LP/2019/570 Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k Prílohe č. 1, strana 5 Nevieme, z akého dôvodu je v Prílohe č.1 predkladanej koncepcie uvedený len jeden z existujúcich systémov environmentálneho manažérstva – EMAS, na ktorý je síce v ZVO uvedený odkaz, ale ZVO v § 36 zároveň pripúšťa možnosť preukázania tejto podmienky účasti aj iným systémom environmentálneho manažérstva, akým je dlhé roky u nás zaužívaný certifikát ISO 14 001. V zmysle metodík riadiacich orgánov (napr. MŽP SR pre Operačný program Kvalita životného prostredia) k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ (GPP) v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, požiadavkami na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti pri aplikácií aspektov GPP môže byť, okrem iného aj „uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy napr. EMAS, ISO 14001 (§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO)“, resp. v prípade stavebných prác „uplatnenie špecifických opatrení environmentálneho manažérstva v prípade potreby v súlade so systémom certifikovaným treťou stranou, ako napr. EMAS alebo ISO 14001.“ (viď napr.: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/04/Metodick---pom--cka-k-aplik--cii-aspektov----zelen--ho-VO----v-r--mci-OP-K--P-verzia-1.0.pdf ) V Rozhodnutí komisie (EÚ) 2017/2285 zo dňa 6. decembra 2017, ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (ďalej len „Rozhodnutie komisie EÚ“), sa v Prílohe 1, kap. III. „Náklady a prínosy spojené s vykonávaním EMAS“ uvádza nasledovné: „Organizácie vyvíjajúce činnosť v oblasti verejného obstarávania síce od uchádzačov nemôžu výslovne žiadať registráciu v EMAS, ale zaregistrované spoločnosti môžu na základe tejto skutočnosti preukázať, že majú technické prostriedky potrebné na splnenie zmluvných podmienok týkajúcich sa environmentálneho manažérstva.“ Máme za to, že SAŽP sa snaží presadiť, aby podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO bola prioritne preukazovaná registráciou v systéme EMAS. Proces registrácie je časovo a finančne náročný, a preto v súčasnosti v zozname organizácií registrovaných v schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) so sídlom v Slovenskej republike je relatívne málo spoločností (viď: https://www.emas.sk/register-emas-v-sr/ , pozn.: vo vyššie citovanej časti Prílohy č. 1 Koncepcie je uvedený nesprávny odkaz).Na rovnakom linku je možné nájsť aj Zoznam environmentálnych overovateľov s akreditáciu udelenou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), čo sú len dve organizácie. Vzniká pochybnosť či zámery spracovateľa predkladanej koncepcie v tomto smere nie sú skôr komerčné ako ekologické. Ak je zámerom spracovateľa presadzovať registráciu v schéme EMAS, vo vzťahu k podmienkam účasti (v rámci postupov vo verejnom obstarávaní) je potrebné určiť prechodné obdobie (min. 1 rok), v rámci ktorého sa hospodárskym subjektom umožní implementovať a vstúpiť do schémy EMAS. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Navrhujeme doplniť 2. odsek, ktorý uvádza: „Zákon o VO v súčasnosti platnom a účinnom znení ustanovuje pojem „environmentálne hľadiská“ v rámci osobitných podmienok plnenia zmluvy (§ 42 ods.12) ako aj pri kritériách na vyhodnotenie ponúk (§ 44 ods. 4).“ a to nasledovne: - “Zároveň zákon o VO ustanovuje podmienky, za akých môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ v prípade, ak ide o obstaranie tovaru, stavebných prác alebo služieb s osobitnými environmentálnymi hľadiskami v opise predmetu zákazky, v kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo v zmluvných podmienkach vyžadovať konkrétnu značku ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú týmto osobitným hľadiskám (§ 42 ods. 7).” - Zároveň z uvedeného dôvodu navrhujeme doplniť aj citácie zákona o VO o § 42 ods. 12 zákona: Podľa § 42 ods. 12 zákona o VO ak ide o obstaranie tovaru, stavebných prác alebo služieb s osobitnými environmentálnymi, sociálnymi alebo inými hľadiskami, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v opise predmetu zákazky, v kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo v zmluvných podmienkach vyžadovať konkrétnu značku ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú týmto osobitným hľadiskám, ak a) podmienky na udelenie značky sa vzťahujú len na kritériá, ktoré súvisia s predmetom zákazky a ktoré sú vhodné na opis predmetu zákazky, b) podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách, c) značka je výsledkom otvoreného, transparentného procesu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany vrátane orgánov štátnej správy, spotrebiteľov, sociálnych partnerov, výrobcov, distribútorov a mimovládnych organizácií, d) udelenie značky je dostupné všetkým subjektom, ktoré o jej udelenie majú záujem a e) podmienky na udelenie značky určila osoba, nad ktorou hospodársky subjekt, ktorý žiada o udelenie značky, nemá rozhodujúci vplyv. - Vyššie uvedené doplnenia navrhujeme z dôvodu kompletnosti, nakoľko súčasne platný a účinný zákon o VO pojednáva o „environmentálnych hľadiskách“ nielen v uvádzaných ust. § 42 ods. 12 a § 44 ods. 4, ale aj v § 42 ods. 7 zákona o VO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k Prílohe č. 1, strana 11 V prílohe č. 1 k predkladanej Koncepcii rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike na strane č. 11 v časti s názvom: „Ako správne aplikovať MEAT kritériá pri zelenom verejnom obstarávaní“ v bode č. 3 Nastavenie Váh sa uvádza, že podľa § 44 ods. 10 zákona o VO verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný určiť MEAT kritériám relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. V prípade, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemôže z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivým kritériám, tak mu ustanovenie § 44 ods. 11 zákona o VO ukladá povinnosť uviesť ich v zostupnom poradí dôležitosti. Relatívnu váhu určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ na základe svojich preferencií. Vďaka nerovnomernosti pridelenia váhy jednotlivým pod-kritériám, verejný obstarávateľ a obstarávateľ kladie dôraz na ním preferovaný aspekt predmetu zákazky. Platí, že čím je relatívna váha jednotlivého kritéria väčšia, tím je pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa toto pod-kritérium dôležitejšie. Zákon o VO explicitne neupravuje formalizovaný postup nastavenia váh jednotlivým pod-kritériám, ale ponecháva verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi priestor zvoliť si vlastný postup. Žiadame týmto Úrad pre verejné obstarávanie, aby v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v rámci prípravy všeobecnej metodiky k zelenému verejnému obstarávaniu detailnejšie formalizoval postup nastavenia váh jednotlivým pod-kritériám a tým zaviedol pravidlá pre postup verejných obstarávateľov a obstarávateľov nastavovaní týchto váh v súlade s princípmi verejného obstarávania Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Materiál žiadame doplniť o analýzu dôvodov nedostatočného plnenia cieľov zeleného verejného obstarávania v už existujúcich materiáloch (Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016-2020 a Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030) a o praktické, z analýzy vyplývajúce opatrenia, ktoré prispejú k rozvoju zeleného verejného obstarávania. Predkladaný materiál síce bližšie špecifikuje niektoré aspekty zeleného verejného obstarávania, avšak z materiálu nie je zrejmé, ako napomôže splneniu stanovených národných cieľov. Efektívnejším riešením by mohlo byť zanalyzovanie dôvodov, pre ktoré, napriek deklarovanému úsiliu, nedošlo k výraznému zlepšeniu situácie v zelenom verejnom obstarávaní na Slovensku a navrhnúť praktické kroky a opatrenia, ktoré pomôžu naplneniu stanovených cieľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie konštatovanie uvedené v doložke vybraných vplyvov, že predmetný materiál nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy. V takomto prípade sa v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu doložky vybraných vplyvov rozpočtová zabezpečenosť vplyvov neoznačuje. Súčasne beriem na vedomie konštatovanie uvedené v časti 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov, že prípadné vplyvy na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu jednotlivých subjektov verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) k prílohe č. 1: Máme za to, že SAŽP sa snaží presadiť, aby podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO bola prioritne preukazovaná registráciou v systéme EMAS. Proces registrácie je časovo a finančne náročný, a preto v súčasnosti v zozname organizácií registrovaných v schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) so sídlom v Slovenskej republike je relatívne málo spoločností (viď: https://www.emas.sk/register-emas-v-sr/, pozn.: vo vyššie citovanej časti Prílohy č. 1 Koncepcie je uvedený nesprávny odkaz). Na rovnakom linku je možné nájsť aj Zoznam environmentálnych overovateľov s akreditáciu udelenou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), čo sú len dve organizácie. Vzniká pochybnosť či zámery spracovateľa predkladanej koncepcie v tomto smere nie sú skôr komerčné ako ekologické. Ak je zámerom spracovateľa presadzovať registráciu v schéme EMAS, vo vzťahu k podmienkam účasti (v rámci postupov vo verejnom obstarávaní) je potrebné určiť prechodné obdobie (min. 1 rok), v rámci ktorého sa hospodárskym subjektom umožní implementovať a vstúpiť do schémy EMAS. Odôvodnenie:Predložený materiál súvisí s pripomienkovaným návrhom novely Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), a to konkrétne v rámci bodu 1. doplneným písm. q) v § 2 ods. 5, ktorý znie: „q) environmentálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý znižuje alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, služieb alebo stavebných prác na životné prostredie počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, alebo podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj, najmä prostredníctvom: 1. znižovania znečistenia ovzdušia, vôd a pôdy, 2. znižovania emisií skleníkových plynov 3. adaptácie na zmenu klímy 4. ochrany lesov, 5. znižovania alebo predchádzania vzniku odpadov, 6. zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov, 7. využívania obnoviteľných zdrojov alebo 8. efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.“ V Prílohe 1 materiálu sa uvádza, že ZVO umožňuje uplatniť environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní vo všetkých štádiách verejného obstarávania, a to v rámci: a) podmienok účasti, b) technických požiadaviek pri opise predmetu zákazky, c) kritérií na vyhodnotenie ponúk a d) pri osobitných podmienkach na plnenie zmluvy. Na strane 5 tohto dokumentu sa uvádza, že: „V rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní môže ísť o požiadavku verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predloženie dokladu (certifikátu, osvedčenia, a pod.) vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný doklad v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva. Systém environmentálneho manažérstva v sebe integruje riadenie ochrany životného prostredia do každodennej prevádzky organizácie, dlhodobého plánovania a ďalších kontrolných mechanizmov. Zoznam organizácií registrovaných v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) so sídlom v Slovenskej republike nájdete tu: http://www.emas.sk/content/registre.“ V zmysle ustanovenia §36 ZVO: „Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu49) alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.“ K poznámke pod čiarou č. 49) je uvedené nasledovné: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.“ Nevieme, z akého dôvodu je v Prílohe č.1 predkladanej koncepcie uvedený len jeden z existujúcich systémov environmentálneho manažérstva – EMAS, na ktorý je síce v ZVO uvedený odkaz, ale ZVO v § 36 zároveň pripúšťa možnosť preukázania tejto podmienky účasti aj iným systémom environmentálneho manažérstva, akým je dlhé roky u nás zaužívaný certifikát ISO 14 001. V zmysle metodík riadiacich orgánov (napr. MŽP SR pre Operačný program Kvalita životného prostredia) k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ (GPP) v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, požiadavkami na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti pri aplikácií aspektov GPP môže byť, okrem iného aj „uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy napr. EMAS, ISO 14001 (§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO)“, resp. v prípade stavebných prác „uplatnenie špecifických opatrení environmentálneho manažérstva v prípade potreby v súlade so systémom certifikovaným treťou stranou, ako napr. EMAS alebo ISO 14001.“ (viď napr.: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/04/Metodick---pom--cka-k-aplik--cii-aspektov----zelen--ho-VO----v-r--mci-OP-K--P-verzia-1.0.pdf) V Rozhodnutí komisie (EÚ) 2017/2285 zo dňa 6. decembra 2017, ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (ďalej len „Rozhodnutie komisie EÚ“), sa v Prílohe 1, kap. III. „Náklady a prínosy spojené s vykonávaním EMAS“ uvádza nasledovné: „Organizácie vyvíjajúce činnosť v oblasti verejného obstarávania síce od uchádzačov nemôžu výslovne žiadať registráciu v EMAS, ale zaregistrované spoločnosti môžu na základe tejto skutočnosti preukázať, že majú technické prostriedky potrebné na splnenie zmluvných podmienok týkajúcich sa environmentálneho manažérstva.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) k prílohe č. 1: Žiadame týmto Úrad pre verejné obstarávanie, aby v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v rámci prípravy všeobecnej metodiky k zelenému verejnému obstarávaniu detailnejšie formalizoval postup nastavenia váh jednotlivým pod-kritériám a tým zaviedol pravidlá pre postup verejných obstarávateľov a obstarávateľov nastavovaní týchto váh v súlade s princípmi verejného obstarávania. Odôvodnenie: ZVO umožňuje uplatniť environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní vo všetkých štádiách verejného obstarávania, a to v rámci: • Podmienok účasti, • Technických požiadaviek pri opise predmetu zákazky, • Kritérií na vyhodnotenie ponúk, • Pri osobitných podmienkach na plnenie zmluvy. Podľa § 44 ods.1 ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž. Zákon o VO umožňuje vyhodnocovať ponuky na základe: • Najlepšieho pomeru ceny a kvality (ďalej len „MEAT kritériá“), • Nákladov použitím prístupu nákladov efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo, • Najnižšej ceny. V prílohe č. 1 k predkladanej Koncepcii rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike na strane č. 11 v časti s názvom: „Ako správne aplikovať MEAT kritériá pri zelenom verejnom obstarávaní“ v bode č. 3 Nastavenie Váh sa uvádza, že podľa § 44 ods. 10 zákona o VO verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný určiť MEAT kritériám relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. V prípade, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemôže z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivým kritériám, tak mu ustanovenie § 44 ods. 11 zákona o VO ukladá povinnosť uviesť ich v zostupnom poradí dôležitosti. Relatívnu váhu určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ na základe svojich preferencií. Vďaka nerovnomernosti pridelenia váhy jednotlivým pod-kritériám, verejný obstarávateľ a obstarávateľ kladie dôraz na ním preferovaný aspekt predmetu zákazky. Platí, že čím je relatívna váha jednotlivého kritéria väčšia, tím je pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa toto pod-kritérium dôležitejšie. Zákon o VO explicitne neupravuje formalizovaný postup nastavenia váh jednotlivým pod-kritériám, ale ponecháva verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi priestor zvoliť si vlastný postup. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá nasledovné pripomienky k materiálu na medzirezortnom pripomienkovom konaní č. LP/2019/570 „Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike“: Zásadná pripomienka Podľa nášho názoru predložený materiál nespĺňa podmienky strategického dokumentu, pretože nebol pripravený v súlade s materiálom, ktorý schválila vláda SR 26.04.2017 uznesením č. 197/2017 „Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií“ a teda aj navrhované uznesenie vlády SR je podľa nášho názoru bezpredmetné. Odôvodnenie: Predkladaný materiál možno v zmysle „Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií“ chápať ako strategický dokument. V zmysle uvedenej metodiky možno za strategický dokument považovať akýkoľvek dokument stanovujúci víziu, ciele alebo opatrenia v stanovenej oblasti. Strategickým dokumentom môže byť stratégia, koncepcia, akčný plán a podobne. Takisto sa v zmysle uvedenej metodiky majú strategické dokumenty pripravovať transparentne a objektívne a do prípravy má byť zahrnutý široký okruh zainteresovaných strán – každý dotknutý subjekt, ktorého sa strategický dokument a jeho dopady budú dotýkať. Tento bod nebol pri príprave predkladaného materiálu splnený. Predkladaný materiál je iniciatívnym materiálom ministra životného prostredia SR a predsedu Úradu pre verejné obstarávanie napriek tomu, že dopady sa budú dotýkať minimálne a určite všetkých ústredných orgánov štátnej správy. Vo vlastnom materiáli sa uvádza, že pre rok 2019 boli vybraté tri produktové skupiny (kopírovací a grafický papier, počítače a monitory, vozidlá a dopravné služby), ktorých nákupy budú realizované so zohľadnením environmentálneho hľadiska zo strany všetkých ústredných orgánov štátnej správy. Upozorňujeme, že v súlade s uvedenou metodikou, je tvorca strategického dokumentu povinný v procese jeho prípravy vykonať aj analýzu identifikovaného problému/problémov a socioekonomických dopadov. S ohľadom na ambíciu Slovenska zabezpečiť zelené verejné obstarávanie na úrovni 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania do roku 2030 a s ohľadom na navrhované riešenia, sme toho názoru, že navrhovaná koncepcia nezohľadňuje socioekonomické dopady, resp. výsledky uvedenej analýzy nám nie sú známe. Z uvedených dôvodov navrhujeme, aby vláda SR neschvaľovala taký materiál, ktorý nespĺňa podmienky vládou SR schválenej metodiky. Ak predkladateľ materiálu preukáže, že uvedený strategický dokument bol pripravený v súlade s uvedenou platnou metodikou, potom uplatňujeme nasledovné pripomienky: Zásadná pripomienka 1. V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme v časti „ukladá ministrovi životného prostredia a predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie“ doplniť za písmeno B.3 nové písmeno B.4, ktoré bude znieť „vytvoriť spoločnú komisiu zloženú zo všetkých zainteresovaných subjektov ako poradný orgán pre implementáciu zeleného verejného obstarávania do 30. septembra 2019“. Odôvodnenie: Účelom komisie bude zabezpečiť, aby sa na implementácii zeleného verejného obstarávania a tvorby súvisiacich strategických dokumentov a metodík zúčastňovali všetky zainteresované skupiny. Termín je navrhnutý tak, aby členovia spoločnej komisie mohli participovať na príprave návrhu metodík pre tri produktové skupiny (kopírovací a grafický papier, počítače a monitory a vozidlá a dopravné služby) pred termínom predloženia týchto metodík v zmysle písmena B.2 návrhu uznesenia. Zásadná pripomienka 2. Vo vlastnom materiáli na str. 3 navrhujeme prvú odrážku rozšíriť o opatrenie akčného plánu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015–2020 č. 5.37.1 „Pripraviť novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní s doplnením ustanovení o pravidlách pre uplatňovanie zeleného verejného obstarávania a podpory spotreby a používania dreva z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľne.“ a opatrenie akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva SR č. 4.4.1 „Pripraviť novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní s doplnením ustanovení o pravidlách pre uplatňovanie zeleného verejného obstarávania“. Odôvodnenie: Zelené verejné obstarávanie je súčasťou opatrení strategických dokumentov aj rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a preto by bolo vhodné ich v tejto časti zapracovať. Zásadná pripomienka 3. Vo vlastnom materiáli na str. 6 – 7 navrhujeme explicitne definované paragrafové znenie nového písmena q) v rámci § 2 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa navrhuje doplniť, nahradiť všeobecným znením. Napríklad vetou: „Rešpektujúc sociálnu novelu a jej terminológiu, navrhuje sa predmetnú definíciu zakotviť v § 2 ods. 5 zákona o VO, prostredníctvom doplnenia nového písm. q) o definíciu environmentálneho hľadiska.“. Odôvodnenie: Presná definícia paragrafového znenia právnych predpisov je výsledkom legislatívneho procesu, avšak ambíciou predkladateľa/predkladateľov materiálu je, aby bol návrh ustanovenia schválený vládou SR už v predloženom znení „strategického dokumentu“ (ak sa príjme uznesenie vlády SR o schválení dokumentu, podľa nášho názoru vláda schváli aj navrhované ustanovenie, čo nie je správne). Výsledkom by bol paradox, že nelegislatívny materiál by upravoval paragrafové znenie zákona (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ešte pred samotným legislatívnym procesom. Zásadná pripomienka 4. Vo vlastnom materiáli na str. 6 žiadame vysvetliť bod „2. ochrany lesov“ a rovnako aj v prílohe na str. 2 v časti „Environmentálne benefity“. Odôvodnenie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Pojem „ochrana lesa“ je upravený v štvrtom dieli zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Podľa § 28 zákona o lesoch ide najmä o preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a vykonávať ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi. Navrhujeme slovné spojenie „ochrana lesov“ nahradiť slovným spojením „udržateľné hospodárenie v lesoch“. Zásadná pripomienka 5. V materiáli „Doložka vplyvov“ v bode „4. Dotknuté subjekty“ navrhujeme uviesť „všetky ústredné orgány štátnej správy“. Odôvodnenie: Vo vlastnom materiáli sa totižto uvádza, že pre rok 2019 boli vybraté tri produktové skupiny (kopírovací a grafický papier, počítače a monitory, vozidlá a dopravné služby), ktorých nákupy budú realizované so zohľadnením environmentálneho hľadiska zo strany všetkých ústredných orgánov štátnej správy. Ďalej v zmysle predkladanej koncepcie budú každý rok vybraté nové produktové skupiny na daný kalendárny rok, ktoré opäť predpokladajú zohľadnenie environmentálneho hľadiska zo strany všetkých ústredných orgánov štátnej správy. Zásadná pripomienka 6. Vo vlastnom materiáli a návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme odstrániť časti týkajúce sa memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Úradom pre verejné obstarávanie. Odôvodnenie: Sme toho názoru, že nie je dôvod podpísať uvedené memorandum o spolupráci (medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Úradom pre verejné obstarávanie), ak už dnes je výsledkom spolupráce predložený materiál, hoci samotná metodika („Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií“, ktorú schválila vláda SR 26.04.2017 uznesením č. 197/2017) obsahuje spôsob prípravy strategických dokumentov, vrátane spolupráce všetkých zainteresovaných a dotknutých skupín. K spolupráci všetkých zainteresovaných skupín nie je potrebné žiadne memorandum, ale spolupráca všetkých zainteresovaných a dotknutých skupín je nevyhnutnosť. Obyčajná pripomienka 7. Vo vlastnom materiáli na str. 5 navrhujeme doplniť v prvej vete za slovo „obstarávateľov“ slovo „bude“. Veta po doplnení bude znieť: „Metodika (príloha č. 1) pripravená v rámci spolupráce Úradu pre verejné obstarávanie a Ministerstva životného prostredia SR je prílohou tohto materiálu a pre obstarávateľov bude dostupná na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.gov.sk ).“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republikypredkladá obyčajné pripomienky: - v Prílohe č. 1, na str. 11, ods. 2 odporúčame v texte upraviť „pr neho“ na „pre neho“ - v Predkladacej správe odporúčame v texte: „... v roku 2018 na úrovni 7,58 % pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek a na úrovni 3,83 % pokiaľ...“ upraviť na „... v roku 2018 na úrovni 7,58 %, pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek a na úrovni 3,83 %, pokiaľ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Predkladateľ na strane 5 uvádza: "Vo vzťahu k týmto trom produktovým skupinám bude predložený vláde SR nelegislatívny materiál, v zmysle ktorého by malo byť prijaté uznesenie, ktorým sa všetky ústredné orgány štátnej správy zaviažu na nákup týchto produktových skupín so zohľadnením environmentálneho hľadiska. K daným produktovým skupinám bude pripravená metodika ako ich obstarať.". V nadväznosti na plánovanú prípravu metodiky, odporúčame na zváženie zo strany ÚVO doplniť metodiky o reálne vzorové príklady predmetného verejného obstarávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) 2. k Prílohe č. 1 Zelené verejné obstarávanie a bodu B.4. návrhu Uznesenia vlády Slovenskej republiky: Žiadame o presnejšie vymedzenie všeobecných pravidiel verejného obstarávania, najmä pre oblasť IT. Zdôvodnenie: Všeobecná metodika k zelenému verejnému obstarávania, ktorá je prílohou materiálu, je v aplikačnej praxi nepoužiteľná. Podľa tejto metodiky sa nebude dať postupovať pri príprave, zadávaní zákaziek, stanovovaní kritérií, hodnoteniu predložených ponúk, overovaní, či dodávateľ a jeho produkt a jeho zamestnanci spĺňajú environmentálne hľadiská, určovať náklady celého životného cyklu, atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) 1. K vlastnému materiálu k bodu 8.: Žiadame vzorový príklad verejného obstarávania elektromobilu nahradiť alebo doplniť o vzorový príklad verejného obstarávania PC. Zdôvodnenie: Je pravdepodobnejšie, že budú orgány verejnej moci častejšie obstarávať PC a ostatnú IT techniku ako elektromobily. Preto by bolo vhodnejšie nastaviť vzorový proces pre túto oblasť. Tak by bol vytvorený vzorový rámec tvorby kritérií, posudzovania ponúk, ich vyhodnotenie a ďalšie aspekty súvisiace so zeleným verejným obstarávaním. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Pripomienka k Prílohe č. 1: V bode „3 Nastavenie váh“ odseku „Ako správne aplikovať MEAT kritériá pri zelenom verejnom obstarávaní“ nahradiť v piatej vete slovo „ ... väčšia ...“ slovom „ ... vyššia ...“ a v tej istej vete opraviť pravopisnú chybu v slove „ ... tím ...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Pripomienka k Vlastnému materiálu : V odseku „Zavedenie efektívneho a jednoduchého spôsobu obstarávania:“ rozpísať a zaviesť použitú skratku „IKT“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Pripomienka k prílohe č.1: V odseku „MEAT kritériá“ navrhujeme vypustiť v tretej vete slovo „ ... príkladmo ... „. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Pripomienka k Vlastnému materiálu a prílohe č. 1: Pri prvotnom pomenovávaní inštitúcie uviesť jej úplný názov, zaviesť skratku a následne zavedenú skratku použiť v celom texte. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Pripomienka k Vlastnému materiálu : Na titulnej strane neuvádzať poradové číslo strany. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail