LP/2019/372 Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 5. Na str. 37 v tabuľke v bode 2.2 odporúčame text „poľnohospodárske využívanie nových ciest mimo štátnych ciest = zníženie prejazdu poľnomechanizmov po št. cestách“ nahradiť nasledovným textom: „poľnohospodárske využívanie nových ciest mimo ciest I., II. a III. triedy a miestnych komunikácií = zníženie prejazdu poľnomechanizmov po týchto druhoch pozemných komunikácií“ Odôvodnenie: Potreba uvedenia správnej terminológie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 2. Na str. 12 vlastného materiálu v bode 2.2. navrhujeme za skratku „VÚC“ doplniť slovné spojenie „Slovenskej správy ciest“. Odôvodnenie: Slovenská správa ciest je vlastníkom a správcom ciest I. triedy, preto je to potrebné v texte explicitne uviesť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF) ASYF víta iniciatívu MP SR, že po dlhšej odmlke sa začína otvárať otázka pozemkových úprav na odbornej diskusii. V predloženom dokumente je pomerne jednoducho a zrozumiteľne predstavená problematika i pre bežného poľnohospodára. Takisto je porovnanie so susednou krajinou, ktorá by nám mohla byť za vzor čo sa týka objemu aj komplexnosti vykonania pozemkových úprav vrátane vybudovania navrhnutých spoločných zariadení a opatrení. Hlavne z dôvodu meniacej sa klímy, chceme upozorniť aby sa to aj táto posledná fáza realizovala. V dokumente sú načrtnuté možné varianty financovania či už enviroprostriedkov ale z fondov EÚ. Treba sa vyhnúť problému, že z doposiaľ navrhnutých spoločných zariadení a opatrení sa vykonali len v 80-tich v prípadoch. V dokumente sú určené kritéria s bodovými hodnotami ale zatiaľ len pri všeobecných kriteriách, preto v ďalšom proces budeme sledovať aké hodnoty budú mať ostatné kritéria. ASYF sa prikláňa k variante 20 rokov, aj napriek tomu že táto varianta je v dnešných prepočtoch časovo a personálne náročnejšia. ASYF vníma pozemkové úpravy ako nástroj na nový reštart poľnohospodárskeho odvetvia, pretože pôda je hlavným výrobným prostriedkom a usporiadané vlastníctvo k nej dôležité pre celý agrosektor. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre víta predložený „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ z rezortu MPRV SR. Plne podporuje administratívnu náročnosť a dôležitosť usporiadania pozemkového vlastníctva, ako aj dôležitosť riešenia otázok týkajúcich sa organizácie a dokončenia obnovy evidencie pôvodných pozemkov a právnych vzťahov k nim, ich pozitívny vplyv na spoločnosť, najmä na poľnohospodársku výrobu, vzhľad, ekologickú a vodohospodársku stabilitu krajiny, ale aj sociálnu situáciu na vidieku. SPU v Nitre ako garant vzdelávania a vedy a výskumu v oblastiach krajinárstva a krajinnej architektúry vyzdvihuje ochotu riešiť krajinu v synergii súvisiacich a komplexných (medzirezortných) požiadaviek na ochranu a tvorbu krajiny. Oceňujeme iniciatívu a aktívnu účasť kompetentných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v tomto zdĺhavom procese a dúfame v kontinuitu a úspešné ukončovanie projektov a následných realizácií komplexných pozemkových úprav, ako významného nástroja budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Požiadavkou na novelizáciu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedenou v kapitole 4.2.3 predmetného materiálu sa zasahuje do zásady časovosti použitia prostriedkov štátneho rozpočtu. Pri zásade časovosti sa vychádza z princípu zhodnosti rozpočtového roka s kalendárnym rokom, t. j. prostriedky štátneho rozpočtu rozpočtované v príslušnom rozpočtovom roku možno použiť do konca rozpočtového roka. Z predloženého materiálu nie je zrejmé, z akého dôvodu je potrebné vytvoriť priestor na použitie bežných výdavkov na pozemkové úpravy financované prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. S vytvorením uvedenej výnimky zo zásady časovosti použitia bežných výdavkov nesúhlasíme a považujeme ju za nesystémovú. V tejto súvislosti žiadame vypustiť aj bod B.3. „zabezpečiť novelizáciu zákona 523/2004 Z. z. v zmysle kapitoly 4.2.3 Materiálu“ z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z formálneho hľadiska navrhujeme upraviť text vo štvrtom odseku predkladacej správy, kde sa uvádza, že „Analýza vplyvov sa predkladá v dvoch variantoch – pre 30-ročný aj 20-ročný horizont.“, pričom analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je vypracovaná len pre 30-ročný variant projektov pozemkových úprav. V predloženej analýze sa uvádza negatívny vplyv predmetného materiálu na rozpočet verejnej správy v roku 2020 v sume 10 709 520 eur, v roku 2021 v sume 18 016 464 eur, v roku 2022 v sume 25 815 637 eur a v roku 2023 v sume 33 615 041 eur, pričom finančné prostriedky, ako aj požadované navýšenie počtu zamestnancov nie sú na roky 2020 až 2023 zabezpečené v rozpočte kapitol štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ani Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli sa na str. 26 uvádza, že v súčasnosti nie je možné pripraviť detailný rozpočet alebo vplyv na verejné financie, ako aj vzhľadom na časovú náročnosť súvisiacu s verejným obstarávaním projektov pozemkových úprav, žiadame do časti 2.1.1. analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy doplniť nasledovný text „Kvantifikácia vplyvov na rozpočet verejnej správy uvedená v analýze predstavuje indikatívny výpočet, pričom konkrétne nároky na rozpočet verejnej správy budú predmetom rokovaní pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.“. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Výdavky pre Pôdnu službu na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy, t. j. pre štátnu príspevkovú organizáciu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum žiadame uvádzať v rámci bežných transferov a následne upraviť všetky príslušné tabuľky analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (tabuľky č. 1, č. 4 a č. 5 a tiež výslednú tabuľku „spolu za MPRV SR“ v časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 3. Na str. 12 vlastného materiálu v bode 2.3 v rámci rubriky dopravné pomery odporúčame text „poľnohospodárske využívanie nových ciest pomimo štátnych ciest bude znamenať zníženie počtu prejazdov poľno-mechanizmami po štátnych cestách“ nahradiť nasledovným textom: „poľnohospodárske využívanie nových komunikácií pomimo ciest I.. II. a III. triedy a miestnych komunikácií bude znamenať zníženie počtu prejazdov poľno-mechanizmami po týchto druhoch pozemných komunikácií“. Odôvodnenie: Potreba uvedenia správnej terminológie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Prioritou zo strany Ministerstva hospodárstva SR budú strategické územia pre rozvoj priemyslu a služieb. Aktuálne je prioritou Strategický park Haniska, na ktorý vydalo MH SR Osvedčenie o významnej investícii. Ostatné priority bude ministerstvo každoročne aktualizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Na str. 11 v ods. 2 vlastného materiálu navrhujeme vypustiť slovo „prípadne“ pred slovami „územné plánovanie“. Odôvodnenie: Spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie majú významnú úlohu pri návrhu funkčného usporiadania územia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K bodu 3.2 Štátna správa pozemkových úprav od roku 2019 a k bodu 4.1.1 – Inštitucionalizácia PÚ Tento materiál absolútne nezohľadňuje postavenie katastrálnych odborov, okresných úradov, ako súčasťou štátnej správy v konaní PÚ. V bodoch 3.2 a 4.1.1 sú uvedené negatívne skúsenosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky so zrušením špecializovanej štátnej správy na úseku pozemkovom. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky uvádza, že zrušenie špecializovanej štátnej správy, t. j. zrušenie správ katastra a krajských úradov a ich začlenenie pod odbory okresných úradov malo negatívny dopad aj na rezort geodézie, kartografie a katastra a ten sa stretáva s rovnakými problémami ako uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu navrhujeme do materiálu v bodoch 3.2 a 4.1.1 zahrnúť aj dopad na rezort geodézie, kartografie a katastra s návrhom na zriadenie špecializovanej štátnej správy aj na úseku geodézie, kartografie a katastra. Uvedená zmena má priamu súvislosť aj s návrhom opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav, keďže nariadením pozemkových úprav vzniká zvýšená záťaž aj na agendu terajších katastrálnych odborov okresných úradov a rovnako zvýšená potreba riadenia a usmerňovania tejto agendy zo strany Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktoré je neefektívne, pokiaľ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky nebude mať priamy dosah na katastrálne odbory okresných úradov vrátane personálnych otázok. Personálne obsadenie katastrálnych odborov okresných úradov je dôležité, pretože zamestnanci budú preberať tak úvodné podklady – najmä odvod pozemkových úprav ako aj výsledné dielo. Okrem toho v rámci konania o pozemkových úpravách dochádza k oprave chybných údajov v katastrálnom operáte, ktoré boli zapracované do katastrálneho operátu na základe registra obnovenej evidencie pozemkov. Novela katastrálneho zákona, účinná od 1. októbra 2018, umožnila opravovať tieto údaje aj po uplynutí lehoty, ktorú na túto opravu ustanovuje zákon č. 180/1995 Z. z. Z tohto dôvodu dôjde k zvýšenému počtu konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte, čo si vyžiada navýšenie počtu zamestnancov v súčasnosti pracujúcich na okresných úradoch, katastrálnych odboroch. Opravy chyby v katastrálnom operáte si vyžadujú kvalifikovaný personál s odborným vzdelaním zameraným na problematiku katastra nehnuteľností, a preto aj z tohto pohľadu by mal mať Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky dopad na personálne obsadenie katastrálnych odborov okresných úradov. Konanie o oprave chyby trvá spravidla 30 dní (v zložitých prípadoch až 90 dní). Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky upozorňuje, že súčasný poddimenzovaný stav zamestnancov katastrálnych odborov vedie k situácii, že uvedené lehoty nebudú dodržiavané, čo môže mať výrazný vplyv na celkový termín ukončenia PÚ. Ďalej uvádzame, že nielen v priebehu konania o pozemkových úpravách, ale ich samotné ukončenie a zápis do katastra nehnuteľností si vyžiada dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov. Odbornosť pracovníkov na katastri spočíva aj v potrebe komunikovať priamo so zhotoviteľmi (geodetmi) tak, aby rozhodnutie o vykonaní projektu pozemkových úprav bolo zapísateľné do katastra nehnuteľností Rovnako sa stretávame s obsadzovaním miest na katastrálnych odboroch okresných úradov zamestnancami s neadekvátnym vzdelaním, čo v kontexte nárastu agendy súvisiacej s pozemkovými úpravami bude značne komplikovať bezproblémový, hospodárny a efektívny priebeh pozemkových úprav, ktorých zhotovenie v čo najhospodárnejšom čase je vo verejnom záujme. Zároveň upozorňujeme, že z dlhodobého pohľadu je potrebné aj personálne stabilizovať odborníkov, aby neodchádzali do komerčnej sféry, nakoľko pri takom masívnom náraste prác, budú v komerčnej sfére žiadaní. Uvedený problém však v súčasnosti musí byť riešený s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktoré nemá pre túto oblasť často pochopenie. Navrhujeme úpravu textu v bode 3.2 a 4.1.1 v súlade s pripomienkou, t.j. zohľadnenie negatívneho dopadu aj na úseku katastra nehnuteľností s návrhom na zriadenie špecializovanej štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra spadajúcej pod Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Uvedenú pripomienku Úrad považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Ku kapitole 2, bod 1.2 V bode 1.2 na strane 11 materiálu sa uvádza, cit.: „Zníženie počtu parciel a najmä obrovské zníženie počtu spoluvlastníckych podielov k nim, riešenie duplicity vlastníctva či oddelenie tiarch a exekúcií na podieloch spoluvlastníkov znižuje záťaž štátnej správy na efektívnu evidenciu pozemkového vlastníctva a vytvára podmienky pre lepšiu správu a výber daní z nehnuteľností pre mestá a obce; zvýšený poriadok v evidencii vlastníctva vytvára predpoklady pre znižovanie počtu súdnych sporov z dôvodov nevyjasnených vlastníckych väzieb a vzťahov z minulosti a doterajšej nepresnej evidencie; takmer úplne sa vylúči vznik súdnych sporov o vlastnícke hranice nehnuteľností; aktualizujú sa údaje o vlastníkoch /REGOB/ bez nutnej aktivity samotných vlastníkov atp.“ Upozorňujeme, že riešenie duplicity vlastníctva je možné len dohodou duplicitných vlastníkov alebo rozhodnutím súdu, pokiaľ dohoda medzi vlastníkmi nebola možná. Samotné pozemkové úpravy nedisponujú iným nástrojom na riešenie duplicity vlastníctva. Navrhujeme úpravu textu v súlade s pripomienkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Ku kapitole 2, bod 3.2 V bode 3.2 na strane 13 materiálu je nesprávne konštatované, že po pozemkových úpravách sú všetky hranice pozemkov vytýčené a lomové body vlastníckych hraníc sú trvalo stabilizované. Vytýčenie a stabilizácia hraníc všetkých pozemkov by bola prekážkou využívania a hlavne obhospodarovania týchto pozemkov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme úpravu textu v nasledovnom znení: „Všetky lomové body vlastníckych hraníc sú jednoznačne určené súradnicami v záväznom súradnicovom systéme a je kedykoľvek možné ich polohu spoľahlivo vytýčiť v teréne.“ Zároveň je v bode 3.2 nepresne konštatovaná zodpovednosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním pre extravilán. Upozorňujeme, že obnova katastrálneho operátu novým mapovaním má zmysel iba v intraviláne, v extraviláne sami vlastníci nevedia ukázať hranice pozemkov pre nové zameranie. Navrhujeme úpravu textu v súlade s pripomienkou. Uvedenú pripomienku Úrad považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Ku kapitole č. 4, podkapitola 4.1, bod 4.1.6.3 – Odborné výberové kritéria mimorezortné V bode 4.1.6.3 na strane 22 materiálu navrhujeme doplniť nový bod s nasledovným znením: „V rámci hodnotiacich kritérií iných rezortov je potrebné, podľa nášho názoru, prihliadať najmä na: • záujmy Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ usporiadať pozemkové vlastníctvo a zvýšiť právnu istotu v evidovaní vlastníckych práv“. Odôvodnenie: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vie poskytnúť zoznam katastrálnych území, v ktorých je veľmi nízka kvalita katastrálneho operátu (dôvodom je napr. v minulosti zničený operát). Je vhodné, aby sa aj táto informácia dostala do porovnania so záujmami vlády a iných rezortov. Pozemkové úpravy by tak mohli pomôcť vyriešiť viac problémov v jednom kroku. Uvedenú pripomienku Úrad považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 4 v treťom odseku sa uvádza, že „Tento materiál neuvažuje s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu na realizácie navrhnutých či rekonštrukciu existujúcich spoločných zariadení a opatrení. Snahou ministerstva pôdohospodárstva bude vyrokovať a použiť na realizácie najpotrebnejších nových či rekonštrukcie existujúcich spoločných zariadení a opatrení prostriedky z fondov EÚ, prípadne je možné využiť aj ďalšie zdroje (napr. zdroje z environmentálnych fondov na budovanie vodozádržných zariadení alebo zariadení na zvyšovanie ekologickej stability územia, a pod.).“ Uvedené žiadame doplniť do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu spolu s kvalifikovaným odhadom dopadu na rozpočet verejnej správy, nakoľko nepredpokladáme, že by boli projekty pozemkových úprav realizované bez toho, aby boli v rámci nového usporiadania územia vyriešené spoločné zariadenia a opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Ku kapitole 4, podkapitola 4.1, bod 4.1.6 – Kritéria na stanovenie naliehavosti vykonania PÚ V bode 4.1.6 na strane 21 materiálu navrhujeme upraviť prvú vetu nasledovne: „Základnou územnotechnickou jednotkou v SR je katastrálne územie, v rámci ktorého sa stanovuje spravidla obvod projektu PÚ.“ Zmenu navrhujeme z dôvodu, že súčasný text je nepresný a zavádzajúci. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Všeobecne Z pohľadu verejného obstarávania konkrétnych projektov žiadame nezazmluvniť odovzdanie výsledných operátov PÚ do katastra nehnuteľností v rovnakých termínoch v jednom okrese, tento stav by bol pre orgány katastra nehnuteľností časovo a kapacitne nezvládnuteľný. Uvedenú pripomienku Úrad považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Ku kapitole 6 – Zoznam použitých skratiek Odporúčame doplniť zoznam skratiek o skratky, ktoré sú používané v dokumente, ale nie sú vysvetlené. Napríklad skratka MÚSES nie je v zozname použitých skratiek. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V časti 4.2 vlastného materiálu odporúčame zosúladiť citáciu predpisov napríklad takto "novela zákona č. XX/RRRR Z. z. o ......" Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Ku kapitole 3 – Rámec pre rýchle vykonanie pozemkových úprav v SR od roku 2019 V kapitole 3 na strane č. 14 materiálu sa uvádza, cit.: „Kľúčové osoby každých pozemkových úprav sú teda dve.“ S uvedeným tvrdením nesúhlasíme. Podľa nášho názoru sú kľúčové osoby pozemkových úprav tri – orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav, ktorý zodpovedá za celé konanie z pohľadu zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, ďalej zhotoviteľ, ktorý riadi a koordinuje všetkých odborníkov a orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, ktorý preberá výsledky projektu do katastra nehnuteľností. Navrhujeme tento tretí subjekt doplniť najmä z dôvodu, že správna komunikácia a koordinácia medzi orgánmi štátnej správy na úseku pozemkových úprav a katastra nehnuteľností významne ovplyvňuje dĺžku spracovania pozemkových úprav a aj ich kvalitu. V minulosti sa stávalo, že pozemkový úrad vydal rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav, ale tento sa do katastra nehnuteľností nedal zapísať resp. sa zapísal, ale zápis generoval chyby. Uvedenú pripomienku Úrad považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 6. V súvislosti s aktualizáciou TP a metodických návodov PÚ (bod 4.1.5.) MDV SR považuje za potrebné, aby MDV SR, SSC a NDS boli prizvaní k tvorbe a pripomienkovaniu nového metodického návodu na vykonávanie prípravných konaní pozemkových úprav. V novom návode by mala byť v budúcnosti zapracovaná aj povinnosť usporiadať pozemky vo vlastníctve štátu - v správe SPF pod infraštruktúrnymi stavbami štátu, ktoré doposiaľ neboli majetkovoprávne usporiadané (formou zámeny). Takéto riešenie by malo výrazne pozitívnejší vplyv na štátny rozpočet ako postupný nesystémový výkup. Ďalej považujeme za potrebné, aby sa na pripravovaných školeniach (bod 4.1.2.) mali možnosť zúčastniť aj pracovníci SSC a NDS. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Ku kapitole 4, podkapitola 4.3, bod 4.3.1.2 – Aká je cena usporiadania pozemkového vlastníctva pomocou pozemkových úprav voči iným možnostiam? V bode 4.3.1.2 na strane 25 materiálu navrhujeme upraviť, resp. doplniť bod „Komplexnosť“, tak že v rámci pozemkových úprav sa rieši predovšetkým extravilán, keďže je to územie, ktorého sa geometrické plány dotýkajú len vo veľmi malej miere a ktoré je potrebné riešiť, nakoľko vlastnícke hranice nie sú v teréne zreteľné a teda ani nové mapovanie by nepomohlo. Pozemkové úpravy sú v extraviláne jediným účinným prostriedkom na zabezpečenie právnej istoty v evidovaní vlastníckych práv. Uvedenú pripomienku Úrad považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Ku kapitole 1, podkapitola 1.1 – Legislatívno-technické a organizačné skutočnosti V podkapitole č. 1.1 sa uvádza, cit.: „Podľa rozsahu spracovania projektov pozemkových úprav je možné vykonávať: • „komplexné“ pozemkové úpravy (vykonávané spravidla v celom katastrálnom území a so spracovaním všetkých častí dokumentácie v zákone uvedenej), • jednoduché pozemkové úpravy (riešia len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu a projekt JPÚ sa vyhotovuje spravidla so zjednodušenou dokumentáciou určenou správnym orgánom).“ Navrhujeme úpravu textu v časti týkajúcej sa komplexných pozemkových úprav, kde je uvedené, že sa vykonávajú v celom katastrálnom území. Pozemkové úpravy sa nevykonávajú v celom katastrálnom území, ale len mimo zastavaného územia obce. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 4.1.6.3 štvrtý bod Z hľadiska poľnohospodárstva a ochrany ornej pôdy, ktorá je základným výrobným faktorom a strategicky najdôležitejším zdrojom obživy a zdravia obyvateľstva, nie je správne, aby sa ďalej využívala na priemyselné parky a zmenšovanie jej výmery. Keď tak, súhlasíme iba s vyčlenením neúrodných plôch pre budovanie priemyselných parkov a na takýto účel pozemkové úpravy podporujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 4. Na str. 22 v bode 4.1.6.3. Odborné výberové kritériá mimorezortné v časti záujmy Ministerstva dopravy a výstavby SR navrhujeme za slová „iné infraštruktúrne projekty“ doplniť „podporovať majetkovoprávne usporiadanie starých stavieb diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré doposiaľ neboli majetkovoprávne usporiadané“. Odôvodnenie: Záujmom Ministerstva dopravy a výstavby SR je aj usporiadanie starých stavieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 4.1.6.2 písm. c) Nie je nám zrejmý dôvod, pre ktorý došlo k stanoveniu tohto odborného výberového kritéria, najmä aký vplyv má počet mladých farmárov na naliehavosť vykonania pozemkových úprav v danom katastrálnom území. Žiadame vysvetliť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K bodu 4.1.6.2 písm. a) Máme za to, že počet žiadateľov nemá vplyv na štruktúru katastra a nevyhnutnosť vykonania pozemkových úprav. Nie sú nám zrejmé dôvody, ktoré viedli k stanoveniu tohto odborného výberového kritéria. Požadujeme vysvetliť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 7. Pokiaľ ide o časové varianty plánovaných pozemkových úprav, MDV SR preferuje 20-ročný variant, pretože ide o kratšie časové rozpätie a z hľadiska celkových nákladov nie je výrazne drahší v porovnaní s 30-ročným variantom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V kapitole 4.1.6.4 Vyhodnotenie kritérií text "poľnohospodárske samosprávy" doplniť na znenie "poľnohospodárske a lesnícke samosprávy". Odôvodnenie: Keďže sa jedná o pozemkové úpravy poľnohospodárskych aj lesných pozemkov, mali by sa pri vyhodnocovaní kritérií zúčastňovať samosprávy oboch odvetví, napríklad komory. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V kapitole 4.1.6.1 Všeobecné povinné kritéria doplniť kritérium s týmto znením: "Podiel výmery lesných pozemkov neodovzdaných neštátnym vlastníkom k celkovej výmere lesných pozemkov neštátnych vlastníkov v katastrálnom území". Uvedené kritérium zohľadniť aj v prílohách. Odôvodnenie: V doterajšom priebehu reštitúcií za vyše 25 rokov povinné osoby nedokázali vyriešiť odovzdanie viac ako 150 000 ha lesov ich vlastníkom. Sú to v drvivej väčšine lesy malých výmer, s množstvom spoluvlastníkov na každej parcele, v teréne neidentifikovateľné, s hranicami nevytýčiteľnými bez geometrického zamerania, bez prístupu a bez možnosti ich normálne využívať. Je všeobecne akceptovaný fakt, že bez pozemkových úprav sa reštitúcie väčšiny týchto lesov nedajú zrealizovať. Ani v súčasnosti schválená novela zákona č. 229/1991 Zb. problém nevyrieši. S ohľadom na mimoriadnu zložitosť a náročnosť problematiky sa realizátori projektov pozemkových úprav týmto pozemkom vyhýbajú a bez podpory dôležitosti tejto problematiky aj v kritériách pre ďalšie obdobie sa budú snažiť takéto komplikované územia z projektov pozemkových úprav vylúčiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podporuje kľúčovú myšlienku Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR a rešpektuje verejnoprávny význam pozemkového vlastníctva pre hospodársky rozvoj vidieka a environmentálne záujmy. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odporúča, aby v znení materiálu „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ napríklad v kapitolách 4.2.1 a 4.2.2. boli bližšie špecifikované tézy a východiská návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ako aj návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Pri špecifikácii je dôležité zohľadniť ústavný rozmer ochrany práva vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky) a aj to, že vláda Slovenskej republiky schválením Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR v zmysle bodu A.1 uznesenia by sa mala stotožniť s konkretizovanými (špecifikovanými) tézami a východiskami návrhu zákonov. Tieto tézy a východiská by boli následne základným rámcom pre prípravu návrhu noviel zákonov. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odporúča pri špecifikovaní téz a východísk návrhu zákonov zohľadniť ustálené princípy a inštitúty vlastníckeho práva a občianskeho práva ako takého. V prípade, že predkladateľ v tomto štádiu ešte nemôže špecifikovať tézy a východiská návrhu zákonov, odporúčame alternatívne preformulovať znenie bodu B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky takto „podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR B. 2. predložiť návrh Vecného zámeru reformy zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách a zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom do 31. decembra 2019.“ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odporúča prehodnotiť znenie prílohy č. 1 materiálu „Sumarizácia všetkých výhod, dopadov a benefitov vyplývajúcich zo spracovania projektov pozemkových úprav“. Dôvodom je použitie vágnych a neprávnych kategórií, ktoré sa uvádzajú v prílohe č. 1 materiálu ako napríklad „scelenie vlastníctva“, „reálny výkon vlastníckeho práva“, „obštrukčne sa správajúci vlastník“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Veľmi dobrý materiál, konečne vidím ozajstné úsilie posunúť vyriešenie tohto problému vpred. Jednoznačne to však musí byť konsenzus na vládnej úrovni, ktorý si ale vezmú za svoj aj nasledujúce vlády (zrejme treba viac propagovať aj na úrovni vlády prečo to vôbec nie sú vyhodené ani veľké peniaze). Takže za mňa - konečne. S návrhom na riešenie opustených pozemkov súhlasím, treba si zobrať za vzor nový český Občiansky zákonník. Tam už takýto inštitút aj s procesnými pravidlami majú a výsledky sú dobré. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail