LP/2019/847 Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V Analýze vplyvov na rozpočet verejnejr správy sa uvádza, že prostriedky nie sú v súčasnosti zabezpečené v rozpočte kapitoly MPRV SR. Medzirezortné pripomienkové konanie prebieha v čase schvaľovania návrhu rozpočtu VS na roky 2020-2022 v NR SR. NBS navrhuje, aby predkladateľ návrhu zdôvodnil, prečo vplyvy na rozpočet verejnej správy neboli zohľadnené v aktuálnom návrhu rozpočtu. Podľa §33 ods.2 zákona zákona č. 534/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, je predkladateľ povinný rozpočtové dôsledky predkladaných materiálov vopred prerokovať s ministerstvo financií. NBS navrhuje, aby predkladateľ doplnil informáciu, či bol materiál predmetom rokovania s uvedeným ministerstvom a s akým výsledkom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadame, aby boli v procese výberu katastrálnych území na vykonanie pozemkových úprav identifikované a prioritizované katastrálne územia, ktoré umožnia získať do vlastníctva Slovenskej republiky pôdu pod existujúcimi a plánovanými líniovými stavbami (dopravnou infraštruktúrou) a pôdu na území národných parkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k prílohe č. 1, p. č. 14 (str. 4) návrhu materiálu Znenie riadku s p. č. 14, s názvom k. ú. Čečínska Potôň navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Žiadame vypustiť predmetné katastrálne územie (ďalej len „k. ú.“) z návrhu materiálu a navrhujeme ho riešiť až v materiály, ktorý bude po ňom nasledovať (t. j. neriešiť ho v tomto roku, ale v rokoch nasledujúcich po roku 2020). V zmysle navrhovaného materiálu je predmetné územie zaradené popri iných k. ú. nesystematicky. Obec Horná Potôň je tvorená dovedna 3 k. ú.: Čečínska Potôň, Benkova Potôň a Horná Potôň, a teda, dané územie by sa malo riešiť ako celok. Danému tvrdeniu nasvedčuje aj historicky zaužívaná prax z minulých (už zapísaných) projektov pozemkových úprav napr. v rámci obce Dolný Štál sa naraz riešili k. ú. Horný Štál, k. ú. Dolný Štál a k. ú. Tône, v rámci obce Topoľníky sa naraz riešili k. ú. Horné Topoľníky a k. ú. Dolné Topoľníky a taktiež podľa aktuálneho návrhu v rámci obce Orechová Potôň je systematicky riešené aj k. ú. Dolná Potôň a k. ú. Orechová Potôň, atď. Zároveň si dovoľujem uviesť, že je nevyhnutné dané katastrálne územie vypustiť a riešiť ho s ostatnými katastrálnymi územiami aj z dôvodu možných komplikácií týkajúcich sa náhradného užívania pozemkov. V opačnom prípade by sa nelogickým spôsobom narušila celá koncepcia pozemkových úprav v súvislosti s náhradným užívaním pozemkov Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K prílohe č. 1, p. č. 14 (str. 4) návrhu materiálu – zásadná pripomienka Znenie riadku s p. č. 14, s názvom k. ú. Čečínska Potôň navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Žiadame vypustiť predmetné katastrálne územie (ďalej len „k. ú.“) z návrhu materiálu a navrhujeme ho riešiť až v materiály, ktorý bude po ňom nasledovať (t. j. neriešiť ho v tomto roku, ale v rokoch nasledujúcich po roku 2020). V zmysle navrhovaného materiálu je predmetné územie zaradené popri iných k. ú. nesystematicky. Obec Horná Potôň je tvorená dovedna 3 k. ú.: Čečínska Potôň, Benkova Potôň a Horná Potôň, a teda, dané územie by sa malo riešiť ako celok. Danému tvrdeniu nasvedčuje aj historicky zaužívaná prax z minulých (už zapísaných) projektov pozemkových úprav napr. v rámci obce Dolný Štál sa naraz riešili k. ú. Horný Štál, k. ú. Dolný Štál a k. ú. Tône, v rámci obce Topoľníky sa naraz riešili k. ú. Horné Topoľníky a k. ú. Dolné Topoľníky a taktiež podľa aktuálneho návrhu v rámci obce Orechová Potôň je systematicky riešené aj k. ú. Dolná Potôň a k. ú. Orechová Potôň, atď. Zároveň si dovoľujem uviesť, že je nevyhnutné dané katastrálne územie vypustiť a riešiť ho s ostatnými katastrálnymi územiami aj z dôvodu možných komplikácií týkajúcich sa náhradného užívania pozemkov. V opačnom prípade by sa nelogickým spôsobom narušila celá koncepcia pozemkových úprav v súvislosti s náhradným užívaním pozemkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V materiáli "Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu". V bode 2.1 "Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu" v tabuľke č.1 je v stĺpci v roku 2023 v riadku "Výdavky verejnej správy celkom" uvedený vplyv na rozpočet v sume 10816313,00€ a v riadku "Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora za MPRV SR" je uvedená suma 7931435,00€. Z uvedeného vyplýva nezrovnalosť krytia výdavkov verejnej správy v roku 2023 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: V doložke vybraných vplyvov predkladateľ identifikoval vplyv materiálu na rozpočet verejnej správy, v nadväznosti na čo mal byť materiál predmetom PPK. Tento proces však realizovaný nebol, čím nebol dodržaný záväzný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje, a to v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami na doložku vybraných vplyvov upravenými v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vzhľadom na to, že v návrhu rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa na roky 2020 až 2022 sú na vykonanie pozemkových úprav zabezpečené finančné prostriedky v požadovanej výške na príslušný rozpočtový rok, žiadame doložku vybraných vplyvov, ako aj analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy prepracovať a uviesť, že vplyv materiálu na rozpočet verejnej správy je rozpočtovo zabezpečený a všetky kvantifikované výdavky budú financované v rámci rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky vypustiť úlohu B.2. pre ministra financií SR zabezpečiť rozpočtové finančné prostriedky na vykonanie pozemkových úprav v predmetných katastrálnych územiach. Súčasne žiadame vypustiť ministra financií SR z časti „Vykonajú:“ návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zároveň žiadame analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy doplniť o spôsob výpočtu predpokladaných výdavkov na jednotlivé rozpočtové roky, nakoľko tento nie je zrejmý ani z vlastného materiálu a ani zo samotnej analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail