LP/2019/504 Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený. V analýze sú kvantifikované celkové náklady v sume 29 980 tis. eur, z toho na rok 2019 v sume 180 tis. eur, na rok 2020 v sume 8 000 tis. eur, na rok 2021 v sume 12 000 tis. eur a na rok 2022 v sume 9 800 tis. eur ako zabezpečené v rámci kapitoly MK SR. V materiáli v časti 5. je uvedený harmonogram prác rekonštrukcie na roky 2019 – 2025, v časti 6. ako aj analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je uvedený rozpočet rekonštrukcie na roky 2019 – 2022. Uvedené odporúčam zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený. V analýze sú kvantifikované celkové náklady v sume 29 980 tis. eur, z toho na rok 2019 v sume 180 tis. eur, na rok 2020 v sume 8 000 tis. eur, na rok 2021 v sume 12 000 tis. eur a na rok 2022 v sume 9 800 tis. eur ako zabezpečené v rámci kapitoly MK SR. V materiáli v časti 5. je uvedený harmonogram prác rekonštrukcie na roky 2019 – 2025, v časti 6. ako aj analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je uvedený rozpočet rekonštrukcie na roky 2019 – 2022. Uvedené odporúčam zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) Do materiálu je potrebné doplniť vyhodnotenie projektu z hľadiska pravidiel v oblasti štátnej pomoci tak, aby z neho jednoznačne vyplývalo, či predmetom podpory bude hospodárska alebo nehospodárska činnosť. Zdôvodnenie: Európska komisia v dokumente Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 206/01) (ďalej len „Oznámenie o pojme pomoc“), v časti 2.6. Kultúra a ochrana kultúrneho dedičstva vrátane ochrany prírody, v článku 34. hovorí o tom, že vzhľadom na svoju osobitú povahu môžu byť určité činnosti v oblasti kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva a prírody organizované nekomerčným spôsobom, a byť teda nehospodárskej povahy. Komisia zastáva názor, že verejné financovanie činností v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú prístupné pre verejnosť a nespoplatnené, plní čisto sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy. Podobne peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov kultúrnej ustanovizne alebo od účastníkov činnosti v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, otvorenej pre širokú verejnosť, ktorý pokrýva len zlomok skutočných nákladov, nemení nehospodársku povahu tejto činnosti, keďže takéto peňažné príspevky nemôžu byť považované za skutočnú odplatu za poskytované služby. Na druhej strane však činnosti v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú z väčšej časti financované prostredníctvom vstupného, používateľských poplatkov alebo inými obchodnými prostriedkami (napr. umelecké výstavy, komerčné hudobné koncerty, predstavenia a festivaly), by sa na základe článku 35. časti 2.6. Kultúra a ochrana kultúrneho dedičstva vrátane ochrany prírody Oznámenia o pojme pomoc mali považovať za činnosti hospodárskej povahy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail