LP/2019/392 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 41. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo v Ríme 22. – 29. júna 2019

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi zapracovať pripomienky uplatnené k doložke vybraných vplyvov v rámci predbežného pripomienkového konania k definovaniu alternatívnych riešení a zdrojov. Odôvodnenie: Postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie žiadam opraviť sumu predpokladaných výdavkov na zahraničnú pracovnú cestu pre 4 účastníkov z MPRV SR na dva dni z 1 040 eur na 860 eur. Potom celkové výdavky súvisiace so zahraničnou pracovnou cestou členov delegácie SR na konferencii budú vo výške 1 935 eur, a nie 2 115 eur (4 osoby na dva dni a 1 osoba na 5 dní). Takto opravenú sumu je potrebné uviesť v časti 2.1.1. Financovanie návrhu a v tabuľkách č. 1 (aj v riadku „Výdavky verejnej správy celkom, z toho vplyv na ŠR-Rozpočtové prostriedky“) a č. 4 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy. Beriem na vedomie, že celkové výdavky súvisiace s účasťou delegácie na konferencii budú hradené z rozpočtu kapitoly MPRV SR bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V celom texte vlastného materiálu navrhujeme pojem „rodová rovnosť“ vo všetkých gramatických tvaroch nahradiť pojmom „rovnosť medzi mužmi a ženami“ alebo „rovnosť pohlaví“ v príslušných gramatických tvaroch a zároveň navrhujeme v Návrhu smernice pre postup delegácie SR na 41. zasadnutí Konferencie FAO v Ríme 22.-29. júna 2019 doplniť nový bod s nasledovným znením: "Delegácia SR, vychádzajúc z medzinárodne uznávaného pojmu gender equality, bude pod rodovou rovnosťou vo všetkých dokumentoch rozumieť výlučne rovnosť medzi mužmi a ženami alebo rovnosť pohlaví." Odôvodnenie: Ústava Slovenskej republiky ani žiadny záväzný základný ľudskoprávny dokument nepoužíva terminológiu "rodová rovnosť", ale používa pojmy rovnosť medzi mužmi a ženami (equality between men and women) či rovnosť pohlaví (gender equality). Navrhujeme, aby bol pojem „rodová rovnosť“ vo vlastnom materiáli vo všetkých tvaroch nahradený pojmom „rovnosť medzi mužmi a ženami“ alebo „rovnosť pohlaví“ a zároveň navrhujeme, aby bol vo všetkých dokumentoch vychádzajúcich z 41. zasadnutia Konferencie FAO v Ríme 22.-29. júna 2019 používaný pojem „rovnosť medzi mužmi a ženami“ alebo „rovnosť pohlaví“ v súlade s právnou terminológiou uvedenou a) v Ústave Slovenskej republiky, b) v primárnom práve EÚ a c) v § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov s korpusom Slovníka Slovenského jazyka, kodifikovanom Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej republiky. Ad a) Ústava Slovenskej republiky používa pojem „rod“ ako aj pojem „pohlavie“, pričom pojem „rod“ nijako neodkazuje na kategóriu „žien a mužov“, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem „rod“ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu. Z uvedeného dôvodu je potrebné používať v slovenskom právnom poriadku, vrátane v nelegislatívnom všeobecnom materiáli pojem „pohlavie“, resp. pojmy „muž a žena“. Ad b) Primárne právo Európskej únie je základom pre všetky predpisy sekundárneho práva a nelegislatívne materiály, pričom tieto predpisy a materiály a ich preklad do jednotlivých jazykov nemôže byť v rozpore s obsahom a významom pojmov, ktoré používa primárne právo EÚ. Zmluva o EÚ a Zmluva o fungovaní EÚ ako pramene primárneho práva, v kvalite medzinárodnej zmluvy, poznajú pojem pohlavie, v anglickom znení „sex“. Vnútroštátny zákonodarca sa nesmie odvolávať na zjavne chybný (i keď dlhodobo) preklad pojmu „gender“ do slovenského jazyka, ktorý je spôsobený neznalosťou právnych významov prekladateľov a právnikov-lingvistov a prekladom použitých zdrojových jazykov pri preklade do slovenského jazyka. Poukazujeme na to, že napr. nemčina, chorvátčina, čeština, slovinčina, poľština prekladajú anglický pojem „gender“ ako pohlavie a „gender identity“ ako pohlavná identita, teda tak, ako to vyplýva z obsahu a významu primárneho práva EÚ. Zároveň, s prihliadnutím na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, ktorá potvrdzuje princíp, že žiadna jazyková verzia predpisu nemá prednosť pred inou jazykovou verziou, všetky oficiálne jazyky EÚ majú rovnoprávne postavenie. Dokonca ani väčšinová prevaha jedného významu prekladu neodôvodňuje správnosť použitia (Princíp stanovený Súdnym dvorom EÚ vo veci CILFIT C-283/81, podľa ktorého výklad ustanovenia práva EÚ vyžaduje porovnanie rôznych jazykových verzií; rovnako pri výklade existuje zákaz izolácie jednej jazykovej verzie – vec STAUDER 29/69; súd musí pri pochybnostiach vykladať predpis v závislosti od všeobecnej systematiky a účelu právneho predpisu - prípad BOUCHEREAU 30/77). Pre chybné používanie pojmu nemôže byť dôvodom argument, že určité dokumenty v právnom poriadku SR (napríklad schválené Vládou SR), prípadne právne dokumenty EÚ v (nie všetkých) jazykových verziách používajú nekorektné právne pojmy, ktoré nie sú obsahovo v súlade s primárnym právom EÚ, resp. vnášajú jazykovú neprehľadnosť a nejednotnosť do právneho systému. Ad c) Pojem „ROD“ (in. Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Rod: rod -u m. 1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý r., šľachtický r. 2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme 3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín 4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho r-u; je r-om Slovák 5. narodenie, zrod: je nadaný od r-u 6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.; slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu; rodový príd. k 1 – 3, 6: r-é tradície, r-é zriadenie; r-é znaky; r-é prípony (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Pojem „POHLAVIE“ Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) pohlavie -ia s. 1. súbor znakov odlišujúcich ženské (samičie) jedince od mužských (samčích): novorodenec mužského p-ia 2. súhrn ženských al. mužských jedincov: počtom prevládlo ženské p.; hovor.: nežné p. ženy; silné p. muži 3. (vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo; pohlavný príd.: p-á výchova, p-é orgány; p. styk súlož; pohlavne prísl.: p. dospelý; pohlavnosť -i ž. fyz. vzťahy medzi pohlaviami, pohlavný život; pohlavný pud, sexuálnosť, sexualita. Podľa § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov sa pri tvorbe právneho predpisu používa štátny jazyk v kodifikovanej podobe, najmä z hľadiska jazykovej, štylistickej a významovej správnosti. Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Používajú sa len správne a ustálené právne pojmy. Právny predpis (resp. podzákonná norma, príp. nelegislatívny materiál) musí byť terminologicky jednotný. Na označenie rovnakých právnych inštitútov sa používajú rovnaké právne pojmy v rovnakom význame. Je neprípustné akceptovať, že v súčasnosti panuje v systéme slovenského právneho poriadku právny chaos a nejednoznačnosť, ktorú zaviedlo obsahovo nekorektné a jazykovo nekodifikované používanie pojmu „rod“ v niektorých právnych predpisoch, zatiaľ čo v iných právnych predpisoch sa pojem „rod“ používa tak, ako ho obsahovo mal na mysli ústavodarca pri príprave Ústavy Slovenskej republiky a tak, ako je tomu v súčasnej verzii kodifikovaného slovenského jazyka. Žiaľ, v súčasnom právnom poriadku je niekoľko protiústavných zákonov, ktoré priamo odporujú ústave a zákonu o tvorbe právnych predpisov tým, že zavádzajú pre rôzne kategórie ten istý pojem. V záujme zachovania právnej istoty by mal zákonodarca a tiež tvorca noriem nižšej právnej sily a nelegislatívnych materiálov obmedziť ďalšie zavádzanie protiústavného významu pojmu, ba práve sa usilovať napraviť tento stav. Je neakceptovateľné, ak sa tieto subjekty, ktoré by mali dbať na konzistentnosť a vnútornú nerozpornosť právneho systému, uchýli k pseudo-argumentu, že: „veď sa pojem „rod“ vo význame sociálneho konštruktu „gender“ už masovo používa, aj v slovenskom jazyku, aj zo strany štátnych orgánov a aj v (niektorých chybných prekladoch) sekundárneho práva EÚ (nie v primárnom)“. V práve platí princíp, že z nepráva nemôže vzniknúť právo, a teda analogicky z chyby a chybného používania pojmu, ktorý odporuje jednak korpusu Slovenského jazyka a jednak Ústave Slovenskej republiky, nemôže vzniknúť nový jazykový a právny obsah ako ani žiadny právny dôsledok. V Slovenskej republike neexistuje žiadny konsenzus, aby sa používal, prípadne zavádzal do právneho poriadku nový pojem „gender“, alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“, pretože na toto nie je zhoda v kvantite väčšiny. Ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu nového sociálneho konštruktu „gender“, tak je to ich právo, ale z tejto ich činnosti nevzniká žiadna povinnosť ďalším štátom, aby takúto prax iných štátov akceptovali. Taktiež ani žiadny záväzný základný ľudsko-právny dokument nepoužíva terminológiu "rodová rovnosť", ale používa pojmy rovnosť medzi mužmi a ženami (equality between men and women), prípadne rovnosť pohlaví (gender equality): a) napríklad oficiálny dokument Organizácie spojených národov a Európskej únie: Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti, ku ktorému sa MZVEZ SR prihlásilo v rámci Procesu definovania priorít SR v OBSE (viď materiál: Priority predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019) ako k prvku medzinárodného regulatívneho rámca, ktorého implementáciu majú regionálne organizácie ako OBSE v regióne podporovať (str. 10 materiálu) a nadväzne b) Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2010 o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti používajú pojmy rovnosť pohlaví (gender equality) s ohľadom na posilnenie postavenia žien. Pojem „rovnosť pohlaví“ sa používa aj v oficiálnom slovenskom prekladom Parížskej dohody, ktorá je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (Oznámenie č. 99/2017 Z. z. Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky). V Koncepcii implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí chápe Slovenská republika pojem rodová rovnosť ako rovnosť pohlaví. V Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023 sa pre účely dokumentu a z neho vychádzajúcich aktivít rozvojovej spolupráce pod prierezovou témou "rodová rovnosť" rozumie "rovnosť mužov a žien“ (k tomu pozri Predkladacia správa, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-866). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na str. 3 vlastného materiálu v časti Návrh smernice pre postup delegácie SR na 41. zasadnutí Konferencie FAO v Ríme 22.-29. júna 2019 navrhujeme v bode 1. za slová „V súlade“ doplniť slová „s Ústavou Slovenskej republiky,“. Odôvodnenie: okrem postupu predstaviteľov slovenskej delegácie v súlade s medzinárodným právom je potrebné v zmysle článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon) postupovať prioritne v súlade s Ústavou SR. Rovnako bola upravená a Vládou SR schválená aj smernica pre postup delegácie Slovenskej republiky počas konferencie COP 24; 24. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 14. konferencie zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 1. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Katovice, Poľsko, 2.-14. december 2018: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-785), https://www.aktuality.sk/clanok/643210/slovensko-bude-na-klimatickej-konferencii-presadzovat-poziciu-unie/ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K uzneseniu vlády Slovenskej republiky V uznesení vlády Slovenskej republiky odporúčame v bode B.1. nahradiť slovo „Matečná“ za slovo „Matečnú“. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Odporúčame v dokumente „Vlastný materiál“ v odseku 6 opraviť gramatickú chybu „Počas 41. zasadnutie Konferencie“ Odôvodnenie: Gramatická chyba Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail