LP/2019/503 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Rekonštrukcia a modernizácia Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) V časti 2.1.1. analýzy vplyvov na rozpočet sa uvádza, že finančné zdroje vo výške 58 500 000 eur na roky 2019 až 2022 sú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov rezortu zdravotníctva na jednotlivé roky. V zmysle materiálu má však predmetná investičná akcia pokračovať aj po roku 2022, pričom celkové výdavky na investičnú akciu predstavujú sumu 86 450 488 eur. V nadväznosti na uvedené žiadam do časti 2.1.1. analýzy vplyvov na rozpočet doplniť vetu: „Zostávajúce finančné prostriedky v sume 27 950 488 eur budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly MZ SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. k celému materiálu Do materiálu je potrebné doplniť posúdenie rekonštrukcie a modernizácie UNB Ružinov z hľadiska pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. Vo vzťahu k predmetnému opatreniu pomoci nie je možné vylúčiť prvok štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“). V súvislosti s cieľom materiálu - vyslovením súhlasu vlády SR so zabezpečením procesu obstarávania stavby v zmysle materiálu si dovoľujeme zároveň upozorniť na stimulačný účinok pomoci v zmysle pravidiel v oblasti štátnej pomoci. V prípade, ak dôjde k začatiu prác (napr. začiatok stavebných prác alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná) pred podaním žiadosti o poskytnutie pomoci, v zmysle pravidiel v oblasti štátnej pomoci by mohlo byť financovanie celého projektu z verejných zdrojov (štátny rozpočet) považované za neoprávnené. Zdôvodnenie: Z hľadiska pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci výstavba akéhokoľvek typu infraštruktúry, ktorá sa má hospodársky využívať je sama o sebe hospodárskou činnosťou, tzn. na jej financovanie sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nemocnicou a inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za odplatu, či už zaplatenú priamo zo strany pacientov alebo platbami zo zdravotných poisťovní, je považované za vykonávanie hospodárskej činnosti. Platby zo zdravotných poisťovní sú odmenou za nemocničné služby a predstavujú odplatu pre nemocnicu, ktorá ich dostáva a ktorá vykonáva činnosť hospodárskeho charakteru. Štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ je potrebné posúdiť vopred, t. j. pred samotným poskytnutím pomoci. V zmysle pravidiel štátnej pomoci sa pomoc pokladá za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca pomoci podal písomnú žiadosť o pomoc príslušnému poskytovateľovi pomoci pred začatím prác na projekte alebo činnosti. Za začatie prác sa považuje buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Vypracovanie projektovej dokumentácie je možné rovnako považovať za začatie prác. Za začatie prác sa nepovažuje nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti 2.1.1. analýzy vplyvov na rozpočet sa uvádza, že finančné zdroje vo výške 58 500 000 eur na roky 2019 až 2022 sú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov rezortu zdravotníctva na jednotlivé roky. V zmysle materiálu má však predmetná investičná akcia pokračovať aj po roku 2022, pričom celkové výdavky na investičnú akciu predstavujú sumu 86 450 488 eur. V nadväznosti na uvedené žiadam do časti 2.1.1. analýzy vplyvov na rozpočet doplniť vetu: „Zostávajúce finančné prostriedky v sume 27 950 488 eur budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly MZ SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 1) Opraviť a zjednotiť používaný názov materiálu v jednotlivých častiach (napr. v návrhu Uznesenia vlády Slovenskej republiky a v Doložke vybraných vplyvov je názov „Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s Rekonštrukcia a modernizácia Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov“ a v Predkladacej správe je názov „Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Rekonštrukcie a modernizácie UNB Ružinov“). 2) Vo vlastnom materiáli v tabuľke na str. 16 opraviť číselný údaj v riadku 23 z „2 335 070“ na „2 335 069“ a v riadku 28 z „72 042 074“ na „72 042 073“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predložený materiál žiadam doplniť o: • analýzu vplyvu rekonštrukcie na medicínske výsledky nemocnice, • analýzu vplyvu rekonštrukcie na hospodárske výsledky nemocnice, • aktualizáciu koncepcie rozvoja UNB vzhľadom na pripravovanú reformu ústavnej zdravotnej starostlivosti (stratifikácia) a výstavbu nových nemocníc v lokalitách Rázsochy a Bory, • detailný rozpis stavebných nákladov (Výkaz výmer). Bez týchto doplnení nie je možné vyhodnotiť návratnosť investície do rekonštrukcie UNB Ružinov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Predložený materiál žiadam doplniť o: • analýzu vplyvu rekonštrukcie na medicínske výsledky nemocnice, • analýzu vplyvu rekonštrukcie na hospodárske výsledky nemocnice, • aktualizáciu koncepcie rozvoja UNB vzhľadom na pripravovanú reformu ústavnej zdravotnej starostlivosti (stratifikácia) a výstavbu nových nemocníc v lokalitách Rázsochy a Bory, • detailný rozpis stavebných nákladov (Výkaz výmer). Bez týchto doplnení nie je možné vyhodnotiť návratnosť investície do rekonštrukcie UNB Ružinov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail