LP/2019/480 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť FTE automotive Slovakia s.r.o., IČO 36 493 406, na realizáciu investičného zámeru v Prešove

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu V podmienke č. 1 uvedenej v časti (G) Záver na str. 9 odporúčame za slovo zámeru doplniť text: „a splní podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v zmysle § 15 ods. 4 zákona o investičnej pomoci najneskôr“. Odôvodnenie: Doplnenie povinnosti prijímateľa v zmysle zákona o investičnej pomoci. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu Odporúčame prehodnotiť výšku oprávnených nákladov 1 495 728 Eur, ktorá bola zvolená podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“) a návrh prepracovať tak, aby výška oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o investičnej pomoci vychádzala z reálnej výšky mzdy v danom odvetví v SR a reálnej výšky mzdy vyplatenej zamestnancom Technologického centra spoločnosti FTE automotive Slovakia s.r.o. v rokoch 2016 - 2018. Odôvodnenie: Vychádzajúc z údajov Štatistického úradu SR o úplných mesačných nákladoch práce na zamestnanca, výšku oprávnených nákladov (mzdy pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom, vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov) 1 495 728 Eur a splnenie podmienky č. 4 uvedenej v časti (G) Záver na str. 9 považujeme za nereálne. Základom pre výpočet investičnej pomoci je výška oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o investičnej pomoci vo výške 2 077,4 Eur na 1 zamestnanca za mesiac. Podľa údajov Štatistického úradu SR boli úplné mesačné náklady práce na zamestnanca v roku 2017 v Prešovskom kraji vo výške 1 204 Eur. Úplné mesačné náklady práce na zamestnanca v divízií ekonomickej činnosti M 72 vedecký výskum a vývoj podľa SK NACE Rev.2, kde je Technologické centrum spoločnosti FTE automotive Slovakia s.r.o. zaradené podľa predmetu podnikania, boli v SR za rok 2017 vo výške 1 570 Eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu Odporúčame spresniť informácie ohľadom aktualizácie investičného zámeru. Z uvedeného nie je zrejmé, prečo sa investičný zámer neposudzoval podľa poslednej aktualizácie zo 4. júna 2019. Odôvodnenie: Podľa informácie uvedenej na str. 1 spoločnosť FTE automotive Slovakia s.r.o. investičný zámer naposledy aktualizovala dňa 4. júna 2019. Na str. 5 sa uvádza, že pri posudzovaní investičného zámeru MH SR vychádzalo z: investičného zámeru podaného prijímateľom dňa 14. októbra 2016 a v znení jeho zmien zo dňa 25. marca 2019, týkajúcich sa aktualizácie čerpania úľavy na dani z príjmu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu Odporúčame návrh prepracovať tak, aby údaje za roky 2016 - 2018 neboli uvádzané ako predpoklad. Odôvodnenie: Podľa časového harmonogramu prijímateľ investičnej pomoci začal investičný zámer realizovať v novembri 2016, pričom investičný zámer bol viackrát aktualizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail