LP/2019/616 Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) UčPS víta a podporuje zámer zvyšovať financovanie športovej infraštruktúry z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pasportizácia športovej infraštruktúry nie je uskutočnená v potrebnom rozsahu a kvalite, čo je deficitom pre zodpovedné rozhodovanie o financovaní športovej infraštruktúry. Kvalitná pasportizácia by okrem iného znížila aj riziká spojené s nedokončením jednotlivých projektov, ich realizáciou v nevhodných lokalitách alebo ich vzájomným prekrývaním, resp. neefektívnou konkurenciou, čo je aktuálne jedným z hlavných argumentov pre presun procesu z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ” na Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej „SOŠV”) Je tiež otázne, z akého dôvodu je predkladateľom materiálu Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády”), ktorý v zmysle § 34a ods. 2 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.. 575/2001 Z. z.”) koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja. Podľa § 2 písm. c) zákona č. 539/2008 Z. z. regionálna politika je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónov. Predmetný materiál však žiadne koordinované činnosti a postupy nerieši. Regionálny rozvoj okrem koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja a okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie patrí v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č.. 575/2001 Z. z. do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Na Slovensku stále neexistujú pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu – čo je nesplnená úloha z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020, resp. 2018 až 2020. Je otázne, prečo tento proces (vrátane stanovenia kritérií, výberu podporených projektov, podpisu zmlúv, kontroly financovania a pod.) nezabezpečuje priamo MŠVVaŠ, ktoré na takéto projekty má zodpovedajúce kapacity, odborné útvary i skúsenosti a prečo by mala byť táto úloha presunutá na SOŠV, ktorý má právnu formu občianskeho združenia a takéto projekty nikdy nemanažoval. SOŠV by mal ostať dôležitým odborným poradcom takéhoto projektu, prípadne môže byť aj jedným zo žiadateľov, ale nemal by byť subjektom, ktorý bude priamo rozhodovať o alokácii finančných prostriedkov a zároveň subjektom, ktorý by sa mal stať investičnou agentúrou, ktorá bude tento náročný dlhodobý proces riadiť a kontrolovať. Navyše, autorom dokumentu „vlastný materiál” predloženého do medzirezortného pripomienkovania LP/2019/616 je pán Gábor Asványi, ktorý je výkonným riaditeľom SOŠV! Pri súčasnom návrhu sa nebudú rozdeľovať finančné prostriedky z pohľadu priorít štátu, ale z pohľadu priorít SOŠV (bez účasti štátu), pričom predstavitelia a orgány SOŠV sú volení zástupcami subjektov, ktoré sa budú o tieto finančné prostriedky uchádzať, často sú aj štatutárnymi orgánmi alebo členmi najvyšších orgánov potenciálnych žiadateľov (hrozí riziko klientelizmu a konfliktu záujmov, „kupovania” hlasov a „umlčania” opozičných názorov v športovom hnutí). SOŠV nemá na tento projekt zodpovedajúce personálne kapacity a nemá ani skúsenosti s realizáciou investičných projektov (zmluvné zabezpečenie, financovanie, štátna pomoc, právne poradenstvo, projektová príprava, verejné obstarávanie, realizácia výstavby), pričom materiál eventuálne počíta aj s tým, že výstavbu a prevádzku športoviska bude zabezpečovať priamo SOŠV! SOŠV ráta so zriadením nového útvaru pre riadenie projektu. Nie sú vyčíslené náklady na financovanie takéhoto útvaru. Pokiaľ ho bude SOŠV ako je deklarované financovať z vlastných zdrojov, bude to na úkor iných (najmä športových) aktivít SOŠV. SOŠV bude niesť aj finančné riziká v prípade zlyhania jednotlivých konečných prijímateľov, keďže bude zodpovedný za plnenie podmienok použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. SOŠV dostal pridelené finančné prostriedky vo výške 3 mil. EUR na základe materiálu zverejneného v rámci pripomienkového konania vedeného na SLOV-Lexe pod číslom LP/2019/390 (Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021) na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. SOŠV dňa 18.7.2019 zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry pre iných žiadateľov. Text výzvy je všeobecný, nie sú v nej uvedené žiadne konkrétne kritériá, podľa ktorých má osobitná komisia posudzovať projekty, ktoré nakoniec schváli VV SOŠV. Vo výzve je stanovená len minimálna suma 10.000 EUR pre jedného žiadateľa, bez stanovenia horného limitu. Dátum ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí je 16.9.2019, t. j. až po ukončení MPK k súčasnému legislatívnemu procesu bude zrejmé, akým spôsobom, na základe akých priorít a kritérií rozhodne príslušný orgán SOŠV o pridelení finančných prostriedkov pre jednotlivých žiadateľov. Takýto postup SOŠV pri prerozdeľovaní štátnych prostriedkov na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry nespĺňa ani základné kritéria transparentnosti, ktorými je predvídateľnosť postupu komisie, ktorá bude projekty posudzovať, vyhodnocovať a schvaľovať. https://www.olympic.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prispevku-na-modernizaciu-rekonstrukciu Aj na základe tohto príkladu je potrebné navrhnúť, aby boli pravidlá a kritériá rozdelenia finančných prostriedkov dané vopred zo strany štátu tak, ako to vyplýva z príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií, a nie zo strany SOŠV. Obnovu športovej infraštruktúry SR považujeme za nevyhnutnú a potrebnú, ale bez jasných pravidiel a kritérií rozdeľovania finančných prostriedkov nepôjde o transparentný proces. Takýto netransparentný proces nebude prínosom pre vzájomný rešpekt a dôveru v športovom hnutí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne: V materiáli nie je preukázaný účel a nie je zdôvodnená navrhovaná suma finančných prostriedkov. Dokument deklaruje potrebu budovania infraštruktúry a odvoláva sa pritom na materiál Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu navrhuje presun 35 mil. eur v roku 2020 a 35 mil. eur v roku 2021 zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na projekty rozvoja športovej infraštruktúry, pričom Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej len SOŠV) by predstavoval hlavného partnera štátu, odborného garanta, realizátora a koordinátora. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR však v predmetnej koncepcii nedeklarovalo prioritný záujem o obnovu športovej infraštruktúry takéhoto charakteru a rozsahu. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania obsahuje len jedno opatrenie v oblasti športu a to opatrenie č. 61 Podpora telesnej a športovej výchovy - Zlepšenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie, dostavby alebo výstavby novej telocvične. Takisto Národný program reforiem zameriavajúci sa na hlavné priority v oblasti štrukturálnych politík v tomto čase nepovažuje obnovu regionálnej športovej infraštruktúry nad rámec dobudovania telocviční na základných školách za oblasť vyžadujúcu si dodatočné zdroje nad rámec príslušných rozpočtovaných zdrojov z kapitoly ministerstva školstva. Predložený materiál podrobnejšie nemapuje stav regionálnej športovej infraštruktúry ani jej súčasnú potrebu a odhad budúcej potreby. Nie je jasné, akým spôsobom bola vyčíslená požadovaná výška finančných prostriedkov. Navrhovaný finančný mechanizmus obchádza zaužívané nástroje, znemožňuje súťaž a znižuje kontrolu štátu nad účelnosťou vynaložených prostriedkov. Aj pri zvolených cieľoch nie je jasné, prečo má ísť o transfer SOŠV a nevyužijú sa mechanizmy predpokladané zákonom o športe, ktoré na rozdiel od zvoleného spôsobu umožňujú súťaž medzi rôznymi žiadateľmi na základe konkrétnych projektov a vyhodnotenie kritérií medzi žiadateľmi (predložený návrh neobsahuje kritériá vyhodnotenia). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu k bodu 3. Spôsob realizácie Projektu: Vo vlastnom materiáli sa na str. 2 a 3 uvádza, že: „Vláda SR rozhodne o použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SOŠV v jednotlivých rokoch na Projekt.“ s tým, že „Spôsob a kritériá výberu jednotlivých projektov a podrobnejšie podmienky použitia finančných prostriedkov pripraví odborná komisia a následne budú schvaľované príslušným orgánom SOŠV.“. Podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti môže poskytovať správca kapitoly, orgán štátnej správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na rozpočet správcu kapitoly, alebo ak tak ustanovia osobitné zákony, iná rozpočtová organizácia. Dotácie sa poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je ministerstvo školstva oprávnené poskytovať dotácie na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry. V zmysle uvedeného zákona financovanie športu zo štátneho rozpočtu má zabezpečovať ministerstvo školstva, ktoré tiež podporuje a koordinuje výstavbu športovej infraštruktúry, pričom obce a samosprávne kraje pri výkone samosprávy zabezpečujú podporu, výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry. Poskytnutie dotácie na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa priamo SOŠV a následné schvaľovanie dotácií týmto občianskym združením a ich poskytovanie ďalším subjektom na financovanie projektov (reťazenie dotácie) je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. neprípustné. Občianskemu združeniu SOŠV neprináleží rozhodovacia právomoc na poskytovanie dotácií; táto je v kompetencii ministerstva školstva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: Podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. sa z výdavkov štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytujú dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, ktorých rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti ustanovuje Výnos Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR. Návrh uznesenia vlády v bode B.1. odkazuje na § 3 predmetného výnosu. V zmysle tohto výnosu možno poskytnúť dotáciu na osobitné účely z rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje ministerstvo, na plnenie mimoriadnych úloh alebo naliehavých úloh, a to na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky. V predloženom materiáli absentuje zdôvodnenie mimoriadneho významu alebo naliehavosti realizácie „Projektu“, ako aj zoznam investičných akcií regionálnej športovej infraštruktúry, ktoré majú byť financované z verejných prostriedkov a podiel spolufinancovania z iných zdrojov. Na základe uvedeného s takto navrhovaným uznesením nesúhlasím. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu k bodu 5. Legislatívny a metodický základ Projektu: Materiál na str. 5 odkazuje na legislatívnu úpravu podpory športu v rámci SR, konkrétne na zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, avšak navrhnutý spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry zo zdrojov kapitoly VPS je mimo rámca právnej úpravy predmetných zákonov. Na základe vyššie uvedeného predložený návrh nie je súladný so zákonom č. 523/2004 Z. z. a rovnako nemá oporu ani v zákone o športe a zákone o podpore regionálneho rozvoja. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K bodu 5 vlastného materiálu V bode 5 vlastného materiálu na str. 6 odporúčame odsek začínajúci slovami „Pred poskytnutím finančných prostriedkov sa bude postupovať podľa zákona č. 358/2015 Z. z. ...“ upraviť z dôvodu nepresného názvu zákona o štátnej pomoci a nepresnej terminológie, ktorá súvisí s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o štátnej pomoci nasledovne: „Konkrétne podporené projekty budú posúdené aj z hľadiska pravidiel z oblasti štátnej pomoci. V prípade projektov, ktoré podliehajú pravidlám z oblasti štátnej pomoci, bude zabezpečené splnenie podmienok podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie štátnej a/alebo minimálnej pomoci.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) Bod. 7 Organizačné zabezpečenie a riadenie Projektu: Žiadame do výstavby a údržby športovej infrašktruktúry zapojiť znevýhodnené skupiny obyvateľov, buďto cez inkluzívny trh alebo pomocou integračných sociálnych podnikov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne: S návrhom na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v SR ani navrhovaným mechanizmom financovania nesúhlasím. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu všeobecne - Z: Na úvod je potrebné uviesť, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky víta a podporuje zámer zvyšovať podporu športu z prostriedkov štátneho rozpočtu v budúcich rokoch. Je možné v plnej miere stotožniť sa s dôvodmi a cieľmi projektu „Rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike”. V právnom štáte je však zároveň nevyhnutné, aby štátne orgány akékoľvek pozitívne ciele realizovali na základe zákona a spôsobom upraveným v zákone. Prokuratúra Slovenskej republiky v súlade so svojím poslaním ustanoveným v čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky musí ako ochranca zákonnosti plniť svoju úlohu v spoločnosti a jej právnom systéme a dbať na to, aby postupy a rozhodnutia orgánov štátnej moci, na základe ktorých sa prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytujú ich prijímateľom, boli vykonávané čo najtransparentnejšie a v súlade so zákonom. V danom prípade sa na poskytnutie štátnych prostriedkov na šport v závislosti od konkrétneho účelu vzťahuje predovšetkým zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 440/2015 Z. z.”), zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v predloženom návrhu sa uvádza aj zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 539/2008 Z. z.). Je tiež otázne, z akého dôvodu je predkladateľom materiálu Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády”), ktorý v zmysle § 34a ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.”) koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja. Podľa § 2 písm. c) zákona č. 539/2008 Z. z. regionálna politika je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónov. Predmetný materiál však žiadne koordinované činnosti a postupy nerieši. Regionálny rozvoj okrem koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja a okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie patrí v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 575/2001 Z. z. do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Poukazujeme na to, že v predloženom materiáli nie je uvedené konkrétne ustanovenie niektorého zo zákonov uvedených vo vlastnom materiáli, ktoré by dávalo vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") oprávnenie na schválenie poskytnutia štátnych prostriedkov vo výške 70 mil. eur subjektu súkromno-právnej povahy bez bližšej zákonnej úpravy takého postupu, bez právnej garancie pravidiel a transparentnosti ďalšieho použitia týchto štátnych prostriedkov. Len podotýkame, že ide o sumu, ktorá približne zodpovedá výške štátnych prostriedkov určených na financovanie celého športu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva”) na jeden rozpočtový rok, pričom takáto čiastka (alokovaná na regionálnu športovú infraštruktúru) by postačovala na zavedenie športových poukazov pre všetky deti od 5 do 14 rokov vo výške príspevku 100 eur na dieťa. Z hľadiska možnosti adresne podporiť konkrétny projekt výstavby, modernizácie a/alebo rekonštrukcie športovej infraštruktúry je pre vládu najvhodnejším zákonným inštitútom „príspevok na národný športový projekt” podľa § 75 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z., ktorý umožňuje podporiť výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry národného významu. Táto je na účely zákona č. 440/2015 Z. z. definovaná v § 3 písm. p) tak, že športovou infraštruktúrou národného významu je športová infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo na prípravu športových reprezentantov. Pri splnení týchto znakov sa na účely zákona č. 440/2015 Z. z. môže aj „regionálna športová infraštruktúra” považovať za „športovú infraštruktúru národného významu”, čo je pri predmetnom projekte Rozvoja regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike vzhľadom na ciele projektu aktuálne. Príspevok na národný športový projekt sa neposkytuje tak ako pri dotáciách (na základe dotačnej výzvy a vyhodnotenia viacerých projektov), ale sa poskytuje priamo písomne vyzvanej športovej organizácii na základe zmluvy o podpore národného športového projektu uzavretej medzi poskytovateľom prostriedkov štátneho rozpočtu a príslušnou športovou organizáciou (§ 75 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z.). Zákon č. 539/2008 Z. z. síce umožňuje poskytovanie prostriedkov na projekty regionálneho rozvoja občianskym združeniam, ale iba na základe žiadosti formou dotácie, pričom o schválení podporených projektov rozhoduje „štát”. Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 539/2008 Z. z.: „(1) Regionálny rozvoj sa financuje zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a z rozpočtových kapitol ministerstiev.”. V predloženom materiáli sa uvádza, že: „Cieľom Projektu je vybudovať, zmodernizovať alebo zrekonštruovať strategicky dôležitú regionálnu športovú infraštruktúru, a to prostredníctvom partnerstva štátu, samosprávy, športových zväzov a športových klubov, príp. súkromného sektora so zapojením Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len „SOŠV“) ako hlavného partnera štátu, odborného garanta, realizátora a koordinátora.”. Neuvádza sa však, kto a na základe akých kritérií určí, ktorá športová infraštruktúra je „strategická”. Podľa zákona č. 539/2008 Z. z. úrad podpredsedu vlády zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu národnej stratégie pri uplatnení partnerstva, pričom využíva najmä štatistické údaje, strategické dokumenty a programové dokumenty schválené vládou, Koncepciu územného rozvoja Slovenska, kvalitatívne prieskumy, aktuálne programy rozvoja vyšších územných celkov, aktuálne programy rozvoja obcí a aktuálne spoločné programy rozvoja obcí. Predkladaný materiál neuvádza, ktorý z týchto dokumentov upravuje, ktorá regionálna športová infraštruktúra je strategicky dôležitá. Podľa § 8a ods. 1 predposlednej vety zákona 523/2004 Z. z. poskytovateľ dotácie je povinný pri poskytnutí dotácie jednoznačne písomne vymedziť účel, na ktorý sa dotácia poskytuje. V tomto prípade je však účel ustanovený len rámcovo, a teda v rozpore s citovaným ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 9 písm. g) zákona č. 539/2008 Z. z. o poskytovaní dotácie na konkrétne projekty posúdené odbornou komisiou rozhoduje Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Aj v prípade, ak by podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 539/2008 Z. z. bolo subjektom územnej spolupráce občianske združenie, na realizáciu aktivít podľa § 13 ods. 2 a § 3 ods. 2 mu môžu byť zákonne poskytnuté prostriedky výlučne formou dotácie na konkrétny projekt, ktorý schvaľuje v konečnom dôsledku vždy štát, nie občianske združenie. O výške poskytnutej dotácie rozhoduje vedúci úradu podpredsedu vlády na základe hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je poradným orgánom vedúceho úradu podpredsedu vlády (§ 13 ods. 7 zákona č. 539/2008 Z. z.). Odborná hodnotiaca komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených vo výzve na podanie žiadosti, pričom hodnotí územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektov zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja (§ 13 ods. 8 zákona č. 539/2008 Z. z.). Zloženie, spôsob rokovania a spôsob hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie upravuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje vedúci úradu podpredsedu vlády (§ 13 ods. 9 zákona č. 539/2008 Z. z.). Štát v zákone č. 539/2008 Z. z. upravuje proces poskytovania dotácií (rozhodovanie o výške, stanovenie kritérií do výzvy, posudzovanie projektov), ktorý je úplne nezávislý od subjektov, ktoré žiadajú o poskytnutie dotácie. Z uvedeného vyplýva, že jednostranné poskytnutie prostriedkov konkrétnemu občianskemu združeniu s všeobecne určeným účelom poskytnutia bez kritérií a pravidiel pre ich ďalšie poskytnutie zo strany SOŠV športovým subjektom negarantuje základné požiadavky transparentnosti, ktorého súčasťou sú aj vopred známe kritériá na predkladanie projektov, pravidlá postupu pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie prostriedkov. Ak by mal SOŠV alebo aj akýkoľvek iný subjekt plniť úlohy štátu pri rozdeľovaní štátnych prostriedkov (napríklad na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu regionálnej športovej infraštruktúry), mala by mu byť takáto úloha zverená zákonom aj s príslušným pokrytím nákladov na plnenie tejto náročnej odbornej činnosti dlhodobého charakteru. Nie je primerané požadovať, aby „obsluhu” týchto štátnych prostriedkov vykonával zo zdrojov získaných od svojich členov alebo z vlastných ekonomických aktivít ten, kto plní úlohy, ktoré mu boli zverené zákonom/štátom. Ak štát zverí plnenie svojich úloh súkromno-právnemu subjektu, musí mu na náklady plnenia úloh určiť/schváliť aj primeraný rozpočet. Taktiež by takáto štátom poverená národná športová organizácia - občianske združenie a jej členovia mali rozhodnutím najvyššieho orgánu takúto úlohu a zároveň aj zodpovednosť od štátu prijať, čo by malo byť premietnuté do zakladajúceho dokumentu právnickej osoby (v prípade SOŠV by sa to malo výslovne premietnuť do stanov SOŠV, kde nie je zmienka o tom, že by SOŠV mala plniť zverené úlohy projektovej agentúry) a/alebo aspoň do rozhodnutia najvyššieho orgánu SOŠV. Vzhľadom na to, že žiadateľmi o štátne prostriedky na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu regionálnej športovej infraštruktúry budú SOŠV a ich členovia, reálne môže dochádzať ku konfliktu záujmov, nakoľko členmi orgánov SOŠV sú aj štatutárni zástupcovia národných športových zväzov alebo členovia ich najvyšších orgánov a členmi odborných komisií SOŠV sú v mnohých prípadoch osoby, ktoré pôsobia v rôznych pozíciách, a to okrem SOŠV zároveň aj v športovom klube a/alebo aj v niektorom zo športových zväzov, ktorý je členom SOŠV. To všetko sú skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosti konfliktu záujmov, respektíve budú zakladať vážne pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti posudzovania a schvaľovania projektov v rámci komisií a orgánov SOŠV. Štát by si mal vyhradiť odsúhlasenie pravidiel a kritérií, podľa ktorých sa budú finančné prostriedky na projekty poskytovať, či už ich bude poskytovať prostredníctvom fondu na podporu športu, SOŠV alebo ich bude poskytovať sám štát. Respektíve, štát by ich mal sám vypracovať s odbornou asistenciou zástupcov športu, vrátane SOŠV a SPV a ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom. Štát by mal určiť, aké mechanizmy sa budú používať na dosiahnutie transparentnosti projektov, ktoré zároveň umožnia efektívnu kontrolu zo strany kontrolných orgánov, ale aj odbornej verejnosti a aké budú nápravné a sankčné mechanizmy. Je nepochybne pozitívnym zámerom, aby bol projekt výstavby, modernizácie a rekonštrukcie regionálnej športovej infraštruktúry realizovaný v partnerstve „štátu, samosprávy, športových zväzov a športových klubov, príp. súkromného sektora so zapojením Slovenského olympijského a športového výboru”. Zákonná úprava však neumožňuje posunutie rozhodovania o poskytnutí štátnych prostriedkov na jednotlivé projekty z úrovne štátu na úroveň partnera projektu (občianskeho združenia, v ktorom navyše hrozí vznik konfliktu záujmov). Ak je zámerom predkladateľa návrhu, aby projekty výstavby, modernizácie a rekonštrukcie regionálnej športovej infraštruktúry boli poskytované mimo prostriedkov určených na šport prostredníctvom ministerstva školstva a aby pri rozhodovaní o týchto projektoch bola viac zohľadnená autonómna povaha športu, ponúkajú sa aj iné pre šport i pre spoločnosť vhodnejšie a najmä zákonné riešenia. V tej súvislosti poukazujeme na to, že v legislatívnom procese sa nachádza návrh zákona o fonde na podporu športu (parlamentná tlač 1546), ktorý sa javí byť ako vhodná platforma na manažovanie projektov výstavby, modernizácie a rekonštrukcie regionálnej športovej infraštruktúry, keďže v prípade schválenia návrhu zákona na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky bude novovytvorený fond povinne vytvárať organizačné štruktúry potrebné na posudzovanie a schvaľovanie projektov v oblasti športu, vrátane projektov výstavby, modernizácie a rekonštrukcie regionálnej športovej infraštruktúry. Navyše tento fond bude mať zákonom garantované aj finančné zabezpečenie prevádzkových nákladov (podľa návrhu zákona by to malo byť „najviac 5% z príjmov fondu od ministerstva školstva”). Z viacerých ustanovení zákona č. 539/2008 Z. z. je zrejmé, že základom pre poskytovanie podpory na regionálny rozvoj majú byť rozvojové programy založené na analytických materiáloch, ktorých súčasťou je databáza informácií a ukazovateľov, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie vyššieho územného celku alebo obce, odhad jeho budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia vyššieho územného celku alebo obce. K výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii regionálnej športovej infraštruktúry v navrhovanom rozsahu 70 mil. eur za dva roky mal byť vyhotovený analytický podklad na základe vykonania pasportizácie existujúcich športovísk, k čomu sa zaviazala vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) v programovom vyhlásení vlády na roky 2016 až 2020, kde je uvedené, že: „Po vykonaní pasportizácie športových zariadení vytvorí podmienky pre ich budovanie, prevádzkovanie a údržbu v súčinnosti s územnou samosprávou, športovými organizáciami a súkromným sektorom.”. Tento záväzok vlády však doposiaľ nebol splnený. V tej súvislosti poukazujeme tiež na to, že k dosiahnutiu cieľa - transparentnosti výberu podporených športových projektov sa vláda zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení na roky 2016 až 2020 pre oblasť športu, podľa ktorého: „Vláda vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako významná spoločenská činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky. Vláda podporí šport na Slovensku tým, že: - prijme jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu.”. Napriek uvedenému je možné konštatovať, že tak v roku 2017 (14 projektov schválených uznesením vlády č. 353 z 24. júla 2017; projekt Národného tenisového centra), ako aj v roku 2019 (projekt Národného cyklistického centra a ďalších 9 projektov, z ktorých viaceré sa členia na ďalšie subprojekty) z návrhu rozdelenia štátnych prostriedkov na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry nie je možné zistiť, že jednotlivé projekty boli zaradené do návrhu predloženého vláde podľa „jasných pravidiel systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu”. Vláda teda nesplnila úlohu, ktorú si sama stanovila v programovom vyhlásení, keď za štyri uplynulé roky nevytvorila „jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu”, avšak navrhovaným postupom bez akejkoľvek opory v právnych predpisoch prenáša rozhodovanie o týchto pravidlách na úroveň súkromnoprávneho subjektu - národnej športovej organizácie (SOŠV), ktorá má právnu formu občianskeho združenia autonómneho voči štátu a jeho orgánom. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky by do budúcnosti privítala, ak by na základe programového vyhlásenia vlády bola do plánu legislatívnych úloh vlády zaradená úloha, ktorej výsledkom/cieľom bude vytvorenie všeobecne záväzných „jasných pravidiel systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu”, napríklad formou nariadenia vlády o pravidlách systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu. Takéto nariadenie, ktoré je možné prijať aj bez splnomocňovacieho ustanovenia, by nadväzovalo na kompetenciu vlády podľa § 75 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. a v ďalších rokoch by už vláda schvaľovala podporu obdobných športových infraštruktúrnych projektov vybraných a predložených vláde na základe transparentných vopred známych pravidiel. Na základe uvedeného navrhujeme prepracovať predložený materiál tak, aby bol dosiahnutý súlad spôsobu realizácia projektu s názvom „Rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike” so zákonnou úpravou. Ako najracionálnejšie riešenie sa javí zveriť manažovanie projektov rozvoja regionálnej infraštruktúry úradu podpredsedu vlády alebo ministerstvu školstva, eventuálne v prípade schválenia poslaneckého návrhu zákona o Fonde na podporu športu novovznikajúcemu fondu. Inak budú na tú istú agendu vytvárané odborné komisie v troch inštitúciách a to na ministerstve školstva (dotácie a národné športové projekty), vo Fonde na podporu športu (príspevky na projekty na podporu športu) a na SOŠV, čo sa javí byť značne neefektívne aj z hľadiska administratívnej, personálnej, ekonomickej, právnej, či kontrolnej obsluhy projektov realizovaných v slovenskom športe. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Odporúčame predložiť návrh na uvedené výdavky pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022 a jasne ich vyčleniť buď v rámci ostatných výdavkov kapitoly VPS, alebo ich rozpočtovať v rámci vecne príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu. Navrhujeme v materiáli uviesť, ako táto iniciatíva korešponduje s návrhom na vydanie zákona o Fonde na podporu športu, ktorý sa predložil v NRSR. Navrhujeme v materiáli doplniť dôvody, prečo je jednoduchšie a transparentnejšie, aby Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) prebral na seba povinnosti súvisiace s použitím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v porovnaní s tým, ak by toto plnil sám štát. V materiáli chýba informácia, aká je predpokladaná hodnota celého projektu, a prečo sa očakáva, že zo štátneho rozpočtu budú poskytnuté finančné prostriedky len v rokoch 2020 a 2021. Odporúčame doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V nadväznosti na vyššie uvedené zásadné pripomienky nesúhlasím s predložením materiálu do ďalšieho legislatívneho procesu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov: Odporúčame predkladateľovi do Doložky vybraných vplyvov do časti 10. Poznámky doplniť a stručne popísať marginálne (potencionálne) vplyvy na podnikateľské prostredie v zmysle Jednotnej metodiky. Odôvodnenie: Materiál hovorí o finančnej participácii nielen štátu, samosprávy, športových zväzov a klubov, ale aj súkromného sektora. Dotknutými subjektmi budú fyzické aj právnické osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail