LP/2019/664 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť KAMAX Fasteners s.r.o., IČO 36 515 191, na realizáciu investičného zámeru v Bardejove

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ERA (Európska regionálna agentúra) K hodnoteniu regionálneho prínosu v súhrnnom stanovisku v prílohe návrhu vo vzťahu k ukazovateľu predpokladanej priemernej ročnej pridanej hodnoty na zamestnanca, upozorňujeme Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, že pridaná hodnota nie je definovaná medzi podmienkami na poskytnutie investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dosiahnutie plánovanej úrovne pridanej hodnoty v žiadosti o investičnú pomoc, resp. akýkoľvek iný záväzok vo vzťahu k pridanej hodnote, nepatrí medzi povinnosti prijímateľa podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci. Záväznosť tohto ukazovateľa je limitovaná. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné hodnotiť ukazovatele, resp. ich kombináciu, vyplývajúce z podmienok na poskytnutie investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých dodržanie patrí podľa zákona k povinnostiam prijímateľa. Vyhodnotený ukazovateľ musí byť zahrnutý medzi podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v bode F predloženého návrhu a následne príslušný záväzok prijímateľa obsiahnutý v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ERA (Európska regionálna agentúra) K bodu 7, 8, 30 vlastného materiálu, žiadame Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o zdôvodnenie posudzovania počiatočnej investície ako zriadenia novej prevádzkarne (vs. diverzifikácie produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované, resp. rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne). Spoločnosť KAMAX prostredníctvom KAMAX Tools s.r.o. s rovnakou vlastníckou štruktúrou, vykonávala výrobnú činnosť v mieste realizácie investičného zámeru, pred začatím prác na investičnom zámere. V prípade schválenia investičnej pomoci na projekt počiatočnej investície zameranej na zriadenie novej prevádzkarne, je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky povinné od spoločnosti KAMAX požadovať záväzok zachovania pôvodnej podnikateľskej činnosti v pôvodnej prevádzkarni (pôvodných prevádzkarňach) v pôvodnom rozsahu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu (D) Právna analýza – za bod 80 je potrebné doplniť nové body v znení „Prijímateľ udrží každé vytvorené nové pracovné miesto v súlade s § 22 ods. 10 zákona o regionálnej investičnej pomoci.“ a „Prijímateľ bude vyplácať zamestnancom mzdu vo výške 889,25 eur uvedenej v žiadosti v súlade s § 22 ods. 12 zákona o regionálnej investičnej pomoci.“. Odôvodnenie: Zosúladenie s podmienkami poskytnutia investičnej pomoci zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu (C) Charakteristika investičného zámeru, bod 48, (F) Podmienky poskytnutia investičnej pomoci – z návrhu nie je zrejmý počet pracovných miest 1 bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom došlo k podaniu žiadosti na MH SR. Odôvodnenie: Z návrhu vyplýva, že ide o zriadenie novej prevádzkarne, t.j. vybudovanie závodu na výrobu vysokopevnostných spojovacích dielov, kde v priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ vytvorí 99 nových pracovných miest do konca roku 2022. Práce na investičnom zámere sa začali v novembri 2018 po podaní žiadosti. Priemerný počte pracovných miest danej prevádzkarne za posledných 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom došlo k podaniu žiadosti na MH SR bol nula. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail