LP/2019/691 Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Podľa doložky vybraných vplyvov bude mať predmetný materiál pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nie je však vypracovaná analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy. Podľa môjho názoru materiál nezakladá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože LESY SR, š. p. nie sú zaradené medzi subjekty verejnej správy. V tejto súvislosti žiadam opätovne posúdiť vplyv na rozpočet verejnej správy. V prípade, že by predkladateľ naďalej predpokladal pozitívny vplyv, žiadam uviesť jeho bližšiu špecifikáciu v doložke vybraných vplyvov v časti 10. Poznámky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Dovoľujeme si upozorniť predkladateľa, že Ministerstvo vnútra SR v stanovisku č. SHNM-OSNM4-2018/000979-042 udelilo súhlas na prevod vlastníctva iba k stavbám súp. č. 432, 433 a č. 434 a k pozemkom parcela registra "C" č. 1540, 1539 a č. 1538, čo je v rozpore so zmluvou o budúcej zmluve a teda aj s kúpnou zmluvou, ktorej predmetom sú okrem uvedených nehnuteľností aj pozemky parcela registra "C" č. 1544/1, 1545/1 a č. 1545/8. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K návrhu všeobecne – O V predloženom materiáli je potrebné odstrániť rozpor, pretože v bode „5. Skutočnosti majúce vplyv na výšku stanovenej hodnoty nehnuteľností“ je pod písmenom g) kúpna cena ponúknutá víťazom súťaže vo výške 870.000,- s DPH, ale v predkladacej správe sa uvádza, že „jediným kritériom vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže bola najvyššia ponúknutá cena. Na žiadnu z predmetných nehnuteľností sa neviaže režim uplatňovania DPH.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V predkladacej správe, v treťom odseku navrhujeme slovné spojenie "rozhodol o nepotrebnosti majetku" nahradiť slovným spojením "rozhodol o prebytočnosti majetku". Odôvodnenie: Zosúladenie s terminológiou použitou v predloženom materiáli, ako aj s terminológiou používanou v zákone č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov. Odporúčame upraviť doložku vybraných vplyvov v časti „charakter predkladaného materiálu“, kde je uvedené, že sa jedná o materiál legislatívnej povahy a zároveň aj o materiál nelegislatívnej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády. Odporúčame obsahovo zosúladiť návrh uznesenia vlády s čl. 6 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky, nakoľko nie je jasné, akým spôsobom má vláda rozhodnúť ani či sú uznesením vlády uložené nejaké úlohy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail