov. Podľa NBS faktor starnutia nie je zohľadnený v modelových simuláciách a nie je tak zrejmé, ako môže ovplyvniť projekcie. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý sa v stratégii spomína len čiastočne, je vplyv na verejné financie. Okrem výdavkovej strany, ktorá sa venuje zdrojom financovania opatrení, v dokumente chýbajú projekcie vplyvu opatrení na verejné príjmy z daní a odvodov od fyzických a právnických osôb. NBS navrhuje, aby sa materiál doplnil o konzistentnú analýzu vplyvu stratégie na bilanciu verejného rozpočtu, t.j. aký je dodatočný vplyv realizácie prezentovaných scenárov na bilanciu rozpočtu nad rámec vplyvu starnutia populácie (napr. EK: Ageing report 2018). 2. Z pohľadu produkcie uhlíka, stratégia sa zaoberá najmä sektorovou analýzou. V materiáli chýba regionálna bilančná mapa čistej produkcie uhlíka (resp. jeho ekvivalentov). Distribúcia energeticky náročných odvetví, hustota a vyťaženosť cestnej siete a urbanizácia Slovenska je nerovnomerná. Horské a podhorské oblasti schopné absorbovať uhlík sa nachádzajú na severe, resp. strednom Slovensku. Kombináciou týchto rôznych prvkov dochádza k rôznej bilancii čistej emisie podľa regiónov. S tým súvisí aj otázka lokalizácie opatrení (investícií), ktoré budú mať sociálno-ekonomický vplyv na jednotlivé regióny. NBS navrhuje, za predpokladu dostupnosti údajov, do stratégie doplniť regionálnu bilančnú mapu čistej emisie uhlíka (t.j. emisia mínus absorpcia uhlíka) a priebežne ju monitorovať a vyhodnocovať vo väzbe na prijaté opatrenia. 3. V stratégii podľa NBS nie je dostatočne venovaná pozornosť urbanizmu. Obce a mestá zohrávajú významnú úlohu v spôsobe, ako sa využíva verejný priestor a ako efektívne v ňom domácnosti a firmy realizujú svoje záujmy. Týka sa to najmä územného plánovania, organizácie dopravy, správy zelených plôch, odpadového hospodárstva a pod. NBS navrhuje doplniť stratégiu o analytickú časť venovanú aktuálnemu stavu a možnostiam transformácie obcí a miest na „nízkouhlíkové sídla“. V tejto oblasti by bolo vhodné tému aktívne konzultovať so zástupcami územnej samosprávy. 4. Podľa NBS transformácia ekonomiky sa neudeje bez adekvátneho know-how. Nositeľom vedomostí a zručností by mala byť kvalifikovaná pracovná sila. NBS navrhuje, aby v spolupráci s rezortom školstva sa doplnila stratégia o časť venovanú školstvu schopného generovať takúto pracovnú silu, ktorá by mala byť jednou z kľúčových podmienok dosiahnutia stanovených cieľov. 5. Technická pripomienka: V tabuľke 14 doplniť riadok s údajmi pre „Lesnú pôdu“, aby to bolo konzistentné s tabuľkou č.15. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 11. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.2 Projekcie emisií v sektore dopravy podľa referenčného scenára WEM, strana 44 Znenie tretej odrážky (str. 44) navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „Podpora biopalív v cestnej doprave od roku 2010. Slovenská republika má v úmysle urýchliť implementáciu biopalív druhej generácie vyrobených z nepotravinárskych plodín, ako sú drevo, organický odpad, odpad z potravinárskych plodín a špecifické plodiny na biomasu. Prevádzkovatelia musia v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov primiešavať biopalivá k fosílnym palivám s minimálnou energetickým obsahom po roku 2020 nasledovne: 7,6 % v roku 2020, 8,0 % v roku 2021 a 8,2 % v rokoch 2022 – 2030. V zmysle schváleného Národného energetického a klimatického plánu je v sektore dopravy prijaté opatrenie pre dodávateľov palív zvýšiť podiel OZE v palivách na úroveň 14% energ. v roku 2030 v súlade s orientačnou trajektóriou.“. V štvrtej odrážke (str. 44) navrhujeme na konci vložiť poslednú vetu v znení: „V zmysle schváleného Národného energetického a klimatického plánu je v sektore dopravy prijaté opatrenie pre dodávateľov palív dosiahnuť podiel pokročilých biopalív v palivách na úrovne: 0,5% v r. 2022; 1% v r. 2025 a 3,5% v r. 2030.“. Odôvodnenie: Navrhnuté úpravy zohľadňujú vládou SR prijaté opatrenia v rámci INECP, ktoré upravujú obsah OZE a pokročilých biopalív v palivách. Je preto odôvodnené uviesť prijaté opatrenia aj strategickom dokumente platnom pre nasledujúcich 10 rokov s výhľadom na ďalších 30 rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 10. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.3.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore priemyselných emisií, strana 42 Opatrenie v bode 7, ktoré znie: “Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov.“ žiadame upraviť nasledovne: „Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení, alebo opatrení znižujúcich energetickú náročnosť alebo podporujúcich sekundárne využitie odpadného tepla, vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov alebo paušálneho príkazu postupov verejného obstarávania v energetike.“. Odôvodnenie: Text žiadame upraviť tak, aby bolo možné z finančných podporných mechanizmoch EU ako i SR financovať podľa možnosti čo najširší okruh činností, ktoré môžu priemyselným a energetickým podnikom pomôcť pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, bez toho, že by tento prechod znamenal ich likvidáciu. Tiež považujeme za dôležité, aby sa na základe poznatkov z praxe čo v najväčšej miere odstránili administratívne prekážky pri predkladaní projektov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 29. Zásadná pripomienka k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.4 Navrhujeme vypustiť tieto časti textu: „Vo všeobecnosti, výsledky modelovania dopadov dekarbonizácie (kapitola 4 zo Stratégie) ukazuje, že zvýšenie cien v dôsledku kompenzácie nákladov firiem na investovanie do energetickej efektívnosti bude viesť k znižovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a vplývať na ziskovosť firiem. Okrem toho pokles spotreby domácností zníži dopyt, čím sa ziskovosť taktiež zbrzdí. Zníženie ziskovosti odradí zahraničných investorov od investovania do slovenského hospodárstva. Podobne aj investovanie do výroby elektriny vytlačí niektoré neenergetické investície. Pre niektoré firmy budú dopady pozitívne, lebo napr. ušetria na palivových nákladoch a tým pádom si zvýšia konkurenčnú výhodu oproti konkurencii (nižšie náklady pre logistické a prepravné spoločnosti). Niektoré firmy budú postihnuté negatívne, pretože ich dodatočné náklady na dekarbonizáciu budú vyššie ako ich prípadné úspory na palivách (napríklad zavedenie výroby ocele na báze vodíka).“. Odôvodnenie: Dôsledky opatrení načrtnutých v NUS ako aj v tejto doložke vplyvov sú vážne a ďalekosiahle. Ich ekonomický vplyv je nielen na podniky, následne aj na ekonomické a sociálne postavenie ľudí najmä v tých oblastiach Slovenska, kde okrem dominantných energeticky náročných priemyselných podnikoch nie sú dnes ďalšie možnosti zamestnania. Rozumieme, že dnes nie je reálne možné do podrobnejšej úrovne posúdiť vplyv na ziskovosť podnikov a zamestnanosť ľudí v regiónoch Slovenska, konštatovať však, že investovanie do energetickej efektívnosti povedie k znižovaniu konkurencieschopnosti Slovenska, že pokles spotreby domácností zníži dopyt (bez rozlíšenia spotreby čoho a dopytu po čom) je neprijateľné. Do rovnakej kategórie patrí aj ďalšia veta týkajúca sa investovania zahraničných investorov do slovenského hospodárstva. Žiadame vypustiť z doložky vplyvov konštatovania o budúcnosti ekonomického vývoja podnikateľského sektora bez preukázateľných argumentov. Alternatívne, aby ku uvedeným konštatovaniam priložilo argumenty, ktoré ich dokazujú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore energetiky, strana 36 V bode 2.5.2.8, sektor energetiky žiadame doplniť ďalšie opatrenia, ktoré znejú: „Podporovať z finančných podporných prostriedkov EÚ a SR ako ja legislatívne, budovanie lokálnych zdrojov výroby elektriny s inštalovaným výkonom max. 10 MWh s umožnením dodávok určitej časti takto výrobnej elektriny aj do distribučnej sústavy. Nevylúčiť aj možnosti podpory na opatrenia, ktoré síce na jednej strane nebudú mať pozitívny vplyv na zníženie energetickej náročnosti avšak na strane druhej prijatím tohto opatrenia sa zníži spotreba primárnych zdrojov energie alebo sa zníži tvorba emisií skleníkových plynov.“. Odôvodnenie: Navrhované opatrenia budú mať významný vplyv na zníženie strát pri prenose, distribúcií a transformácií elektriny ako aj pri využívaní primárnych energetických zdrojov. Zároveň sa znížia náklady na budovanie prenosových kapacít, a to aj v prípade, že lokálny zdroj dodá elektrinu do sústavy, keďže tá sa fyzicky spotrebuje u najbližšieho odberateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore energetiky, strana 36 V prvom boxe žiadame text predposledného opatrenia, ktoré znie: „V čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky z Modernizačného fondu na modernizáciu energetiky, hlavne na vytlačenie fosílnych palív z energetiky a priemyslu.“ upraviť nasledovne: „V čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky z Modernizačného fondu na modernizáciu energetiky a priemyslu, hlavne na vytlačenie fosílnych palív z energetiky a priemyslu, a zvýšenie energetického využívania odpadov, odpadových plynov a odpadového tepla v priemysle a energetike.“. Odôvodnenie: Uvedené navrhované opatrenie môže byť dôležitým faktorom najmä pri využívaní odpadového tepla z priemyslu, s čím úzko súvisí zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemysle, ako jedeného z kľúčových faktorov vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 27. Pripomienka k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.1 Na konci predmetného bodu navrhujeme doplniť dve nové vety v znení: „Je odôvodnené predpokladať, že predloženým materiálom budú dotknuté takmer všetky podnikateľské subjekty z toho dôvodu, že predložený návrh bude mať zásadný vplyv na ceny všetkých energií. A cena energií vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňuje nákladovú alebo výnosovú stranu výkazu ziskov a strát každého podnikateľského subjektu.“ Odôvodnenie: Žiadame vložiť tento text z dôvodu precizovania dopadu na podnikateľský sektor. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 24. Zásadná pripomienka k bodu 3.2.5 Environmentálny fond, strana 66 Navrhuje formulovať text nasledovne: „Táto zmena umožní lepšiu predvídateľnosť investícií a lepšie plánovanie nakladania s prostriedkami Environmentálneho fondu. Príjmy štátneho fondu budú spätne využité na investície, tak ako ich definuje § 4a zákona č. 587/2004 o environmentálnom fonde.“ Odôvodnenie: Spresnenie možností využitia prostriedkov Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 587/2004 o environmentálnom fonde Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 – Obyčajná pripomienka V druhej vete navrhujeme k jednotlivým cieľom uviesť aj rok kedy sa majú predmetné ciele dosiahnuť. Odôvodnenie: Považujeme za vhodné aby dané ciele obsahovali aj rok kedy sa majú dosiahnuť, čím sa predíde možným rôznym interpretáciám týchto cieľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, opatrenie na str. 47 Žiadame upraviť text opatrenia uvedeného v odrážke č. 19 na strane 47, resp. nahradiť uvedené opatrenie nasledovným opatrením: „Znížiť spotrebnú daň na tie energetické produkty v doprave tak, aby boli zdaňované menej ako produkty, ktoré majú vyššie emisie skleníkových plynov.“ Odôvodnenie: Uvedené opatrenie považujeme za kľúčové pre implementáciu veľmi efektívneho ekonomického nástroja na podporu používania nízkouhlíkových alternatívnych palív a technológií. Pri implementácii tohto opatrenia je veľmi dôležité zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva. Ako odôvodnenie tejto pripomienky uvádzame nasledovnú analýzu dnešného daňového zaťaženia palív v doprave: daňové zaťaženie bioetanolu je 941,39 EUR/tCO2, daňové zaťaženie ETBE je 397,78 EUR/tCO2, daňové zaťaženie bionafty je 327,99 EUR/tCO2, daňové zaťaženie benzínu je 170,88 EUR/tCO2, daňové zaťaženie nafty je 108/75 EUR/tCO2, daňové zaťaženie zemného plynu v doprave je 46,35 EUR/tCO2 a daňové zaťaženie elektriny je 5,28 EUR/tCO2. Z uvedenej analýzy je jasné, že dnešný systém spotrebných daní je nastavený priamo proti určitej skupine nízkoemisných technológií (biopalivá), ktoré majú najväčší potenciál na zníženie emisií skleníkových plynov v doprave bez vynaloženia vysokých alebo neprimeraných nákladov. Dnes sú biopaliva značne znevýhodnené z tohto hľadiska a sú vyššie daňovo zaťažené po prepočte na 1 kg CO2 ako fosílne palivá. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.5 – Zásadná pripomienka Posledné dve vety v znení: „Napríklad elektromobilita bude znamenať rozvoj tej časti automobilového priemyslu, ktorý sa dokáže adaptovať na túto zmenu (výrobcovia batérií a iných inovatívnych odvetví). Modelovanie predpokladá (kapitola 4 zo Stratégie), že výroba automobilov na Slovensku sa transformuje na výrobu elektromobilov.“ navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme s uvedeným textom a žiadame ho vypustiť alebo preformulovať. Dokument typu NUS musí byť technologicky neutrálny. Nie je v žiadnom prípade prijateľné sa tváriť, že inovácie v súvislosti s NUS sa rovnajú elektromobilite a dokonca iba výrobe elektromobilov v SR. Pri hodnotení elektromobility je potrebné posudzovať celý životný cyklus tohto riešenia aj z hľadiska tvorby GHG. GHG v oblasti dopravy sú síce vážna záležitosť, ale aj v oblasti dopravy existujú aj iné inovatívne a nízkouhlíkové riešenia: napríklad biopalivá, biometán, vodík, etanolové články. A samozrejme okrem dopravy existujú iné odvetvia, kde vznikajú GHG a tam rovnako je možné uplatňovať veľa inovatívnych riešení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.3.1 – Zásadná pripomienka V predposlednej vete navrhujeme slová: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“ nahradiť slovami: „jedným z možných opatrení je zvýšenie daní na vysokouhlíkové riešenia, zníženie daní na nízkouhlíkové riešenia alebo zníženie transferov na to, aby bola zabezpečená udržateľnosť štátneho rozpočtu počas prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo“. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme s formuláciou: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“. Upozorňujeme, že na presadenie nízkouhlíkových riešení je možné použiť nielen zvyšovanie daní, ale aj znižovanie daní tých nízkouhlíkových riešení a technológií, ktoré sú dnes voči vysokouhlíkovým riešeniam nadmerne daňovo zaťažené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.1 – Zásadná pripomienka Na konci predmetného bodu navrhujeme doplniť dve nové vety v znení: „Je odôvodnené predpokladať, že predloženým materiálom budú dotknuté takmer všetky podnikateľské subjekty z toho dôvodu, že predložený návrh bude mať zásadný vplyv na ceny všetkých energií. A cena energií vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňuje nákladovú alebo výnosovú stranu výkazu ziskov a strát každého podnikateľského subjektu.“ Odôvodnenie: Žiadame vložiť tento text z dôvodu precizovania dopadu na podnikateľský sektor. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K doložke vybraných vplyvov, bod 5 – Obyčajná pripomienka V piatom bode navrhujeme slovo: „WAM“ nahradiť slovom: „WEM“. Odôvodnenie: Slovo „WAM“ je nesprávne použité. Predkladateľ chcel podľa nášho názoru použiť slovo „WEM“ (with existing measures). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.4 – Zásadná pripomienka Navrhujeme vypustiť tieto časti textu: „Vo všeobecnosti, výsledky modelovania dopadov dekarbonizácie (kapitola 4 zo Stratégie) ukazuje, že zvýšenie cien v dôsledku kompenzácie nákladov firiem na investovanie do energetickej efektívnosti bude viesť k znižovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a vplývať na ziskovosť firiem. Okrem toho pokles spotreby domácností zníži dopyt, čím sa ziskovosť taktiež zbrzdí. Zníženie ziskovosti odradí zahraničných investorov od investovania do slovenského hospodárstva. Podobne aj investovanie do výroby elektriny vytlačí niektoré neenergetické investície. Pre niektoré firmy budú dopady pozitívne, lebo napr. ušetria na palivových nákladoch a tým pádom si zvýšia konkurenčnú výhodu oproti konkurencii (nižšie náklady pre logistické a prepravné spoločnosti). Niektoré firmy budú postihnuté negatívne, pretože ich dodatočné náklady na dekarbonizáciu budú vyššie ako ich prípadné úspory na palivách (napríklad zavedenie výroby ocele na báze vodíka).“. Odôvodnenie: Dôsledky opatrení načrtnutých v NUS ako aj v tejto doložke vplyvov sú vážne a ďalekosiahle. Ich ekonomický vplyv je nielen na podniky, následne aj na ekonomické a sociálne postavenie ľudí najmä v tých oblastiach Slovenska, kde okrem dominantných energeticky náročných priemyselných podnikoch nie sú dnes ďalšie možnosti zamestnania. Rozumieme, že dnes nie je reálne možné do podrobnejšej úrovne posúdiť vplyv na ziskovosť podnikov a zamestnanosť ľudí v regiónoch Slovenska, konštatovať však, že investovanie do energetickej efektívnosti povedie k znižovaniu konkurencieschopnosti Slovenska, že pokles spotreby domácností zníži dopyt (bez rozlíšenia spotreby čoho a dopytu po čom) je neprijateľné. Do rovnakej kategórie patrí aj ďalšia veta týkajúca sa investovania zahraničných investorov do slovenského hospodárstva. Žiadame vypustiť z doložky vplyvov konštatovania o budúcnosti ekonomického vývoja podnikateľského sektora bez preukázateľných argumentov. Alternatívne, aby ku uvedeným konštatovaniam priložilo argumenty, ktoré ich dokazujú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.4.2 Projekcie emisií v sektore dopravy podľa referenčného scenára WEM – zásadná pripomienka Znenie tretej odrážky (str. 44) navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „Podpora biopalív v cestnej doprave od roku 2010. Slovenská republika má v úmysle urýchliť implementáciu biopalív druhej generácie vyrobených z nepotravinárskych plodín, ako sú drevo, organický odpad, odpad z potravinárskych plodín a špecifické plodiny na biomasu. Prevádzkovatelia musia v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov primiešavať biopalivá k fosílnym palivám s minimálnou energetickým obsahom po roku 2020 nasledovne: 7,6 % v roku 2020, 8,0 % v roku 2021 a 8,2 % v rokoch 2022 – 2030. V zmysle schváleného Národného energetického a klimatického plánu je v sektore dopravy prijaté opatrenie pre dodávateľov palív zvýšiť podiel OZE v palivách na úroveň 14% energ. v roku 2030 v súlade s orientačnou trajektóriou.“. V štvrtej odrážke (str. 44) navrhujeme na konci vložiť poslednú vetu v znení: „V zmysle schváleného Národného energetického a klimatického plánu je v sektore dopravy prijaté opatrenie pre dodávateľov palív dosiahnuť podiel pokročilých biopalív v palivách na úrovne: 0,5% v r. 2022; 1% v r. 2025 a 3,5% v r. 2030.“. Odôvodnenie: Navrhnuté úpravy zohľadňujú vládou SR prijaté opatrenia v rámci INECP, ktoré upravujú obsah OZE a pokročilých biopalív v palivách. Je preto odôvodnené uviesť prijaté opatrenia aj strategickom dokumente platnom pre nasledujúcich 10 rokov s výhľadom na ďalších 30 rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.3.4 „Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore priemyselných emisií“, opatrenia 1 až 6 v zelenej tabuľke (s. 42): Formulácie týchto opatrení na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality považujeme za nedostatočné. Navrhujeme ich preformulovať tak, aby bolo zrejmé, že opatrenia majú formu podpory. Aj opatrenia v rámci predchádzajúcich častí stratégie majú podobu podpory. Ide nám o nasledujúce opatrenia, ktoré budú po zmene formulácie znieť nasledovne: • Podpora dodatočného zvyšovania energetickej účinnosti a efektívnosti v priemysle a priemyselných procesoch nad rámec modelovaných scenárov. • Podpora zavádzania obehového hospodárstva a inovácií do priemyselných procesov napr. využívanie vodíka ako inovatívnej technológie (vrátane prechodu výroby ocele založenej na vodíku), vrátane dodržiavania Záverov o BAT (best available techniques). • Podpora inovovania energeticky a materiálovo náročných prevádzok v oblasti priemyslu. • Podpora prechodu na nové, čistejšie spôsoby výroby energie a produktov aj prostredníctvom využívania OZE v priemysle či zavádzaním princípov obehového hospodárstva. • Podpora obmedzenia používania fosílnych palív v priemysle (podpora zmeny) • Podpora zachytávania a využívania všetkého odpadového tepla z priemyselných a energetických procesov nákladovo efektívnym spôsobom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.2.8, opatreniu „Riešiť decentralizáciu energetiky a nastaviť pravidlá aj pre možnosť odpájania sa od CZT, teda možnosť odpojiť sa od CZT v prípade neúčinných CZT v zmysle Smernice o energetickej efektívnosti a Smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov len v prípade, že nový systém bude nákladovo a environmentálne efektívny a nezvýši emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov v danej lokalite" (s. 35): S navrhovaným opatrením nesúhlasíme a navrhujeme ho zo zoznamu opatrení vypustiť. Nesúhlasíme s možnosťou odpájania sa od CZT berúc do úvahy bezpečnostné hľadisko. Aj smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov preferuje CZT sústavy, ktoré sú lepšou voľbou na účely znižovania emisií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.3.4, opatrenie „Transformácia by nemala ohroziť konkurencieschopnosť priemyslu. Ako podporné opatrenie preto vidíme zavedenie cla pre dovoz produktov z tretích krajín v závislosti od ich uhlíkovej stopy (tzv. carbon border adjustment/tax).“ (s. 42): Navrhované podporné opatrenie nezamedzí ohrozeniu konkurencieschopnosti priemyslu, práve naopak. Clo pre dovoz totiž nijakým spôsobom nebude riešiť situáciu exportérov do tretích krajín, ktorí nebudú z dôvodu transformačných opatrení konkurencieschopní. Žiadame zahrnúť opatrenia, ktoré budú spôsobilé dosiahnuť sledovaný cieľ, a to zachovať konkurencieschopnosť priemyslu napriek transformácii. Je potrebné zaviesť taký systém zavádzania opatrení na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality, ktorý neohrozí konkurencieschopnosť priemyslu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.2.8, opatreniu „Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov pri zachovaní daňovej neutrality tak, aby boli viac zdaňované produkty škodlivé životnému prostrediu a ktoré majú vyššie emisie skleníkových plynov“ (s. 36): S navrhovaným opatrením nesúhlasíme a navrhujeme ho zo zoznamu opatrení vypustiť. Nesúhlasíme s tým, aby boli v rámci systému spotrebnej dane z energetických produktov niektoré produkty zdaňované viac ako iné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.2.8, opatreniu „V čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky z Modernizačného fondu na modernizáciu energetiky, hlavne na vytlačenie fosílnych palív z energetiky a priemyslu“ (s. 36): Stotožňujeme sa s potrebou modernizácie energetiky, a teda využívania prostriedkov z Modernizačného fondu na tento účel. Navrhujeme však z textu opatrenia vypustiť konkretizáciu účelu použitia týchto prostriedkov. Navrhujeme vypustiť text „...hlavne na vytlačenie fosílnych palív z energetiky a priemyslu“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, k opatreniu v zelenej tabuľke "Skrátenie intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne (s. 47): Navrhujeme opatrenie vypustiť. Jeho zavedenie by sprevádzala neprimeraná finančná náročnosť. Zároveň považujeme za nevyhnutné, aby samotnému návrhu takéhoto opatrenia predchádzali zodpovedajúce analýzy, čo sa však nestalo - plánuje sa zaviesť bez akýchkoľvek analýz súčasného a želaného stavu a bez zhodnotenia pozitívnych a negatívnych dôsledkov opatrenia a jeho spôsobilosti dosiahnuť cieľ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.5.3 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore poľnohospodárstvo, k opatreniu v zelenej tabuľke "Venovať pozornosť aj výchove a vzdelávaniu obyvateľstva, pripraviť kampane s cieľom zmeny spotrebiteľského správania vrátane väčšieho dôrazu na uhlíkovú stopu potravín a najmä mliečnych výrobkov a určitého typu mäsa. Zvážiť prehodnotenie zvýhodnenej sadzby DPH na mäso." (s. 52): Žiadame vypustiť celé opatrenie, ktoré bolo navrhnuté bez akýchkoľvek predchádzajúcich analýz. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, k opatreniu v zelenej tabuľke "Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov v doprave pri zachovaní daňovej neutrality tak, aby boli viac zdaňované produkty škodlivé životnému prostrediu a ktoré majú vyššie emisie skleníkových plynov" (s. 48): S navrhovaným opatrením nesúhlasíme a navrhujeme ho zo zoznamu opatrení vypustiť. Nesúhlasíme s tým, aby boli v rámci systému spotrebnej dane z energetických produktov niektoré produkty zdaňované viac ako iné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.5.3 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore poľnohospodárstvo, k opatreniu v zelenej tabuľke "Efektívne spracovávať živočíšne odpady a využívať bioplyn, najmä ako lokálny zdroj energie" (s. 52): Navrhujeme preformulovať nasledovne: Podporiť efektívne spracovávanie živočíšneho odpadu a využívania bioplynu, najmä ako lokálneho zdroja energie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka k stratégii: Do stratégie žiadame doplniť podľa nás nevyhnutnú súčasť materiálu, a to pohľad na konkurencieschopnosť voči tretím krajinám, konkrétne aj z hľadiska exportu. Aj v samotnej stratégii sa na strane 70 hovorí o dôležitosti a raste priemyslu orientovaného na vývoz. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, k opatreniu v zelenej tabuľke "Podpora regulácií individuálnej automobilovej dopravy, a to najmä formou parkovacej politiky (spoplatnenie parkovania, zákaz parkovania na chodníkoch)" (s. 47): Nesúhlasíme s navrhovaným opatrením a žiadame ho vypustiť. Nie sú totiž vybudované zodpovedajúce parkoviská ani prispôsobená dopravná infraštruktúra. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 – zásadná pripomienka V bode 17 (str. 47) navrhujeme vypustiť slová: „,dbať však na to aby to v budúcnosti neprispelo k závislosti SR od importu potravín“. Odôvodnenie: Dnes sa komodity, z ktorých sa v SR vyrábajú biopalivá, vo veľkej miere vyvážajú (u repky cca. 60% úrody ide na vývoz, u kukurice cca. 30% úrody ide na vývoz). Výroba biopalív nie je dôvodom potravinovej nesebestačnosti. Potravinová sebestačnosť je ako pojem definovaný na základe porovnania exportu a importu potravín a potravinárskych komodít v EURÁCH, nie v hmotnostných jednotkách. Ak porovnáme export a import v hmotnostných jednotkách, je SR vysoko sebestačná. Tak ako v priemernej EU krajine je aj na Slovensku nadvýroba poľnohospodárskych komodít, t.j. poľnohospodárstvo vyprodukuje viac ako sú schopní ľudia zjesť. Problém potravinovej nesebestačnosti (v EURÁCH) je problém dovozu produktov s vyššou pridanou hodnotou a zdecimovaným potravinárskym priemyslom v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti); k prvému zo zoznamu opatrení v zelenej tabuľke: Prijať zákon o zmene klímy a zvážiť vytvorenie Ministerstva pre zmenu klímy, ktoré by zahŕňalo aj energetiku (s. 34): S navrhovaným opatrením zásadne nesúhlasíme a žiadame vypustiť časť o vytvorení Ministerstva pre zmenu klímy, ktoré by zahŕňalo aj energetiku. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s vytvorením nového ministerstva, ktoré by zahŕňalo výlučne oblasť zmeny klímy a energetiky. Agenda zmeny klímy podľa nás organizačne a vecne patrí na existujúce Ministerstvo životného prostredia SR. Rozširovať aparát štátnej správy o nové ministerstvo považujeme za neefektívne a zbytočné, keďže cieľ do budúcnosti by mal byť presne opačný, a to optimalizícia a zjednodušenie štátneho administratívneho aparátu. Ak by cieľom vytvorenia nového ministerstva malo byť zdôraznenie dôležitosti témy zmeny klímy, nemyslíme si, že sledovaný cieľ sa tým dosiahne – naopak – zneprehľadní a roztriešti sa celá agenda, ktorú už v súčasnosti zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR v rámci samostatnej Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia. Prípadné rozšírenie vecnej pôsobnosti tohto organizačného útvaru a personálne posilnenie je podľa nás dobrý a vhodný nástroj na účely jednak podčiarknutia dôležitosti oblasti zmeny klímy, jednak rozšírenia tejto agendy v rámci MŽP SR aj o otázky, ktoré momentálne nerieši. Zároveň sme zásadne proti tomu, aby prípadné nové ministerstvo zahŕňalo oblasť energetiky. Takéto opatrenie ignoruje všetky ostatné aspekty energetickej oblasti okrem vplyvu na zmenu klímy, ktoré by ostali bez zastrešenia. Oblasť energetiky je v súčasnosti zastrešená Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré má samostatnú Sekciu energetiky, pričom by to tak malo ostať aj naďalej. Energetika patrí medzi základné výrobné odvetvia, preto sme presvedčení, že vecne jednoznačne ide o agendu Ministerstva hospodárstva SR. Prierezovú agendu je možné organizačne zatriediť v rámci existujúcich ústredných orgánov štátnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 – zásadná pripomienka Žiadame doplniť nové opatrenie (str. 48) v znení: „Pri prijímaní opatrení na podporu jednotlivých palív s cieľom dosiahnuť nízkoemisné riešenia v doprave zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva.“ Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné pri rozhodovaní o podpore jednotlivých technológií porovnávať ich emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu, nielen zo spaľovania. Rovnaká metodika by mala platiť pre vodík a elektrinu tak ako sa dnes uplatňuje pri porovnávaní fosílnych palív a biopalív v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.2.8, časti „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti“, opatreniu „Podporovať poradenstvo, informačné kampane, vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti o energetickej efektívnosti, napríklad zriadením siete poradenských centier typu jednotné kontaktné miesta (One-stop-shops) pre poskytovanie poradenstvo a technickej asistencii pri obnove budov“ (s. 37): Navrhujeme z textu opatrenia vypustiť konkrétny príklad podpory poradenstva. Navrhujeme teda vypustiť text „napríklad zriadením siete poradenských centier typu jednotné kontaktné miesta (One-stop-shops) pre poskytovanie poradenstvo a technickej asistencii pri obnove budov“. Považujeme za potrebné podporiť najefektívnejší spôsob poradenstva, pričom zriadenie siete poradenských centier to nie je. Sme proti zväčšovaniu administratívneho aparátu štátnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti); k opatreniu zo zoznamu opatrení v zelenej tabuľke: Zavedenie nízko emisných zón nielen na autá, ale na tepelno-energetické zariadenia (krby, kotle, kotolne a pod.) (s. 35): S navrhovaným opatrením nesúhlasíme a navrhujeme ho zo zoznamu opatrení vypustiť. Už v súčasnosti je legislatívne upravená periodická kontrola tepelno-energetických zariadení. Preto považujeme opatrenie vzhľadom na sledovaný účel za duplicitné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.5.3 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore poľnohospodárstvo, k opatreniu v zelenej tabuľke "Nastavenie podpory z I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky...." (s. 52): V texte opatrenia navrhujeme vypustiť text "a odstránenie škodlivých dotácií v poľnohospodárstve ako je zvýhodnenie vody na zavlažovanie". Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 2.5.5.3 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore poľnohospodárstvo, k opatreniu v zelenej tabuľke "Pripraviť národnú analýzu emisií N2O, v dôsledku ktorej je možné znížiť emisie až o 40 %" (s. 52): Navrhujeme vypustiť text "v dôsledku ktorej je možné znížiť emisie až o 40 %" a nahradiť ho textom "z pohľadu možnosti zníženia emisií až o 40 %". Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 31. Pripomienka k doložke vybraných vplyvov, bod 5 – Obyčajná pripomienka V piatom bode navrhujeme slovo: „WAM“ nahradiť slovom: „WEM“. Odôvodnenie: Slovo „WAM“ je nesprávne použité. Predkladateľ chcel podľa nášho názoru použiť slovo „WEM“ (with existing measures). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 30. Zásadná pripomienka k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.5 Posledné dve vety v znení: „Napríklad elektromobilita bude znamenať rozvoj tej časti automobilového priemyslu, ktorý sa dokáže adaptovať na túto zmenu (výrobcovia batérií a iných inovatívnych odvetví). Modelovanie predpokladá (kapitola 4 zo Stratégie), že výroba automobilov na Slovensku sa transformuje na výrobu elektromobilov.“ navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme s uvedeným textom a žiadame ho vypustiť alebo preformulovať. Dokument typu NUS musí byť technologicky neutrálny. Nie je v žiadnom prípade prijateľné sa tváriť, že inovácie v súvislosti s NUS sa rovnajú elektromobilite a dokonca iba výrobe elektromobilov v SR. Pri hodnotení elektromobility je potrebné posudzovať celý životný cyklus tohto riešenia aj z hľadiska tvorby GHG. GHG v oblasti dopravy sú síce vážna záležitosť, ale aj v oblasti dopravy existujú aj iné inovatívne a nízkouhlíkové riešenia: napríklad biopalivá, biometán, vodík, etanolové články. A samozrejme okrem dopravy existujú iné odvetvia, kde vznikajú GHG a tam rovnako je možné uplatňovať veľa inovatívnych riešení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 9. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.3.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore priemyselných emisií, strana 42 Opatrenie uvedené v bode 5, ktoré znie: „Obmedzenie používania fosílnych palív v priemysle.“ Upraviť nasledovne: „Obmedzenie používania predovšetkým primárnych tuhých fosílnych palív v priemysle, okrem sekundárnych palív a odpadu vznikajúcich v technologických procesoch a za podmienky, že je to technicky a ekonomicky efektívne a toto riešenie prinesie skutočnú úsporu emisií.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že sú technické riešenia v priemysle, ktoré síce na jednej strane „napomôžu“ úspore emisií skleníkových plynov ale spôsobia zvýšenie emisií iných znečisťujúcich látok, navrhujeme takú úpravu textu opatrenia, ktorá by zohľadňovala i túto skutočnosť. Rovnako je zrejmé, že obmedzením spaľovania kvapalného paliva alebo paliva s fosílnou zložkou nedochádza k zníženiu emisií CO2, avšak tým, že ba sa nespálilo v rámci technológii na to určených by toto nespotrebované palivo muselo byť nejakým spôsobom likvidované, pričom pri zabezpečení likvidácie by vznikalo porovnateľné množstvo CO2 alebo aj vyššie a zároveň by vznikali aj emisie, k emitovaniu ktorým pri spaľovaní v technológii nedochádza. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 28. Zásadná pripomienka k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.3.1 V predposlednej vete navrhujeme slová: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“ nahradiť slovami: „jedným z možných opatrení je zvýšenie daní na vysokouhlíkové riešenia, zníženie daní na nízkouhlíkové riešenia alebo zníženie transferov na to, aby bola zabezpečená udržateľnosť štátneho rozpočtu počas prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo“. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme s formuláciou: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“. Upozorňujeme, že na presadenie nízkouhlíkových riešení je možné použiť nielen zvyšovanie daní, ale aj znižovanie daní tých nízkouhlíkových riešení a technológií, ktoré sú dnes voči vysokouhlíkovým riešeniam nadmerne daňovo zaťažené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore energetiky, druhá odrážka, strana 36 Navrhujeme formulovať nasledovne: „Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení, vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov a zároveň umožniť čerpať prostriedky z tohto OP aj pre sektor energetiky“ Odôvodnenie: Pre dosiahnutie cieľov v oblasti dekarbonizácie je nevyhnutné, aby bolo umožnené financovanie dekarbonizačných opatrení aj v sektore energetiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 26. Pripomienka k analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 – Obyčajná pripomienka V druhej vete navrhujeme k jednotlivým cieľom uviesť aj rok kedy sa majú predmetné ciele dosiahnuť. Odôvodnenie: Považujeme za vhodné aby dané ciele obsahovali aj rok kedy sa majú dosiahnuť, čím sa predíde možným rôznym interpretáciám týchto cieľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 19. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48 Opatrenie uvedené v bode 28, ktoré znie: „Pri vodnej doprave podporiť budovanie infraštruktúry umožňujúcej prevádzku plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy s pohonom na LNG.“ žiadame upraviť nasledovne: „„Pri vodnej doprave podporiť budovanie infraštruktúry umožňujúcej prevádzku plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy s pohonom na LNG, bioplyn/biometán, alebo LPG v prípade ak budú v ponuke pohony využívajúce toto palivo“. Odôvodnenie: Sme toho názoru, že opatrenia majú byť navrhované ako technologicky neutrálne, resp. podporujúce širšie portfólio alternatívnych palív. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 17. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48 Opatrenie uvedené v bode 18, ktoré znie: „V rámci zvýšenej podpory rozvoja elektromobility a áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru pre alternatívne palivá.“ žiadame upraviť nasledovne: „V rámci zvýšenej podpory rozvoja áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru pre alternatívne palivá.“. Odôvodenie: V zmysle smernice EP a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá medzi alternatívne palivá patrí aj elektrina. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 8. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.3.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore priemyselných emisií, strana 42 Pripomienka k časti 2.5.3.4, druhá odrážka v boxe: "Zavádzanie obehového hospodárstva a inovácií do priemyselných procesov napr. využívanie vodíka ako inovatívnej technológie (vrátane prechodu výroby ocele založenej na vodíku), vrátane dodržiavanie záverov o BAT" Výroba železa a ocele s použitím vodíka si vyžaduje výrobu a distribúciu dostatočného objemu vodíka. Tento je v súčasnosti vyrábaný v menších množstvách zo zemného plynu parným reformingom. Pre zabezpečenie výroby železa a ocele je nutné mnohonásobne zvýšiť objem výroby vodíka, čo by mohlo byť zabezpečené elektrolýzou vody. V posledných rokoch však zásoba povrchových ako aj podzemných vôd klesá. A výroby vodíka by tento trend ešte zrýchlila a zdramatizovala. Východiskom môže byť výroba vodíka z morskej vody a následná preprava potrubiami do miest spotreby. Uvedený infraštruktúrny projekt by musel byť financovaný z verejných zdrojom EÚ (ako napr. IPCEI). Závery o BAT nie sú automaticky záväzné, je možná derogácia na základe ekonomickej a geografickej situácie konkrétneho subjektu. Žiadame preformulovať text v zmysle vyššie uvedeného. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 18. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48 Opatrenie uvedené v bode 21, ktoré znie: „Odstrániť legislatívne zábrany využívania podzemných parkovísk pre vozidlá na CNG, LPG (požiarny zákon, novela stavebného zákona a pod.).“ žiadame upraviť nasledovne: „Odstrániť legislatívne zábrany využívania podzemných parkovísk pre vozidlá na CNG, LPG, vodík (požiarny zákon, novela stavebného zákona a pod.).“ Odôvodnenie: Text žiadame doplniť aj o vodík. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.2.5, druhý odsek, štvrtá odrážka, strana 30 Navrhujeme formulovať nasledovne: „Zvýšenie cien uhlíka v rámci EÚ ETS po roku 2020 - Cena uhlíka v rámci EÚ ETS ovplyvňuje odvetvie energetiky, ako aj energeticky náročné priemyselné odvetvia a predstavuje hlavnú hnaciu silu znižovania emisií. Výrobcovia elektriny budú musieť reagovať na tlak zvyšujúcich sa cien emisných kvót s cieľom uľahčiť svoj vlastný prechod z uhlia na iné nízko emisné až bez emisné zdroje.“ Odôvodnenie: V súvislosti so znižovaním emisií je nevyhnutné využiť všetky dostupné možnosti náhrady uhlia inými, bez emisnými zdrojmi Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore energetiky, strana 34 V prvom bode žiadame vetu: „Prijať zákon o zmene klímy a zvážiť vytvorenie Ministerstva pre zmenu klímy, ktoré by zahŕňalo aj energetiku.“ Upraviť nasledovne: „Prijať zákon o zmene klímy.“ Odôvodnenie: Sme toho názoru, že vznik nových inštitúcii je zjavne v rozpore s cieľom sledovaným týmto dokumentom. Navrhované opatrenie rozšíri byrokraciu a skomplikuje už aj tak ťažkopádne mechanizmy, taktiež samotná inštitúcia si vyžiada ďalšie zdroje, ktoré sa dajú využiť efektívnejšie. Okrem toho, vznik ďalšej inštitúcie má negatívny dopad na úsporu emisií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 20. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48 V časti 2.5.4.4., sektor dopravy, žiadame doplniť ďalšie opatrenie, ktoré znie: „Zrekonštruovať cestnú sieť za účelom zníženia spotreby palív a emisii súvisiacich s potrebou servisných zásahov.“. Odôvodnenie: Máme za to, že plynulosť cestnej premávky ako i kvalita ciest je jedným z kľúčových faktorov, ktoré významným spôsobom ovplyvňuje emisie skleníkových plynov v sektore dopravy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 25. Pripomienka k analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 V druhej vete navrhujeme vypustiť slovo: „redukčné“. Odôvodnenie: Použitie predmetného slova je nelogické v nadväznosti na tretiu odrážku tejto vety (ciele v OZE). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 16. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 47 Opatrenie uvedené v bode 14. ktoré znie: „Skrátenie intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne.“ žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Sme toho názoru, že ide o nesystémové opatrenie, pričom nie je zrejmé ako má zníženie frekvencie technických kontrol v prípade vozidiel starších ako 8 rokov emisie v sektore dopravy. V prípade, že automobil spĺňa požadované technické parametre v jednom roku malo by ich spĺňať počas svojej prevádzky do ďalšej technickej kontroly, ktorej frekvenciu dva roky nepovažujeme za príliš dlhú a jedno, či má vozidlo 4 alebo 8 rokov. Máme za to, že navrhované opatrenie iba zvyšuje administratívnu záťaž pre všetky skupiny používajúce vozidlá a podporuje jeden druh podnikania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 13. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 Žiadame doplniť nové opatrenie (str. 48) v znení: „Pri prijímaní opatrení na podporu jednotlivých palív s cieľom dosiahnuť nízkoemisné riešenia v doprave zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva.“ Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné pri rozhodovaní o podpore jednotlivých technológií porovnávať ich emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu, nielen zo spaľovania. Rovnaká metodika by mala platiť pre vodík a elektrinu tak ako sa dnes uplatňuje pri porovnávaní fosílnych palív a biopalív v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 22. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.7.3 ĎALŠIE DODATOČNÉ OPATRENIA (NEUTRAL) V SEKTORE ODPADY NA DOSIAHNUTIE CIEĽA KLIMATICKEJ NEUTRALITY DO ROKU 2050, strana 60 Navrhuje,e formulovať nasledovne „- obmedziť potravinový odpad (napr. potraviny sa budú dať ďalej využívať a to buď darovaním nezávadných potravín alebo potravín po záruke charite alebo potraviny po záruke kompostovať či energeticky zhodnotiť)“ Odôvodnenie: Dôležitú úlohu pri dekarbonizácii energetiky v nasledujúcej dekáde zohrajú okrem nízko emisných zdrojov aj zdroje s alternatívnymi zdrojmi paliva, ktoré by nahradili vysoko emisné fosílne zdroje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.2.2, druhý odsek, prvá odrážka, strana 27 V prvej odrážke žiadame druhú veta, ktorá znie: “Priemyselné kogeneračné zariadenia vyrábajú priemyselnú paru, ktorá sa dá využiť aj na diaľkové vykurovanie.“ zmeniť nasledovne: “Priemyselné kogeneračné zariadenia vyrábajú priemyselnú paru, ktorá sa dá využiť aj na diaľkové vykurovanie, resp. ide o sekundárne využitie priemyselnej pary.“. Odôvodnenie: Ide o spresnenie textu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) V kapitole 2.5.2.5, s. 30 vlastného materiálu žiadame štvrtý bod preformulovať nasledujúcim spôsobom: „■ Zvýšenie cien uhlíka v rámci EÚ ETS po roku 2020 - Cena uhlíka v rámci EÚ ETS ovplyvňuje odvetvie energetiky, ako aj energeticky náročné priemyselné odvetvia a predstavuje hlavnú hnaciu silu znižovania emisií. Výrobcovia elektriny budú musieť reagovať na tlak zvyšujúcich sa cien emisných kvót s cieľom uľahčiť svoj vlastný prechod z uhlia na iné nízkoemisné až bezemisné zdroje.“ Odôvodnenie: V súvislosti so znižovaním emisií je nevyhnutné využiť všetky dostupné možnosti náhrady uhlia inými, bezemisnými zdrojmi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) V kapitole 2.5.2.8, s. 36 vlastného materiálu žiadame druhý bod preformulovať nasledujúcim spôsobom: „• Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení, vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov, a zároveň umožniť čerpať prostriedky z tohto OP aj pre sektor energetiky“ Odôvodnenie: Pre dosiahnutie cieľov v oblasti dekarbonizácie je nevyhnutné, aby bolo umožnené financovanie dekarbonizačných opatrení aj v sektore energetiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Navrhujeme v časti 2.5.7.3, Str. 62, za bod „Optimalizácia logistiky nakladania s odpadmi na úrovni miest a obcí.“ doplniť nový bod: „Podpora zavedenia separovaného zberu biologicky rozložiteľnej zložky komunálneho odpadu.“ Odôvodnenie: Ciele v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnou zložkou komunálneho odpadu (BRKO) sa dlhodobo neplnia. Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019-2025 definuje cieľ 2.2: „Znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade o 60% do roku 2025 oproti stavu v roku 2016.“ Aktuálna Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 uvádza, že na Slovensku stále rastie produkcia komunálneho odpadu a aktuálne dosahuje hodnotu 427 kg na obyvateľa. Správa uvádza aj nasledovné konštatovanie: „Podobne ako pri ostatných triedených zložkách KO bude potrebné efektivitu triedeného zberu komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov (BRKO) zneškodňovaných skládkovaním.“ Uvedené ciele v oblasti nakladania s BRKO nebude podľa nášho názoru možné splniť bez podpory zavádzania schém pre separovaný zber. Zavedenie separovaného zberu zároveň podporuje obehovú ekonomiku, nakoľko sa týmto spôsobom využíva energetický ale aj materiálový (nutričný) potenciál obsiahnutý v BRKO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) V kapitole 2.5.7.3, s. 60 vlastného materiálu žiadame doplniť nový bod v znení: „- Podpora regionálnych centier obehovej ekonomiky, ktoré by poskytovali komplexné služby v odpadovom hospodárstve zamerané na upcykláciu, recykláciu a materiálové a energetické zhodnocovanie nerecyklovateľnej časti odpadu s využitím existujúcej infraštruktúry a hnedých priemyselných parkov“. Odôvodnenie: Dôležitú úlohu pri dekarbonizácii energetiky v nasledujúcej dekáde zohrajú okrem nízkoemisných zdrojov aj zdroje s alternatívnymi zdrojmi paliva, ktoré by nahradili vysokoemisné fosílne zdroje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) V kapitole 3.2.5, s. 65 vlastného materiálu žiadame časť textu v druhom odseku preformulovať nasledujúcim spôsobom: „Táto zmena umožní lepšiu predvídateľnosť investícií a lepšie plánovanie nakladania s prostriedkami Environmentálneho fondu. Príjmy štátneho fondu budú spätne využité na investície, tak ako ich definuje § 4a zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Spresnenie možností využitia prostriedkov Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) V kapitole 2.5.7.3, s. 60 vlastného materiálu žiadame prvý bod, štvrtú odrážku preformulovať nasledujúcim spôsobom: „- obmedziť potravinový odpad (napr. potraviny sa budú dať ďalej využívať a to buď darovaním nezávadných potravín alebo potravín po záruke charite alebo potraviny po záruke kompostovať či energeticky zhodnotiť)“. Odôvodnenie: Dôležitú úlohu pri dekarbonizácii energetiky v nasledujúcej dekáde zohrajú okrem nízkoemisných zdrojov aj zdroje s alternatívnymi zdrojmi paliva, ktoré by nahradili vysokoemisné fosílne zdroje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) V kapitole 2.5.4.4, s. 48 vlastného materiálu žiadame doplniť nový bod v znení: „• Podpora elektromobility v súlade s ostatnými štátnymi opatreniami a politikami v oblasti rozvoja elektromobility v SR“. Odôvodnenie: Pre dosiahnutie cieľov klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore dopravy je nevyhnutné využiť všetky dostupné možnosti rozvoja elektromobility v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NLC (Národné lesnícke centrum) Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 Pripomienky za sektor LULUCF Navrhované opatrenia na zvýšenie záchytov v sektore LULUCF podľa referenčného scenára WEM a WAM uvažujú so zalesnením, zatrávnením a znížením rizika lesných požiarov. Scenáre sa odlišujú veľkosťou plochy zalesnenia a zatrávnenia (napr. scenár WAM uvažuje so zalesnením 23 000 ha trávnych porastov do roku 2040). Potenciál zalesnenia je však rádovo vyšší. Súhrnne, v prípade pustnutia poľnohospodárskej krajiny môžeme konštatovať, že ide o problém nevyužívania krajiny veľkého rozsahu približne na ploche 420-450 tis. ha t.j 17,5 % – 18,6 % z výmery 2 423 478 ha poľnohospodárskej pôdy (Sviček, 2009, Zaušková, Midriak, 2009). Stratégia nedostatočne využíva resp. neuvažuje s plným využitím tohto potenciálu, hoci práve cielený manažment týchto plôch zameraný na produkciu biomasy by výrazne prispel k záchytom uhlíka. V rámci dodatočných opatrení na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality (variant NEUTRAL – kapitola 2.5.6.2) je okrem uvedených opatrení možné dosiahnuť zvýšenie záchytov na lesných pozemkoch a nevyužívaných poľnohospodárskych pozemkoch ďalšími lesníckymi opatreniami zameranými na zvýšenie zásoby drevnej hmoty. K tomu potrebné je vytvoriť legislatívne podmienky, t.j. prijať také legislatívne nariadenia ktoré umožnia (i) pestovanie produkčných introdukovaných druhov lesných drevín; (ii) realizovať agrolesnícke systémy. Nedostatočným spôsobom je riešený nepriaznivý trend ukladania uhlíka vo výrobkoch z dreva do roku 2040 (Príloha 1 Tabuľka 14). V rámci varianty NEUTRAL je síce uvedené aj opatrenie „zvyšovanie podielu výrobkov z dreva s dlhou životnosťou na stavebné účely“ ale bez konkretizácie ako ho dosiahnuť. Navrhujeme doplniť do opatrení požiadavku na vypracovanie legislatívneho nariadenia v rámci zeleného obstarávania, v rámci ktorého min. 30 % použitého materiálu v stavbách verejných budov bude musieť byť z dreva alebo výrobkoch na báze dreva (obdobné legislatívne nariadenie je už platné napr. v Slovinsku). Stratégia by mala vziať do úvahy, že slovenský lesnícko-drevársky sektor je a bude čistým prispievateľom zachytávajúcim uhlík, a to v objeme cca 4.5 mil. t CO2 (v roku 2040) čo predstavuje 100 mil. EUR za rok (podľa ceny emisných kvót) – najmä z dôvodu rastu zásob v dôsledku ťažieb nižších ako prírastok, zalesnením, uskladnením uhlíka vo výrobkoch z dreva. Napriek tomu, že sektor LULUCF nie je zahrnutý v ETS, je zahrnutý do „ESD“ – Effort Sharing Decision v podobe flexibility, čo znamená že kredity z účtovania záchytov v sektore LULUCF bude možné využiť pri plnení záväzkov znížiť emisie. Oprávnená je preto požiadavka, aby finančné zdroje neboli poskytované len sektorom znižujúcim emisie CO2, ale aj sektoru LULUCF, ktorý uhlík zachytáva, pretože tieto záchyty vznikajú cieľavedomou činnosťou celého lesnícko-drevárskeho sektora. V časti financovanie navrhovaných opatrení sa však neuvažuje s finančnou podporou pre zvýšenie záchytov v sektore LULUCF ani v jednom z 5 prioritných finančných nástrojov. Navrhujeme explicitne uviesť vo finančných nástrojoch Inovačný fond, EÚ rozpočet a Environmentálny fond možnosť využitia zdrojov pre sektor LULUCF. Stratégia by mala zahrňovať aj opatrenia na riešenie otázok: - Aké sú vhodné modely pre odmeňovanie za uskladnenie CO2? - Ako podporiť záchyt CO2 v sektore LULUCF (poľné experimenty so záchytom a sequestráciou uhlíka)? Kapitola 3.3 Politika a opatrenia pre súvisiaci výskum, vývoj a inovácie nie je dopracovaná. APVV nie je organizácia, ktorá sa venuje výskumu. Laboratórium pre výskum inteligentných sietí je jedným z mnohých pracovísk, ktoré sa venujú problematike klimatickej neutrality. Navrhujeme členiť kapitolu podľa jednotlivých sektorov. Za LULUCF navrhujeme uviesť Národné lesnícke centrum ako organizáciu, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu v predmetnej oblasti: - presnosti bilancovania zmien uhlíkových zásob - vyhodnotenie viacerých scenárov manažmentu lesov a využitia výrobkov z dreva. - zvýšeniu CO2 záchytov v LULUCF (poľné experimenty so záchytom a sequestráciou uhlíka). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame dopracovať vplyvy na podnikateľské prostredie v časti 3.3. Náklady regulácie z pohľadu očakávaných vplyvov na podnikateľské prostredie. Je potrebné dopracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie (ďalej len analýza) modelovo pre jednotlivé sektory, ktoré obsahujú konkrétne opatrenia a záväzky, pri ktorých implementácii sa očakáva priamy či nepriamy vplyv na podnikateľskú sféru. Z analýzy by malo byť zrejmé, na aké náklady v danej oblasti sa má podnikateľský sektor pripraviť. Malo by sa vychádzať tiež z vyhodnotenia konzultácií (časť 3.2 ) s dotknutou podnikateľskou obcou. Z obsahu časti 3.2 kde má byť uvedená dĺžka, hlavné body a výsledky konzultácií s podnikateľmi, má byť zrejmé, ktoré zásadné pripomienky podnikateľskej obce sa premietli do materiálu, prípadne ktoré zapracované byť nemôžu. Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a Stanoviska Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z predbežného pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli časť 1.2 Právny a politický kontext, 1.2.1 Európsky politický kontext navrhujeme doplniť aj Európsky ekologický dohovor. Tzv. European Green Deal bol uverejnený dňa 11.12.2019 vo forme oznámenia Európskej komisie COM(2019) 640 final. Dohovor predstavuje dlhodobú stratégiu EÚ a obsahuje 50 krokov na ceste ku klimaticky neutrálnej Európe do roku 2050. Zahrnúť tento dohovor do predloženého materiálu by bolo viac ako vhodné, keďže materiál odkazuje iba na oznámenie Európskej komisie z roku 2018 pod názvom: „Čistá planéta pre všetkých.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V predkladacej správe odporúčame nahradiť/doplniť nasledovne: „Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SR (ďalej len „komisia“) na posudzovanie vybraných vplyvov vydala nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole 2.5.4.4 na strane 48 vlastného materiálu žiadame vymeniť odrážku s textom "carsharing" za text "carpooling" nakoľko carsharing nezabezpečí vyššiu obsadenosť vozidiel, ale naopak zvýšením ponuky dostupných osobných automobilov dôjde k zvýšeniu počtu ciest týmito vozidlami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole 2.5.4.4 na strane 48 vlastného materiálu žiadame doplniť bod s textom "Zavádzať a podporovať a flexibilné dopravné systémy vo verejnej osobnej doprave (autobus na dopyt alebo s flexibilnou trasou) najmä v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva." V oblastiach kde dochádza k poklesu počtu obyvateľov klesá aj dopyt prepravených osôb verejnou dopravou, čo zvyšuje náklady dopravcov a neskôr aj počet spojov a teda atraktivitu verejnej dopravy. S tým súvisí nárast individuálneho motorizmu a emisií z dopravy. Flexibilné dopravné systémy využívajú napr. autobusy na dopyt, ktoré zachádzajú na konkrétne zastávky iba na základe telefonického alebo iného dopytu a tak znižujú tvorbu emisií a skracujú cestovný čas, zvyšujú atraktivitu verejnej osobnej dopravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole 2.5.4.4 na strane 49 vlastného materiálu žiadame doplniť text "(zavádzanie funkčných zón 30 vrátane dopravno-technických zariadení)." o časť "(zavádzanie funkčných zón 30 a cyklistických ulíc vrátane dopravno-technických zariadení)." V zahraničí tzv. fahrradstraße alebo fietsstraat vytvárajú dostatočne bezpečné podmienky pre jazdu na bicykli a zároveň umožňujú obslužnosť územia automobilovou dopravou pri nízkych intenzitách. Podstatou je, že cyklistov v danej ulici motorové vozidlá nesmú predchádzať, čím sa zvyšuje atraktivita cyklistickej dopravy a znižuje individuálnej automobilovej dopravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Asi Vám už všetkým na tom ministerstve úplne preplo, keď navrhnete opatrenie skrátiť interval technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne. Na technickej kontrole sa kontrolujú brzdy, riadenie, svetlá. Čo to má spoločné s dosiahnutím klimatickej neutrality do roku 2050 cez túto stratégiu? Začnite tam konečne rozmýšľať a nie vymýšľať opatrenia, ktoré iba ľuďom hádžu polená pod nohy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Časť 2.5.8.5 ĎALŠIE DODATOČNÉ OPATRENIA, str.35. Navrhujeme doplniť opatrenie, ktoré znie“ V rámci procesoch EIA a SEA , ako aj pri posudzovaní zákonov a verejných investícií sa bude zohľadňovať vplyv na emisie skleníkových plynov a adaptáciu na zmenu klímy“ . Odôvodnenie: Za mimoriadne dôležité považujeme ukončiť podporu činností zvyšujúcich emisie skleníkových plynov, a presmerovanie podpory do mitigácie a adaptácie na zmenu klímy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Obe pripomienky s formátovaním textu nájdete tu: https://drive.google.com/open?id=1jmBxDW_18JooRCVnNCd3wGXb6SaF_bF4 1. Opraviť termín ukončenia podpory uhlia na najneskôr do decembra 2023 Navrhujeme opraviť termín ukončenia podpory energie z uhlia najneskôr do decembra 2023 v celom návrhu Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, konkrétne: · Na s.29 zmeniť text z „V roku 2019 bolo rozhodnuté o ukončení výroby elektriny v Novákoch (verejný hospodársky záujem) po r. 2023 a transformácia palivovej základne v elektrárni Vojany.“ na: „V roku 2019 bolo rozhodnuté o ukončení výroby elektriny v Novákoch (verejný hospodársky záujem) najneskôr do konca roka 2023 a transformácia palivovej základne v elektrárni Vojany.“ · Na s.37 zmeniť text z „Transformácia elektrární na tuhé fosílne palivá – Ukončenie výroby elektriny v Novákoch vo VHZ po r. 2023 a transformácia palivovej základne v elektrárni Vojany.“ na: „Transformácia elektrární na tuhé fosílne palivá – Ukončenie výroby elektriny v Novákoch vo VHZ najneskôr do konca roka 2023 a transformácia palivovej základne v elektrárni Vojany.“ Odôvodnenie: Materiál „Problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny“ z decembra 2018 uvádza: „Smernice č. 2009/72/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny v uzlovej oblasti Bystričany výrobou elektriny blokmi 1 a 2 a blokom A tepelnej elektrárne Nováky, a jej dodávkou do elektrizačnej sústavy v uzlovej oblasti Bystričany do ukončenia projektu plánovaného zvýšenia výkonu elektrizačnej sústavy v uzlovej oblasti Bystričany a jeho uvedenia do trvalej prevádzky, po dobu, po ktorú budú bloky 1 a 2 blok A tepelnej elektrárne Nováky spĺňať podmienky platných predpisov na ochranu životného prostredia, v každom prípade však najneskôr do konca roka 2023, s tým, že konkrétne povinnosti vo VHZ budú uložené dotknutým účastníkom trhu zo strany ministerstva a to vo svojich rozhodnutiach.“[1] V júni 2019 na tlačovej konferencii prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Peter Pellegrini spoločne vyhlásili, že po roku 2023 sa na Slovensku nebude na výrobu elektrickej energie využívať uhlie.[2] [3] Útlm ťažby a spaľovania uhlia v Novákoch zníži emisie skleníkových plynov Slovenska minimálne o šesť percent, a významne tak prispeje k plneniu jeho klimatických cieľov. Výskumné centrum Európskej komisie JRC vo svojej vedeckej správe uvádza rok 2023 ako najúspornejší scenár pre ukončenie ťažby a spaľovania uhlia s prínosmi viac ako 160 miliónov EUR ročne.[4] Pripomienka je zásadná [1] Problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny, 2018, https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23422/1 [2] https://www.startitup.sk/slovensko-sa-definitivne-vzdava-spinavej-energie-z-uhlia/ [3] https://www.etrend.sk/ekonomika/caputova-na-samite-osn-o-klime-vyzdvihne-projekt-transformacie-hornej-nitry.html [4] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole 3.2 navrhujeme doplniť podporu zvyšovania kapacity záchytu CO2 na území SR. Odôvodnenie: Je potrebné zvážiť a vytvoriť finančný mechanizmus na sekvestráciu CO2 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole scenárom 2.5.4.2 na str. 46 návrh stratégie uvádza "Celkový počet osobných áut zostáva rovnaký, iba sa vozidlá so spaľovacím motorom nahrádzajú elektrickými vozidlami." Nakoľko počet novoprihlásených motorových vozidiel v uplynulých rokoch rástol, je zrejmé, že iba zvýšenie zdanenia palív a registračných poplatkov osobných automobilov nebude postačovať pre zastavenie ich rastu. Navrhujeme teda do navrhovaných opatrení doplniť "Upraviť legislatívu a technické normy tak, aby nevyžadovali výstavbu odstavných a parkovacích plôch v zdrojoch a cieľoch ciest, čím sa zníži dopyt po individuálnom motorizme pri dochádzaní do týchto cieľov." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V kapitole 2.5.4.4 na strane 49 vlastného materiálu žiadame doplniť text "(zavádzanie funkčných zón 30 vrátane dopravno-technických zariadení)." o časť "(zavádzanie funkčných zón 30 a cyklistických ulíc vrátane dopravno-technických zariadení)." V zahraničí tzv. fahrradstraße alebo fietsstraat vytvárajú dostatočne bezpečné podmienky pre jazdu na bicykli a zároveň umožňujú obslužnosť územia automobilovou dopravou pri nízkych intenzitách. Podstatou je, že cyklistov v danej ulici motorové vozidlá nesmú predchádzať, čím sa zvyšuje atraktivita cyklistickej dopravy a znižuje individuálnej automobilovej dopravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všetky navrhnuté opatrenia je potrebné vyhodnotiť, či nejde o goldplating (uznesenie vlády SR č. 50 zo 6. februára 2019). Navrhované opatrenie "Skrátenie intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne." by znamenalo sprísniť súčasnú smernicu 2014/45/EÚ, čo je jednoznačný goldplating a táto stratégia by bola v rozpore s iným uznesením vlády. Preto je potrebné toto opatrenie vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Na str.34, druhá odrážka odspodu: „• Prijať zákon o zmene klímy a zvážiť vytvorenie Ministerstva pre zmenu klímy, ktoré by zahŕňalo aj energetiku“. Odporúčame tieto dva body rozdeliť, nakoľko sa jedná o 2 odlišné návrhy. Prvú časť odporúčame preformulovať nasledovne „•Prijať klimatický zákon, ktorý by riešil mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy“ Odôvodnenie: V pripravovaný zákon by sa rovnakou mierou mal zaoberať znižovaním emisií skleníkových plynov s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050 ako adaptáciou na dopady zmeny klímy, ktorá ovplyvní všetky sektory vrátane zdravia obyvateľstva Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Na str.34, druhá odrážka odspodu: „• Prijať zákon o zmene klímy a zvážiť vytvorenie Ministerstva pre zmenu klímy, ktoré by zahŕňalo aj energetiku“. Odporúčame tieto dva body rozdeliť, nakoľko sa jedná o 2 odlišné návrhy. Odporúčame preformulovať druhú časť nasledovne: Odporúčame vytvorenie Ministerstva životného prostredia, klimatickej zmeny a energetiky Odôvodnenie: Kvôli posilneniu synergií a odstráneniu rezortizmu navrhujeme nezriaďovať osobitné ministerstvo pre zmenu klímy, ale rozšíriť ( po vzore z okolitých krajín) pôsobnosť MŽP SR aj o energetiku, ako významnú oblasť pre reguláciu emisií skleníkových plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 3.2.5. Environmentálny fond Druhý odstavec, druhá veta“ „Príjmy štátneho fondu budú spätne využité na investície, ktoré prispievajú k zlepšeniu životného prostredia alebo znižujú emisie, napríklad na akčný plán pre vodovody a kanalizácie, zatepľovanie verejných budov a iné“. Odporúčame preformulovať nasledovne: „Príjmy štátneho fondu budú spätne využité na investície, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality životného prostredia, prispievajú k znižovaniu skleníkových plynov ako aj k adaptácii na nepriaznivé dopady zmeny klímy, napríklad na akčný plán boja proti suchu, hĺbková obnova verejných budov a iné“ Odôvodnenie: Okrem znižovanie emisií skleníkových plynov (mitigácia) je rovnako dôležitá oblasť adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy. V rámci príkladov uvedené „zatepľovanie“ je nedostatočné a nemalo by sa samostatne podporovať vôbec, len ako súčasť komplexnej hĺbkovej obnovy Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 2. K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 – Žiadame ponechať v texte NÚS opatrenie uvedené v bode 19 (str. 47), ktoré znie: „Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov v doprave pri zachovaní daňovej neutrality tak, aby boli viac zdaňované produkty škodlivé životnému prostrediu a ktoré majú vyššie emisie skleníkových plynov.“ Odôvodnenie: Uvedené opatrenie považujeme za kľúčové pre implementáciu veľmi efektívneho ekonomického nástroja na podporu používania nízkouhlíkových alternatívnych palív a technológií. Pri implementácii tohto opatrenia je veľmi dôležité zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva. Ako odôvodnenie tejto pripomienky uvádzame nasledovnú analýzu dnešného daňového zaťaženia palív v doprave: daňové zaťaženie bioetanolu je 941,39 EUR/tCO2, daňové zaťaženie ETBE je 397,78 EUR/tCO2, daňové zaťaženie bionafty je 327,99 EUR/tCO2, daňové zaťaženie benzínu je 170,88 EUR/tCO2, daňové zaťaženie nafty je 108/75 EUR/tCO2, daňové zaťaženie zemného plynu v doprave je 46,35 EUR/tCO2 a daňové zaťaženie elektriny je 5,28 EUR/tCO2. Z uvedenej analýzy je jasné, že dnešný systém spotrebných daní je nastavený priamo proti určitej skupine nízkoemisných technológií (biopalivá), ktoré majú najväčší potenciál na zníženie emisií skleníkových plynov v doprave bez vynaloženia vysokých alebo neprimeraných nákladov. Dnes sú biopaliva značne znevýhodnené z tohto hľadiska a sú vyššie daňovo zaťažené po prepočte na 1 kg CO2 ako fosílne palivá. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
eustream (eustream, a.s.) strana 29, kapitola 2.5.2.4 štvrtú odrážku - v dôsledku presmerovania dodávok zemného plynu cez plynovod North Stream dôjde k zníženiu množstva plynu prepravovaného do iných krajín plynovodmi na Slovensku, čo bude mať za následok zníženie fugitívnych emisií CH4 navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Prognózy prevádzkovateľa prepravnej siete predpokladajú, že aj po uvedení plynovodu Nord Stream do prevádzky budú prepravované objemy plynu cez územie SR aj v rámci scenára WAM bez výrazných zmien. Prípadné výpadky prepravy v smere východ – západ by mali byť nahradené zvýšenou prepravou v smeroch západ – juh a západ-východ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
eustream (eustream, a.s.) strana 33 v kapitole 2.5.2.7 navrhujeme vypustiť slová "s jedinou výnimkou, že pri preprave zemného plynu na veľkú vzdialenosť (tranzit) sa počítalo s výrazným poklesom prepravy po roku 2020 (v dôsledku presmerovania dodávok zemného plynu cez plynovod North Stream)." Odôvodnenie: Prognózy prevádzkovateľa prepravnej siete predpokladajú, že aj po uvedení plynovodu Nord Stream do prevádzky budú prepravované objemy plynu cez územie SR aj v rámci scenára WAM bez výrazných zmien. Prípadné výpadky prepravy v smere východ – západ by mali byť nahradené zvýšenou prepravou v smeroch západ – juh a západ-východ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
eustream (eustream, a.s.) Príloha I. tabuľka č. 7, bod 1. Energetika - žiadame korigovať výhľad pre roky 2025 - 2040. Odôvodnenie: Prognózy prevádzkovateľa prepravnej siete predpokladajú, že aj po uvedení plynovodu Nord Stream do prevádzky budú prepravované objemy plynu cez územie SR aj v rámci scenára WAM bez výrazných zmien. Prípadné výpadky prepravy v smere východ – západ by mali byť nahradené zvýšenou prepravou v smeroch západ – juh a západ-východ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
eustream (eustream, a.s.) strana 42 -bod Obmedzenie používania fosílnych palív v priemysle nahradiť znením Obmedzenie používania tuhých fosílnych palív v priemysle. Odôvodnenie: V niektorých priemyselných oblastiach nie je možné nahradiť, resp. obmedziť využívanie zemného plynu. Obmedzenie sa má týkať najmä tuhých fosílnych palív s vysokou uhlíkovou stopou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.4 Navrhujeme vypustiť tieto časti textu: „Vo všeobecnosti, výsledky modelovania dopadov dekarbonizácie (kapitola 4 zo Stratégie) ukazuje, že zvýšenie cien v dôsledku kompenzácie nákladov firiem na investovanie do energetickej efektívnosti bude viesť k znižovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a vplývať na ziskovosť firiem. Okrem toho pokles spotreby domácností zníži dopyt, čím sa ziskovosť taktiež zbrzdí. Zníženie ziskovosti odradí zahraničných investorov od investovania do slovenského hospodárstva. Podobne aj investovanie do výroby elektriny vytlačí niektoré neenergetické investície. Pre niektoré firmy budú dopady pozitívne, lebo napr. ušetria na palivových nákladoch a tým pádom si zvýšia konkurenčnú výhodu oproti konkurencii (nižšie náklady pre logistické a prepravné spoločnosti). Niektoré firmy budú postihnuté negatívne, pretože ich dodatočné náklady na dekarbonizáciu budú vyššie ako ich prípadné úspory na palivách (napríklad zavedenie výroby ocele na báze vodíka).“. Odôvodnenie: Dôsledky opatrení načrtnutých v NUS ako aj v tejto doložke vplyvov sú vážne a ďalekosiahle. Ich ekonomický vplyv je nielen na podniky, následne aj na ekonomické a sociálne postavenie ľudí najmä v tých oblastiach Slovenska, kde okrem dominantných energeticky náročných priemyselných podnikoch nie sú dnes ďalšie možnosti zamestnania. Rozumieme, že dnes nie je reálne možné do podrobnejšej úrovne posúdiť vplyv na ziskovosť podnikov a zamestnanosť ľudí v regiónoch Slovenska, konštatovať však, že investovanie do energetickej efektívnosti povedie k znižovaniu konkurencieschopnosti Slovenska, že pokles spotreby domácností zníži dopyt (bez rozlíšenia spotreby čoho a dopytu po čom) je neprijateľné. Do rovnakej kategórie patrí aj ďalšia veta týkajúca sa investovania zahraničných investorov do slovenského hospodárstva. Žiadame vypustiť z doložky vplyvov konštatovania o budúcnosti ekonomického vývoja podnikateľského sektora bez preukázateľných argumentov. Alternatívne, aby ku uvedeným konštatovaniam priložilo argumenty, ktoré ich dokazujú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
eustream (eustream, a.s.) strana 47 opatrenie Znížiť uhlíkovú stopu mestskej verejnej dopravy dostupnými technológiami doplniť o slová " a znížiť uhlíkovú stopu osobnej dopravy dostupnými technológiami (LPG, CNG, biopalivá druhej generácie, elektrifikácia, vodík) Odôvodnenie: Rôzne palivá majú rôzne emisie skleníkových plynov počas celého životného cyklu. Opatrenia by nemali vyberať preferované riešenia, osobitne pri súčasnom stave poznania, kedy rozvoj a uplatnenie v súčasnosti známych technológií je otvorené. Nižšiu emisnú stopu ako konvenčné palivá majú aj CNG a LPG. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 2.5.4.2 Projekcie emisií v sektore dopravy podľa referenčného scenára WEM Znenie tretej odrážky (str. 44) navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „Podpora biopalív v cestnej doprave od roku 2010. Slovenská republika má v úmysle urýchliť implementáciu biopalív druhej generácie vyrobených z nepotravinárskych plodín, ako sú drevo, organický odpad, odpad z potravinárskych plodín a špecifické plodiny na biomasu. Prevádzkovatelia musia v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov primiešavať biopalivá k fosílnym palivám s minimálnou energetickým obsahom po roku 2020 nasledovne: 7,6 % v roku 2020, 8,0 % v roku 2021 a 8,2 % v rokoch 2022 – 2030. V zmysle schváleného Národného energetického a klimatického plánu je v sektore dopravy prijaté opatrenie pre dodávateľov palív zvýšiť podiel OZE v palivách na úroveň 14% energ. v roku 2030 v súlade s orientačnou trajektóriou.“. V štvrtej odrážke (str. 44) navrhujeme na konci vložiť poslednú vetu v znení: „V zmysle schváleného Národného energetického a klimatického plánu je v sektore dopravy prijaté opatrenie pre dodávateľov palív dosiahnuť podiel pokročilých biopalív v palivách na úrovne: 0,5% v r. 2022; 1% v r. 2025 a 3,5% v r. 2030.“. Odôvodnenie: Navrhnuté úpravy zohľadňujú vládou SR prijaté opatrenia v rámci INECP, ktoré upravujú obsah OZE a pokročilých biopalív v palivách. Je preto odôvodnené uviesť prijaté opatrenia aj strategickom dokumente platnom pre nasledujúcich 10 rokov s výhľadom na ďalších 30 rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Časť 2.5.7.3, Str. 62, doplnenie nového bodu Navrhujeme za bod „• Optimalizácia logistiky nakladania s odpadmi na úrovni miest a obcí.“ doplniť nový bod: „• Podpora zavedenia separovaného zberu biologicky rozložiteľnej zložky komunálneho odpadu.“ Odôvodnenie: Ciele v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnou zložkou komunálneho odpadu (BRKO) sa dlhodobo neplnia. Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019-2025 definuje cieľ 2.2: „Znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade o 60% do roku 2025 oproti stavu v roku 2016.“ Aktuálna Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 uvádza, že na Slovensku stále rastie produkcia komunálneho odpadu a aktuálne dosahuje hodnotu 427 kg na obyvateľa. Správa uvádza aj nasledovné konštatovanie: „Podobne ako pri ostatných triedených zložkách KO bude potrebné efektivitu triedeného zberu komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov (BRKO) zneškodňovaných skládkovaním.“ Uvedené ciele v oblasti nakladania s BRKO nebude podľa nášho názoru možné splniť bez podpory zavádzania schém pre separovaný zber. Zavedenie separovaného zberu zároveň podporuje obehovú ekonomiku, nakoľko sa týmto spôsobom využíva energetický ale aj materiálový (nutričný) potenciál obsiahnutý v BRKO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 9. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.5 Posledné dve vety v znení: „Napríklad elektromobilita bude znamenať rozvoj tej časti automobilového priemyslu, ktorý sa dokáže adaptovať na túto zmenu (výrobcovia batérií a iných inovatívnych odvetví). Modelovanie predpokladá (kapitola 4 zo Stratégie), že výroba automobilov na Slovensku sa transformuje na výrobu elektromobilov.“ navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme s uvedeným textom a žiadame ho vypustiť alebo preformulovať. Dokument typu NUS musí byť technologicky neutrálny. Nie je v žiadnom prípade prijateľné sa tváriť, že inovácie v súvislosti s NUS sa rovnajú elektromobilite a dokonca iba výrobe elektromobilov v SR. Pri hodnotení elektromobility je potrebné posudzovať celý životný cyklus tohto riešenia aj z hľadiska tvorby GHG. GHG v oblasti dopravy sú síce vážna záležitosť, ale aj v oblasti dopravy existujú aj iné inovatívne a nízkouhlíkové riešenia: napríklad biopalivá, biometán, vodík, etanolové články. A samozrejme okrem dopravy existujú iné odvetvia, kde vznikajú GHG a tam rovnako je možné uplatňovať veľa inovatívnych riešení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 7. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.3.1 V predposlednej vete navrhujeme slová: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“ nahradiť slovami: „jedným z možných opatrení je zvýšenie daní na vysokouhlíkové riešenia, zníženie daní na nízkouhlíkové riešenia alebo zníženie transferov na to, aby bola zabezpečená udržateľnosť štátneho rozpočtu počas prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo“. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme s formuláciou: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“. Upozorňujeme, že na presadenie nízkouhlíkových riešení je možné použiť nielen zvyšovanie daní, ale aj znižovanie daní tých nízkouhlíkových riešení a technológií, ktoré sú dnes voči vysokouhlíkovým riešeniam nadmerne daňovo zaťažené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 3. K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 Žiadame doplniť nové opatrenie (str. 48) v znení: „Pri prijímaní opatrení na podporu jednotlivých palív s cieľom dosiahnuť nízkoemisné riešenia v doprave zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva.“ Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné pri rozhodovaní o podpore jednotlivých technológií porovnávať ich emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu, nielen zo spaľovania. Rovnaká metodika by mala platiť pre vodík a elektrinu tak ako sa dnes uplatňuje pri porovnávaní fosílnych palív a biopalív v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 6. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.1 Na konci predmetného bodu navrhujeme doplniť dve nové vety v znení: „Je odôvodnené predpokladať, že predloženým materiálom budú dotknuté takmer všetky podnikateľské subjekty z toho dôvodu, že predložený návrh bude mať zásadný vplyv na ceny všetkých energií. A cena energií vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňuje nákladovú alebo výnosovú stranu výkazu ziskov a strát každého podnikateľského subjektu.“ Odôvodnenie: Žiadame vložiť tento text z dôvodu precizovania dopadu na podnikateľský sektor. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 V druhej vete navrhujeme k jednotlivým cieľom uviesť aj rok kedy sa majú predmetné ciele dosiahnuť. Odôvodnenie: Považujeme za vhodné aby dané ciele obsahovali aj rok kedy sa majú dosiahnuť, čím sa predíde možným rôznym interpretáciám týchto cieľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 – Obyčajná pripomienka V druhej vete navrhujeme vypustiť slovo: „redukčné“. Odôvodnenie: Použitie predmetného slova je nelogické v nadväznosti na tretiu odrážku tejto vety (ciele v OZE). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov, bod 5 V piatom bode navrhujeme slovo: „WAM“ nahradiť slovom: „WEM“. Odôvodnenie: Slovo „WAM“ je nesprávne použité. Predkladateľ chcel podľa nášho názoru použiť slovo „WEM“ (with existing measures). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode B.4. návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme posunúť termín plnenia minimálne o rok, konkrétne text „každoročne do 31. decembra, počnúc rokom 2020“ nahradiť textom „každoročne do 31. decembra, počnúc rokom 2021“. Odôvodnenie: V predloženej stratégii nie sú dostatočne jednoznačne popísané ciele, priority a opatrenia, ktoré by rezorty mali zohľadňovať v strategických a koncepčných materiáloch a v návrhoch právnych predpisov, ktorých vypracovanie je v ich pôsobnosti. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením. Posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov nebolo ukončené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.4 – Zásadná pripomienka Navrhujeme vypustiť tieto časti textu: „Vo všeobecnosti, výsledky modelovania dopadov dekarbonizácie (kapitola 4 zo Stratégie) ukazuje, že zvýšenie cien v dôsledku kompenzácie nákladov firiem na investovanie do energetickej efektívnosti bude viesť k znižovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a vplývať na ziskovosť firiem. Okrem toho pokles spotreby domácností zníži dopyt, čím sa ziskovosť taktiež zbrzdí. Zníženie ziskovosti odradí zahraničných investorov od investovania do slovenského hospodárstva. Podobne aj investovanie do výroby elektriny vytlačí niektoré neenergetické investície. Pre niektoré firmy budú dopady pozitívne, lebo napr. ušetria na palivových nákladoch a tým pádom si zvýšia konkurenčnú výhodu oproti konkurencii (nižšie náklady pre logistické a prepravné spoločnosti). Niektoré firmy budú postihnuté negatívne, pretože ich dodatočné náklady na dekarbonizáciu budú vyššie ako ich prípadné úspory na palivách (napríklad zavedenie výroby ocele na báze vodíka).“. Odôvodnenie: Dôsledky opatrení načrtnutých v NUS ako aj v tejto doložke vplyvov sú vážne a ďalekosiahle. Ich ekonomický vplyv je nielen na podniky, následne aj na ekonomické a sociálne postavenie ľudí najmä v tých oblastiach Slovenska, kde okrem dominantných energeticky náročných priemyselných podnikoch nie sú dnes ďalšie možnosti zamestnania. Rozumieme, že dnes nie je reálne možné do podrobnejšej úrovne posúdiť vplyv na ziskovosť podnikov a zamestnanosť ľudí v regiónoch Slovenska, konštatovať však, že investovanie do energetickej efektívnosti povedie k znižovaniu konkurencieschopnosti Slovenska, že pokles spotreby domácností zníži dopyt (bez rozlíšenia spotreby čoho a dopytu po čom) je neprijateľné. Do rovnakej kategórie patrí aj ďalšia veta týkajúca sa investovania zahraničných investorov do slovenského hospodárstva. Žiadame vypustiť z doložky vplyvov konštatovania o budúcnosti ekonomického vývoja podnikateľského sektora bez preukázateľných argumentov. Alternatívne, aby ku uvedeným konštatovaniam priložilo argumenty, ktoré ich dokazujú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 2.5.4.2 Projekcie emisií v sektore dopravy podľa referenčného scenára WEM – zásadná pripomienka Znenie tretej odrážky (str. 44) navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „Podpora biopalív v cestnej doprave od roku 2010. Slovenská republika má v úmysle urýchliť implementáciu biopalív druhej generácie vyrobených z nepotravinárskych plodín, ako sú drevo, organický odpad, odpad z potravinárskych plodín a špecifické plodiny na biomasu. Prevádzkovatelia musia v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov primiešavať biopalivá k fosílnym palivám s minimálnou energetickým obsahom po roku 2020 nasledovne: 7,6 % v roku 2020, 8,0 % v roku 2021 a 8,2 % v rokoch 2022 – 2030. V zmysle schváleného Národného energetického a klimatického plánu je v sektore dopravy prijaté opatrenie pre dodávateľov palív zvýšiť podiel OZE v palivách na úroveň 14% energ. v roku 2030 v súlade s orientačnou trajektóriou.“. V štvrtej odrážke (str. 44) navrhujeme na konci vložiť poslednú vetu v znení: „V zmysle schváleného Národného energetického a klimatického plánu je v sektore dopravy prijaté opatrenie pre dodávateľov palív dosiahnuť podiel pokročilých biopalív v palivách na úrovne: 0,5% v r. 2022; 1% v r. 2025 a 3,5% v r. 2030.“. Odôvodnenie: Navrhnuté úpravy zohľadňujú vládou SR prijaté opatrenia v rámci INECP, ktoré upravujú obsah OZE a pokročilých biopalív v palivách. Je preto odôvodnené uviesť prijaté opatrenia aj strategickom dokumente platnom pre nasledujúcich 10 rokov s výhľadom na ďalších 30 rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.5 – Zásadná pripomienka Posledné dve vety v znení: „Napríklad elektromobilita bude znamenať rozvoj tej časti automobilového priemyslu, ktorý sa dokáže adaptovať na túto zmenu (výrobcovia batérií a iných inovatívnych odvetví). Modelovanie predpokladá (kapitola 4 zo Stratégie), že výroba automobilov na Slovensku sa transformuje na výrobu elektromobilov.“ navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme s uvedeným textom a žiadame ho vypustiť alebo preformulovať. Dokument typu NUS musí byť technologicky neutrálny. Nie je v žiadnom prípade prijateľné sa tváriť, že inovácie v súvislosti s NUS sa rovnajú elektromobilite a dokonca iba výrobe elektromobilov v SR. Pri hodnotení elektromobility je potrebné posudzovať celý životný cyklus tohto riešenia aj z hľadiska tvorby GHG. GHG v oblasti dopravy sú síce vážna záležitosť, ale aj v oblasti dopravy existujú aj iné inovatívne a nízkouhlíkové riešenia: napríklad biopalivá, biometán, vodík, etanolové články. A samozrejme okrem dopravy existujú iné odvetvia, kde vznikajú GHG a tam rovnako je možné uplatňovať veľa inovatívnych riešení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.3.1 – Zásadná pripomienka V predposlednej vete navrhujeme slová: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“ nahradiť slovami: „jedným z možných opatrení je zvýšenie daní na vysokouhlíkové riešenia, zníženie daní na nízkouhlíkové riešenia alebo zníženie transferov na to, aby bola zabezpečená udržateľnosť štátneho rozpočtu počas prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo“. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme s formuláciou: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“. Upozorňujeme, že na presadenie nízkouhlíkových riešení je možné použiť nielen zvyšovanie daní, ale aj znižovanie daní tých nízkouhlíkových riešení a technológií, ktoré sú dnes voči vysokouhlíkovým riešeniam nadmerne daňovo zaťažené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 – zásadná pripomienka Žiadame doplniť nové opatrenie (str. 48) v znení: „Pri prijímaní opatrení na podporu jednotlivých palív s cieľom dosiahnuť nízkoemisné riešenia v doprave zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva.“ Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné pri rozhodovaní o podpore jednotlivých technológií porovnávať ich emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu, nielen zo spaľovania. Rovnaká metodika by mala platiť pre vodík a elektrinu tak ako sa dnes uplatňuje pri porovnávaní fosílnych palív a biopalív v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.1 – Zásadná pripomienka Na konci predmetného bodu navrhujeme doplniť dve nové vety v znení: „Je odôvodnené predpokladať, že predloženým materiálom budú dotknuté takmer všetky podnikateľské subjekty z toho dôvodu, že predložený návrh bude mať zásadný vplyv na ceny všetkých energií. A cena energií vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňuje nákladovú alebo výnosovú stranu výkazu ziskov a strát každého podnikateľského subjektu.“ Odôvodnenie: Žiadame vložiť tento text z dôvodu precizovania dopadu na podnikateľský sektor. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 – Obyčajná pripomienka V druhej vete navrhujeme k jednotlivým cieľom uviesť aj rok kedy sa majú predmetné ciele dosiahnuť. Odôvodnenie: Považujeme za vhodné aby dané ciele obsahovali aj rok kedy sa majú dosiahnuť, čím sa predíde možným rôznym interpretáciám týchto cieľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 – Obyčajná pripomienka V druhej vete navrhujeme vypustiť slovo: „redukčné“. Odôvodnenie: Použitie predmetného slova je nelogické v nadväznosti na tretiu odrážku tejto vety (ciele v OZE). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 – zásadná pripomienka Žiadame ponechať v texte NÚS opatrenie uvedené v bode 19 (str. 47), ktoré znie: „Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov v doprave pri zachovaní daňovej neutrality tak, aby boli viac zdaňované produkty škodlivé životnému prostrediu a ktoré majú vyššie emisie skleníkových plynov.“ Odôvodnenie: Uvedené opatrenie považujeme za kľúčové pre implementáciu veľmi efektívneho ekonomického nástroja na podporu používania nízkouhlíkových alternatívnych palív a technológií. Pri implementácii tohto opatrenia je veľmi dôležité zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva. Ako odôvodnenie tejto pripomienky uvádzame nasledovnú analýzu dnešného daňového zaťaženia palív v doprave: daňové zaťaženie bioetanolu je 941,39 EUR/tCO2, daňové zaťaženie ETBE je 397,78 EUR/tCO2, daňové zaťaženie bionafty je 327,99 EUR/tCO2, daňové zaťaženie benzínu je 170,88 EUR/tCO2, daňové zaťaženie nafty je 108/75 EUR/tCO2, daňové zaťaženie zemného plynu v doprave je 46,35 EUR/tCO2 a daňové zaťaženie elektriny je 5,28 EUR/tCO2. Z uvedenej analýzy je jasné, že dnešný systém spotrebných daní je nastavený priamo proti určitej skupine nízkoemisných technológií (biopalivá), ktoré majú najväčší potenciál na zníženie emisií skleníkových plynov v doprave bez vynaloženia vysokých alebo neprimeraných nákladov. Dnes sú biopaliva značne znevýhodnené z tohto hľadiska a sú vyššie daňovo zaťažené po prepočte na 1 kg CO2 ako fosílne palivá. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 V bode 17 (str. 47) navrhujeme slová: „,dbať však na to aby to v budúcnosti neprispelo k závislosti SR od importu potravín“ nahradiť slovami: „dbať však na to, aby sa v budúcnosti výroba poľnohospodárskych surovín spracúvala predovšetkým na Slovensku“. Odôvodnenie: Dnes sa komodity, z ktorých sa v SR vyrábajú biopalivá, vo veľkej miere vyvážajú (u repky cca. 60% úrody ide na vývoz, u kukurice cca. 30% úrody ide na vývoz). Výroba biopalív nie je preto dôvodom potravinovej nesebestačnosti. Dbať by sa malo hlavne na to, aby boli komodity dopestované na Slovensku aj na Slovensku spracované a aby bola vyššia pridaná hodnota tvorená najmä v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TESTEK1 (TESTEK, a.s.) K navrhovanému opatreniu v bode 2.5.4.4 „Skrátenie intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne“ považujeme za potrebné uviesť, že samotná technická kontrola nezahŕňa meranie emisií škodlivín vo výfukových plynoch. To zahŕňa emisná kontrola. Skrátenie lehôt technickej kontroly tak môže prospieť ani nie tak k dosiahnutiu cieľov nízkouhlíkovej stratégie rozvoja, ako skôr k bezpečnosti cestnej premávky. TESTEK, a.s., technická služba technickej kontroly Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 9. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.4 – Navrhujeme vypustiť tieto časti textu: „Vo všeobecnosti, výsledky modelovania dopadov dekarbonizácie (kapitola 4 zo Stratégie) ukazuje, že zvýšenie cien v dôsledku kompenzácie nákladov firiem na investovanie do energetickej efektívnosti bude viesť k znižovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a vplývať na ziskovosť firiem. Okrem toho pokles spotreby domácností zníži dopyt, čím sa ziskovosť taktiež zbrzdí. Zníženie ziskovosti odradí zahraničných investorov od investovania do slovenského hospodárstva. Podobne aj investovanie do výroby elektriny vytlačí niektoré neenergetické investície. Pre niektoré firmy budú dopady pozitívne, lebo napr. ušetria na palivových nákladoch a tým pádom si zvýšia konkurenčnú výhodu oproti konkurencii (nižšie náklady pre logistické a prepravné spoločnosti). Niektoré firmy budú postihnuté negatívne, pretože ich dodatočné náklady na dekarbonizáciu budú vyššie ako ich prípadné úspory na palivách (napríklad zavedenie výroby ocele na báze vodíka).“. Odôvodnenie: Dôsledky opatrení načrtnutých v NUS ako aj v tejto doložke vplyvov sú vážne a ďalekosiahle. Ich ekonomický vplyv je nielen na podniky, následne aj na ekonomické a sociálne postavenie ľudí najmä v tých oblastiach Slovenska, kde okrem dominantných energeticky náročných priemyselných podnikoch nie sú dnes ďalšie možnosti zamestnania. Rozumieme, že dnes nie je reálne možné do podrobnejšej úrovne posúdiť vplyv na ziskovosť podnikov a zamestnanosť ľudí v regiónoch Slovenska, konštatovať však, že investovanie do energetickej efektívnosti povedie k znižovaniu konkurencieschopnosti Slovenska, že pokles spotreby domácností zníži dopyt (bez rozlíšenia spotreby čoho a dopytu po čom) je neprijateľné. Do rovnakej kategórie patrí aj ďalšia veta týkajúca sa investovania zahraničných investorov do slovenského hospodárstva. Žiadame vypustiť z doložky vplyvov konštatovania o budúcnosti ekonomického vývoja podnikateľského sektora bez preukázateľných argumentov. Alternatívne, aby ku uvedeným konštatovaniam priložilo argumenty, ktoré ich dokazujú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 6. K analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 – V druhej vete navrhujeme k jednotlivým cieľom uviesť aj rok kedy sa majú predmetné ciele dosiahnuť. Odôvodnenie: Považujeme za vhodné aby dané ciele obsahovali aj rok kedy sa majú dosiahnuť, čím sa predíde možným rôznym interpretáciám týchto cieľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 5. K analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 – V druhej vete navrhujeme vypustiť slovo: „redukčné“. Odôvodnenie: Použitie predmetného slova je nelogické v nadväznosti na tretiu odrážku tejto vety (ciele v OZE). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 8. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.3.1 – V predposlednej vete navrhujeme slová: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“ nahradiť slovami: „jedným z možných opatrení je zvýšenie daní na vysokouhlíkové riešenia, zníženie daní na nízkouhlíkové riešenia alebo zníženie transferov na to, aby bola zabezpečená udržateľnosť štátneho rozpočtu počas prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo“. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme s formuláciou: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“. Upozorňujeme, že na presadenie nízkouhlíkových riešení je možné použiť nielen zvyšovanie daní, ale aj znižovanie daní tých nízkouhlíkových riešení a technológií, ktoré sú dnes voči vysokouhlíkovým riešeniam nadmerne daňovo zaťažené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 7. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.1 – Na konci predmetného bodu navrhujeme doplniť dve nové vety v znení: „Je odôvodnené predpokladať, že predloženým materiálom budú dotknuté takmer všetky podnikateľské subjekty z toho dôvodu, že predložený návrh bude mať zásadný vplyv na ceny všetkých energií. A cena energií vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňuje nákladovú alebo výnosovú stranu výkazu ziskov a strát každého podnikateľského subjektu.“ Odôvodnenie: Žiadame vložiť tento text z dôvodu precizovania dopadu na podnikateľský sektor. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 5) Analýza sociálnych vplyvov tvorba nových tzv. zelených pracovných miest (hlavne sektor bývania, stavebníctvo, výroby elektriny, tepla a nové odvetvia ekonomiky) doplniť podľa sektorov - sektore poľnohospodárske lesného hospodárstva v oblasti ochrany prírody a krajiny PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 4) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 3.1. Dotknuté podnikateľské subjekty: doplniť podľa sektorov - podniky poľnohospodárske a podniky lesného hospodárstva. V LH – 4 štátne podniky a cez 4000 neštátnych obhospodarovateľov lesov Odporúčame do budúcnosti konzultácie zo zástupcami dotknutých subjektov PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 4. K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 – Žiadame doplniť nové opatrenie (str. 48) v znení: „Pri prijímaní opatrení na podporu jednotlivých palív s cieľom dosiahnuť nízkoemisné riešenia v doprave zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva.“ Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné pri rozhodovaní o podpore jednotlivých technológií porovnávať ich emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu, nielen zo spaľovania. Rovnaká metodika by mala platiť pre vodík a elektrinu tak ako sa dnes uplatňuje pri porovnávaní fosílnych palív a biopalív v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 1. K bodu 2.5.4.2 Projekcie emisií v sektore dopravy podľa referenčného scenára WEM - Znenie tretej odrážky (str. 44) navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „Podpora biopalív v cestnej doprave od roku 2010. Slovenská republika má v úmysle urýchliť implementáciu biopalív druhej generácie vyrobených z nepotravinárskych plodín, ako sú drevo, organický odpad, odpad z potravinárskych plodín a špecifické plodiny na biomasu. Prevádzkovatelia musia v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov primiešavať biopalivá k fosílnym palivám s minimálnou energetickým obsahom po roku 2020 nasledovne: 7,6 % v roku 2020, 8,0 % v roku 2021 a 8,2 % v rokoch 2022 – 2030. V zmysle schváleného Národného energetického a klimatického plánu je v sektore dopravy prijaté opatrenie pre dodávateľov palív zvýšiť podiel OZE v palivách na úroveň 14% energ. v roku 2030 v súlade s orientačnou trajektóriou.“. V štvrtej odrážke (str. 44) navrhujeme na konci vložiť poslednú vetu v znení: „V zmysle schváleného Národného energetického a klimatického plánu je v sektore dopravy prijaté opatrenie pre dodávateľov palív dosiahnuť podiel pokročilých biopalív v palivách na úrovne: 0,5% v r. 2022; 1% v r. 2025 a 3,5% v r. 2030.“. Odôvodnenie: Navrhnuté úpravy zohľadňujú vládou SR prijaté opatrenia v rámci INECP, ktoré upravujú obsah OZE a pokročilých biopalív v palivách. Je preto odôvodnené uviesť prijaté opatrenia aj strategickom dokumente platnom pre nasledujúcich 10 rokov s výhľadom na ďalších 30 rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 3. K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 – Žiadame ponechať v texte NÚS opatrenie uvedené v bode 19 (str. 47), ktoré znie: „Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov v doprave pri zachovaní daňovej neutrality tak, aby boli viac zdaňované produkty škodlivé životnému prostrediu a ktoré majú vyššie emisie skleníkových plynov.“ Odôvodnenie: Uvedené opatrenie považujeme za kľúčové pre implementáciu veľmi efektívneho ekonomického nástroja na podporu používania nízkouhlíkových alternatívnych palív a technológií. Pri implementácii tohto opatrenia je veľmi dôležité zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva. Ako odôvodnenie tejto pripomienky uvádzame nasledovnú analýzu dnešného daňového zaťaženia palív v doprave: daňové zaťaženie bioetanolu je 941,39 EUR/tCO2, daňové zaťaženie ETBE je 397,78 EUR/tCO2, daňové zaťaženie bionafty je 327,99 EUR/tCO2, daňové zaťaženie benzínu je 170,88 EUR/tCO2, daňové zaťaženie nafty je 108/75 EUR/tCO2, daňové zaťaženie zemného plynu v doprave je 46,35 EUR/tCO2 a daňové zaťaženie elektriny je 5,28 EUR/tCO2. Z uvedenej analýzy je jasné, že dnešný systém spotrebných daní je nastavený priamo proti určitej skupine nízkoemisných technológií (biopalivá), ktoré majú najväčší potenciál na zníženie emisií skleníkových plynov v doprave bez vynaloženia vysokých alebo neprimeraných nákladov. Dnes sú biopaliva značne znevýhodnené z tohto hľadiska a sú vyššie daňovo zaťažené po prepočte na 1 kg CO2 ako fosílne palivá. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 10. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.5 – Posledné dve vety v znení: „Napríklad elektromobilita bude znamenať rozvoj tej časti automobilového priemyslu, ktorý sa dokáže adaptovať na túto zmenu (výrobcovia batérií a iných inovatívnych odvetví). Modelovanie predpokladá (kapitola 4 zo Stratégie), že výroba automobilov na Slovensku sa transformuje na výrobu elektromobilov.“ navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme s uvedeným textom a žiadame ho vypustiť alebo preformulovať. Dokument typu NUS musí byť technologicky neutrálny. Nie je v žiadnom prípade prijateľné sa tváriť, že inovácie v súvislosti s NUS sa rovnajú elektromobilite a dokonca iba výrobe elektromobilov v SR. Pri hodnotení elektromobility je potrebné posudzovať celý životný cyklus tohto riešenia aj z hľadiska tvorby GHG. GHG v oblasti dopravy sú síce vážna záležitosť, ale aj v oblasti dopravy existujú aj iné inovatívne a nízkouhlíkové riešenia: napríklad biopalivá, biometán, vodík, etanolové články. A samozrejme okrem dopravy existujú iné odvetvia, kde vznikajú GHG a tam rovnako je možné uplatňovať veľa inovatívnych riešení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 2. K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 – V bode 17 (str. 47) navrhujeme vypustiť slová: „,dbať však na to aby to v budúcnosti neprispelo k závislosti SR od importu potravín“. Odôvodnenie: Dnes sa komodity, z ktorých sa v SR vyrábajú biopalivá, vo veľkej miere vyvážajú (u repky cca. 60% úrody ide na vývoz, u kukurice cca. 30% úrody ide na vývoz). Výroba biopalív nie je dôvodom potravinovej nesebestačnosti. Potravinová sebestačnosť je ako pojem definovaný na základe porovnania exportu a importu potravín a potravinárskych komodít v EURÁCH, nie v hmotnostných jednotkách. Ak porovnáme export a import v hmotnostných jednotkách, je SR vysoko sebestačná. Tak ako v priemernej EU krajine je aj na Slovensku nadvýroba poľnohospodárskych komodít, t.j. poľnohospodárstvo vyprodukuje viac ako sú schopní ľudia zjesť. Problém potravinovej nesebestačnosti (v EURÁCH) je problém dovozu produktov s vyššou pridanou hodnotou a zdecimovaným potravinárskym priemyslom v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 11. K doložke vybraných vplyvov, bod 5 – V piatom bode navrhujeme slovo: „WAM“ nahradiť slovom: „WEM“. Odôvodnenie: Slovo „WAM“ je nesprávne použité. Predkladateľ chcel podľa nášho názoru použiť slovo „WEM“ (with existing measures). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame materiál dopracovať v zmysle priorít novej Európskej komisie (ďalej len "EK"). Ide predovšetkým o Oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o Európskom ekologickom dohovore (EED) – COM(2019)640. Odôvodnenie: EED je neoddeliteľnou súčasťou stratégie novej EK na naplnenie Agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja formulovaných OSN, ako aj ostatných priorít súčasnej EK. Predstavuje najambicióznejší balík opatrení, ktoré by mali umožniť európskym občanom a podnikom mať úžitok z trvalej ekologickej transformácie. Obsahuje opatrenia a plán kľúčových politík týkajúce sa celej škály problematík – od ambiciózneho znižovania emisií, cez investovanie do špičkového výskumu a inovácií až po ochranu prírodného prostredia v Európe. EED podporený investíciami do ekologických technológií, udržateľných riešení a nových podnikov môže byť novou stratégiou EÚ v oblasti rastu. Kľúčový význam pre jeho úspech má zapojenie verejnosti a všetkých zainteresovaných strán a ich záväzok v záujme pokroku v tejto oblasti. Ide o novú stratégiu rastu, ktorej cieľom je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule a kde hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov. Jej cieľom je takisto ochraňovať, šetriť a zveľaďovať prírodný kapitál EÚ a chrániť zdravie a blaho občanov pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi. Zároveň musí byť táto transformácia spravodlivá a inkluzívna. Musí klásť dôraz na ľudí a venovať pozornosť regiónom, priemyselným odvetviam a pracovníkom, ktorí budú čeliť najväčším výzvam. Keďže zmena bude zásadná, aktívna účasť verejnosti a dôvera v transformačný proces sú kľúčovými faktormi úspechu a akceptácie príslušných politík. Je potrebný nový pakt, ktorý spojí občanov všetkých názorových spektier, orgány verejnej správy, samosprávy, občiansku spoločnosť a priemysel v úzkej spolupráci s inštitúciami a konzultačnými orgánmi EÚ. Dokument obsahuje návrh súboru politík hĺbkovej transformácie vrátane vízie EK, ako do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. V súvislosti s digitalizáciou v oblasti životného prostredia by sme chceli upozorniť na tieto iniciatívy: 1) EK predstaví do marca 2020 prvý európsky právny predpis v oblasti klímy. Tým sa legislatívne zakotví cieľ klimatickej neutrality do roku 2050. Právny predpis v oblasti klímy zároveň zabezpečí, aby všetky politiky EÚ prispievali k cieľu klimatickej neutrality a aby sa na ňom podieľali všetky odvetvia. 2) EK prijme v marci 2020 priemyselnú stratégiu EÚ na riešenie dvojakého problému ekologickej a digitálnej transformácie. Európa musí využiť potenciál digitálnej transformácie, ktorá je kľúčovým faktorom dosiahnutia cieľov ekologického dohovoru. 3) Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo spolu s priemyselnou stratégiou pomôže zmodernizovať hospodárstvo EÚ a využiť príležitosti, ktoré obehové hospodárstvo ponúka na domácej i svetovej úrovni. Kľúčovým cieľom nového politického rámca bude stimulovať rozvoj vedúcich trhov s klimaticky neutrálnymi a obehovými výrobkami – tak v EÚ, ako aj za jej hranicami. Dôležitým aspektom sú spoľahlivé, porovnateľné a overiteľné informácie, ktoré kupujúcim umožnia prijímať udržateľnejšie rozhodnutia a znižujú riziko environmentálne klamlivej reklamy. Dokument uvádza, že digitálne technológie sú kľúčovým faktorom umožňujúcim dosiahnuť ciele udržateľnosti, ktoré ekologický dohovor stanovuje v mnohých rôznych sektoroch. EK preskúma opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa digitálne technológie ako umelá inteligencia, 5G, cloud computing, edge computing (optimalizácia výpočtov na okraji siete) a internet vecí mohli zavádzať rýchlejšie a maximalizovať dosah politík na riešenie zmeny klímy a ochranu životného prostredia. Digitalizácia prináša nové príležitosti aj v oblasti diaľkového monitorovania znečistenia ovzdušia a vody, či monitorovania a optimalizácie využívania energie a prírodných zdrojov. Európa zároveň potrebuje digitálny sektor, ktorého ústredným prvkom bude udržateľnosť. Komisia zváži opatrenia na posilnenie energetickej efektívnosti a obehového hospodárstva aj v samotnom sektore – od širokopásmových sietí po dátové centrá a zariadenia IKT. Komisia posúdi potrebu väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o vplyv elektronických komunikačných služieb na životné prostredie, prísnejšie opatrenia pri zavádzaní nových sietí a prínosy podpory systémov spätného zberu s cieľom motivovať ľudí, aby vracali svoje nepotrebné zariadenia ako mobily, tablety a nabíjačky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Európska komisia zverejnila 14. januára 2020 informácie týkajúce sa financovania ekologickej transformácie: Investičný plán európskeho ekologického dohovoru a Mechanizmus spravodlivej transformácie. V nadväznosti na vyššie uvedené, odporúčame aktualizovať údaje týkajúce sa financovania nízkouhlíkovej stratégie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K doložke vybraných vplyvov, bod 5 – Obyčajná pripomienka V piatom bode navrhujeme slovo: „WAM“ nahradiť slovom: „WEM“. Odôvodnenie: Slovo „WAM“ je nesprávne použité. Predkladateľ chcel podľa nášho názoru použiť slovo „WEM“ (with existing measures). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1) Vlastný materiál - Doplniť časť 2.5.6. Lesné hospodárstvo je ochrancom klímy - zároveň je výrazne ovplyvnení zmenou klímy Globálne otepľovanie a nedostatok zrážok významne ohrozuje stromy v lesoch Slovenska Medzi ochranou klímy, prispôsobením sa zmene klímy a výrobou obnoviteľných surovín vrátane dreva existuje úzka súčinnosť. Klimatické zmeny ovplyvňujú lesníctvo - a zároveň dôležitú súčasť riešenia. Výroba obnoviteľných surovín nie je možná bez emisií. Cieľom je však znížiť emisie všade, kde je to možné. Extrémne poveternostné udalosti sa v dôsledku zmeny klímy zvýšia. Príkladom je sucho v rokoch 2017-2019. Štát by mal pomôcť lesnému hospodárstvu lepšie sa prispôsobiť zmenám klímy. Lesy a lesníctvo, ako aj používanie dreva v dlhodobých výrobkoch, viažu CO2 s vplyvom na podnebie. Mimoriadny význam lesov a trvalo udržateľného lesného hospodárstva pre ochranu podnebia vyplýva z úrovne potenciálu zníženia. Lesy ukladajú uhlík - a tento pozitívny vplyv na klímu je výraznejší v lesoch obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. POZITÍVNE: POUŽITIE VYŤAŽENÉHO DREVA V MATERIÁLOVEJ A ENERGETICKEJ OBLASTI. Tým sa ukladá ďalší uhlík a emisie sa môžu znížiť. PRETOŽE SPRACOVANIE A SPAĽOVANIE DREVA JE ŠETRNEJŠIE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU AKO INÉ VÝROBKY. AKTUÁLNE VÝSLEDKY MERANÍ UKAZUJÚ, ŽE LESNÝ PORAST V TANAP-E ZACHYTÍ VIAC OXIDU UHLIČITÉHO CO2, AKO VYDÁ DO ATMOSFÉRY, ČO JE ZNAKOM ZDRAVO FUNGUJÚCEHO LESA. GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE A NEDOSTATOK VLAHY VŚAK MÔŽU SPÔSOBIŤ FYZIOLOGICKÉ ZMENY STROMOV, V DÔSLEDKU KTORÝCH BY STROMY MOHLI ZAZNAMENAŤ POKLES PRÍRASTKOV A ZOSLABENIE. TO MÔŽE VIESŤ K ZNIŽOVANIU SCHOPNOSTI STROMOV ABSORBOVAŤ CO2. Vzhľadom na súčasné dramatické škody v lese by mala byť prioritnou úlohou zaoberať sa škodami na lesoch a bezodkladnou pomocou lesom. Do roku 2030 bude musieť byť lesy efektívnejšie prispôsobené zmene klímy. V opačnom prípade nie je možné zachovať veľký prínos lesov k ochrane klímy a ohroziť stanovené ciele v oblasti klímy. Je nevyhnutné podporiť odstraňovanie zamorených, nebezpečných a ohrozených stromov, zalesňovanie dostatočným podielom pôvodných druhov stromov vhodnými metódami aj z prirodzeného zmladenia s jeho ochranou pred škodami zverou a ďalšiu premenu na zmiešané lesy vhodné pre danú lokalitu a klímu. Zabezpečiť, aby poskytovaná pomoc k nemu dorazila rýchlo, vo väčšej miere podporila malých vlastníkov a účelne sa využili výhody aktívneho manažmentu, v rámci ktorého sa vysadzajú zmiešané lesy, To pomôže znižovať množstvo CO2, ktoré sa uvoľňuje z pôdy, zvyšovať schopnosť lesa absorbovať oxid uhličitý a zároveň predstavuje rýchlejšiu formu obnovy lesných plôch. PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 2) Vlastný materiál - Doplniť časť 2.5.6. Žiadame doplniť informácie a opatrenia na podporu výrobu a spaľovania palivového dreva, štiepky v lokálnej ekonomike na lokálnom trhu podľa pripomienky Ing. Roberta Šalvata, prezidenta VEUKO a zástupcu Cechu kachliarov „Ako prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO a v mene Cechu kachliarov dávame pripomienku k LP/2020/1 Návrhu Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Cech kachliarov je jedna z najväčších profesijných stavovských organizácií na Slovensku a vieme v rámci našej profesie ponúknuť významné riešenie pre nízkouhlíkovú stratégiu. Ako člen medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO máme k dispozícii jednu z najmodernejších notifikovaných skúšobní v Európe vo Viedni. Preto vieme naše návrhy podložiť presnými skúškami a dlhoročnými pozitívnymi skúsenosťami z iných krajín ako Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. Moderné kachľové pece a krby patria legitímne medzi najekologickejšie zdroje tepla hlavne z pohľadu emisií CO2 ako aj pri zohľadnení potreby primárnej energie. Ako príklad uvádzame porovnanie emisií CO2 za vykurovaciu sezónu nízkoenergetického rodinného domu: kúrenie drevom 262 kg/rok a kúrenie plynom 3.047 kg/rok a potreby primárnej energie: kúrenie drevom 1.309 kWh/rok a kúrenie plynom 14.960 kWh/rok. Celkový odhadovaný počet takto nainštalovaných zariadení je okolo 280.000 diel krbov a kachľových pecí, čo znamená viac ako 2 MW inštalovaného výkonu. Preto vieme podporou moderných kachľových pecí a krbov výrazným spôsobom prispieť k zníženiu emisií CO2 do ovzdušia. Máme zároveň presné merania, o koľko vieme znížiť emisie CO2 a jemných prachových častíc prostredníctvom vzdelávania verejnosti ako správne kúriť drevom. Pre tieto účely máme spracované náučné videá. Napríklad len zavedením správneho zakúrenia dreva zhora sa bez dodatočných investícií znížia emisie o 50%. Radi by sme Vás požiadali, aby sme boli prizvaní do pracovnej skupiny, kde by sme naše návrhy vedeli presne odprezentovať.“ PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 3) Vlastný materiál - 3.2.5. Environmentálny fond Druhý odstavec, druhá veta. „Príjmy štátneho fondu budú spätne využité na investície, ktoré prispievajú k zlepšeniu životného prostredia alebo znižujú emisie, napríklad na akčný plán pre vodovody a kanalizácie, zatepľovanie verejných budov a iné.“ Pred a iné doplniť.“........... podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením a vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území.... „ PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 6) DOLOŽKY VPLYVOV - Predkladaný materiál nie je v súlade s JEDNOTNOU METODIKOU NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV, nedostatočne sú vyhodnotené vplyvy dokumentu na vybrané oblasti, chýbajúce stanovisko komisie v rámci predbežného pripomienkového konania a záverečného posúdenia vybraných vplyvov. Žiadame pred schváleným dopracovať – je to kľúčové vzhľadom na prijaté postoje novej EK a jej Green Deal. PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti „2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRA) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050“ na str. 48 MDV SR navrhuje doplniť do textu body „Podporiť modernizáciu prístavov tak, aby sa budovali pobrežné zariadenia pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy na zásobovanie elektrickou energiou.“ a „Finančne podporiť (formou dotačnej politiky) dopravcov/ prevádzkovateľov plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy pri remotorizácii ich plavidiel s pohonom na alternatívne palivá.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V súvislosti s navrhovaným opatrením v bode 2.5.4.4 „Skrátenie intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne“ nie je nikde v doložke vybraných vplyvov, v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, v analýze sociálnych vplyvov a v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie vyčíslený negatívny dosah. Odôvodnenie: Navrhované opatrenie bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, negatívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom navrhovateľ sa s týmito vplyvmi nijako nevyrovnal. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti „2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti)“ na str. 38 MDV SR odporúča vypustiť vetu: „V súlade s cieľom 2050 je potrebné znížiť celkovú spotrebu energie v budovách o 60 % do roku 2050.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V dokumente Doložka vybraných vplyvov, v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu MDV SR navrhuje opraviť nesprávne označený riadok s vplyvmi na životné prostredie, ktorý by mal byť správne zaškrtnutý len v stĺpčeku s názvom „pozitívne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V dokumente Doložka vybraných vplyvov, v časti 5. Alternatívne riešenia MDV SR navrhuje v druhej vete opraviť nesprávne uvedenú skratku „WAM“, ktorá má označovať alternatívu 0, správne má byť uvedené slovo „WEM“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V obsahu dokumentu Vlastný materiál MDV SR požaduje upraviť číslovanie kapitol z dôvodu absencie kapitol 2.2; 2.3.1 a 2.5.1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V bode „2.5.4.4. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050“ na str. 47 vlastného materiálu MDV SR žiada z tabuľky vypustiť samostatný bod, ktorý znie „Skrátenie intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne.“ Odôvodnenie: Technická kontrola vozidla žiadnym spôsobom neprispieva k dosiahnutiu znižovania emisií. Pri technickej kontrole vozidla sa nekontrolujú emisie. Navyše lehoty technickej kontroly vychádzajú zo smernice 2014/45/EÚ a Slovenská republika tieto lehoty dodržiava. Nevidíme žiadny reálny dôvod, prečo by mali vozidlá staršie ako 8 rokov mať interval technickej kontroly namiesto dvoch rokov iba jeden rok. Predkladateľ nijakým spôsobom nepreukázal, že by technická kontrola vozidla pri starších vozidlách ako 8 rokov, prispela k tomu, že by sa znižovali emisie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti „2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti)“ na str. 36 MDV SR odporúča preformulovať text „Zvýšiť dosahovanú úsporu energie pri obnove budov z 30 % na 60 %, pretože obnova budov je najhospodárnejšie a najefektívnejšie opatrenie aj podľa Nízkouhlíkovej štúdie pre Slovensko pripravenej v spolupráci so SB.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na doteraz zrealizovaný veľký počet obnov bytových domov na Slovensku je nereálne dosiahnuť priemernú úsporu energie pri obnove budov 60 %. Obdobnú úsporu je možné dosiahnuť len pri obnove takej budovy, na ktorej doteraz ešte neboli realizované žiadne opatrenia obnovy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti „2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti)“ na str. 37 MDV SR odporúča upraviť text „Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, tak aby sa ich prostredníctvom dala financovať obnova verejných budov, a vytvorili sa potrenémožnosti pre financovanie obnov budov v Bratislavskom kraji (nespĺňa kritérium podpory z kohéznych fondov v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania“ nasledovne „Nastavenie finančných podporných mechanizmov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu tak, aby sa ich prostredníctvom mohla financovať hĺbková obnova verejných budov a vytvorili sa potrebné možnosti aj pre financovanie obnov budov v Bratislavskom kraji v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania. Odôvodnenie: Uskutočňovanie nákladovo efektívnych hĺbkových obnov budov je v prípade doteraz neobnovovaných verejných budov kľúčové z hľadiska maximalizácie úspor z vykonaných opatrení obnovy, ako aj predchádzania efektu uzamknutia úspor energie do budúcnosti. Odôvodnenie je podporené aj nasledovným bodom v predkladanom texte. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti „2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti)“ na str. 35 MDV SR odporúča doplniť text „Podporiť zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov takými opatreniami realizovanými v sektore vykurovania a chladenia, ktorých cieľom je dekarbonizácia dodávok tepla do budov zo systémov diaľkového vykurovania a chladenia.“ Odôvodnenie: Spotreba tepla v budovách sa podieľa na celkovej spotrebe energie v budove najväčšou mierou. Viac ako 74 % bytových domov je napojených na systémy diaľkového vykurovania a chladenia. S ohľadom na plnenie cieľov zníženia emisií v sektore budov je takéto opatrenia nevyhnutné realizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti „2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRA) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050“ na str. 46 MDV SR navrhuje upraviť texty nasledovne: do textu „Podpora rozvoja dráhovej verejnej osobnej dopravy (električky a trolejbusy) a podpora rozvoja autobusovej verejnej osobnej dopravy s pohonom využívajúcim alternatívne palivá“ na konci vety doplniť „a zavedenie a podpora rozvoja pravidelnej verejnej osobnej lodnej dopravy s pohonom využívajúcim alternatívne palivá“; v bode „Zosúladenie grafikonov celoštátnych a lokálnych vlakových a autobusových liniek“ nahradiť koniec vety na „liniek verejnej osobnej dopravy“; v bode „Rozširovať povedomie ako ekologickejšie šoférovať tzv. (ekodriving)“ nahradiť koniec vety za „viesť motorové vozidlá, tzv. ekodriving.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti „2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti)“ na str. 37 MDV SR odporúča upraviť text nasledovne „V záujme zvyšovania energetickej hospodárnosti budov dbať na aktívne uplatňovanie pasívnych prvkov a pasívnych technológií v budove, ako aj riešeniami využívajúcimi prírodu, akými sú dobre naplánovaná zeleň v uliciach, zelené strechy a steny poskytujúce tepelnú ochranu a tieň budovám.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti „2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti)“ na str. 37 MDV SR odporúča upraviť text „Zvýšiť tempo obnovy fondu budov na 3,5 % obnovených budov ročne“ nasledovne „Zvýšiť tempo obnovy verejných budov a rodinných domov.“ Odôvodnenie: Súčasné tempo obnovy bytových domov na Slovensku je dostatočné, v nasledujúcom období je potrebné venovať zvýšené úsilie podpore obnovy najmä verejných budov a rodinných domov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti „2.5.4.3 Možnosti dekarbonizácie v sektore dopravy podľa scenára WAM“ na str. 45 MDV SR žiada na koniec textu „Zmena rozdelenia dopravy, čo bude mať za následok zníženie výkonnosti cestnej nákladnej dopravy v prípade ciest nad 300 km, z ktorých 30 % by sa malo presunúť na železnicu“ doplniť „prípadne vodnú dopravu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti „2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050“ na str. 46 MDV SR odporúča v prvom bode upraviť znenie „Zvýšiť atraktivitu a komfort osobnej hromadnej dopravy na všetkých úrovniach“ na „Zvýšiť atraktivitu a komfort verejnej osobnej dopravy na všetkých úrovniach“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) k vlastnému materiálu, kapit. 2.5.7.3 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) v sektore odpady na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 Navrhujeme doplnenie nasledovného opatrenia: • Pre nerecyklovateľné odpady podporovať vznik zariadení na energetické zhodnocovanie týchto odpadov (kombinovaná výroba elektriny a tepla). Odôvodnenie: Podpora energetického zhodnocovania odpadov je plne v súlade so stratégiou Cirkulárnej ekonomiky a hierarchiou odpadového hospodárstva. Vylúčenie skládkovania odpadov a dosiahnutie cieľov zhodnocovania odpadov je možné len za predpokladu presmerovania nerecyklovateľného prúdu odpadov do zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov. Súčasná kapacita týchto zariadení na Slovensku nie je dostatočná a je reálna potreba vybudovania ďalších takýchto zariadení. Závery BAT pre spaľovanie odpadov, publikované koncom minulého roku, zaručujú, že aplikované technológie budú spĺňať najprísnejšie environmentálne normy a nebudú predstavovať žiadne riziko pre životné prostredie resp. zdravie ľudí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 3/ K bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore energetiky, strana 36 V prvom boxe žiadame text posledného opatrenia, ktoré znie: „Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov pri zachovaní daňovej neutrality tak, aby boli viac zdaňované produkty škodlivé životnému prostrediu a ktoré majú vyššie emisie skleníkových plynov.“ upraviť nasledovne: “Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov pri zachovaní daňovej neutrality tak, aby boli viac zdaňované produkty, ktoré majú vyššie emisie skleníkových plynov a súčasne však umožniť, aby sa v plnej miere aplikovali možnosti smernice , t. j. aplikácie zvýhodnenej sadzby dane na energetické produkty používané na priemyselné účely, najmä na elektrinu a zemný plyn. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že v súčasnosti je cena elektriny jedna z najvyšších v rámci EÚ cien elektriny, a to aj vplyvom súčasnej politiky založenej na skutočnosti, že do konečných cien elektriny okrem spotrebnej dane vstupuje aj platba za TPS a TSS, sú jednostranne zamerané riešenia spočívajúce napríklad len vo forme zvýšenia spotrebnej dane, bez komplexného riešenia zohľadňujúceho aj systém ďalších poplatkov, pre priemyselné podniky likvidačné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 1/ Všeobecne Návrh Nízkouhlíkovej stratégie SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len „stratégia“) má veľmi všeobecný charakter, pričom v ňom absentujú konkrétne technické opatrenia na základe ktorých by bolo možné dosiahnuť 90% zníženie emisií. Cieľ zníženia emisií 90% je ambiciózny cieľ, pričom máme za to, že jeho dosiahnutie bude ťažko realizovateľné bez toho, aby nebolo do praxe zavedené prevratné technologické riešenie (ako boli v minulosti napr. para, elektrina, jadro). Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame návrh stratégie doplniť o konkrétne technické opatrenia, ktoré majú byť v sektore priemyslu SR aplikované tak, aby bol dosiahnutý cieľ zníženia emisií a nedošlo k presunu energeticky náročného priemyslu do tretích krajín a dovozom CO2 v produktoch a negatívnym sociálno-ekonomickým dopadom na obyvateľstvo. Pripomienka je obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 2/ K bodu 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore energetiky, strana 36. V prvom boxe žiadame text predposledného opatrenia, ktoré znie: „V čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky z Modernizačného fondu na modernizáciu energetiky, hlavne na vytlačenie fosílnych palív z energetiky a priemyslu.“ upraviť nasledovne: „V čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky z Modernizačného fondu na modernizáciu energetiky a priemyslu, hlavne na vytlačenie fosílnych palív z energetiky a priemyslu, a zvýšenie energetického využívania odpadov a odpadového tepla v priemysle a energetike.“. Odôvodnenie: Uvedené navrhované opatrenie môže byť dôležitým faktorom najmä pri využívaní odpadového tepla z priemyslu, s čím úzko súvisí zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemysle, ako jedeného z kľúčových faktorov vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 4/ K bodu 2.5.3.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore priemyselných emisií, strana 42 Opatrenie uvedené v bode 5, ktoré znie: „Obmedzenie používania fosílnych palív v priemysle.“ Upraviť nasledovne: „Obmedzenie používania fosílnych palív v priemysle za podmienky, že je to technicky a ekonomicky efektívne a toto riešenie prinesie skutočnú úsporu emisií.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že sú technické riešenia v priemysle, ktoré síce na jednej strane „napomôžu“ úspore emisií skleníkových plynov, ale spôsobia zvýšenie emisií iných znečisťujúcich látok, navrhujeme takú úpravu textu opatrenia, ktorá by zohľadňovala i túto skutočnosť. Pripomienka je obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 9/ K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48 Opatrenie uvedené v 19 bode, ktoré znie: „Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov v doprave pri zachovaní daňovej neutrality tak, aby boli viac zdaňované produkty škodlivé životnému prostrediu a ktoré majú vyššie emisie skleníkových plynov.“ žiadame vypustiť. Odôvodenie: Zdaňovanie energetických produktov a elektriny je upravené smernicou Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, čiže je harmonizované na úrovni EÚ. V súčasnosti EK pripravuje revíziu uvedenej smernice, ktorá by mala reflektovať na ciele uvedené v Európskom ekologickom dohovore [COM(2019)640final]. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 6/ K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 47 Opatrenie uvedené v 12 bode, ktoré znie: „Zaviesť do daňovej politiky opatrenia zamerané na znižovanie emisií v doprave, vrátane úpravy energetického zdaňovania a zladenia zdaňovania rôznych palív (vrátane úpravy dane z nafty), tak ako to odporúča OECD a Progres report z plnenia odporúčaní OECD.“ žiadame vypustiť. Odôvodenie: Zdaňovanie energetických produktov a elektriny je upravené smernicou Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, čiže je harmonizované na úrovni EU. V súčasnosti EK pripravuje revíziu uvedenej smernice, ktorá by mala reflektovať na ciele uvedené v Európskom ekologickom dohovore [COM(2019)640final]. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 5/ K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 46 Opatrenie uvedené v prvom bode, štvrtej odrážke, ktoré znie: „Postupný zákaz obstarávania naftových autobusov z verejných zdrojov.“ žiadame upraviť nasledovne: „Postupné obmedzenie obstarávania autobusov z verejných zdrojov, ktorých emisie budú vyššie ako bude upravené príslušnou legislatívou.“. Odôvodenie: Opatrenia majú byť navrhované ako technologicky neutrálne. Ak bude naftový motor skonštruovaný tak, že emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok sú pod požadovanou minimálnou úrovňou a ako palivo bude používaná nafta vyrobená napr. z odpadových plynov, nie je dôvod, aby aj vo verejnej doprave nemohli byť používané autobusy s naftovým pohonom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 7/ K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48 Opatrenie uvedené v bode 17, ktoré znie: „Zvyšovať využívanie alternatívnych palív, vrátane biopalív, dbať však na to aby to v budúcnosti neprispelo k závislosti SR od importu potravín.“ žiadame upraviť nasledovne: „Zvyšovať využívanie alternatívnych palív, vrátane LPG a biopalív.“. Odôvodenie: Pri revízii smernice EP a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá sú snahy o vylúčenie LPG a biopalív z definície alternatívnych palív. V prípade, ak by do textu nebolo doplnené LPG, tak by sa mohlo stať, že toto palivo, ako aj biopalivá by po revízii smernice EP a Rady 2014/94/EÚ neboli vôbec zahrnuté do predmetného opatrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 8/ K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48 Opatrenie uvedené v bode 18, ktoré znie: „V rámci zvýšenej podpory rozvoja elektromobility a áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru pre alternatívne palivá.“ žiadame upraviť nasledovne: „V rámci zvýšenej podpory rozvoja áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru pre alternatívne palivá.“. Odôvodenie: V zmysle smernice EP a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá medzi alternatívne palivá patrí aj elektrina. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Navrhujeme v časti 2.5.7.3, Str. 62, za bod „Optimalizácia logistiky nakladania s odpadmi na úrovni miest a obcí.“ doplniť nový bod: „Podpora zavedenia separovaného zberu biologicky rozložiteľnej zložky komunálneho odpadu.“ Odôvodnenie: Ciele v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnou zložkou komunálneho odpadu (BRKO) sa dlhodobo neplnia. Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019-2025 definuje cieľ 2.2: „Znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade o 60% do roku 2025 oproti stavu v roku 2016.“ Aktuálna Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 uvádza, že na Slovensku stále rastie produkcia komunálneho odpadu a aktuálne dosahuje hodnotu 427 kg na obyvateľa. Správa uvádza aj nasledovné konštatovanie: „Podobne ako pri ostatných triedených zložkách KO bude potrebné efektivitu triedeného zberu komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov (BRKO) zneškodňovaných skládkovaním.“ Uvedené ciele v oblasti nakladania s BRKO nebude podľa nášho názoru možné splniť bez podpory zavádzania schém pre separovaný zber. Zavedenie separovaného zberu zároveň podporuje obehovú ekonomiku, nakoľko sa týmto spôsobom využíva energetický ale aj materiálový (nutričný) potenciál obsiahnutý v BRKO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Žiadame v poslednom odseku časti s názvom "LULUCF – expertný prístup" prvej vete (str. 83) slová „publikovaných ŠÚ SR49“ nahradiť slovami "uvedených v rámci Programu odpadového hospodárstva 2010-2016, ktorých zdrojom je štatistické zisťovanie ŠÚ SR o komunálnom odpade49“. Odôvodnenie: Materiál sa v poznámke pod čiarou k odkazu 49 odvoláva na Program odpadového hospodárstva 2016 – 2020, nie na verejnú databázu ŠÚ SR. Program pripravilo MŽP SR, vrátane zostavenia tabuliek za komunálny odpad, pričom použilo ako zdroj údaje zo zisťovania ŠÚ SR. Údajové zostavy o komunálnom odpade vypracované MŽP SR a uvedené v programe odpadového hospodárstva 2016 - 2020 sa úplne nezhodujú s údajmi, ktoré ŠÚ SR publikuje vo verejnej databáze. Túto pripomienku považuje Štatistický úrad Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu Žiadame predkladateľa v bode 1.1. Úvod doplniť odkaz na Oznámenie Európskej komisie k Európskej zelenej dohode. Odôvodnenie: Oznámenie Európskej komisie k Európskej zelenej dohode predstavuje podrobnú cestovnú mapu kľúčových politík a opatrení na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050, ktoré bude musieť Slovenská republika implementovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) k vlastnému materiálu, kapit. 2.5.2.8 Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti): Navrhujeme doplniť nasledovné opatrenie: • Podporovať výskum a aplikáciu inovatívnych technológií na zachytávanie a využívanie CO2 (CCU - Carbon Capture and Utilisation). Odôvodnenie: CCU zahŕňajú perspektívne technológie, ktoré môžu významným spôsobom prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Cieľom týchto technológií je zachytávanie oxidu uhličitého či už z koncentrovaných zdrojov akými sú spaliny zo spaľovacích procesov v energetike, cementární, chemického priemyslu alebo priamo z ovzdušia a jeho následné využite ako vstupná surovina pri výrobe palív, chemických látok a pod. V niektorých prípadoch je možné dosiahnuť až cieľ „Carbon Negative“. Je potrebné investovať do výskumu a vývoja takýchto technológií, aby mohli byť v čo najširšej miere aplikované v priemyselných prevádzkach. Podpora CCU je v súlade s politikou CO2 managementu v EU. V prípade CCU technológií je možné hovoriť aj o napĺňaní stratégie Cirkulárnej ekonomiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V predkladacej správe sa v úvode uvádza, že „Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej stratégia) si dáva za cieľ vybrať a analyzovať opatrenia nákladovo efektívnym spôsobom“ Analýza sa opiera o ekonomický a energetický model, ktorý prognózuje a vyčísľuje dopady opatrení. Samotná analýza však obsahuje aj opatrenia, ktoré ešte vyčíslené nie sú, a preto nespĺňajú predpoklad uvedený v predkladacej správe. Zásadná pripomienka č.1 Žiadame o vylúčenie opatrení z analýzy, ktoré neboli predmetom posúdenia nákladov a modelovania ekonomických dopadov z nasledujúcich dôvodov: 1) Vláda by nemala schvaľovať opatrenia, ktorých dopad nie je vyčíslený, a nie sú známe dopady na zamestnanosť a príjmy verejnej správy. Schválenie analýzy s týmito opatreniami môže vyvolať vnímanie „záväznosti“ týchto opatrení. Schvaľovanie opatrení bez rozpočtových a ekonomických dopadov je z pohľadu udržateľnosti financovania verejného sektora nezodpovedné. V samotnej analýze sa pritom v súvislosti ušetrenými emisiami týchto dodatočných opatrení uvádza, že „najťažšie a najdrahšie bude eliminovať tento zvyšok “. Môžeme s preto domnievať, že tieto opatrenia budú mať významný dopad tak na verejné financie, ako na blahobyt domácností. Z tohto dôvodu by vláda nemala svojim schválením poskytovať „bianko šek“ týmto opatreniam. 2) Analýza predpokladá vyčíslenie nákladov a efektov navrhovaných opatrení až o 5 rokov. Zbavuje sa tým povinnosti predložiť v čo najkratšom čase hodnotenie dopadov dodatočných opatrení potrebných na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, ktoré vyplývajú zo záväzku, ktorým Slovensko k tomuto cieľu prihlásilo už v júni 2019. Verejnosť by mala čo najskôr poznať ekonomické a finančné dopady týchto rozhodnutí, na odkladanie dostatočne podrobnej analýzy ich dopadov nie je potrebné čakať 5 rokov. 3) Opatrenia uvedené v boxoch označených NEUTRAL sú často nekonkrétne a nič nehovoriace. Ako môže Slovensko dosiahnuť „Dekarbonizáciu leteckej dopravy“, keď nemá na produkciu lietadiel (a z titulu svojej veľkosti ani na druh paliva) žiadny vplyv? Ako konkrétne klíme pomôže opatrenie „Údržba a obnova trávnych porastov“? Viacero z uvedených opatrení budí dojem, akoby snahou predkladateľa správy bolo uviesť všetky možné nápady, podľa pravidla „viac je lepšie ako menej“. Verejná politika by sa ale týmto pravidlom riadiť nemala. 4) Zároveň viaceré opatrenia v týchto boxoch môžu mať zásadné alebo sporné dopady s významným dopadom na obyvateľa, ktoré by nemali byť schvaľované bez vyčíslenia ekonomických dopadov. Napr: „Zavedenie nízko emisných zón nielen na autá, ale na tepelno-energetické zariadenia (krby, kotle, kotolne a pod.).“ „Cielene posilniť potravinovú sebestačnosť aj s prepojením na preferenciu lokálnych potravín, ktoré majú často menšiu emisnú stopu (hlavne v dôsledku transportu).“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu, k časti 2. Obsah stratégie, 2.2.3. Politiky a opatrenia adaptácie Na strane 19 a 20 predkladateľ uvádza: „K dosiahnutiu hlavného cieľa adaptácie by malo prispieť napĺňanie čiastkových cieľov, ktorými sú: zabezpečenie aktívnej tvorby národnej adaptačnej politiky, implementácia adaptačných opatrení a monitoring ich účinnosti, posilnenie premietnutia cieľov a odporúčaní adaptačnej stratégie v rámci viacúrovňovej správy vecí verejných a podpory podnikania, zvyšovanie verejného povedomia o problematike zmene klímy, podpora synergie medzi adaptačnými a mitigačnými opatreniami a využívanie ekosystémového prístupu pri realizácii adaptačných opatrení a podpora premietnutia cieľov a odporúčaní Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Parížskej dohody.“. Predkladateľa žiadame upraviť text nasledovne: „K dosiahnutiu hlavného cieľa adaptácie by malo prispieť napĺňanie čiastkových cieľov, ktorými sú: zabezpečenie aktívnej tvorby národnej adaptačnej politiky, implementácia adaptačných opatrení a monitoring ich účinnosti, posilnenie premietnutia cieľov a odporúčaní adaptačnej stratégie v rámci viacúrovňovej správy vecí verejných a podpory podnikania, zvyšovanie verejného povedomia o problematike zmeny klímy, podpora synergie medzi adaptačnými a mitigačnými opatreniami, využívanie ekosystémového prístupu pri realizácii adaptačných opatrení a implementácia národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, prostredníctvom pripravovanej Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorá predpokladá zavedenie nadrezortného riadenia na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a prepojenia plánovania ústrednej a regionálnej úrovne, ako aj Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Parížskej dohody.“. Odôvodnenie: v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 273 z 13. júna 2018 národné priority implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj boli stanovené národné priority, z ktorých vychádza návrh strategického dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu, časť 2. Obsah stratégie, 2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti) Na strane 36 navrhujeme úpravu v tabuľke v odrážke 3, ktorá znie: „• Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa ich prostredníctvom dala financovať obnova verejných budov, a vytvorili sa potrebné možnosti pre financovanie obnov budov v Bratislavskom kraji (nespĺňa kritérium podpory z kohéznych fondov) v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania.“. Žiadame upraviť text nasledovne: „Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, tak aby sa ich prostredníctvom dala financovať obnova verejných budov, v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania. Vytvoriť viaczdrojové financovanie rozvoja regiónov tzv. regionálne fondy rozvoja, ktoré by umožňovali financovanie dekarbonizačných opatrení v relevantných regiónoch (formy financovania od grantových až po revolvingové, a to nielen zdrojov EÚ a príslušného spolufinancovania, ale všetkých zdrojov tak verejných, ako aj neverejných).“. Odôvodnenie: rozšírenie zdrojového zabezpečenia a rozšírenie rozsahu opatrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu, časť 2. Obsah stratégie 2.2.2. Národný cieľ do roku 2030 a orientačné medzníky do roku 2040 a 2050 Na strane 18 v rámci EÚ ETS musia odvetvia, na ktoré sa vzťahuje EÚ ETS, ktoré tvoria približne 45% emisií EÚ, znížiť svoje emisie o 43% v porovnaní s rokom 2005. Podľa Envirostratégie 2030 si tento cieľ stanovilo aj SR ako svoj národný cieľ pre ETS. Vysoká emisná intenzita slovenskej ekonomiky naznačuje, že náklady na ekonomickú úpravu pre energeticky náročné sektory budú pravdepodobne vysoké, ale táto intenzita tiež môže naznačovať, že krajina má veľký potenciál nákladovo efektívneho znižovania emisií (ak budú existovať adekvátne a dobre informované politiky a investície). Predkladateľovi odporúčame vysvetliť napríklad obsah pojmov, ktoré uvádza pod čiarou, konkrétne: „...dobre informované politiky...“. Odôvodnenie: objasnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu, časť Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti Predkladateľ na strane 37 v tabuľke, posledná odrážka uvádza: • Podporovať rozvoj tepelných čerpadiel na výrobu tepla a chladu. Navrhujeme upraviť nasledovne: • Vytvorením nástrojov financovania podporovať rozvoj tepelných čerpadiel na výrobu tepla a chladu, aby sa zvýšila dostupnosť tepelných čerpadiel aj pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Odôvodnenie: investície na rozvoj tepelných čerpadiel na výrobu tepla a chladu sú finančne náročné a z toho dôvodu bude potrebné vytvoriť nástroje na financovanie týchto opatrení. Na základe uvedených skutočností bude potrebné zo strany štátnych orgánov pripraviť napríklad nenávratné formy financovania, prípadne schémy štátnej pomoci, aby tieto formy pomoci boli dostupné pre čo najširší okruh žiadateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu, k časti 2. Obsah stratégie Materiál hovorí len o priemysle, doprave, energetike a poľnohospodárstve. Vzhľadom na vyššie uvedené, požadujeme doplniť do materiálu odkaz na oblasť stavebníctva a hlavne stavebných materiálov a oblasť rozvoja osídlenia, predovšetkým problematiku urbanizácie a extenzívneho rozvoja sídiel. Odôvodnenie: oblasť stavebníctva, predovšetkým stavebných materiálov, ako aj oblasť rozvoja osídlenia, sú tiež kľúčové oblasti dôležité pre zníženie uhlíkovej stopy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu, časť 2.5.4 Sektor dopravy 2.5.4.1. Aktuálne trendy znižovania emisií v sektore dopravy Predkladateľ na strane 43, štvrtá veta uvádza: celkové agregované emisie skleníkových plynov v roku 2017 v sektore dopravy sa zvýšili oproti východiskovému roku 1990 o 12%, (1%), pričom emisie v cestnej doprave sa oproti východiskovému roku (1990) zvýšili o 58%. Navrhujeme vypustiť alebo vysvetliť údaj „(1%)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu, k časti 4. Analýzy vplyvov sociálno hospodárskych aspektov navrhovaných politík a opatrení, 4.1Podrobná analýza vplyvov opatrení podľa použitého scenára WAM Predkladateľ na strane 70 uvádza: „Zmeny v štruktúre priemyslu hospodárstva vedú k prerozdeleniu pracovných síl v rôznych odvetviach priemyslu. Niektoré sektory rastú, ako sú hlavne priemysel orientovaný na vývoz a odvetvia dodávajúce tovar pre investície a naberajú ďalšie pracovné sily. Tu sa bude vytvárať aj potenciál na vznik tzv. zelených pracovných miest (pracovné miesta v súvislosti s novými činnosťami okolo elektromobility, zvyšovania EE a väčšieho využívania OZE). Naopak niektoré sektory upadajú, ako sú hlavne odvetvia vyrábajúce spotrebný tovar a prepúšťajú sa pracovné sily. Avšak nie všetci pracovníci, ktorí sa stanú nadbytočnými si dokážu nájsť prácu, čo vedie k rastu nezamestnanosti (Obrázok 25). Tlak na znižovanie miezd sa zväčšuje tým viac, čím sa približujeme roku 2050 (Obrázok 26).“. Uvedený text žiadame upraviť nasledovne: „Zmeny v štruktúre priemyslu hospodárstva vedú k prerozdeleniu pracovných síl v rôznych odvetviach. Niektoré sektory rastú, ako sú hlavne služby a priemysel orientovaný na vývoz a odvetvia dodávajúce tovar pre investície, naberajúc ďalšie pracovné sily. Tu sa bude vytvárať aj potenciál na vznik tzv. zelených pracovných miest (pracovné miesta v súvislosti s novými činnosťami okolo elektromobility, zvyšovania EE a väčšieho využívania OZE). Naopak niektoré sektory upadajú, ako sú hlavne odvetvia vyrábajúce spotrebný tovar a prepúšťajú sa pracovné sily. Avšak nie všetci pracovníci, ktorí sa stanú nadbytočnými si dokážu nájsť prácu, čo vedie k rastu nezamestnanosti (Obrázok 25). Tlak na znižovanie miezd sa zväčšuje tým viac, čím sa približujeme roku 2050 (Obrázok 26). Riešenie tejto situácie bude vyžadovať zo strany štátu prípravu sociálnych projektov na zabezpečenie adaptácie uvoľnenej pracovnej sily na nové požiadavky pracovného trhu a projekty na zabezpečenie eliminácie sociálnych dopadov na tú pracovnú silu, ktorá nenájde uplatnenie na trhu práce v primeranom čase.“. Odôvodnenie: vzhľadom na skutočnosť, že ide o dlhodobý proces, nie je možné ponechať text len ako konštatovanie, že zmenou hospodárskych podmienok v boji proti zmene klímy dôjde k nárastu prebytočnej pracovnej sily na trhu práce. Preto súčasťou procesu adaptácie hospodárstva Slovenskej republiky na zmenu klímy, musí byť aj sociálny a edukačný program tejto zmeny. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Žiadame o prepracovanie Doložky vybraných vplyvov a doplnenie vplyvov na rozpočet verejnej správy. Odôvodnenie: Model CGE explicitne uvádza pokles zamestnanosti, pokles miezd a spotreby domácností. Predkladateľ má k dispozícii základné informácie potrebné pre vyčíslenie výpadku verejných financií v období 2020-2050. Predpokladaný pokles zamestnanosti by mal dosiahnuť 1,3% resp. 1% oproti referenčnému scenáru, pričom pokles miezd (a tým aj spotreby domácností) by mal dosiahnuť 9 %. Je evidentné, že takto zásadné zmeny budú mať radikálny dopad na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Predkladateľ by mal preto vyčísliť kompenzačné opatrenia tohto výpadku. V texte spomínané zvýšenie ekologických daní je pritom obyčajne prezentované ako fiškálne neutrálne. Predkladateľ by mal jednoznačne identifikovať dodatočné príjmy, ktorými majú byť výpadky daňových a odvodových príjmov financované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V texte predkladateľ tvrdí: „Veď napríklad podľa odhadov len v roku 2013 dosiahli na Slovensku ekonomické straty z extrémov zmeny klímy hodnotu viac ako 1,3 miliardy eur. “ Toto tvrdenie je zavádzajúce a v rozpore so zdrojovým materiálom, v ktorom sa explicitne uvádza (Tab 5.1) „This table shows recorded economic losses (2013 EUR value) from climate-related hazards cumulated for the period 1980–2013 in each EEA member country“. V preklade uvedená hodnota predstavuje kumulatív za obdobie 1980-2013. Žiadame predkladateľa, aby v texte zmenil hodnotenie na: Extrémy vyplývajúce zo zmeny klímy mali dosiaľ na Slovensku marginálny efekt na ekonomické straty, ktoré v konštantných eurách roku 2013 predstavujú cca 40 mil. eur ročne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu, nadpis 2.1. a 2.1.1. nadpis 2.1. a 2.1.1. Celkové zníženie emisií a zintenzívnenie odstraňovania do roku 2050, Plánované zníženie emisií a zintenzívnenie odstraňovania do roku 2050. Navrhujeme úpravu nadpisov 2.1. a 2.1.1. nasledovne: Celkové zníženie a zintenzívnenie odstraňovania emisií do roku 2050, Plánované zníženie a zintenzívnenie odstraňovania emisií do roku 2050. Odôvodnenie: úprava textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu V celom materiáli žiadame nahradiť pojem "dekarbonizovať" presnejším pojmom "znižovať uhlíkovú stopu". Používanie termínu dekarbonizovať môže byť zavádzajúce. V mnohých oblastiach a to nielen v materiáloch v budúcnosti pre výrobu lietadiel a samotných elektrických batérii sa bude uhlík používať v čoraz väčšom množstve. Nejde teda o dekarbonizáciu, ale znižovanie uhlíkovej stopy. Napríklad batérie novej generácie namiesto lítiovo-iónových, či lítiovo -polymérových). Dokonca je to práve uhlík, ktorá znamená budúcnosť rozvoja batérií novej generácie: https://www.teslamagazin.sk/li-co2-bateria-objav/ https://techpedia.ta3.com/veda-a-vyvoj/novinky/veda-a-vyskum/7061/prva-plne-nabijatelna-bateria-na-baze-co2-je-uhlikovo-neutralna Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu Na strane 47 odporúčame predkladateľovi upraviť text: "Podpora regulácií individuálnej automobilovej dopravy a to najmä formou parkovacej politiky (spoplatnenie parkovania, zákaz parkovania na chodníkoch)" nasledovne: "Podpora regulácií individuálnej automobilovej dopravy a to najmä formou parkovacej politiky (spoplatnenie parkovania, zákaz parkovania na chodníkoch) prostredníctvom štandardizácie parkovacej politiky v rámci celého územia SR a s rešpektovaním technických noriem upravujúcich výstavbu parkovacích stojísk STN 73 6110 /Z1/O1.". Odôvodnenie: nestačí len samotná parkovacia politika, ale je potrebná aj inštitucionalizácia a štandardizácia jej nástrojov (napríklad regulácia v rámci územného plánu a štandardov vo výstavbe). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu V časti 3.2 Plánované možnosti financovania mitigačných opatrení po roku 2020 žiadame predkladateľa vložiť nový bod s názvom : Rozpočet štátu a samospráv (umiestnenie je na predkladateľovi). Financovanie mitigačných opatrení je potrebné zabezpečovať aj z vlastných zdrojov verejnej správy na ústredne, regionálnej a miestnej úrovni bez ohľadu na dostupnosť iných zdrojov. Odôvodnenie: závislosť hlavne na zdrojoch Európskej únie je v Slovenskej republike nadmerná. Je nevyhnutné zmeniť prístup a investovať aj vlastné prostriedky do nevyhnutných a prioritných oblastí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu, časť 2. Obsah stratégie, 2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia Predkladateľ na strane 34 ako prvú odrážku uvádza: - Prijať zákon o zmene klímy a zvážiť vytvorenie Ministerstva pre zmenu klímy, ktoré by zahŕňalo aj energetiku. Navrhujeme nasledovnú úpravu: - Prijať zákon o zmene klímy a zvážiť vytvorenie orgánu nadrezortného riadenia, ktorého funkciou by bolo aj koordinovanie problematiky adaptácie na zmenu klímy. Odôvodnenie: doplnením sa posilní otázka zmeny klímy pri tvorbe všetkých politík štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu časť 3.2.4 EÚ rozpočet (Európske štrukturálne a investičné fondy) Predkladateľ na strane 63, prvá veta uvádza: V rámci rozpočtu únie na roky 2021-2027 je možné využívať prostriedky z jednotlivých štrukturálnych fondov EÚ (Európsky fond pre obnovu a rozvoj, Kohézny fond, Európsky sociálny fond, Horizon, LIFE). Navrhujeme upraviť v nasledovnom znení: V rámci rozpočtu únie na roky 2021-2027 bude možné využívať prostriedky z jednotlivých štrukturálnych a investičných fondov EÚ (Európsky fond pre obnovu a rozvoj, Kohézny fond, Európsky sociálny fond, Horizont, LIFE). Odôvodnenie: spresnenie terminológie fondov EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu, časť 1 Prehľad a proces spracovania stratégie Na strane 7 posledný odsek, posledná veta znie: „Návrh opatrení (politík) bol zostavený v spolupráci relevantných rezortov, odborných inštitúcií, ako aj so zástupcami odborných a profesijných združení, vrátane zástupcov tretieho sektora.“. Odporúčame predkladateľovi nahradiť slová „profesných združení“ slovami „profesijných združení“. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Odporúčame číslovať aj obe prílohy vlastného materiálu v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. d) a ods. 3 smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu Do „Zoznamu skratiek“ navrhujeme doplniť skratku „BAT“ – best available techniques – najlepšie dostupné techniky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ako prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO a v mene Cechu kachliarov dávame pripomienku k LP/2020/1 Návrhu Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Cech kachliarov je jedna z najväčších profesijných stavovských organizácií na Slovensku a vieme v rámci našej profesie ponúknuť významné riešenie pre nízkouhlíkovú stratégiu. Ako člen medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO máme k dispozícii jednu z najmodernejších notifikovaných skúšobní v Európe vo Viedni. Preto vieme naše návrhy podložiť presnými skúškami a dlhoročnými pozitívnymi skúsenosťami z iných krajín ako Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. Moderné kachľové pece a krby patria legitímne medzi najekologickejšie zdroje tepla hlavne z pohľadu emisií CO2 ako aj pri zohľadnení potreby primárnej energie. Ako príklad uvádzame porovnanie emisií CO2 za vykurovaciu sezónu nízkoenergetického rodinného domu: kúrenie drevom 262 kg/rok a kúrenie plynom 3.047 kg/rok a potreby primárnej energie: kúrenie drevom 1.309 kWh/rok a kúrenie plynom 14.960 kWh/rok. Celkový odhadovaný počet takto nainštalovaných zariadení je okolo 280.000 diel krbov a kachľových pecí, čo znamená viac ako 2 MW inštalovaného výkonu. Preto vieme podporou moderných kachľových pecí a krbov výrazným spôsobom prispieť k zníženiu emisií CO2 do ovzdušia. Máme zároveň presné merania, o koľko vieme znížiť emisie CO2 a jemných prachových častíc prostredníctvom vzdelávania verejnosti ako správne kúriť drevom. Pre tieto účely máme spracované náučné videá. Napríklad len zavedením správneho zakúrenia dreva zhora sa bez dodatočných investícií znížia emisie o 50%. Radi by sme Vás požiadali, aby sme boli prizvaní do pracovnej skupiny, kde by sme naše návrhy vedeli presne odprezentovať. S pozdravom Ing. Robert Šalvata, prezident VEUKO a zástupca Cechu kachliarov Zásadná pripomienka Odoslaná Detail