LP/2019/611 Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Pri smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153 z 20. mája 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/942/JHA (por. číslo 38) navrhujeme doplniť do siedmeho stĺpca nasledovné návrhy slovenských právnych predpisov, do ktorých bude smernica prebratá: - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z., - nový zákon o centrálnom registri účtov. V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame upraviť aj bod B.43 návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky a vypustiť v ňom ministerku vnútra. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V tabuľkovej časti vlastného materiálu je potrebné pri delegovaných smerniciach Komisie s poradovým číslo 1 až 10 (delegované smernice Komisie 2019/169 až 2019/178), ktorých gestorom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, uviesť, že boli transponované vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2019 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov. Nakoľko boli delegované smernice Komisie už aj notifikované (dňa 23. júla 2019), považujeme úlohy uvedené v bodoch B. 5 až B. 13 návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky za splnené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v tabuľke obsahujúcej zoznam smerníc v riadku p. č. 16, stĺpec „Návrh slovenského právneho predpisu, do ktorého bude smernica transponovaná“ navrhujeme text „Smernica bude prebratá zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.“ nahradiť nasledovným textom „Smernica bude prebratá zákonom, ktorým sa mení zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Odôvodnenie: Zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny bol zrušený a nahradený zákonom č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v tabuľke obsahujúcej zoznam smerníc v riadku p. č. 21, stĺpec „Návrh slovenského právneho predpisu, do ktorého bude smernica transponovaná“ navrhujeme text „ Smernica bude prebratá zákonom č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) navrhujeme v rámci medzirezortného pripomienkového konania nasledujúce úpravy textu. 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/983 z 5. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (termín prebratia najneskôr do 11. 07. 2021) a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/130 zo 16. januára 2019, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (termín prebratia najneskôr do 16. 01. 2021) sa budú spoločne transponovať do NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom pri práci. Podľa úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 137/2019 predloží Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky novelizáciu NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom pri práci na rokovanie vlády SR do 30.06.2020. 2. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/369, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV pokiaľ ide o zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy, bola prebratá zákonom č. 287/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov s účinnosťou 1. novembra 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V bode 40 - 32019L1159 (LA) - smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1159 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch v časti „ Návrh slovenského právneho predpisu, do ktorého bude smernica transponovaná“ je potrebné doplniť slová „a opatrením, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M MDVRR SR zo 4. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V bode 27 - 32019L0883 (LA) - smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES v časti „ Návrh slovenského právneho predpisu, do ktorého bude smernica transponovaná“ je potrebné vypustiť slová „nariadením vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V súvislosti s predkladaným materiálom MZVEZ SR navrhuje zmenu poradia gestorov v bode 33) Smernica Rady (EÚ) 2019/997 z 18. júna 2019, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ a zrušuje rozhodnutie 96/409/SZBP. Navrhujeme, aby hlavným nositeľom úlohy bolo Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prislúchala úloha spolugestora. Dôvodom tohto návrhu je skutočnosť, že gestorom zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rezort vnútra. MZVEZ SR bude po transpozícii do vnútroštátneho právneho poriadku smernicu v praxi vykonávať, čo reflektuje i súčasné znenie § 14c zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe, ktorý zmieňuje funkciu diplomatickej misie a konzulárneho úradu na úseku dokladov a evidencií. Zákon o zahraničnej službe preto nie je potrebné v tejto súvislosti novelizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) K návrhu Uznesenia vlády Slovenskej republiky – k bodu B.42: C) Termín splnenia úlohy „do 30. novembra 2020“ žiadam nahradiť termínom „do 31. januára 2021“. Odôvodnenie: Vzhľadom na termín transpozície predmetnej smernice 2. august 2021 mám za to, že termín do 31. januára je dostatočný. Prebratie smernice do predmetných zákonov si vyžiada rozsiahlu diskusiu so všetkými zainteresovanými subjektami, ktorých sa úprava týka a precíznu prípravu legislatívneho procesu. Prebratie predmetnej smernice bude pre všetkých adresátov novej právnej úpravy prinášať nové povinnosti v podobe uplatňovania enviromentálnych kvót vo verejnom obstarávaní. Napĺňanie cieľov predmetnej smernice môže mať výrazne negatívny dopad na štátny rozpočet a rozpočty samospráv. Aj v kontexte uvedeného preto nepovažujem za potrebné transponovať predmetnú smernicu v časovom predstihu pred uplynutím transpozičnej lehoty. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) 1. K návrhu Uznesenia vlády Slovenskej republiky – k bodu B.42: B) V texte úlohy žiadam slová „návrh právneho predpisu“ nahradiť slovami „návrhy právnych predpisov“. Odôvodnenie: Okrem transpozície predmetnej smernice zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné transponovať nové ustanovenia smernice aj do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) 2. K vlastnému materiálu – k tabuľke, p. č. 42: B) V tabuľke v časti „Návrh slovenského právneho predpisu, do ktorého bude smernica transponovaná“ žiadam doplniť aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Ako v bode 1B. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) 2. K vlastnému materiálu – k tabuľke, p. č. 42: A) V tabuľke v časti „Spolugestor“ žiadam doplniť aj MŽP SR, MH SR a MF SR. Odôvodnenie: Ako v bode 1A Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) 1. K návrhu Uznesenia vlády Slovenskej republiky – k bodu B.42: A) V texte úlohy okrem ministra dopravy a výstavby žiadam doplniť ako spolupracujúce osoby aj ministra životného prostredia, ministra hospodárstva a ministra financií. Odôvodnenie: Na zasadnutí Komisie pre európske záležitosti (ďalej len „KEÚ“) dňa 10.5.2018 sa riešil kompetenčný spor k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, pričom v súlade s čl. 9 ods. 6 „Pravidiel pre tvorbu stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ“ KEÚ v spolupráci s ÚV SR rozhodla takto: gestorom návrhu právneho aktu je ÚVO a spolugestormi sú MDV SR, MŽP SR, MH SR a MF SR. Na základe uvedeného záveru KEÚ žiadam o doplnenie ďalších spolugestorov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, v časti tabuľky k bodu 18.: Zásadne trváme na tom, aby bolo Ministerstvo financií SR určené ako spolugestor smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 zo 17. apríla 2019 o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVVV (ďalej len ,,smernica 2019/713“). V zmysle predloženého materiálu (viď. vlastný materiál, tabuľka, bod 18.) je Ministerstvo spravodlivosti SR gestorom, zodpovedným za transponovanie smernice 2019/713. Ako spolugestori boli určení Ministerstvo vnútra SR a Generálna prokuratúra SR. Z obsahového hľadiska však smernica 2019/713 môže mať presah a s tým spojené dopady aj na oblasť spadajúcu do vecnej pôsobnosti Ministerstva financií SR najmä vo vzťahu k oblasti finančného trhu resp. platobného systému. Uvedené možno odôvodniť najmä skutočnosťou, že smernica 2019/713 definuje pojmy ako napr. virtuálne meny, digitálne platidlo, či bezhotovostný platobný nástroj. V nadväznosti na uvedené je nanajvýš žiaduce, aby bolo Ministerstvo financií SR určené ako spolugestor smernice 2019/713. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu bod 35. Navrhujeme vypustiť text „opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov“ v časti – Smernica bude prebratá. Odôvodnenie: Implementácia Smernice bude zabezpečená Zákonom o údajoch. Opatrenie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa z dôvodu implementácie Smernice novelizovať neplánuje, nakoľko ako už bolo spomenuté, implementácia bude zabezpečená v zákone o údajoch. Opatrenie nahradí Vyhláška, ktorá sa pripravuje a ktorá predmetné opatrenie v plnej miere nahradí, čo ale nesúvisí s implementáciou Smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, v časti tabuľky k bodu 25.: V časti týkajúcej sa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES, sa uvádza, že predmetná smernica bude prebratá aj do zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený zákon patrí do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, navrhujeme zvážiť doplnenie spolugestorstva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky k tejto smernici. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, v časti tabuľky k bodu 35.: V časti týkajúcej sa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie), sa uvádza, že predmetná smernica bude prebratá do zákona o údajoch. Upozorňujeme, že uvedený zákon je v súčasnosti iba v štádiu prípravy a z tohto dôvodu nie je dostatočne zrejmé, či v požadovanom čase na implementáciu smernice už bude prijatý. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia, bodu B. 21. : V nadväznosti na pripomienku k vlastnému materiálu zásadne trváme na zohľadnení uvedeného aj pri návrhu uznesenia a za slová ,,s ministerkou vnútra“ žiadame doplniť slová ,,a ministrom financií“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) K bodu 35. tabuľky vlastného materiálu V prípade implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie, ďalej len „Smernica“) prostredníctvom zákona o údajoch, ktorého gestorom bude Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a spolugestorom Ministerstvo spravodlivosti SR, upozorňujeme, že rozsah spracúvania osobných údajov ako je uvedený v Smernici musí byť totožný s rozsahom, ktorý bude ustanovený zákonom o údajoch. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Právna úprava ochrany osobných údajov je v súčasnej dobe upravená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“). Dávame do pozornosti, že žiadna slovenská právna úprava, vrátane nového zákona o údajoch, nemôže predmetné Nariadenie meniť, rozširovať ani inak definovať už definované pojmy. Neprichádza preto do úvahy, aby zákon o údajoch, ktorý bude implementovať danú smernicu upravoval spracúvanie osobných údajov nad rozsah, aký je uvedený v Nariadení a v jej odôvodneniach alebo definoval extenzívne nanovo pojmy Nariadením ustanovené. Na podporu nášho tvrdenia uvádzame čl. 1 ods. 4 Smernice: „Touto smernicou nie je dotknuté právo Únie a vnútroštátnej právo o ochrane osobných údajov, najmä nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernice 2002/58/ES a zodpovedajúce ustanovenia vnútroštátneho práva.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR - v uložených úlohách ministerke kultúry SR v bode B.35 a B.36 žiadame zmeniť termín takto: "do 31. januára 2021,". Odôvodnenie: Návrh uznesenia vlády SR v pôvodnom znení uvádza termín splnenia úloh v bode B.35 a B.36 "do 30. septembra 2020,". Vzhľadom na krátku transpozičnú lehotu smernice (2 roky - do 7.6.2021) ako aj s ohľadom na široký rozsah regulovaných vzťahov je navrhovaný termín predloženia návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády SR nerealizovateľný. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu termínu predloženia návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády SR, ktorým sa zabezpečí prebratie smerníc na rokovanie vlády na 31. januára 2021, čo predstavuje dostatočnú časovú rezervu na zachovanie transpozičnej lehoty. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail