LP/2019/390 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K projektu č. 4 - O: Odporúčame premietnuť navrhovaný projekt č. 4 aj do návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, pretože tam nie je uvedený (oprava zrejmej nesprávnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K projektu č. 1, 5 a 6 (k bodom 1.5., 5.5. a 6.3.) - O: Odporúčame aj vzhľadom na vecný popis, cieľ a zámer národných športových projektov č. 1, 5 a 6 uviesť ako právny titul § 75 ods. 1 písm. b), a nie písmeno a), nakoľko v rámci projektu č. 1 majú byť podporené „menšie futbalové štadióny a ihriská, na ktorých sa odohrávajú nižšie futbalové súťaže, resp. sú určené na tréningový proces a nadobudnutie zápasovej praxe hráčov z radov mládeže”; cieľom projektu č. 5 je „podpora obnovy a skvalitňovania hokejovej infraštruktúry, ktorú využívajú pre svoje potreby hokejové kluby venujúce sa práci s mládežou”, respektíve cieľom projektu č. 6. je „vytvoriť pre deti, mládež a verejnosť podmienky na športovanie v bezpečnom a atraktívnom prostredí pod odborným vedením v atletike”. Pri týchto projektoch zrejme nepôjde o výstavbu „športovej infraštruktúry národného významu”, o ktorú by sa mohlo jednať iba pri splnení zákonnej definície podľa § 3 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorej sa rozumie pod „športovou infraštruktúrou národného významu” športová infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo na prípravu športových reprezentantov. Prípadne je možné uviesť oba účely podľa § 75 ods. 1 písm. a) aj písmeno b), napríklad ak v rámci projektu výstavby atletických štadiónov budú postavené niektoré atletické štadióny s parametrami „športovej infraštruktúry národného významu” a niektoré iné budú slúžiť na „šport pre všetkých so zameraním na mládež”. V nadväznosti na prípadnú zmenu účelov projektov je potrebné upraviť aj predkladaciu správu v prvom odseku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu všeobecne - O: Na úvod je potrebné uviesť, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky víta a podporuje zámer zvyšovať podporu športu z prostriedkov štátneho rozpočtu tak v roku 2019 ako aj v budúcich rokoch. Na druhej strane však prokuratúra Slovenskej republiky v súlade so svojim poslaním ustanoveným v čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky musí ako ochranca zákonnosti plniť svoju úlohu v spoločnosti a jej právnom systéme a dbať na to, aby postupy a rozhodnutia orgánov štátnej moci, na základe ktorých sa prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytujú ich prijímateľom, boli vykonávané čo najtransparentnejšie a v súlade so zákonom. V danom prípade sa na poskytnutie štátnych prostriedkov na šport v závislosti od konkrétneho účelu vzťahuje primárne zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe preskúmania vecnej stránky materiálu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania v kontexte uvedených predpisov uplatňujeme pripomienku k spôsobu vytvorenia návrhu materiálu, nakoľko z dostupných údajov na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nie je možné zistiť ako boli vybraté jednotlivé projekty zaradené do návrhu. Tým nespochybňujeme športový prínos týchto projektov, poukazujeme však na proces ich prvotného výberu. V tej súvislosti poukazujeme tiež na to, že k dosiahnutiu cieľa - transparentnosti výberu podporených športových projektov, sa zaviazala aj vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení na roky 2018 až 2020 pre oblasť športu, podľa ktorého: „Vláda vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako významná spoločenská činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky. Vláda podporí šport na Slovensku tým, že: - prijme jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu.”. Napriek uvedenému konštatujeme, že tak v roku 2017 (14 projektov schválených uznesením vlády č. 353/2017 z 24. júla 2017; projekt Národného tenisového centra) ako aj v roku 2019 (projekt Národného cyklistického centra a predmetný návrh, ktorého súčasťou je 9 projektov, z ktorých viaceré sa členia na ďalšie subprojekty) z návrhu rozdelenia štátnych prostriedkov na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry nie je možné zistiť, že jednotlivé projekty boli zaradené do návrhu podľa „jasných pravidiel systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu”. Štyri všeobecné kritériá pre výber projektov uvedené na strane 2 materiálu: 1) popularita športu, 2) úspešnosť športu, 3) členská základňa športovcov vo veku do 23 rokov a 4) využiteľnosť športovej infraštruktúry; nie je možné akceptovať ako jasné pravidlá systémového financovania. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky by do budúcnosti privítala, ak by na základe programového vyhlásenia vlády bola do plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky zaradená úloha, ktorej výsledkom/cieľom bude vytvorenie všeobecne záväzných „jasných pravidiel systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu”, napríklad formou nariadenia vlády Slovenskej republiky o pravidlách systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu. Takéto nariadenie, ktoré je možné prijať aj bez splnomocňovacieho ustanovenia, by nadväzovalo na kompetenciu vlády podľa § 75 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. a v ďalších rokoch by vláda Slovenskej republiky schvaľovala podporu obdobných športových infraštruktúrnych projektov vybraných a predložených vláde Slovenskej republiky už na základe transparentných pravidiel. V súvislosti s požiadavkou na zavedenie transparentných pravidiel do riadenia a správy slovenského športu si dovoľujeme poukázať aj na ďalšiu doposiaľ nesplnenú úlohu vlády Slovenskej republiky vyplývajúcu z § 55 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z., podľa ktorého mala vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoviť jednotné pravidlá pre - zaraďovanie jednotlivých športov, pre ktoré zabezpečuje rezortné športové stredisko činnosti podľa § 3 písm. c); - vytvorenie zoznamu najvýkonnejších športovcov a spôsob určenia výkonnostných kritérií; - zaraďovanie športovcov a športových odborníkov do rezortných športových stredísk a ich vyraďovanie. Splnenie tejto legislatívnej úlohy vlády Slovenskej republiky ustanovenej zákonom č. 440/2015 Z. z. účinným od 1. januára 2016 malo zrejme vychádzať z odborného analytického podkladu, ktorý mal byť vytvorený splnením úlohy ustanovenej v § 105 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z., podľa ktorého: „(2) Ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany vypracujú do 31. decembra 2016 projekt optimalizácie činnosti rezortných športových stredísk pri zabezpečení štátnej reprezentácie a predložia ho vláde na schválenie.”. Ani táto zákonom výslovne ustanovená úloha však doposiaľ splnená nebola. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka k LP/2019/390 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019-2021 Predkladá : Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predkladateľ materiálu nezverejnilo vopred žiaden zámer, výzvu ani inú informáciu pre možných uchádzačov (národné športové zväzy, športové kluby, mestá a obce), že sa môžu uchádzať o finančné prostriedky na tento účel, kde je vyčlenená suma 21 mil. eur. Nie je preto zrejmé, na základe akých kritérií boli jednotlivé investičné projekty zaradené do zoznamu navrhovaných podporených subjektov. V materiáli je uvedená len nasledovná poznámka, bez zverejnenia konkrétnych parametrov podporených projektov a bez vyhodnotenia jednotlivých kritérií: Projekty, ktoré predkladáme na schválenie vláde SR, boli vybrané na základe nasledovných kritérií: popularita športu, úspešnosť športu, členská základňa športovcov vo veku do 23 rokov a využiteľnosť športovej infraštruktúry. Uvedené kritériá (s výnimkou využiteľnosti športovej infraštruktúry) sú totožné s kritériami pre výpočet príspevku uznanému športu, ktoré sa používajú pre rozdelenie finančných prostriedkov pre národné športové zväzy. Poradie prvých 10 športov podľa výšku PUŠ na rok 2019 je nasledovné : futbal, ľadový hokej, tenis, atletika, plavecké športy, kanoistika, cyklistika, volejbal, hádzaná, stolný tenis. V zozname športov s finančným príspevkom na infraštruktúru chýba s výnimkou futbalu, ľadového hokeja a atletiky sedem ostatných športov z Top10, pričom bola podporená aj streľba. Návrh rozdelenia finančných prostriedkov v zmysle uvedeného materiálu diskriminuje všetky ostatné subjekty pôsobiace v športe, ktoré nemali vedomosť o tomto zámere a nemali oficiálnu možnosť uchádzať sa o dotáciu v riadnej súťaži projektov, pretože zámery podporiť výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019-2021 ani kritériá rozdelenia a podpory neboli vopred zverejnené. V rámci schváleného programového vyhlásenia Vlády SR na roky 2016-2020 sa Vláda pre oblasť športu okrem iného zaviazala, že : - podporí výstavbu športovej infraštruktúry národného významu, - prijme jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu. Po vykonaní pasportizácie športových zariadení vytvorí podmienky pre ich budovanie, prevádzkovanie a údržbu v súčinnosti s územnou samosprávou, športovými organizáciami a súkromným sektorom. Je nutné konštatovať, že vláda neschválila žiadne pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu. Rovnako pasportizácia športovej infraštruktúry nie je uskutočnená v potrebnom rozsahu a kvalite. Terajší návrh na rozdelenie finančných prostriedkov v objeme 21mil.€ je v priamom rozpore so znením PVV (chýbajúce jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu). Kritériá neboli uvedené ani pri predchádzajúcom rozdelení fin. prostriedkov na infraštruktúru v r.2017. Aj keď považujeme obnovu športovej infraštruktúry SR za nevyhnutnú a potrebnú, bez jasných pravidiel a kritérií rozdeľovania finančných prostriedkov ide o netransparentný proces. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K procesu posudzovania vybraných vplyvov: Dovoľujeme si upozorniť, že v súvislosti s posudzovaním tohto materiálu došlo k porušeniu postupu podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, nakoľko v doložke vybraných vplyvov predkladateľ identifikoval sociálne vplyvy materiálu a tiež vplyv na rozpočet verejnej správy, v nadväznosti na čo mal byť materiál predmetom predbežného pripomienkového konania. Podľa našich informácií však tento proces realizovaný nebol. K analýze sociálnych vplyvov: 1. V sekcii 4.2, ods. 1 je potrebné doplniť, ako konkrétne dôjde prijatím materiálu k zlepšeniu prístupu občanov k zdrojom, právam, tovarom a službám. Je možné automaticky predpokladať, že verejnosť bude mať po implementácii stanovených cieľov zlepšený prístup k športoviskám, prípadne športovej príprave na rekreačnej alebo profesionálnej úrovni? 2. V sekcii 4.2, ods. 2: Dovoľujeme si navrhovateľovi odporučiť, aby miesto termínov „Rómovia“ (ktorý užíva vrátane úvodzoviek) používal termín „marginalizované rómske komunity“. 3. V sekcii 4.3 by mal navrhovateľ stručne zhrnúť vplyv navrhovaných opatrení na rovnosť príležitostí. Táto otázka je relevantnou, keďže navrhovateľ inkluzívnosť v rámci podpory športových aktivít v tomto materiáli opakovane akcentuje. 4. V sekcii 4.4 by mal navrhovateľ zhodnotiť, či očakáva potenciálne vplyvy navrhovaných opatrení na zamestnanosť. Materiál totiž uvádza, že na rozvoj športovej infraštruktúry národného významu je v programovom období 2019-2021 vyčlenených spolu 21 000 000 eur, ktoré budú poskytnuté vo forme finančnej podpory realizátorom projektov zameraným na rekonštrukciu a výstavbu športovísk (tréningové futbalové ihriská s umelou trávou, tréningové haly, atletické štadióny a pod.) a to v rôznych regiónoch Slovenska. Je preto potrebné zodpovedať otázku, či predkladateľ predpokladá vznik nových pracovných miest vytvorených priamymi realizátormi jednotlivých projektov, čo potenciálne môže mať vplyv na mieru regionálnej zamestnanosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) ZMOS sa pripája k pripomienke Úradu vlády SR: V nadväznosti na prvú pripomienku by navrhované rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé zväzy (futbal – 7,5 mil. eur, hokej – 2 mil. eur, SAZ – 5 mil. eur, , SOV – 3 mil. eur) malo byť proporcionálnejšie. Z celkovej sumy 21 mil. eur sa vôbec nepočíta s výstavbou, dostavbou či rekonštrukciu telocviční základných, resp. stredných škôl. Z Analýzy stavu telocviční v základných školách a stredných školách, ktorú vypracovalo ministerstvo školstva ešte v máji 2017 vyplynulo, že počet škôl, ktoré majú telocvičňu je stále veľmi nízky a dosahuje k 31. 12. 2016 iba necelých 41 %. V súčasnosti je telocvičňa v rámci riadneho zabezpečenia vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy, rozvoja tradičných halových športov ako basketbal, volejbal, hádzaná, gymnastika a iných pohybových aktivít pre žiakov základnej školy doslova nevyhnutnosťou. Riešiť tento doslova alarmujúci stav by malo byť prioritou. V roku 2018 bolo na výstavbu, dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenených 9 000 000 eur. V roku 2019 v rozpočte nie je na tento účel vyčlenená podľa dostupných údajov žiadna suma. Ak absentuje dlhodobá stratégia riešenia tohto problému (rozvoja športovej infraštruktúry na základných školách) odporúčame v predmetnom návrhu vyčleniť časť prostriedkov na budovanie školskej infraštruktúry, bez ktorej nám žiadne talenty nevyrastú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR sa ukladá ministerke školstva v úlohe B.2. povinnosť poskytnúť Slovenskému futbalovému zväzu finančné prostriedky v sume 2 mil. eur na podporu výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou a súvisiacej infraštruktúry. Predpokladám, že v sume 2 mil. eur sú zahrnuté aj prostriedky na podporu športovej infraštruktúry – futbalové akadémie v sume 1 mil. eur, nakoľko samotné finančné prostriedky poskytnuté na podporu výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou a súvisiacej infraštruktúry sú v materiáli uvedené v sume 1 mil. eur. Z tohto dôvodu je potrebné do formulácie úlohy B.2. doplniť text týkajúci sa podpory športovej infraštruktúry – futbalových akadémií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli je uvedené, že priamy realizátor musí spĺňať všetky podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.) a preukázať ich splnenie spôsobom podľa § 8a ods. 5 a 6 zákona č. 523/2004 Z. z. V danom prípade ide o poskytovanie príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z., pričom zo zákona č. 523/2004 Z. z. nevyplýva, že podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. sa vzťahujú aj pri poskytovaní príspevkov podľa osobitných predpisov. V prípade, ak má priamy realizátor projektu spĺňať podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., odporúčam tieto podmienky uviesť priamo v materiáli a neodkazovať sa na ustanovenie § 8a zákona č. 523/2004 Z. z., ktoré upravuje základné podmienky poskytovania dotácií z výdavkov štátneho rozpočtu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov sú kvantifikované výdavky vyplývajúce z materiálu v sume 21 mil. eur v roku 2019, pričom v časti 2.1.1. Financovanie návrhu je uvedené, že výdavky vyplývajúce z materiálu sa navrhujú kryť z rozpočtu výdavkov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uvedené konštatovanie beriem na vedomie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Podľa predkladacej správy sa materiál predkladá v súlade s § 75 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle citovaného ustanovenia: “Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe na národný športový projekt, ktorým je výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu:“ Podľa príslušných ustanovení uvedeného zákona je „športovou infraštruktúrou národného významu športová infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo na prípravu športových reprezentantov.“ Niektoré projekty uvedené v predloženom návrhu na základe ich popisu spĺňajú skôr kritériá na poskytnutie príspevku na „podporu národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež” (podľa § 75 ods. 1 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.), ako kritériá pojmu „športová infraštruktúra národného významu“. Z uvedeného dôvodu by bolo vhodné materiál rozčleniť na športovú infraštruktúru národného významu a ostatnú športovú infraštruktúru a v tomto zmysle upraviť všetky časti materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V materiáli absentuje podpora výstavby, modernizácie a rekonštrukcie plaveckej infraštruktúry, napr. na projekty vybudovania bazénov olympijských rozmerov, podobne ako je tomu pri atletike. Táto infraštruktúra, podobne ako pri atletike zohráva dôležitú úlohu pri aktívnom trávení voľného času pre mládež aj dospelých v našich mestách a obciach. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov upozorňujeme, že pri materiáli nebol dodržaný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Materiál nebol predložený na predbežné pripomienkové konanie i napriek tomu, že definuje vplyvy na rozpočet verejnej správy a sociálne vplyvy. Na základe uvedeného odporúčame materiál predložiť na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov Legislatívnej rady vlády SR pri MH SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V nadväznosti na prvú pripomienku by navrhované rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé zväzy (futbal – 7,5 mil. eur, hokej – 2 mil. eur, SAZ – 5 mil. eur, , SOV – 3 mil. eur) malo byť proporcionálnejšie. Z celkovej sumy 21 mil. eur sa vôbec nepočíta s výstavbou, dostavbou či rekonštrukciu telocviční základných, resp. stredných škôl. Z Analýzy stavu telocviční v základných školách a stredných školách, ktorú vypracovalo ministerstvo školstva ešte v máji 2017 vyplynulo, že počet škôl, ktoré majú telocvičňu je stále veľmi nízky a dosahuje k 31. 12. 2016 iba necelých 41 %. V súčasnosti je telocvičňa v rámci riadneho zabezpečenia vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy, rozvoja tradičných halových športov ako basketbal, volejbal, hádzaná, gymnastika a iných pohybových aktivít pre žiakov základnej školy doslova nevyhnutnosťou. Riešiť tento doslova alarmujúci stav by malo byť prioritou. V roku 2018 bolo na výstavbu, dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenených 9 000 000 eur. V roku 2019 v rozpočte nie je na tento účel vyčlenená podľa dostupných údajov žiadna suma. Ak absentuje dlhodobá stratégia riešenia tohto problému (rozvoja športovej infraštruktúry na základných školách) odporúčame v predmetnom návrhu vyčleniť časť prostriedkov na budovanie školskej infraštruktúry, bez ktorej nám žiadne talenty nevyrastú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail