LP/2019/767 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V časti II bode 5 materiálu na strane 5 v odseku „Opatrenia pre transpozíciu smernice“ upozorňujeme na skutočnosť, že formálna notifikácia zákona č. 287/2018 Z. z. vo vzťahu k delegovanej smernici komisie (EÚ) 2019/369 z 13. decembra 2018, nie je technicky možná, vzhľadom k tomu, že ide o novelu zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1.11.2018 teda ešte pred účinnosťou smernice. Smernicu 2019/369 preto nebolo možné uviesť ani v doložke zlučiteľnosti, ani v tabuľke zhody a teda nie je obsiahnutá ani v zozname preberaných právnych aktov v prílohe zákona č. 287/2019 Z. z.. Predmetnou novelou - zákonom č. 287/2018 Z. z. na základe vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) 2018/1463 z 28. septembra 2018 o podrobení nových psychoaktívnych látok N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid (cyklopropylfentanyl)a 2-metoxy-N- fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid(metoxyacetylfentanyl) kontrolným opatreniam (Ú. v. EÚ L 245, 1.10.2018, s. 9). - bola uskutočnená úplná transpozícia (vrátane notifikácie) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV (Ú. v. EÚ L 305, 21. 11. 2017). Po obsahovej stránke bol dotknutý bod 16 čl. I delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2019/369 (ktorá nadobudla účinnosť neskôr ako už bolo zmienené), tiež prebratý zákonom č. 287/2018 Z. z. (toto prevzatie obsahu smernice v predstihu pred jej formálnou účinnosťou vyplynulo zo znalosti pripravovaného textu smernice získanej v rámci výmeny informácií s Komisiou) . Vyššie uvedený formálny nedostatok notifikácie bolo následne možné odstrániť len v rámci ďalšej novely zákona 139/1998 Z. z., ktorá je v súčasnom období už schválená parlamentom a vo veľmi krátkej dobe bude publikovaná v Zbierke zákonov. Transpozícia cit. smernice Komisie č. 2019/369 sa uskutočnila legislatívno-technickou úpravou – odkazom na túto smernicu v texte zákona. Jej formálnu notifikáciu bude možné vykonať ihneď po uverejnení predpisu v Zbierke. Na základe vyššie uvedeného odporúčame upresniť, resp. opraviť znenie textu k tomuto bodu v časti „Opatrenie...“ a „Stav legislatívneho procesu“ tak, že sa vypustí označenie zákona 287/2018 Z. z. a nahradí sa číslom aktuálnej novely, ktoré bude v krátkom čase už známe. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: V časti II. Bod 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní je potrebné v časti Opatrenia pre transpozíciu smernice uviesť okrem prijatia a notifikácie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádzať aj prijatie a notifikáciu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezabezpečí úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853. Tá bude zabezpečená až prijatím návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. Tento zákon ešte nebol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Zásadne žiadame v druhom článku prvom bode vlastného materiálu v časti: „Opatrenia pre transpozíciu smernice“ doplniť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v časti „Stav legislatívneho procesu“ doplniť informáciu o tom, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravuje zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým budú transponované všetky články smernice (EÚ) 2017/853, okrem článku 1 tretieho bodu – t. j. časti, ktorou sa mení článok 4 ods. 1 a 2 smernice 91/477/EHS, ktorý bol transponovaný zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol prerokovaný a schválený na 51. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky (uznesenie č. 2124 zo dňa 15. októbra 2019) bola smernica (EÚ) 2017/853 transponovaná len čiastočne, transponovaný bol len článok 1 tretí bod - časť, ktorou sa mení článok 4 ods. 1 a 2 smernice 91/477/EHS. Za transpozíciu ostatných článkov smernice (EÚ) 2017/853 je zodpovedné Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Transpozícia ostatných článkov smernice (EÚ) 2017/853 má byť zabezpečená prostredníctvom zmeny zákona č. 190/2003 Z. z., čo je uvedené aj vo vlastnom materiáli k uzneseniu vlády SR č. 427/2017, ktorým bolo schválené gestorstvo k predmetnej smernici (EÚ) 2017/853, a malo by to byť teda zohľadnené a uvedené aj vo vlastnom materiáli k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia v druhom článku, prvom bode vlastného materiálu. Nepostačuje uviesť len, že deficit transpozície smernice (EÚ) 2017/853 bude zabezpečený zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z., nakoľko tento zákon netransponuje celú smernicu (EÚ) 2017/853 a teda identifikovaný transpozičný deficit, nebude odstránený. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K materiálu časť III bod 8: Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 9.októbra 2019 prerokovala a schválila uznesením č. 495/2009 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Hlavným cieľom návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ. V uznesení vlády Slovenskej republiky č. 495/2009 žiadame doplniť chýbajúcu textovú časť, ktorá ukladá povinnosť predsedovi vlády Slovenskej republiky predložiť návrh zákona do parlamentu na ďalšie prerokovanie, nakoľko v predmetnom uznesení vlády absentuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V rámci medzirezortného pripomienkového konania k materiálu LP/2019/767 MPSVR SR nepredkladá žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail