LP/2019/613 Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Návrh na zrušenie úlohy berieme na vedomie. Združenie miest a obcí Slovenska sa zúčastnilo spoločného rokovania s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky k príprave návrhu novelizácie zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších a taktiež je otvorené následným rokovaniam. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) k obalu: Poradie a náležitosti obsahu materiálu odporúčame upraviť v súlade so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a odporúčame doplniť a upraviť časť „Predkladateľ:“ a časť „Podnet:“. Technické úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR: Z názvu odporúčame vypustiť slová „nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrh“, doplniť časť „Predkladateľ:“ a vypustiť časť „Vykonajú:“. Odôvodnenie: Technické úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: V časti „Predkladateľ“ vložiť za slová: „minister spravodlivosti“ slová : „a predseda Legislatívnej rady vlády SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR: Vypustiť blok: „Vykonajú:“ vzhľadom na to, že nie je uvedená žiadna zodpovedná osoba. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail