LP/2019/343 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V materiáli sa navrhuje zriadenie stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s 10 000 členmi operačného personálu s výkonnými právomocami, pričom v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti je označený „žiadny“ vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň sa tu však uvádza, že na roky 2021-2027 bude potrebný celkový príspevok EÚ vo výške 11 270 mil. eur na pokrytie aktualizovaných úloh a funkcií agentúry, ktoré súvisia prevažne so zavedením stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a nadobudnutím vlastného vybavenia agentúry. Tieto sumy budú doplnené zodpovedajúcim príspevkom z krajín pridružených k schengenskému priestoru. V nadväznosti na uvedené žiadam do materiálu jednoznačne uviesť, že prípadné zvýšené vplyvy materiálu na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov ako aj schváleného limitu počtu zamestnancov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť nasledovné 2 vety do návrhu predbežného stanoviska na str.č.7 na záver stanoviska/pripomienky k ustanoveniu: Článok 77 Vecná analýza: Úloha Komisie v rámci spolupráce s tretími krajinami. Stanovisko k použitej terminológii: Bez pripomienok. Členské štáty by mali mať do budúcnosti možnosť uzatvárať dohody s tretími krajinami tak ako v súčasnosti, v súlade so zahraničnou politikou EÚ. Európska komisia by to nemala overovať, lebo sa to týka zvrchovanosti členských štátov. Je to otázka národnej suverenity. „Existuje obava, že takto formulovaným ustanovením by došlo k prekročeniu právomocí Európskej komisie, ktorá nemá právomoc podávať záväzný výklad práva EÚ. Táto právomoc patrí výhradne Súdnemu dvoru EÚ.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail