LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením - na str. 16, v treťom odseku odporúčame za poslednú vetu doplniť nasledovné znenie: „Jedným z opatrení prispievajúcich k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia bolo prijatie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 112/2018 Z. z.) s účinnosťou od 1. mája 2018. Z hľadiska podpory zamestnanosti má rozvoj sociálnej ekonomiky potenciálne obrovský význam – patrí medzi sektory s najlepšou perspektívou pre regionálny a miestny rozvoj a pre zamestnanosť tým, že prostredníctvom svojich subjektov, sociálnych podnikov vytvára pracovné miesta pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva, posilňuje sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť, vytvára sociálny kapitál, podporuje aktívne občianstvo, solidaritu a hospodárstvo s demokratickými hodnotami, pričom podporuje trvalo udržateľný rozvoj a sociálne, environmentálne a technologické inovácie. V dôsledku chýbajúcej implementačnej praxe v oblasti zákona č. 112/2018 Z. z. fenomén sociálnej ekonomiky ešte nie je verejne rozšíreným pojmom. Podporné aktivity pre uvedený zákon sú realizované prostredníctvom národného projektu (NP) „Inštitút sociálnej ekonomiky“. Prostredníctvom uvedeného NP sa v každom samosprávnom kraji zriadilo regionálne centrum sociálnej ekonomiky (spolu osem). Kľúčovou úlohou regionálnych centier sociálnej ekonomiky je bezplatne poskytovať prvotné všeobecné informácie širokej verejnosti v lokálnom prostredí, vyhľadávať potenciálnych záujemcov a motivovať ich k zakladaniu sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti ako i následnej udržateľnosti. Realizácia projektu má vytvoriť priestor pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky spoločnosti. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje NP „Podpora integračných podnikov“. V rámci uvedeného NP sa v regiónoch prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny implementujú aktívne opatrenia na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamerané na podporu registrovaných integračných sociálnych podnikov vo väzbe na zákon č. 112/2018 Z. z.. MPSVR SR v priebehu roka 2018 pripravovalo NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“. Hlavnou aktivitou projektu bude zlepšenie prístupu k zamestnaniu a predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania, vytvárania a podpory podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky a podnikov vo väzbe na potreby trhu práce a regionálnych trhov práce. Podpora sociálnej ekonomiky môže byť v budúcnosti jedným z kľúčových nástrojov, či už v boji proti nezamestnanosti alebo sociálnemu vylúčeniu.“ Odôvodnenie: Doplnenie absentujúcej informácie o sociálnej ekonomike. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, Úvod -str.6, v poslednej vete „V roku 2018 na základe zákonom stanovených kritérií medzi najmenej rozvinuté okresy patrilo 18 okresov z celkového počtu 79 okresov.“, odporúčame opraviť počet najmenej rozvinutých okresov z 18 na 20. Odôvodnenie: V súlade so zákonom č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli dňa 19. októbra 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, medzi najmenej rozvinuté okresy zaradené aj okres Michalovce a okres Stropkov, čím sa celkový počet najmenej rozvinutých okresov zvýšil na 20. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) 2.Odporúčame text „Samosprávne kraje taktiež úspešne zriaďujú a prevádzkujú zariadenia sociálnej pomoci, napríklad pre krízovú intervenciu so zameraním na obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, ale tiež sa snažia o zvýšenie dostupnosti, variability a integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti“ v kap. 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením, str. 16 doplniť nasledovne: „...variability a integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti najmä prostredníctvom budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, 3.2 Vybrané ukazovatele sociálneho charakteru - str. 25, Tabuľka 22 Vybrané ukazovatele sociálneho charakteru. Do tabuľky odporúčame uviesť, že uvedené údaje sú k 31.12. daného roka. Odôvodnenie: Údaje uvedené v tabuľke, sú štatistickými údajmi, ktoré sleduje a zverejňuje na svojej webovej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Nejedná sa však o priemery za jednotlivé roky, ale údaje za december, t. j. k 31.12. daného roka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením - na str. 16, v grafe č. 4 odporúčame doplniť cieľovú hodnotu pre rok 2020 za SR. Odôvodnenie: Chýba údaj pre cieľovú hodnotu za SR pre rok 2020 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, 3.4 Vybrané ukazovatele ekonomického charakteru - str. 27, Názov kapitoly a tabuľku č. 24 odporúčame vypustiť z materiálu. Odôvodnenie: Názov kapitoly aj tabuľka sú uvedené duplicitne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) 1.Vo vlastnom materiáli, v časti 2.4 „Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením“ na str. 16 odporúčame vypustiť slovo „primárnej“ a nahradiť ho slovom „všeobecnej“ zdravotnej starostlivosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením - na str. 16, v prvom odseku vety „Celkový trend je vďaka zlepšujúcemu makroekonomickému vývoju. Je prekvapujúce, že Žilinský kraj napriek priemyselným investíciám čelí vyššej miere rizika chudoby.“, odporúčame preformulovať nasledovne: „Celkový trend je pozitívny vďaka zlepšujúcemu sa makroekonomickému vývoju a to aj v krajoch, ktoré ešte nedosiahli cieľovú hodnotu pre rok 2020.“ Odôvodnenie: Vhodnejšia štylistická formulácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením - na str. 16, v prvom odseku odporúčame slovné spojenie „ale aj v Žilinského kraja.“ opraviť na „ale aj Žilinského kraja.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V kapitole 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením v druhom odseku na strane 16 navrhujeme slová „obete domáceho a rodovo podmieneného násilia“ nahradiť slovami „obete domáceho násilia a násilia páchaného na základe pohlavia/obete domáceho násilia a násilia založeného na pohlaví“. Odôvodnenie: Pojem rodovo podmienené násilie navrhujeme zameniť za „násilie páchané na základe pohlavia alebo násilie založené na pohlaví. Ústava Slovenskej republiky ani žiadny záväzný základný ľudskoprávny dokument nepozná pojem „gender“, ale používa pojmy muži a ženy, preto navrhujeme používať pojmy násilie založené na pohlaví alebo páchané na základe pohlavia. Vychádzajúc z obsahu pojmov v spisovnom jazyku, pojem „rodovo podmienené násilie“ je logickým nonsensom, nakoľko môže poukazovať na násilie z dôvodu pôvodu rodu, predkov, potomkov. Vzhľadom na uvedené špecifiká slovenského jazyka a tiež aj českého jazyka v používaní pojmov „gender - based violence“ – „rodovo - podmienené násilie“ alebo česky „násilí páchanému na základě pohlaví“ je potrebné rozlišovať v slovenskom jazyku v právnej terminológii „pohlavie“ (muž – žena) a „rod“ (zrod, narodenie, birth). Nepresnosť prekladateľských oddelení v európskych inštitúciách nesmie mať dopad na konzistentnosť právnych pojmov uvedených a) v Ústave Slovenskej republiky, b) v primárnom práve EÚ a c) v § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov s korpusom Slovníka Slovenského jazyka, kodifikovanom Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej republiky. Ad a) Ústava Slovenskej republiky používa pojem „rod“ ako aj pojem „pohlavie“, pričom pojem „rod“ nijako neodkazuje na kategóriu „žien a mužov“, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem „rod“ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu. Z uvedeného dôvodu je potrebné používať v slovenskom právnom poriadku a tiež aj v nelegislatívnom všeobecnom materiáli pojem „pohlavie“, resp. pojmy „muž a žena“. Ad b) Primárne právo Európskej únie je základom pre všetky predpisy sekundárneho práva a práva EÚ, pričom tieto predpisy a materiály a ich preklad do jednotlivých jazykov nemôže byť v rozpore s obsahom a významom pojmov, ktoré používa primárne právo EÚ. Zmluva o EÚ a Zmluva o fungovaní EÚ ako pramene primárneho práva, v kvalite medzinárodnej zmluvy, poznajú pojem pohlavie, v anglickom znení „sex“. Vnútroštátny zákonodarca sa nesmie odvolávať na zjavne chybný (i keď dlhodobo) preklad pojmu „gender“ do slovenského jazyka, ktorý je zrejme spôsobený nesprávnym prekladom právnych významov a použitých zdrojových jazykov pri preklade do slovenského jazyka. Poukazujeme na to, že napr. nemčina, chorvátčina, čeština, slovinčina, poľština prekladajú anglický pojem „gender“ ako pohlavie, „gender identity“ ako pohlavná identita a „gender - based violence“ ako „násilie páchané na základe pohlavia, teda tak, ako to vyplýva z obsahu a významu primárneho práva EÚ. Zároveň, s prihliadnutím na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, ktorá potvrdzuje princíp, že žiadna jazyková verzia predpisu nemá prednosť pred inou jazykovou verziou, všetky oficiálne jazyky EÚ majú rovnoprávne postavenie. Dokonca ani väčšinová prevaha jedného významu prekladu neodôvodňuje správnosť jeho použitia (Princíp stanovený Súdnym dvorom EÚ vo veci CILFIT C-283/81, podľa ktorého výklad ustanovenia práva EÚ vyžaduje porovnanie rôznych jazykových verzií; rovnako pri výklade existuje zákaz izolácie jednej jazykovej verzie – vec STAUDER 29/69; súd musí pri pochybnostiach vykladať predpis v závislosti od všeobecnej systematiky a účelu právneho predpisu - prípad BOUCHEREAU 30/77). Pre chybné používanie pojmu nemôže byť dôvodom argument, že určité dokumenty v právnom poriadku SR (napríklad schválené Vládou SR), prípadne právne dokumenty EÚ v (nie všetkých) jazykových verziách používajú nekorektné právne pojmy, ktoré nie sú obsahovo v súlade s primárnym právom EÚ, resp. vnášajú jazykovú neprehľadnosť a nejednotnosť do právneho systému. Ad c) Pojem „ROD“ (in. Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Rod: rod -u m. 1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý r., šľachtický r. 2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme 3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín 4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho r-u; je r-om Slovák 5. narodenie, zrod: je nadaný od r-u 6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.; slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu; rodový príd. k 1 – 3, 6: r-é tradície, r-é zriadenie; r-é znaky; r-é prípony (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/). Pojem „POHLAVIE“ Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) pohlavie -ia s. 1. súbor znakov odlišujúcich ženské (samičie) jedince od mužských (samčích): novorodenec mužského p-ia 2. súhrn ženských al. mužských jedincov: počtom prevládlo ženské p.; hovor.: nežné p. ženy; silné p. muži 3. (vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo; pohlavný príd.: p-á výchova, p-é orgány; p. styk súlož; pohlavne prísl.: p. dospelý; pohlavnosť -i ž. fyz. vzťahy medzi pohlaviami, pohlavný život; pohlavný pud, sexuálnosť, sexualita. Ad c) Podľa § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov sa pri tvorbe právneho predpisu používa štátny jazyk v kodifikovanej podobe, najmä z hľadiska jazykovej, štylistickej a významovej správnosti. Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Používajú sa len správne a ustálené právne pojmy. Právny predpis (resp. podzákonná norma, príp. nelegislatívny materiál) musí byť terminologicky jednotný. Na označenie rovnakých právnych inštitútov sa používajú rovnaké právne pojmy v rovnakom význame. Je vhodné, aby terminológia v kontexte právneho systému Slovenskej republiky zostala jednotná, hoci už teraz niektoré legislatívne ale najmä nelegislatívne akty vytvorili právne nesúrodý stav. V záujme zachovania právnej istoty by mal zákonodarca, tvorca noriem nižšej právnej sily a tvorca nelegislatívnych materiálov vylúčiť ďalšie zavádzanie významu pojmu, ktorý nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ba práve sa usilovať napraviť tento stav. Je neakceptovateľné, ak sa tieto subjekty, ktoré by mali dbať na konzistentnosť a vnútornú bezrozpornosť právneho systému, uchýlia k pseudo-argumentu, že: „veď sa pojem „rod“ vo význame sociálneho konštruktu „gender“ už masovo používa, aj v slovenskom jazyku, aj zo strany štátnych orgánov a aj v (niektorých chybných prekladoch) sekundárnom práve EÚ (nie v primárnom)“. V práve platí princíp, že z nepráva nemôže vzniknúť právo, a teda analogicky z chyby a chybného používania pojmu, ktorý odporuje jednak korpusu Slovenského jazyka a jednak Ústave Slovenskej republiky, nemôže vzniknúť nový jazykový a právny obsah ako ani žiadny právny dôsledok. V Slovenskej republike neexistuje žiadny konsenzus, aby sa používal, prípadne zavádzal do právneho poriadku nový pojem „gender“, alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“. Ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu nového sociálneho konštruktu „gender“, nevzniká z toho žiadna povinnosť ďalším štátom, aby predmetnú prax iných štátov akceptovali. Text Správy o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018 musí reflektovať právne pojmy súladné s Ústavou Slovenskej republiky, nakoľko bude pravdepodobne podkladom pre úpravu legislatívy SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, 2.1 Miera zamestnanosti - str. 13, text: „Na druhej strane sú vnímané aj nedostatky najmä v oblasti implementácie opatrení. Napríklad rekvalifikácie a procesy celoživotného vzdelávania prebiehajú cez projekty organizované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny namiesto systémového riešenia prostredníctvom existujúcich odborných škôl a krátenie normatívu na žiaka zaradenom do duálneho vzdelávania.“, požadujeme vypustiť. Odôvodnenie: 1. Text obsahujúci komentár k oblasti rekvalifikácii je navrhovaný vložiť do inej časti - viď predchádzajúca pripomienka. 2. Novelou zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnou od 1.9.2018, sa zrušilo krátenie mzdového normatívu na žiaka s učebnou zmluvou a škola tak dostane aj na žiakov s učebnou zmluvou rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka bez učebnej zmluvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, 2.1 Miera zamestnanosti - str. 12, v poslednom odseku, za vetu začínajúcu slovami „Zo zaslaných správ...“ odporúčame doplniť vetu: „Pozitívny vplyv na zamestnanosť mala aj realizácia projektov zameraných na vzdelávanie a prípravu na trh práce implementovaných ústredím a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) 3.Odporúčame v tab. č. 12, kap. 2.2 Výdavky na výskum a vývoj, str. 12 upraviť prognózu v riadku „Cieľ za kraj /SR“ nakoľko dosiahnutie podielu 3,0 za Bratislavský kraj (BK) sa nejaví reálne nakoľko v rokoch 2014-2017 sa podiel pohyboval v intervale 1,40 – 1,73 s kolísavou tendenciou. Reálnejšie by bolo v prognóze nadviazať na rok 2015, kde už bol dosiahnutý podiel za SR 1,17, kde podiel BK predstavoval iba 1,73. Alebo v prípade ponechania pôvodnej prognózy odporúčame túto odôvodniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiály a jeho tabuľkách je uvedené množstvo nesprávnych štatistických informácií. Počet pripomienok ŠÚ SR obsahujúcich správne údaje, ich charakter, umiestnenie v tabuľkách a pod. sú takého charakteru, ktorý presahuje možnosti portálu slov-lex. Podľa Čl. 10 ods. 4 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky (schválená uznesením vlády SR č. 512 z 13. 6. 2001) predloží ŠÚ SR tieto pripomienky v listinnej podobe. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V časti 5. Záver v druhom odseku v poslednej vete „Takúto formu spoločnej intervencie všetkých zložiek verejnej je možné zabezpečiť ...“ je potrebné za slovom „verejnej“ doplniť príslušný pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Návrh uznesenia vlády je potrebné nahradiť návrhom záznamu z rokovania vlády, keďže ide o nelegislatívny materiál informatívneho charakteru, keď jediným výsledkom rokovania je, že vláda vzala materiál na vedomie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V časti 5. Záver v druhom odseku v prvej vete je potrebné text „nové programovacie obdobie“ nahradiť textom „nové programové obdobie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, Kap. 2.5 Regionálny HDP: Odporúčame predkladateľovi doplnenie vysvetlenie a podkladov k tvrdeniu na str. 17 posledný odsek „Problémom ostáva nedostatočná podpora domácich malých a stredných podnikov ...“. Odôvodnenie: Máme za to, že uvedené tvrdenie nie je dostatočne podložené vysvetlením a faktami. Odporúčame uviesť a spresniť toto tvrdenie, teda či ide o priamu alebo nepriamu formu podpory a zároveň z dokumentov, napr. formou podobnou ako je tomu v ostatných častiach dokumentu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti 5. Záver v druhom odseku v poslednej vete „Takúto formu spoločnej intervencie všetkých zložiek verejnej je možné zabezpečiť ...“ je potrebné za slovom „verejnej“ doplniť príslušný pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Návrh uznesenia vlády je potrebné nahradiť návrhom záznamu z rokovania vlády, keďže ide o nelegislatívny materiál informatívneho charakteru, keď jediným výsledkom rokovania je, že vláda vzala materiál na vedomie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je v bode 9. uvedené, že návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. V takomto prípade sa neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti 5. Záver v druhom odseku v prvej vete je potrebné text „nové programovacie obdobie“ nahradiť textom „nové programové obdobie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V doložke vybraných vplyvov je v bode 9. uvedené, že návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. V takomto prípade sa neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V súvislosti s vyhotovením predkladaného dokumentu spracovateľom do budúcna odporúčame, aby v rámci zhodnocovania prínosu sledovaných oblastí brali do úvahy aj kultúrny a kreatívny priemysel, ktorého pozitívny vplyv na trvalo udržateľný regionálny rozvoj v poslednom období výrazne narastá. Rovnako prínosným by bolo širšie zohľadnenie druhov turizmu ako napríklad kultúrny alebo kreatívny cestovný ruch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Obyčajná pripomienka k vlastnému materiálu, str. 25 a 26 Znenie pripomienky: Odporúčame preštylizovať formu textu, resp. názvov na uvedených stranách z dôvodu, že kapitola s názvom „3.4 Vybrané ukazovatele ekonomického charakteru“ a tabuľka s názvom „Tabuľka 24: Vybrané ukazovatele ekonomického charakteru“ sa uvádzajú v dokumente dvakrát za sebou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Obyčajná pripomienka k vlastnému materiálu, str. 30, Záver, 2. ods., posledná veta Znenie pripomienky: Odporúčame preformulovať a opraviť uvedenú vetu v dokumente. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Obyčajná pripomienka k vlastnému materiálu, str. 5, Zoznam grafov Znenie pripomienky: Odporúčame opraviť názvy grafov „Graf 22“ a „Graf 23“. Jedná sa o formálnu úpravu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS navrhuje sledovať resp. cielovať jednotlivé ukazovatele za kraje nielen v absolútnom ponímaní, ale relatívne k priemeru SR, tak aby bolo možné lepšie posúdiť vývoj regionálnych rozdielov. V sekcii 1.2 navrhuje NBS sledovať resp. cieľovať dlhodobejšie priemery hospodárskeho rastu vzhľadom na to, že miera hospodárskeho rastu v danom roku je ovplyvnená mnohými faktormi mimo hospodárskej politiky vlády. Do správy by bolo vhodné doplniť k jednotlivým ukazovateľom konkrétne politiky a kvantifikáciu ich efektu na vývoj daného ukazovateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 15 sa ako príklad dobre praxe uvádza budovanie 43 alokovaných pracovísk inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Navrhujeme vypustiť tento príklad dobrej praxe. Odôvodnenie: Na základe priebežnej správy Revízie výdavkov na skupiny ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením (2019) a pripravovanej záverečnej správy Revízie výdavkov na skupiny ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením sú elokované pracoviská umiestnené v obciach, v ktorých žijú príslušníci rómskej menšiny a vo veľkej miere v segregovaných osídleniach. Elokované pracoviská teda iba minimálne prispievajú k inkluzívnemu vzdelávaniu, práve naopak. Okrem toho sa v elokovaných pracoviskách vo veľkej miere vyučujú F-odbory. Uplatnenia absolventov F-odborov na trhu práce je však z hľadiska zamestnanosti oproti absolventom ostatných odborov stredných škôl podpriemerné. Okrem toho príklad nesúvisí s podkapitolou 2.3 Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V časti 2.2 na strane 14 vlastného materiálu žiadame vypustiť text: „Tiež je nevhodne nastavené financovanie vysokých škôl, keďže je kladený väčší dôraz na počet študentov pred vedecko-výskumnými výsledkami inštitúcie, pričom výskumné činnosti slabo odzrkadľujú reálne potreby regiónu a krajiny.“ Odôvodenie: Vysoké školy sú aj vzdelávacie inštitúcie a je úplne prirodzené, že sú financované aj podľa počtu študentov. V predchádzajúcom texte sa súčasne konštatuje, že máme nedostatočné súkromné výdavky na výskum. Nevhodne zvolené formulácie môžu navodzovať, že vysoké školy majú byť transformované na výskumné inštitúcie a na úkor financovania vzdelávania sa majú navyšovať verejné výdavky na výskum, namiesto navýšenia zdrojov cez neverejné výdavky na výskum. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v kapitole 2 Výsledky regionálnej politiky na úrovni vyšších územných celkov v nadväznosti na ciele Stratégie Európa 2020, podkapitole 2.1 Miera zamestnanosti na strane 13, odporúčame v druhom odseku v druhej vete vypustiť slová „a krátenie normatívu na žiaka zaradenom do duálneho vzdelávania“. Odôvodnenie: Zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 9. 2018 zrušil ustanovenie § 10 ods. 5, t. j. krátenie mzdového normatívu na jedného žiaka stredným odborným školám zapojeným do systému duálneho vzdelávania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 15 sa uvádza, že „Najzávažnejším problémom je, že vysoké školy v regiónoch svojimi odbormi vzdelávania len málo korešpondujú s profilom regionálneho hospodárstva. To jednak zvyšuje nesúlad medzi dopytom a ponukou na regionálnom trhu práce a tiež vysoké školy v regiónoch svojim výskumným profilom nenapĺňajú dostatočne funkciu zdrojov a šírenia inovácií vo vzťahu k subjektom regionálnej ekonomiky“. Navrhujeme uviesť exaktne podložený zdroj informácie o nesúlade, prípadne miere nesúladu vysokých škôl s regionálnymi potrebami. V prípade neuvedenia zdroja navrhujeme tvrdenie vypustiť. Odôvodnenie: Poslanie a funkcia vysokých škôl by nemala byť limitovaná výlučne regionálnymi potrebami. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 14 navrhujeme vypustiť vetu „Keďže miera vysokoškolsky vzdelanej populácie sa monitoruje iba v rámci sčítania obyvateľstva a domácností, vychádzajú údaje medzi jednotlivými sčítaniami z kvalifikovaných odhadov.“ Odôvodnenie: Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie sa meria každý štvrťrok prostredníctvom Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) na reprezentatívnej vzorke. Údaje VZPS sú akceptované ako hodnoverné údaje a údaje z nich sú publikované aj Eurostatom, nehovoriac o tom, že aj samotná táto správa z týchto údajov čerpá (napr. Tabuľka 11). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 15 sa uvádza, že „Na druhej strane vysokoškolsky vzdelaná populácia vo väčšej miere odchádza z ekonomicky menej rozvinutých regiónov ako je Banskobystrický a Prešovský kraj.“ Navrhujeme uviesť exaktne podložený zdroj uvedenej informácie. V prípade neuvedenia zdroja navrhujeme tvrdenie vypustiť. Odôvodnenie: Nie sú nám známe žiadne relevantné údaje, ktoré by dané tvrdenie potvrdzovali. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 15 navrhujeme vypustiť vety: „Pre rozvoj regiónov sú dôležité aj odbory stredného školstva, a to predovšetkým s orientáciou na odbory požadované na trhu práce.“ a „V jednotlivých krajoch sa taktiež modernizujú vybavenia, informačné a komunikačné technológie a samotné stavebné objekty stredných škôl.“ Odôvodnenie: Tvrdenia nesúvisia s podkapitolou 2.3 Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v Tabuľke 2 na str. 7 sa v nadpise píše, že ide o HDP na obyvateľa. Hodnoty sú však zároveň v miliónoch. Navrhujeme upraviť znenie. Odôvodnenie: Nie je možné, aby bolo napr. HDP na obyvateľa v Bratislavskom kraji 53,8 miliónov. Pravdepodobne nejde o hodnoty v miliónoch alebo nejde o HDP na obyvateľa, ale HDP. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 15 sa píše o odlive kvalifikovaných učiteľov a neochote zvyšovania profesijných kompetencií, keďže nie sú dostatočne finančne ohodnotení. Navrhujeme uviesť exaktne podložený zdroj informácie, že na Slovensku čelíme odlivu práve kvalifikovaných učiteľov a že príčinou neochoty zvyšovať profesijné kompetencie je nedostatočné finančné ohodnotenie. V prípade neuvedenia zdrojov navrhujeme tvrdenia vypustiť. Odôvodnenie: Nie sú nám známe žiadne relevantné údaje, ktoré by dané tvrdenia potvrdzovali. Súčasne nám nie sú známe žiadne údaje, že by dôsledkom tohto potenciálneho odlivu bola „znižujúca sa kvalita vzdelávania už na predškolskom stupni, následne na základných a stredných školách až po vysokoškolský stupeň“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 16 sa v rámci problematických oblastí neuvádzajú žiadne také, ktoré by súviseli s výchovou a vzdelávaním. Navrhujeme doplniť problematické aspekty aj z tejto oblasti. Odôvodnenie: Na základe priebežnej správy Revízie výdavkov na skupiny ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením (2019) a pripravovanej záverečnej správy Revízie výdavkov na skupiny ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením sa ukazuje, že čelíme viacerým výzvam v oblasti výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 15 sa píše, že kvalitní mladí ľudia odchádzajú za štúdiom do zahraničia, „hoci existujú kvalitné vysoké školy aj na Slovensku“. Navrhujeme túto časť vety vypustiť. Odôvodnenie: Kvalita škôl nemusí byť jediným faktorom, prečo mladí ľudia odchádzajú za štúdiom do zahraničia. Okrem toho nie je k dispozícii objektívna medzinárodná metodika posudzovania kvality vysokých škôl. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 15 sa píše o odlive „kvalitných mladých ľudí za štúdiom do zahraničia“. Navrhujeme uviesť exaktne podložený zdroj tejto informácie. V prípade neuvedenia zdroja navrhujeme tvrdenie vypustiť. Odôvodnenie: Podľa nami dostupných údajov neexistuje výskum, ktorý by hodnotil kvalitu mladých ľudí, ktorí odišli za štúdiom do zahraničia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v grafe 20 aj texte pod grafom 20 na str. 27 treba spresniť, či ide o podniky so sídlom v danom kraji, pričom podniky sa reálne môžu nachádzať v rôznych častiach SR, alebo či sa podniky reálne nachádzajú v danom kraji bez ohľadu na sídlo podniku. Odôvodnenie: Z formulácie nie je jasné, o aké podniky ide, pričom táto informácia je podstatná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v grafe 11 chýba y-os. Navrhujeme doplniť. Odôvodnenie: Graf je sám o sebe bez osi y neinterpretovateľný. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Na stranách 26 a 27 vlastného materiálu je dvakrát uvedená tá istá tabuľka- tabuľka 24. Z tohto dôvodu odporúčame jednu tabuľku vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Na strane 31 vlastného materiálu odporúčame v predposlednom odseku poslednej vete vložiť za slovo "verejnej" slovo "správy". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail