LP/2019/610 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2018 kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) k legislatívnemu procesu Žiadame predkladateľa, aby predložil materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa bodu 7.1 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa predbežné pripomienkové konanie (PPK) vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov. Vzhľadom na fakt, že predkladateľ identifikoval vplyvy na rozpočet verejnej správy a vplyv na informatizáciu a zároveň materiál nepreložil na PPK, porušil proces podľa Jednotnej metodiky. Materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania a vyhodnotení pripomienok potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k procesu posudzovania vybraných vplyvov materiálu: Upozorňujeme predkladateľa, že v súvislosti s posudzovaním tohto materiálu došlo k porušeniu postupu podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, nakoľko v doložke vybraných vplyvov predkladateľ identifikoval vplyvy materiálu na rozpočet verejnej správy, ako aj vplyvy na informatizáciu, v nadväznosti na čo mal byť materiál predmetom PPK. Podľa našich informácií však tento proces realizovaný nebol. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) k predloženému materiálu Žiadame predkladateľa o doplnenie textu : Predkladaný materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na služby pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) k Predkladacej správe Žiadame predkladateľa o doplnenie textu : Predkladaný materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na služby pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K doložke vplyvov Žiadame predkladateľa opraviť doložku vplyvov v zmysle odôvodnenia. Odôvodnenie: nakoľko sa predmetným materiálom priamo ani nepriamo nevytvárajú ani neupravujú žiadne informačné systémy ani žiadne elektronické služby, nemá tento materiál žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Podstatou tohto materiálu je iba presun alebo zmena účelu použitia kapitálových výdavkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail