LP/2019/369 Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2018

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti MPRV SR na str. 8 vo štvrtom odseku v prvej vete navrhujeme za slovné spojenie „ V rámci rezortu sa ...“ vložiť predložku „... na ...“. Odôvodnenie: Gramatická správnosť textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Na strane č. 2 v 4. odseku upraviť názov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti Zoznam použitých skratiek navrhujeme vypustiť skratku „ŠL TANAP – Štátne lesy Tatranského národného parku“. Odôvodnenie: Skratka je v texte dokumentu rozpísaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti MPRV SR na str. 8 v prvom odseku v druhej vete navrhujeme za slovné spojenie „... 20 finančných kontrol ...“ vložiť slovné spojenie „... na mieste...“. Odôvodnenie: Presná špecifikácia kontroly. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti MPRV SR na str. 8 v druhom odseku na konci poslednej vety navrhujeme vypustiť slovné spojenie „v obci“ resp. slovné spojenie „v obci“ ponechať a vložiť nasledovné slovné spojenie „..., v blízkosti ktorej lesný pedagóg pracuje alebo býva.“, tak ako je uvedené v Správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike v podmienkach MPRV SR na roky 2016 – 2020 za rok 2018. Odôvodnenie: Formálna úprava textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti MPRV SR na str. 8 v druhom odseku navrhujeme upraviť prvú vetu nasledovne: „V rámci plnenia úlohy „Vzdelávanie zamestnancov v oblasti prevencie kriminality pri poskytovaní finančných prostriedkov EÚ“, absolvoval každý novoprijatý zamestnanec Pôdohospodárskej platobnej agentúry predmetné školenie.“. Odôvodnenie: Predmetnú úlohu odpočtuje Pôdohospodárska platobná agentúra. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Na strane č. 10, v predposlednom odseku upraviť nasledovne: „...závislostí, vzdelávanie lekárov v odbore detská psychiatria a lekárov...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti MPRV SR na str. 8 vo štvrtom odseku navrhujeme číslo „674“ nahradiť číslom „731“. Odôvodnenie: Zosúladenie s údajmi uvedenými v Správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike v podmienkach MPRV SR na roky 2016 – 2020 za rok 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Vlastný materiál, str. č. 15 Druhý odsek Text odseku žiadame upraviť nasledovne: 1) v treťom riadku žiadame: a. ukončiť vetu za slovami: „ ... na 14 úradoch.“ b. začať novú vetu: „Z dôvodu zabezpečovania...“ c. medzi slová: „činností celkom“ žiadame vložiť slová: „bolo premiestnených“ 2) v štvrtom riadku žiadame za slová: „210 detí“ vložiť slová: „na základe rozhodnutia súdu.“ Nasledujúcu vetu žiadame začať slovami: „Ďalej bola preverená situácia...“ 3) v šiestom riadku žiadame slová: „bolo uskutočnených 5 metodických návštev“ nahradiť slovami: „boli uskutočnené metodické návštevy v 4 krízových strediskách a v 1 resocializačnom stredisku“ 4) v desiatom riadku žiadame namiesto slov: „na ženách realizovalo aktivity“ uviesť slová: „na ženách sa realizovali aktivity“ Znenie upraveného textu: „Ústredím PSVR bola na rok 2018 schválená a zrealizovaná priorita zabezpečiť klientom mediáciu ako odbornú metódu na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine na 14 úradoch PSVR. Z dôvodu zabezpečovania odborných činností bolo premiestených celkom 210 detí na základe rozhodnutia súdu. Ďalej bola preverená situácia maloletých detí umiestnených na základe rozhodnutia súdu a na základe dobrovoľného pobytu v 1 RC a taktiež boli uskutočnené metodické návštevy v 4 krízových strediskách a v 1 resocializačnom stredisku. V rámci podpory prevencie kriminality boli uskutočnené preventívne aktivity na rôzne témy, ktorých sa v roku 2018 zúčastnilo 1 415 prijímateľov sociálnych služieb. Pre Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie bolo vyškolených 6 poradkýň. Prostredníctvom činnosti Koordinačného metodického centra na prevenciu násilia na ženách sa realizovali aktivity primárnej prevencie - workshopy so žiakmi SŠ a VŠ. Za sledované obdobie sa na workshopoch a diskusiách zúčastnilo viac ako 80 žiakov a žiačok.“ Tretí odsek Text odseku žiadame upraviť nasledovne: 1) v druhom riadku žiadame medzi slová „mzdu zistených“ vložiť slová“ „v rámci ktorej bolo“ 2) v tretom riadku žiadame namiesto vety: „Pod gesciou MPSVR SR sa v hodnotenom roku realizovalo niekoľko desiatok aktivít zameraných na vzdelávanie, koordinovanie činnosti a pod.“ uviesť nasledujúcu vetu: „V tejto súvislosti sa tiež venuje pozornosť inšpekcii práce vykonávanej na pracoviskách zamestnávateľov, v rámci bezplatného poradenstva, ako aj v rámci zabezpečovania ochrany oznamovateľov nekalých praktík.“ Znenie upraveného textu: „V rámci inšpekcie práce bola v priebehu roka 2018 vykonaná kontrola dodržiavania povinnosti zamestnávateľov vyplácať zamestnancom mzdu, v rámci ktorej bolo zistených 227 prípadov nedodržania tejto povinnosti. V tejto súvislosti sa tiež venuje pozornosť inšpekcii práce vykonávanej na pracoviskách zamestnávateľov, v rámci bezplatného poradenstva, ako aj v rámci zabezpečovania ochrany oznamovateľov nekalých praktík.“ Štvrtý odsek Text odseku žiadame upraviť nasledovne: 1) v druhom riadku žiadame začať vetu: „NP TSP je implementovaný...“ 2) v štvrtom riadku žiadame ukončiť vetu: „finančného príspevku 29 340.353,16 €. “ a slová: „ktorých sa“ odstrániť a novú tetu začať: „V roku 2018 sa...“ Znenie upraveného textu: „MPSVR SR: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. (NP TSP) je kontinuálnym pokračovaním NP TSP v obciach a je podporený v rámci OP Ľudské zdroje. NP TSP je implementovaný v období 4 rokov vo všetkých krajoch SR s celkovou výškou nenávratného finančného príspevku 29 340.353,16 €. V roku 2018 sa zúčastnilo 1415 prijímateľov sociálnych služieb.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti MPRV SR na str. 8 v prvom odseku v tretej vete navrhujeme za slovné spojenie „...zamestnanci okresných úradov, ...“ vložiť slovné spojenie „... (pozemkový a lesný odbor, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva)...“, tak ako je uvedené v Správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike v podmienkach MPRV SR na roky 2016 – 2020 za rok 2018. Odôvodnenie: Presné vymedzenie pôsobnosti ministerstva. MPRV SR môže vykonávať kontrolu iba v oblasti štátnej správy, ktorá patrí do pôsobnosti ministerstva, tzn. že cieľovou skupinou nie sú všetci zamestnanci okresných úradov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti MPRV SR na str. 8 v treťom odseku navrhujeme upraviť začiatok prvej vety nasledovne: „Rezort v rámci podriadenej organizácie NPPC spolupracoval ...“ a súčasne navrhujeme skratku uviesť v zozname skratiek NPPC – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Odôvodnenie: Správnosť textu. Zosúladenie s údajmi uvedenými v Správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike v podmienkach MPRV SR na roky 2016 – 2020 za rok 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na str. 14 vlastného materiálu v druhom ods. text: "Hlavný banský úrad vykonal spolu 56 kontrol pri správe úhrad za dobývacie priestory." nahradiť textom: "Hlavný banský úrad vykonal spolu 56 kontrol pri správe úhrad za dobývacie priestory, za vydobyté nerasty a za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch a kontrol používania výbušnín na trhacie alebo ohňostrojné práce." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Strana č. 12 je duplicitne uvedená informácia o Smernici č. 36/2018 o prevencii a riešení šikanovania v školách a školských zariadeniach v odseku č. 2 a v odseku č. 7. Žiadame uvedenú informáciu uviesť len raz v nasledovnom znení: MŠVVaŠ SR vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá je účinná od 1. septembra 2018 a upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strana č. 12 je duplicitne uvedená informácia o Smernici č. 36/2018 o prevencii a riešení šikanovania v školách a školských zariadeniach v odseku č. 2 a v odseku č. 7. Žiadame uvedenú informáciu uviesť len raz v nasledovnom znení: MŠVVaŠ SR vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá je účinná od 1. septembra 2018 a upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Strana č. 2 v 4. odseku upraviť názov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Názov ministerstva nie je v súlade so zákonom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strana č. 12 je duplicitne uvedená informácia o Smernici č. 36/2018 o prevencii a riešení šikanovania v školách a školských zariadeniach v odseku č. 2 a v odseku č. 7. Žiadame uvedenú informáciu uviesť len raz v nasledovnom znení: MŠVVaŠ SR vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá je účinná od 1. septembra 2018 a upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strana č. 2 v 4. odseku upraviť názov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Názov ministerstva nie je v súlade so zákonom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail