LP/2019/805 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím procesu optimalizácie priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATu – Inštitútu informatiky a štatistiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. „Vypracovanie Návrhu riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATu - Inštitútu informatiky a štatistiky“, v prvom odseku je uvedená odvolávka na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom text tohto odseku neposkytuje zrozumiteľný a zrejmý dôvod jej uvádzania; odporúčam text v tomto zmysle primerane upraviť, resp. odvolávku na predmetný zákon vynechať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Upozorňujem, že výdavky súvisiace s riešením optimalizácie budú musieť byť zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Štatistického úradu SR na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. „Vypracovanie Návrhu riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATu - Inštitútu informatiky a štatistiky“, v bode 1.3. odporúčam vynechať slová „s ohľadom“ a uviesť úplný názov zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. „Vypracovanie Návrhu riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATu - Inštitútu informatiky a štatistiky“, v bode 1.1. odporúčam upraviť text, a to z dôvodu zrozumiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail