LP/2019/33 Návrh zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády SR, upozorňujeme, že podľa návrhu v bode 25 (čl. 35 ods. 1) sa ustanovenie čl. 27 vzťahuje primerane aj na nariadenia vlády. Podľa citovaného ustanovenia by teda čistopis nariadenia vlády mal vyhotovovať navrhovateľ, čo je však v rozpore s ustanovením čl. 36 ods. 2 (bod 26), podľa ktorého čistopis nariadenia vlády vyhotovuje sekcia vládnej legislatívy a súčasne v bode 25 odporúčame slová „slová „čl. 26“ sa nahrádzajú slovami „čl. 27““ nahradiť slovami „číslovka „26“ sa nahrádza číslovkou „27““. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky K čl. I K bodu 2 V písmene e) odporúčam vložiť za slovo „príslušné“ slová „stále pracovné“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku. K bodu 9 1. V čl. 8 ods. 3 prvej vete odporúčam slová „ods. 1 až 4 a 6 až 10“ nahradiť slovami „ods. 1 až 3, 6 a 8 až 10“ z dôvodu, že odsek 4 sa vzťahuje rovnako a odsek 7 by sa na stále pracovné komisie nemal vzťahovať, keďže stanoviská sa na ich rokovania nevypracúvajú. 2. V čl. 8 ods. 3 štvrtej vete odporúčam vložiť za slovo „členov“ slová „týchto stálych pracovných“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 25 Odporúčam vo vzťahu k v bode 25 navrhovanej úprave čl. 37 ods. 1 nevzťahovať primerane čl. 27 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky na vyhlášku. Odôvodnenie: Rozšírenie používania čl. 27 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky na vyhlášku nemá žiadny legislatívny prínos. Pravidlá zakotvené v čl. 27 aplikovateľné aj na vyhlášku sú už obsiahnuté v bode 15 navrhovanom doplnení čl. 26 ods. 5 (čl. 26 sa primerane vzťahuje na vyhlášku). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 43 Odporúčam v bode 43 vypustiť slovo „spravidla“. Odporúčam v prílohe č. 1 bod 41. upraviť aj situácie, kedy je potrebné nahradiť slová len v niektorej časti návrhu zákona. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k bodu 43 sa uvádza, že len v tých prípadoch, kedy sa zmena týka len určitej časti novelizovaného predpisu, napr. hlavy, uvedený novelizačný bod sa neumiestni na koniec novely. Zo znenia v prílohe č. 1 bodu 41. nevyplýva, že sa toto pravidlo aplikuje odlišne, ak sa zmena týka celého zákona alebo len jeho časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K návrhu legislatívnych pravidiel, k čl. 13 ods. 6 a 7 – nad rámec návrhu – O Navrhujeme, aby lehota na zaslanie pripomienok začala plynúť až najbližším pracovným dňom nasledujúcim po dni zverejnenia návrhu právneho predpisu na portáli. Odôvodnenie: V praxi sa pomerne často stáva, že návrhy právnych predpisov sa na portáli zverejňujú v neskorých popoludňajších až nočných hodinách, kedy nie je možné zverejnený návrh administratívne spracovať a prideliť na vybavenie. Pripomienkujúci subjekt sa môže dostať do časovej tiesne, a to najmä pri skrátenej forme pripomienkového konania podľa čl. 13 ods. 7. Domnievame sa, že navrhované riešenie by prispelo k skvalitneniu legislatívneho procesu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky K bodu 9 Odporúčam v bode 9 navrhovanom čl. 8 ods. 3 tretej vete slovné spojenie „odstrániť administratívne“ vyjadriť inak, napríklad slovom „zapracovať“ alebo „vyhodnotiť“. Odôvodnenie: Uplatnené pripomienky sa neodstraňujú, ale vyhodnocujú a sú podkladom na úpravu navrhovaného textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 1 Odporúčam bod 1 vypustiť. Odôvodnenie: Je nadbytočné odkazovať na čl. 8 ods. 11, ktorý zase spätne odkazuje na čl. 4 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) K bodu 23 návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR: Vypustiť celý bod 23. Odôvodnenie: Podľa odôvodnenia ide len o spresnenie vnútorného odkazu. Navrhuje sa ale, aby na pripomienkové konanie k poslaneckým návrhom zákonov sa nevzťahoval čl. 14. ods. 9, ktorý predpokladá uviesť vo vyhodnotení aj pripomienky z portálu, vrátane pripomienok verejnosti. Máme za to, že ak portál existuje ako informačný nástroj ale aj nástroj participatívnej účasti na príprave slovenského právneho poriadku, tak bez ohľadu či ide o vládny návrh zákona alebo poslanecký mal by mať takúto funkciu voči predkladateľom a tí by mali dostať informáciu a aj vyhodnocovať zaslané pripomienky prostredníctvom portálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 5. K Legislatívnym pravidlám vlády SR (bod 9.). V Legislatívnych pravidlách vlády SR odporúčame upraviť bod 9. nasledovne: „9. V čl. 13 ods. 9 sa slová „zaručeným elektronickým podpisom.4)“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo zapečatené kvalifikovanou elektronickou pečaťou.4)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: „4) Čl. 3 bod 12 a 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 3. K osobitnej časti dôvodovej správy. V osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky odporúčame slová „k návrh na zmien a doplnení Štatútu“ nahradiť slovami „k návrhu zmien a doplnení Štatútu“, v čl. I bode 2 slová „legislatívnej rady vlády“ nahradiť slovami „Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (ďalej len „legislatívna rada vlády“)“; v celom texte používať správne slová „Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky“ alebo zaviesť legislatívnu skratku „LPV“; gramaticky správne upraviť text osobitnej časti (napríklad používanie čiarky pred slovami „v ktorom“, „na ktorú“, „aby“, „ak“). Odôvodnenie: Legislatívno-technická a gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 1. K predkladacej správe. V predkladacej správe odporúčame zjednotiť typ písma celého textu; v prvom odseku za slová „Minister spravodlivosti Slovenskej“ doplniť slovo „republiky“; slová „legislatívnych pravidiel vlády“ nahradiť slovami „Legislatívnych pravidiel vlády“, slová „legislatívnej rady vlády“ nahradiť slovami „Legislatívnej rady vlády“, slová „hospodárskej a sociálnej rady“ nahradiť slovami „Hospodárskej a sociálnej rady“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády SR, v bode 9 odporúčame slovo „čarou“ nahradiť slovom „čiarou“. Gramatická oprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády SR, v bode 18 odporúčame za slová „čl. 39 ods.“ vložiť číslovku „1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády SR, v bode 38 odporúčame slovo „2018“ nahradiť slovom „2019“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 9. K Legislatívnym pravidlám vlády SR (bod 38.). V Legislatívnych pravidlách vlády SR v bode 38. odporúčame slová „z ... 2018 č. ...“ nahradiť slovami „z ... 2019 č. ...“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 2. K uzneseniu vlády Slovenskej republiky. V uznesení vlády Slovenskej republiky odporúčame v bode B. slová „minister spravodlivosti“ nahradiť slovami „ministrovi spravodlivosti“. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K štatútu Legislatívnej rady vlády SR v bode 14 nadpise čl. 8a slovo „februára“ nahradiť slovom „marca“. Úprava súvisiaca s navrhovanou účinnosťou 1. marca 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky K čl. I K bodu 14 1. V nadpise čl. 8a je potrebné nahradiť slová „1. februára“ slovami „1. marca“ vzhľadom na navrhovanú účinnosť. 2. V čl. 8a ods. 2 odporúčam slová „svoj postup“ nahradiť slovami „odmeňovanie členov stálych pracovných komisií“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K sprievodnej dokumentácii V štvrtom odseku prvom bode predkladacej správy a v treťom odseku prvom bode všeobecnej časti dôvodovej správy odporúčame opraviť chybu v písaní a slovo „neodôvodenie“ nahradiť slovom „neodôvodnene“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky K bodu 9 Poslednú vetu v bode 9 odporúčam upraviť takto: „Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 12.V bode 18 návrhu zmien a doplnení legislatívnych pravidiel odporúčame pri citácii odseku v čl. 39 doplniť chýbajúce číslo 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 15 Odporúčam v bode 15 navrhovanej úprave čl. 26 ods. 5 slovo „písomnou“ nahradiť slovom „listinnou“. Zároveň odporúčam obdobnú úpravu aj v čl. 27 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 38 Odporúčam v bode 38 navrhovanom čl. 48 číslo „2018“ nahradiť číslom „2019“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 30 Odporúčam v bode 30 vypustiť slová „úradu vlády“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Zosúladenie s bodom 16. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodom 4 a 27 Legislatívnych pravidiel vlády SR V novelizačnom bode 4 a v novelizačnom bode 27 je potrebné na začiatok vety vložiť písmeno „V“ („V čl. 8 odsek 11“ a „V čl. 37 odsek 4“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 14 návrhu Štatútu Legislatívnej rady vlády SR V bode 14 odporúčame dátum v názve prechodného ustanovenia zosúladiť s dátumom účinnosti novely Štatútu Legislatívnej rady vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 41 Legislatívnych pravidiel vlády SR V novelizačnom bode 41 v bode 25.2. odporúčame bodku na konci ustanovenia nahradiť bodkočiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 38 Legislatívnych pravidiel vlády SR V novelizačnom bode 38 je potrebné rok „2018“ nahradiť rokom „2019“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K návrhu legislatívnych pravidiel bodu 4 – O V úvodnej vete odporúčame slovo „Čl.“ nahradiť slovami „V čl.“ Odôvodnenie: Ide o zosúladenie s bodom 30.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K návrhu štatútu bodu 14 – O V nadpise čl. 8a odporúčame slovo „februára“ nahradiť slovom „marca“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 7. K Legislatívnym pravidlám vlády SR (bod 18.). V Legislatívnych pravidlách vlády SR v bode 18. odporúčame slová „čl. 39 ods. prvej vete“ nahradiť slovami „čl. 39 ods. 1 prvej vete“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodom 22 a 25 Legislatívnych pravidiel vlády SR V novelizačnom bode 22 je potrebné doplniť horné úvodzovky za slovom „a“. V novelizačnom bode 25 je potrebné slová „slová „čl. 26“ sa nahrádzajú slovami „čl. 27““ nahradiť slovami „číslo 26 sa nahrádza číslom 27“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K návrhu legislatívnych pravidiel bodu 12 – O Slová „k nemu“ odporúčame nahradiť slovami „k odkazu 7“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K návrhu štatútu bodu 11 – O Slová „k nemu“ odporúčame nahradiť slovami „k odkazu 2“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K návrhu štatútu bodu 4 – O Slová „k nemu“ odporúčame nahradiť slovami „k odkazu 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky odporúčame vypustiť bod 7. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou by sa Konferencia biskupov Slovenska (ďalej len „KBS“) explicitne zaradila k najvyšším orgánom štátnej a verejnej správy, ktoré môžu pripomienkovať návrhy zákonov. Podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. KBS aj v súčasnosti môže pripomienkovať návrhy zákonov, keďže do pripomienkového konania vstupuje aj verejnosť (čl. 13 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky). Nie je preto dôvod zavádzať úpravu, ktorá by ustanovovala povinnosť zahrnúť KBS do pripomienkového konania. Takáto úprava by navyše znamenala posilnenie váhy jednej cirkvi oproti ostatným 17 registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, ako aj oproti iným občianskym a záujmovým združeniam, ktoré sa venujú dodržiavaniu ľudských práv a ochrane spoločenských hodnôt. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Žiadame v čl. 26 ods. 1 jednoznačne vyjadriť, že na predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády SR je potrebné iba jeho predloženie do poradných orgánov vlády SR a nie je podmienkou aj jeho prerokovanie v poradných orgánoch vlády SR. Podľa nášho názoru sa na predkladanie návrhov zákonov na rokovanie vlády SR neuplatňujú ustanovenia Smernice a Jednotnej metodiky na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR upravujúce predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, ale Legislatívne pravidlá vlády SR v čl. 26 ods. 1. Pri kontrole dodržiavania Smernice kontrolou z Úradu vlády SR sa stretávame s tým, že nie je brané do úvahy ustanovenie čl. 26 ods. 1 v nadväznosti na Čl. 19 Smernice („Táto smernica platí aj pre prípravu a predkladanie legislatívnych návrhov, ak Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky neustanovujú inak.“). V praxi totiž nie je väčšinou možné dodržať termíny vyplývajúce z uznesení vlády SR alebo dodržať plánovanú a často nevyhnutnú účinnosť iniciatívnych návrhov zákonov, ak sa nemá uplatňovať čl. 26 ods. 1 LPV SR ale iba čl. 2 ods. 3 Smernice. Harmonogram rokovaní poradných orgánov v čase prijímania uznesenia o Pláne legislatívnych úloh vlády SR nie je známy a pri rokovaniach Legislatívnej rady vlády SR sa vychádza z historicky ustáleného zvyku, preto nemožno z objektívnych príčin dodržať niektoré termíny. Podľa našich vedomostí čl. 2 ods. 3 Smernice ani nie je reálne uplatňovaným pravidlom pri predkladaní legislatívnych materiálov na rokovanie vlády SR. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná na ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev s Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovanom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností (viac ako 2 tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácia) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovensky zvýhodnené postavenie v legislatívnom proces ako iné subjekty, organizácie a verejnosť. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná na ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev s Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovanom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností (viac ako 2 tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácia) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovensky zvýhodnené postavenie v legislatívnom proces ako iné subjekty, organizácie a verejnosť. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky Novelizačný bod 7 odporúčame vypustiť. Vzhľadom na čl. 1 ods. 1 a čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky nevidíme dôvod, aby bola explicitne uvedená ako povinne pripomienkujúci subjekt akákoľvek registrovaná cirkev, alebo náboženské spoločenstvo. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 7 Zásadne žiadam vypustiť bod 7. Odôvodnenie: V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky „Cieľom tvorby právnych predpisov je pripraviť za účasti verejnosti taký právny predpis, ktorý sa stane funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej len „právny poriadok“) zlučiteľného s právom Európskej únie a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky.“. Tomu korešponduje povinnosť predkladateľa návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu  zverejniť návrh na pripomienkové konanie prostredníctvom elektronického systému tvorby právnych predpisov, ktorý je súčasťou informačného systému verejnej správy Slov-Lex, a povinnosť správcu tohto systému (MS SR) zabezpečiť možnosť uplatnenia pripomienok verejnosťou v tomto systéme a  prerokovať návrh s príslušnými orgánmi a inštitúciami, ktorými sú podľa čl. 13 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky aj orgány a inštitúcie, ktorým sa ukladajú úlohy alebo ktorých sa problematika návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu týka. Rovnako je ustanovená povinnosť predkladateľa prerokovať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu aj s verejnosťou, samozrejme za splnenia ustanovenej „váhy“ pripomienky verejnosti, tak aby bola reálne zabezpečená funkčnosť legislatívneho procesu vrátane prerokúvania návrhov v pripomienkovom konaní. Z uvedeného vyplýva, že už podľa súčasnej regulácie je prerokovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov nastavené tak, aby pri súčasnom zachovaní funkčnosti legislatívneho procesu boli pripomienky relevantných subjektov s predkladateľom všeobecne záväzného právneho predpisu prerokované. V týchto súvislostiach vystáva otázka nevyhnutnosti priznania osobitného postavenia Konferencii biskupov Slovenska, predovšetkým v súvislosti s možným nárastom požiadaviek ostatných cirkví a náboženských spoločností, pri rešpektovaní princípu rovnakého zaobchádzania z dôvodov náboženského presvedčenia, na priznanie rovnakého postavenia pri prerokúvaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, ako bolo priznané Konferencii biskupov Slovenska. Uvedené sa už čiastočne prejavilo uplatnením zásadných pripomienok Konferenciou vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku a Ekumenickou radou cirkvi v Slovenskej republike. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MI (Mediálny inštitút) K Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, bod 7: Z návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky žiadame vypustiť bod 7, ktorým sa medzi povinne pripomienkujúce subjekty navrhuje doplniť Konferencia biskupov Slovenska. Odôvodnenie: Navrhované doplnenie povinne pripomienkujúcich subjektov aj o Konferenciu biskupov Slovenska je z nášho pohľadu v rozpore s čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy SR, keďže priznaním privilegovaného postavenia ide o priame zvýhodnenie jednej náboženskej skupiny a znevýhodnenie ostatných skupín s ohľadom na vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, a to bez ohľadu na to, či sa na to nazerá ako na realizáciu individuálneho práva jednotlivca alebo ako na realizáciu skupinového práva. Navyše podotýkame, že sloboda myslenia (vrátane vierovyznania) je koncipovaná ako individuálne právo. V tomto kontexte žiadame o vypustenie predmetného bodu z návrhu s poukazom aj na rozpor s antidiskriminačnou zásadou v nadväznosti na čl. 24 ods. 1 Ústavy SR. Rovnaké postavenie ako KBS by totiž bolo potrebné priznať všetkým subjektom, združeniam a skupinám, ktoré realizujú svoje právo na „slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery“. Týka sa to však aj nenáboženských skupín, pričom toto právo nie je limitované len na „registrované“ združenia (vrátane náboženských); registrácia cirkví a náboženských spoločností súvisí s ich financovaním, nie však s realizáciou citovaného práva. Aj predkladateľ tak musí vyhodnotiť, že z hľadiska udržateľnosti legislatívneho procesu nemožno priznať postavenie povinne pripomienkujúceho subjektu neobmedzenému počtu subjektov a zároveň zachovať antidiskriminačnú zásadu, preto žiadame o vypustenie uvedeného bodu návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev v Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločnosti (viac ako 2-tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácií) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovenska zvýhodnené postavenie v legislatívnom procese voči iným subjektom, organizáciám a verejnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu II. bodu 7: Navrhujeme v novelizačnom bode 7 vypustiť slová „Konferenciou biskupov Slovenska“. Odôvodnenie: Zaradenie Konferencie biskupov Slovenska medzi povinne pripomienkujúce subjekty môže spôsobiť pri zásadných pripomienkach, ktoré uplatní Konferencia biskupov Slovenska k materiálom, ktoré priamo nezasahujú do ich vecnej pôsobnosti predĺženie legislatívneho procesu, nakoľko predkladateľ bude povinný uskutočniť rozporové konania s cieľom odstránenia rozporu. Taktiež by sa z nášho hľadiska jednalo o diskrimináciu ostatných cirkví a náboženských spoločností. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) K bodu 7 návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR: Z predloženého návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky žiadame vypustiť bod 7, ktorým sa expressis verbis medzi povinne pripomienkujúce subjekty dopĺňa Konferencia biskupov Slovenska. Odôvodnenie: Navrhované doplnenie nielenže nie je ničím zdôvodnené (ani dôvodová správa neuvádza potrebu takéhoto doplnenia a opodstatnenosť takéhoto riešenia), ale narúša tiež ústavný princíp vyjadrený v čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý vylučuje viazanosť na ideológiu alebo náboženstvo. Je potrebné podotknúť, že súčasná úprava pripomienkovania nevylučuje KBS z pripomienkovania, a preto neexistuje dôvod, prečo by návrh mal KBS priznávať osobitné postavenie. Je totiž zrejmé, že KBS nezdružuje ani subjekty verejnej správy (na rozdiel od Združenia SK 8, ZMOS alebo ÚMS) a ani subjekty sociálneho dialógu. Návrh však priznáva postavenie povinne pripomienkujúceho subjektu konkrétnemu katolíckemu subjektu, čo predstavuje priamu povinnosť vlády Slovenskej republiky (výkonnej moci) konzultovať s ním všetky legislatívne návrhy, a to aj také, ktoré sa ho priamo nedotýkajú, ako aj povinnosť v prípade názorovej nezhody predkladať materiály s rozporom. Takto formulovaná povinná konzultácia s náboženskou entitou je v rozpore s citovaným princípom Ústavy Slovenskej republiky. Navyše, keďže súčasné znenie pravidiel ani neznevýhodňuje KBS oproti orgánom a inštitúciám občianskej spoločnosti, žiadame o vypustenie predmetného bodu. Naopak, narušenie súčasného stavu v zmysle návrhu považujeme za diskriminačné a nezlučiteľné s princípmi občianskej spoločnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K celému materiálu. V celom materiáli za slovami „Konferenciou biskupov Slovenska“ navrhujeme doplniť čiarku a slová „Ekumenickou radou cirkvi Slovenskej republiky“. Zdôvodnenie: Správne sa v materiáli MS SR predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie uvádza právnická osoba Konferencia biskupov Slovenska. No je potrebné doplniť aj právnickú osobu s názvom Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike, ktorej vonkajším poslaním je prehĺbenie pôsobenia cirkví v občianskej spoločnosti s cieľom upevniť morálny profil spoločnosti, podporiť demokraciu v krajine a pomáhať pri hľadaní duchovnej orientácie a riešení krízových situácií. V Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, v čl. 1 ods. 1 druhej vete sa správne uvádza „Neviaže sa [Slovenská republika] na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“, keďže náboženstvo je (pozrite Krátky slovník slovenského jazyka) vnútorný vzťah človeka k Bohu ako k zvrchovanej bytosti; súhrn prejavov tohto vzťahu. Slovenská republika ako štát sa neviaže na vnútorný vzťah človeka – občana SR k Bohu ako zvrchovanej bytosti, no to neznamená, že by významné cirkevné organizácie registrovaných cirkví v Slovenskej republike, reprezentujúce spoločenstvá veriacich, nemali/nemohli byť priamo uvedené v Legislatívnych pravidlách vlády Slovenskej republiky, a v ďalších predpisoch schvaľovaných vládou. V programom vyhlásení vlády Slovenskej republiky sa uvádza: „Vláda si uvedomuje význam spoločenského postavenia cirkví a náboženských spoločností a podporí ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu.“. Máme za to, že podporou ich angažovanosti vo veciach verejného záujmu zo strany vlády Slovenskej republiky bude aj to, že dve organizácie (KBS a ERV v SR) registrovaných cirkví v Slovenskej republike budú priamo uvedené v Legislatívnych pravidlách vlády Slovenskej republiky, a v ďalších predpisoch schvaľovaných vládou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná na ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev s Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovanom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností (viac ako 2 tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácií) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovensky zvýhodnené postavenie v legislatívnom proces v porovnaní s inými subjektmi, organizáciami a verejnosťou. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev v Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovanom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností (viac ako 2 tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácia) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovenska zvýhodnené postavenie v legislatívnom proces ako iné subjekty, organizácie a verejnosť. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev v Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločnosti (viac ako 2-tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácií) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ADReS Platform (Alternative Dispute Resolution and Self-Regulation Platform) K Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, bod 7: Bod 7 návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Uvedeným ustanovením sa k povinne pripomienkujúcim subjektom zaraďuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS) aj pre prípady, keď sa jej legislatívny návrh netýka. Konferencia biskupov Slovenska je pritom zriadená a pôsobí na základe súhlasu subjektu medzinárodného práva (Svätá stolica) odlišného od SR, pričom je personálne prepojená s iným štátom (Vatikán). Navrhované doplnenie pravidiel, keď výkonná moc SR je viazaná povinnosťou voči KBS, tak narúša ústavné princípy vyjadrené v čl. 1 ods. 1 Ústavy SR (jednostranný zásah do suverenity SR). Ako vyplýva aj zo samotného pripomienkovania materiálu (pripomienky ďalších náboženských subjektov), KBS nepredstavuje ani reprezentatívny orgán v rámci náboženskej časti spoločnosti, keďže reprezentuje len jeden subjekt v rámci vlastnej monokratickej hierarchickej patriarchálnej ideologickej spoločenskej štruktúry. Navrhované privilegované postavenie katolíckej KBS nielen diskriminuje v rámci občianskej spoločnosti odlišné subjekty zastupujúce záujmy slovenských občanov v rámci realizácie slobody myslenia, ktorým takéto postavenie návrh nepriznáva, zároveň tým, že privileguje konkrétnu náboženskú inštitúciu, odporuje zásade Ústavy SR, podľa ktorej Slovenská republika nie je viazaná na náboženstvo. Je pritom zvláštne, že predkladateľ v predmetnom ustanovení expressis verbis nemenoval žiadnu organizáciu zastupujúcu záujmy spotrebiteľov; spotrebiteľov je pritom určite viac než katolíckych biskupov alebo laikov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) je zaregistrovaná ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev v Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). Na Slovensku je momentálne zaregistrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností a viac ako dvetisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácií, veľká časť spoločnosti sa nehlási k žiadnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. V pripomienkovom procese by preto mala mať KBS rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovenska oproti iným subjektom, organizácii a verejnosti v legislatívnom proces zvýhodnené postavenie. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev v Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). Na Slovensku je registovaných 18 cirkví a náboženských spoločností a ďalšia významná časť spoločnosti sa nehlási k žiadnej cirkvi alebo náboženstvu. V pripomienkovanom procese by preto Konferencia Biskupov Slovenska mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností (viac ako 2 tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácia) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovenska zvýhodnené postavenie v legislatívnom proces ako iné subjekty, organizácie a verejnosť. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev v Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovanom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností (viac ako 2 tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácií) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovensky zvýhodnené postavenie v legislatívnom proces v porovnaní s inými subjektmi, organizáciami a verejnosťou. Z tohto dôvodu navrhujem bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná na ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev s Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovacom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností (viac ako 2 tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácia) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovensky zvýhodnené postavenie v legislatívnom proces ako iné subjekty, organizácie a verejnosť. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná na ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev s Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovanom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností (viac ako 2 tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácií) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovensky zvýhodnené postavenie v legislatívnom proces v porovnaní s inými subjektmi, organizáciami a verejnosťou. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev v Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovanom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností (viac ako 2 tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácia) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovenska zvýhodnené postavenie v legislatívnom proces ako iné subjekty, organizácie a verejnosť. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." 2. Konferencia biskupov Slovenska je zaregistrovaná ako cirkevná organizácia s právnou subjektivitou na MK SR pod cirkvou Rímsko-katolícka cirkev v Slovenskej republike (Evidencia cirkevných právnických osôb, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov). V pripomienkovanom procese by preto mala mať rovnaké podmienky ako ostatné náboženské spoločností (viac ako 2 tisíc zaregistrovaných cirkevných subjektov a organizácia) a najmä verejnosť a ďalšie subjekty patriace pod občiansku spoločnosť (napríklad všetky registrované mimovládne organizácie). Neexistuje žiaden nediskriminačný dôvod, pre ktorý by mala mať Konferencia biskupov Slovenska zvýhodnené postavenie v legislatívnom proces ako iné subjekty, organizácie a verejnosť. Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Žiadame náležite a dostatočne odôvodniť potrebu rozšírenia povinne pripomienkujúcich subjektov o Konferenciu biskupov Slovenska. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. Novelizačný bod 7 navrhujeme vypustiť, nakoľko nevidíme dôvod, aby bola vzhľadom na znenie čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, uvedená ako povinne pripomienkujúci subjekt akákoľvek registrovaná cirkev, alebo náboženské spoločenstvo a to dokonca pri všetkých, aj vecne nesúvisiacich návrhoch právnych predpisov. Ak predkladateľ na tomto novelizačnom bode trvá, navrhujeme nahradiť Konferenciu biskupov Slovenska širším kolektívnym orgánom, ktorý zahŕňa aj ostatné registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 53 Odporúčam vypustiť bod 53. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie nemá žiadnu pridanú hodnotu, a to ani z gramatického hľadiska (viď Slovník slovenského jazyka). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K vlastnému materiálu II (Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky). Žiadam za novelizačný bod 6 vložiť nový novelizačný bod 7, ktorý znie: „V čl. 13 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: „c) splnomocnencom vlády v rozsahu ich štatútu schváleného vládou,“. Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmena d) až h).““. Odôvodnenie: Účelom predkladaného novelizačného bodu je prinavrátiť splnomocnencom vlády rovnaké postavenie v rámci pripomienkového konania, aké mali po novele predchádzajúcich legislatívnych pravidiel schválených uznesením vlády SR z 2. marca 2011 č. 163. Splnomocnenci budú teda opäť patriť medzi subjekty , ktorým sa povinne posiela oznámenie o predložení návrhu zákona do pripomienkového konania a s ktorými sa uskutočňuje pripomienkové konanie v rozsahu ich štatútu schváleného vládou v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, teda nebudú naďalej patriť len medzi subjekty v odseku 3, s ktorými s ktorými sa pripomienkové konanie uskutočňuje, len ak sa im ukladajú úlohy, alebo ak sa ich problematika návrhu zákona týka, ale medzi subjekty, s ktorými sa uskutočňuje pripomienkové konanie v rozsahu pôsobnosti ich štatútu schváleného vládou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 43 Legislatívnych pravidiel vlády SR V predloženom návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR navrhujeme vhodne preformulovať novelizačný bod 43 tak, aby na jednej strane reflektoval úpravu zamýšľanú predkladateľom (opísanú v osobitnej časti dôvodovej správy) a na strane druhej, aby zároveň zabezpečil, že bod 41 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR bude naďalej upravovať legislatívnu techniku pre účely situácie, kedy je potrebné v právnom predpise inom ako zákon (t. j. napríklad v opatrení) nahradiť slová, ktoré sa v ňom vyskytujú viackrát, prípadne aj v rozličných tvaroch. Odôvodnenie: Bod 41 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR upravuje legislatívnu techniku pre účely situácie, v ktorej sa majú v texte zákona nahradiť slová, ktoré sa v ňom vyskytujú viackrát, prípadne aj v rozličných tvaroch. Nakoľko predmetné ustanovenie upravuje spomínaný postup vo vzťahu k textu zákona, pre úplnosť sa zároveň za bodkočiarkou konštatuje, že opísaná legislatívna technika rovnako platí pre nariadenie vlády, vyhlášku a opatrenie. Podľa novelizačného bodu 43 v návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR má dôjsť v bode 41 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR k nahradeniu slov „rovnako to platí pre nariadenie vlády, vyhlášku, opatrenie“ slovami „taký novelizačný bod je spravidla posledným novelizačným bodom novelizačného článku.“. Vo vzťahu k úprave zamýšľanej predkladateľom (opísanej v osobitnej časti dôvodovej správy) nemáme pripomienky, avšak zároveň máme za to, že po vypustení slov „rovnako to platí pre nariadenie vlády, vyhlášku, opatrenie“ (ku ktorému dôjde ich nahradením) už nebude v Legislatívnych pravidlách vlády SR upravená legislatívna technika pre účely situácie, v ktorej bude potrebné v texte právneho predpisu iného ako zákon (napríklad v opatrení) nahradiť slová, ktoré sa v ňom vyskytujú viackrát, prípadne aj v rozličných tvaroch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 15. V čl. 38 legislatívnych pravidiel navrhujeme vypustiť (alebo aspoň preformulovať) súčasné odseky 7 a 8, ktoré neprimeraným spôsobom zasahujú do ústavnej kompetencie ministerstiev na základe zákonov a v ich medziach vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Legislatívna rada vlády SR je poradným orgánom vlády, čiže analogicky – pracovné komisie legislatívnej rady vlády sú poradnými orgánmi ministerstiev. Podmieňovať predloženie návrhu vykonávacieho predpisu ministrovi na podpis jeho úpravou podľa stanoviska pracovnej komisie prekračuje charakter poradného orgánu; takáto úprava nie je ani pri záveroch legislatívnej rady k návrhom zákonov a nariadení vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. Navrhovanú novú úlohu pre sekretariát legislatívnej rady navrhujeme premiestniť do čl. 4 štatútu a dať ako ďalšiu úlohu pre legislatívnu radu [ktorá obdobnú úlohu vo vzťahu k predkladateľom návrhov iných právnych predpisov plní už v súčasnosti podľa čl. 4 písm. b)], keďže sekretariát len plní úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečením činnosti legislatívnej rady. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V bode 9 návrhu zmien a doplnení štatútu odporúčame slová „čl. 5 ods. 4“ nahradiť slovami „čl. 5 ods. 5“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 7. V súvislosti s navrhovanou zmenou v čl. 13 ods. 3 legislatívnych pravidiel (bod 7) upozorňujeme na nejasný vzťah medzi subjektmi uvedenými v odseku 3 a ostatnými ustanoveniami týkajúcimi sa pripomienkového konania. V čl. 13 navrhujeme preto odsek 3 zakomponovať do odseku 2, keďže jeho znenie („pripomienkové konanie sa uskutočňuje aj s...“) nekorešponduje so znením odsekov 2 a 4 („predkladateľ zašle oznam o zverejnení návrhu“) a taktiež subjekty uvedené v odseku 3 nie sú zahrnuté do pravidiel o rozporovom konaní (čl. 14 ods. 5 a 6). Súčasné znenie odseku 3 evokuje, že pripomienkové konanie sa napr. s orgánmi samospráv a ich združeniami síce uskutočňuje, ale oznam o zverejnení návrhu zákona na pripomienkové konanie sa im nezasiela. Dodatok „a to ešte pred predložením návrh zákona na rokovanie vlády“ je zbytočný. V čl. 13 ods. 3 sú uvedené okrem samosprávnych orgánov a ich združení aj orgány a inštitúcie, ktorým sa ukladajú úlohy alebo ktorých sa problematika návrhu zákona týka, ako aj verejnosť. Text v druhej polovici odseku 3 je teda duplicitný s odsekom 4, pričom nie je zrejmý rozdiel medzi „ostatnými pripomienkujúcimi“ a „verejnosťou“, keďže pripomienky bežne zasielajú stavovské organizácie, záujmové združenia právnických osôb alebo občianske združenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V čl. 4 písm. c) štatútu navrhujeme doplniť aj legislatívne pravidlá a ich zmeny, keďže legislatívna rada má už v súčasnosti úlohu koordinovať a usmerňovať činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, pokiaľ ide o prípravu návrhov zákonov a nariadení vlády, pričom paradoxne samotné pravidlá prípravy legislatívy neprerokováva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 30 Legislatívnych pravidiel vlády SR V novelizačnom bode 30 odporúčame vypustiť slová „úradu vlády“ v nadväznosti na novelizačný bod 16 (čl. 26 ods. 6), kde je zavedená legislatívna skratka „sekcia vládnej legislatívy“. Zároveň navrhujeme spresniť, kto je „povereným zamestnancom sekcie vládnej legislatívy“, prípadne na základe čoho je poverený a či je členom príslušnej stálej pracovnej komisie, keďže z predloženého znenia nie je zrejmé, komu konkrétne má stála pracovná komisia vypracované stanovisko zaslať, prípadne ako sa dozvie, kto je povereným zamestnancom sekcie vládnej legislatívy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V čl. 8 štatútu žiadame vypustiť odsek 4, keďže stále pracovné komisie by mali byť poradnými orgánmi predkladateľov (tak ako je poradným orgánom samotná legislatívna rada), nie ich nadriadeným orgánom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 8. V čl. 14 ods. 5 legislatívnych pravidiel navrhujeme upraviť problémy, ktoré nie sú výslovne a jednoznačne upravené a s ktorými sa v praxi pri vyhodnocovaní zásadných pripomienok stretávame, a to najmä pri zásadných pripomienkach iných subjektov ako sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Odporúčame preto uviesť pravidlá o tom, a) aké zásadné pripomienky sa majú prerokovať s inými subjektmi ako sú uvedené v čl. 13 ods. 2 (t. j. subjekty uvedené v čl. 13 ods. 3 a 4), b) v akých prípadoch sa návrh zákona má predložiť na rokovanie vlády s rozporom, ak sa nepodarí vyriešiť rozpor so subjektmi uvedenými v čl. 13 ods. 3 a 4, c) či sa musí rozpor s týmito subjektmi riešiť aj na úrovni ministrov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. V bode 14 návrhu zmien a doplnení štatútu navrhujeme prechodné ustanovenia doplniť tiež o lehotu pre prijatie zásad odmeňovania predsedov, tajomníkov a ďalších členov stálych pracovných komisií podľa navrhovaného čl. 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) K bodu 11 návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR: Vypustiť celý bod 11. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s navrhovaným vypustením rozsahu predkladacej správy, uvedený krok by viedol k z nesprehľadneniu legislatívneho procesu. Podnet na vypracovanie návrhu zákona, vyjadrenie účelu sledovaného predloženým návrhom zákona o odôvodnenie jeho potreby, obsah návrhu zákona ako aj zhrnutie vplyvov v súlade s doložkou vybraných vplyvov, nie sú tak náročné ani nepredstavujú nedôvodnú duplicitu tak, ako uvádza odôvodnenie k uvedenému bodu. Predkladacia správa je základný prehľadný dokument, v ktorom na jednom mieste možno nájsť v stručnej forme základné „parametre“ navrhovaného materiálu. Odborná aj laická verejnosť takto pracuje s predkladacími správami a je to dokument, ktorý umožňuje rýchlu a základnú orientáciu navrhovanej úpravy. Predkladacia správa, ktorá by obsahovala iba - informáciu, či návrh zákona má byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania alebo či sa vnútrokomunitárne pripomienkové konanie uskutočnilo, - odôvodnenie dátumu účinnosti a dĺžky legisvakancie návrhu zákona, - odôvodnenie, najmä značných hospodárskych škôd, ak sa postupuje podľa čl. 13 ods. 7 alebo podľa čl. 15 by úplne stratila svoj význam a tieto údaje môžu byť vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Pokiaľ má ostať predkladacia správa, má zmysel aby predstavovala základný informačný dokument. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky k bodu 33 Odporúčame slovo „platné“ vložiť za slovo „konsolidované“ (t.j. nie nahradiť). Odôvodnenie: Súvisí to so skutočnosťou, že zákon č. 400/2015 Z. z. používa pojem konsolidované. Túto terminológiu je potrebné dodržať. Ak je podľa odôvodnenia zámerom, aby bolo predkladané „platné“ znenie okrem zapracovania navrhovanej novely, je potrebné to vyjadriť slovami „konsolidované platné znenie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodom 14, 15, 27 a 28 Odporúčam v bodoch 14, 15, 27 a 28 vypustiť alebo iným spôsobom vyjadriť slová „alebo novšom“. Odôvodnenie: Nie je zrejmé, čo je to „novší“ formát a kto a ako novosť formátu určuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády SR, v bode 17 čl. 27 odporúčame zvážiť, na účely zosúladenia zasielaných formátov, elektronické zasielanie čistopisu aj vo formáte s príponou „.doc“ tak, ako je to obdobne upravené aj v čl. 23 ods. 2 (bod 14), čl. 26 ods. 5 (15) a čl. 37 ods. 4 (bod 27). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám vlády SR, v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky v bode 16 (čl. 26 ods. 6) je potrebné v bode 30 vypustiť slová „úradu vlády“ a odporúčame vykonať súvisiace úpravy aj v prílohe č. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 6. K Legislatívnym pravidlám vlády SR (body 14., 15., 17., 27. a 28.). V Legislatívnych pravidlách vlády SR v bode 14., 15., 17., 27. a 28. odporúčame zjednotiť prípony formátov dokumentov, ktoré má predkladateľ zasielať elektronickou poštou na jednotlivé emailové adresy. Na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR sa podľa návrhu majú zasielať dokumenty s príponou „.doc“ alebo novšom“, na rokovanie vlády SR dokumenty s príponou „.pdf“ a „.doc“, po rokovaní vlády SR Sekcii vládnej legislatívy dokumenty s príponou “.docx“, návrh vyhlášky sekretariátu LRV SR a stálej pracovnej komisii vo formáte „.doc“ alebo novšej“. Uvedené odporúčame zjednotiť aj vzhľadom na výstupy z editoru portálu Slov-Lex. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Zjednodušenie aplikačnej praxe. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 11. V bodoch 14, 15, 17, 27 a 28 návrhu zmien a doplnení legislatívnych pravidiel odporúčame zjednotiť formáty požadovaných súborov (.docx, .doc) a zosúladiť uvádzané formáty s výnosom Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K návrhu legislatívnych pravidiel bodu 17 – O Slovo „„.docx““ odporúčame nahradiť slovami „„.doc“ alebo novšom“. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie navrhovaného znenia bodu 17 so znením bodov 14 a 15. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 39 Legislatívnych pravidiel vlády SR Novelizačný bod 39 odporúčame zvážiť a prehodnotiť, keďže je nejednoznačný a nezrozumiteľný, z kontextu môže vyplývať, že lehoty majú byť ustanovené rovnako, čo sa týka počtu dní. Už v súčasnosti je všeobecne zaužívané, že ak chce predkladateľ právneho predpisu stanoviť lehotu v pracovných dňoch, v návrhu právneho predpisu tak uvedie. Nevidíme dôvod obmedzovať predkladateľa právneho predpisu, ktorý chce stanoviť päťdňovú lehotu v tom, že táto lehota sa musí počítať ako päť pracovných dní, ak lehota má byť päť kalendárnych dní. V tomto prípade ide, podľa nášho názoru, o zásah do vecnej problematiky a nie legislatívno-technické pravidlo. Zároveň je tu použitý neurčitý pojem „príbuzné právne oblasti“ vo vzťahu k správnemu právu a pri použití tohto pravidla v praxi nebude pre predkladateľa jasné, či sa naňho toto pravidlo vzťahuje alebo nie. Považuje sa za právnu oblasť príbuznú správnemu právu napríklad aj právo ústavné, právo finančné, právo sociálneho zabezpečenia a právo zdravotného poistenia? Taktiež časť štvrtej vety za bodkočiarkou, týkajúcu sa podávania opravných prostriedkov, navrhujeme vypustiť, pretože tu jednoznačne ide do zásah do vecnej problematiky príslušnej právnej oblasti a takéto ustanovenie nepatrí do obsahu legislatívno-technických pravidiel. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky K bodu 39 Žiadam vypustiť bod 7.5 a neupravovať v legislatívnych pravidlách ustanovovanie lehôt v návrhoch právnych predpisov. Ustanovenie lehôt v návrhu právneho predpisu je často skôr vecná ako právna otázka, resp. konkrétna lehota môže vyplývať z právne záväzného aktu Európskej únie. Z uvedeného dôvodu nie je vhodné ani potrebné túto otázku navrhovaným spôsobom zjednocovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky K čl. I K bodu 13 Tento novelizačný bod žiadam vypustiť. Zverejňovanie predbežných termínov a návrhov programov rokovaní stálych pracovných komisií považujem za zbytočnú administratívnu záťaž pre aparát príslušného ministerstva vzhľadom na skutočnosť, že rokovania stálych pracovných komisií sa uskutočňujú najmä podľa potreby a často v krátkych časových odstupoch. Navyše čas predloženia jednotlivých návrhov na rokovanie stálej pracovnej komisie a ich počet je častokrát podmienený aj ukončením legislatívneho procesu zákona, na základe ktorého sa má podzákonný právny predpis vydať, čo možno ťažko predvídať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky K bodu 13 Tento novelizačný bod žiadam vypustiť. Navrhovaná úprava neodôvodnene skracuje predkladateľovi návrhu zákona lehotu na jeho predloženie na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR. Termín na predloženie návrhu zákona na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR je desať pracovných dní pred rokovaním, pričom tento orgán sa vyjadruje skôr k vecnej stránke návrhu zákona a nezaoberá sa právnou a legislatívno-technickou kvalitou návrhu zákona. Uvedený čas pred rokovaním Legislatívnej rady vlády SR je využiteľný na právne a legislatívno-technické skvalitnenie návrhu zákona. Preto nepovažujem za správne, aby sa návrh zákona predkladal v rovnakom termíne na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a rokovanie Legislatívnej rady vlády SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky K bodu 3 V čl. 8 ods. 2 žiadam ponechať slovo „spravidla“. Nepovažujem za správne upravovať splnomocňovacie ustanovenia vždy len v samostatnom paragrafe, keďže v niektorých prípadoch je z hľadiska systematiky a vecnej súvislosti návrhu zákona vhodnejšie umiestniť splnomocňovacie ustanovenie priamo pri vecnej problematike. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 16. V bode 39 návrhu zmien a doplnení legislatívnych pravidiel odporúčame nepoužívať „návrh právneho predpisu“, ale rovnako ako v ostatných bodoch legislatívno-technických pokynov buď „právny predpis“ alebo to v texte zamlčať. Slová „v zásade“ odporúčame nahradiť slovom „spravidla“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 39 Odporúčam v bode 39 v prílohe č. 1 navrhovanom bode 7. 5. vypustiť tretiu a štvrtú vetu. Odôvodnenie: Požiadavka na určovanie lehôt v pracovných dňoch (tretia veta) a požiadavka na dĺžku lehoty na podanie opravného prostriedku (štvrtá veta) majú vecnú povahu a nepatria do legislatívno-technických pokynov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 10. K Legislatívnym pravidlám vlády SR (bod 39.). V Legislatívnych pravidlách vlády SR v bode 39. odporúčame v bode 7.5. druhej vete za slovo „nevyhnutné“ vložiť čiarku a celý nový bod 7.5. dať do úvodzoviek. Odôvodnenie: Legislatívno-technická a gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 18 Legislatívnych pravidiel vlády SR V novelizačnom bode 18 je potrebné za slová „čl. 28 ods. 1“ vložiť slová „druhej vete“ a za slová „čl. 39 ods.“ vložiť číslo „1“ („ods. 1“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 27 Legislatívnych pravidiel vlády SR V novelizačnom bode 27 odporúčame doplniť aj lehotu, dokedy sekretariát legislatívnej rady určí, ktorá stála pracovná komisia je vecne príslušná návrh vyhlášky prerokovať, ako aj spôsob oznámenia príslušnosti stálej pracovnej komisie predkladateľovi. Bude sekretariát komunikovať s predkladateľom elektronicky? Z novelizovaného ustanovenia čl. 37 ods. 4 taktiež jednoznačne nevyplýva, či sekretariátom legislatívnej rady určenej stálej pracovnej komisii sa má predkladať aj každý ďalší návrh novely príslušnej vyhlášky alebo novely opatrenia. Taktiež nie je zrejmý následný postup, a teda či sa má návrh novely vyhlášky alebo návrh novely opatrenia ešte predkladať aj sekretariátu legislatívnej rady alebo priamo už stálej pracovnej komisii, ktorá bola určená na prerokovanie návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 14. V bode 27 návrhu zmien a doplnení legislatívnych pravidiel čl. 37 ods. 4 druhú vetu odporúčame ukončiť za slovom „prerokovať“ z hľadiska zjednodušenia textu a úmysel, aby sa návrh novely vyhlášky už nezasielal sekretariátu a ten neurčoval opätovne príslušnú komisiu, odporúčame vyjadriť samostatnou vetou. Navrhujeme tiež uviesť, akým spôsobom a v akej lehote bude sekretariát legislatívnej rady informovať predkladateľa, ktorá stála pracovná́ komisia je vecne príslušná návrh vyhlášky prerokovať, príp. že návrh vyhlášky prerokujú viaceré vecne príslušné komisie na spoločnom rokovaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. V novelizačnom bode 27 navrhujeme doplniť termín, do ktorého sekretariát vládnej legislatívy nielen určí stálu pracovnú komisiu, ktorá je vecne príslušná návrh vyhlášky prerokovať, ale zároveň ju aj oznámi predkladateľovi návrhu vyhlášky. Navrhujeme, aby sekretariát legislatívnej rady oznámil vecne príslušnú stálu pracovnú komisiu najneskôr do skončenia pripomienkového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 3. V novelizačnom bode 27 (prípadne v novelizačnom bode 28) navrhujeme doplniť, že ak sekretariát legislatívnej rady určí, že návrh vyhlášky prerokujú viaceré vecne príslušné komisie na spoločnom rokovaní, určí zároveň aj termín rokovania a adresu elektronickej pošty, na ktorú predkladateľ návrh vyhlášky zašle. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 4 Odporúčam v bode 4 znenie navrhovaného § 8 ods. 11 nahradiť znením: „(11) Zrušovacie ustanovenie, ustanovenie podľa čl. 4 ods. 2, ustanovenia podľa čl. 5 a ustanovenie o účinnosti sa označujú spoločným nadpisom „Záverečné ustanovenia“; to neplatí, ak je vhodnejšie použiť samostatné nadpisy „Zrušovacie ustanovenie“, „Transpozičné ustanovenie“, „Účinnosť“.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 45 Odporúčam znenie bodu 45 nahradiť znením: „45. V prílohe č. 1 bode 62.2. sa pred prvú vetu vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Zmluvy zakladajúce Európsku úniu sa uvádzajú v skrátenej citácii spolu s publikačným zdrojom.“.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy Odporúčam dopracovať osobitnú časť dôvodovej správy, ktorá neobsahuje vysvetlenie dôvodov, ktoré predkladateľa viedli k navrhovaným zmenám, ale tieto zmeny iba stručne opisuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K poznámke pod čarou k čl. 13 ods. 2 písm. g) V texte čl. 13 ods. 2 písm. g) Legislatívnych pravidiel vlády SR je správne označený odkaz na poznámku pod čarou ako odkaz 3. V samotnej poznámke pod čarou je však tento odkaz nesprávne označený ako odkaz 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 18. V súvislosti so zmenami v bodoch 19 a 20 návrhu zmien a doplnení legislatívnych pravidiel odporúčame v bode 52 vypustiť slová „alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) Do čl. 13 ods. 3 navrhujeme doplniť slová „s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR“. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby medzi subjekty, s ktorými sa uskutočňuje pripomienkové konanie v prípade predloženia pripomienok, bola menovite zaradená i Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR(NROZP v SR). NROZP v SR združuje celoštátne organizácie občanov so zdravotným postihnutím pracujúce v oblasti obhajoby práv občanov so zdravotným postihnutím. V spoločných veciach zastupuje tieto organizácie, záujmy veľkej skupiny občanov so zdravotným postihnutím a presadzuje ich potreby. Predseda NROZP v SR je z titulu tejto funkcie podpredsedom Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a súčasne členom tejto Rady. NROZP v SR pravidelne predkladá pripomienky k návrhom legislatívnych predpisov týkajúcich sa problematiky zdravotného postihnutia. Slovenská republika ako signatár dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa v zmysle čl. 4 ods. 3 tohto dohovoru zaviazala k spolupráci so zástupcami osôb so zdravotným postihnutím: „3. Pri vytváraní a uplatňovaní zákonodarstva a politík zameraných na vykonávanie tohto dohovoru a pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím, štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, budú dôkladne konzultovať s osobami so zdravotným postihnutím, vrátane detí so zdravotným postihnutím, a budú s nimi aktívne spolupracovať prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií.“ Z uvedených dôvodov si dovoľujeme navrhnúť túto povinnosť oficiálne deklarovať v Legislatívnych pravidlách Vlády SR zaradením NROZP v SR medzi subjekty, s ktorými sa uskutočňuje pripomienkové konanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády SR, k bodu 14 (čl. 23 ods. 2), upozorňujeme, že v praxi sekretariát Legislatívnej rady vlády SR vyžaduje zaslanie jednotlivých častí predkladaného materiálu v samostatných dokumentoch, čo však z navrhovaných formulácií nevyplýva. Uvedené odporúčame výslovne formulovať aj v čl. 26 ods. 5 (15), čl. 27 a čl. 37 ods. 4 a 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky K bodu 9 Odporúčam v bode 9 navrhovanom čl. 8 ods. 3 zvážiť precizovanie rokovania stálej pracovnej komisie, ktorá prerokovala návrh vyhlášky alebo návrh opatrenia per rollam, v prípade ak predkladateľ zo záverom stálej pracovnej komisie nesúhlasí. Odporúčam, aby predkladateľ mal možnosť reagovať na vznesené pripomienky stálej pracovnej komisie pred zaslaním návrhu vyhlášky alebo návrhu opatrenia na rokovanie Legislatívnej rady vlády podľa čl. 8 ods. 4 štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky K bodu 9 Odporúčam v bode 9 navrhovanom čl. 8 ods. 3 prvej vete odstrániť nezrovnalosti s uplatňovaním čl. 5 ods. 4 na rokovanie stálej pracovnej komisie. Odôvodnenie: Nie je zrejmé, či sa má na rokovanie stálej pracovnej komisie vzťahovať čl. 5 ods. 4 rovnako alebo primerane. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 23 Odporúčam znenie bodu 23 nahradiť znením: „23. V čl. 31 ods. 5 sa za slovami „čl. 14 ods. 1“ vypúšťa čiarka a číslica „9“.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 10 Odporúčam znenie bodu 10 nahradiť znením: „10. V čl. 15 sa za slová „čl. 23 až 25“ vkladá čiarka a slová „čl. 36 a čl. 37 ods. 3 až 10“.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky K bodu 9 Odporúčam v bode 9 navrhovanom čl. 8 ods. 3 ustanoviť aj možnosť pre predkladateľa materiálu požiadať o zvolanie riadneho rokovania. Odôvodnenie: Vzhľadom na množstvo, rozsah, náročnosť a prierezový charakter jednotlivých oblastí súvisiacich s právnymi predpismi predkladanými napríklad v oblasti starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, je potrebné, aby v prípade, že to predkladateľ považuje za opodstatnené, bola ustanovená možnosť rokovanie per rollam nahradiť riadnym rokovaním, a to aj vzhľadom na časové rozvrhnutie jednotlivých štádií legislatívneho procesu, ktorý by sa mohol predĺžiť z dôvodu v bode 9 navrhovaných zmien čl. 8 ods. 3, aj s dôrazom na prípady, kedy je predkladateľ viazaný presnými termínmi nadobudnutia účinnosti predkladaného právneho predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky K bodu 14 Odporúčam v bode 14 navrhovanom čl. 8a ods. 2 slovo „prijatia“ nahradiť slovom „určenia“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky K bodu 9 Odporúčam v bode 9 navrhovanom čl. 8 ods. 3 jednoznačne upraviť, že celé navrhované ustanovenie čl. 8 ods. 3 sa nevzťahuje na rokovanie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Vzhľadom na osobitné postavenie komisie podľa čl. 7 ods. 2 Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Návrh na doplnenie nových novelizačných bodov do Legislatívnych pravidiel vlády SR 1. Návrh novely Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame doplniť o nový novelizačný bod, v ktorom sa zjednotí terminológia názvu doložky zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie podľa článku 3 s názvom doložky zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. 2. Návrh novely Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame doplniť o nový novelizačný bod, v ktorom je potrebné opraviť chybu v písaní v poznámke pod čiarou k odkazu 3) a číslo poznámky pod čiarou „2)“ nahradiť číslom poznámky pod čiarou „3)“. 3. Vzhľadom na nejednotnú legislatívno-technickú prax odporúčame v návrhu novely Legislatívnych pravidiel vlády SR zjednotiť spôsob citácie jednotlivých článkov zmlúv zakladajúcich Európsku úniu, resp. iných právne záväzných predpisov Európskej únie, v ktorých sa pri číslovaní jednotlivých článkov neuvádza skratka „Čl.“, ale slovo „Článok“ v plnom znení. 4. Do návrhu novely Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame doplniť nový novelizačný bod týkajúci sa zjednotenia spôsobu skrátenej citácie právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré v názve obsahujú dve identifikačné čísla, napríklad (EÚ) č. .../... a zároveň číslo ECB/.../.... 5. V Legislatívnych pravidlách vlády SR odporúčame z dôvodu jednoznačnosti doplniť ustanovenie, ktorým sa zjednotí uvádzanie noviel právneho predpisu, a to tak, aby sa medzi zákonmi novelizujúcimi príslušný právny predpis uvádzali len priame novely právneho predpisu v súlade s čl. 9 Legislatívnych pravidiel vlády SR, keďže legislatívna prax nie je jednotná a vo viacerých právnych predpisov sa uvádzajú aj tzv. nepriame novely. Ako príklad si dovoľujeme uviesť zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde v Slov-lexe je v histórii medzi novelami zákona č. 381/2001 Z. z. uvedený aj zákon č. 595/2003 Z. z., pričom však zákon č. 381/2001 Z. z. nebol zákonom č. 595/2003 Z. z. novelizovaný. Ďalším príkladom je zákon č. 209/2007 Z. z., ktorým sa mal novelizovať Občiansky zákonník, pričom takýmto zákonom sa Občiansky zákonník priamo nenovelizoval. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky K bodu 40 Navrhujem vypustiť navrhované slová „na konkrétne ustanovenie vykonávaného zákona“, pretože môže byť mätúce odkazovať sa na konkrétne ustanovenia, keďže vykonávaný zákon neobsahuje splnomocňovacie ustanovenie. V aplikačnej praxi by mohlo spôsobovať problémy nevhodne alebo nie celkom vecne správne uvedenie takéhoto ustanovenia vykonávaného zákona. Navyše uvedené oprávnenie vyplýva priamo z Ústavy SR, a preto nie je vhodné ho takto limitovať Legislatívnymi pravidlami vlády SR. K bodu 42 Tento novelizačný bod odporúčam vypustiť, pretože ustanovenia sa na konci dopĺňajú a nie vkladajú. K bodu 49 V treťom odseku úvodnej vete odporúčam slová „bodu 62.9“ nahradiť slovami „bodu 62.7“. K bodu 52 V úvodnej vete odporúčam slovo „Príloha“ nahradiť slovami „V prílohe“. K bodu 53 Tento novelizačný bod navrhujem vypustiť ako nadbytočný. Uvedenú úpravu označenú v dôvodovej správe ako „štylistická úprava“ nepovažujem za potrebnú, pretože nahrádzané formulácie sa bežne používajú v právnom poriadku SR (porov. Ústavu SR, Občiansky zákonník, zákon o dani z príjmov atď.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 3 Odporúčam znenie bodu 3 nahradiť znením: „3. V prílohe č. 1 bodoch 6. a 7.4. sa vypúšťa slovo „spravidla“.“. Odôvodnenie: Odporúčam ponechať súčasnú úpravu splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie vykonávacieho právneho predpisu v návrhu zákona. Odstránením slova „spravidla“, by mohli vzniknúť situácie, kedy by jedno ustanovenie návrhu zákona ustanovovalo zákonný rámec na vydanie vykonávacieho právneho predpisu a v ďalšom samostatnom paragrafe, by ustanovoval splnomocnenie na vydanie tohto vykonávacieho právneho predpisu, hoci by obe skutočnosti bolo možné a vhodné upraviť v rámci jedného ustanovenia. Predkladateľom navrhované riešenie nemá pridanú hodnotu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu 6 - Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky Znenie novelizačného bodu odporúčame upraviť nasledovne: „6. V čl. 11 ods. 3 a čl. 12 sa vypúšťajú slová „na rozpočet verejnej správy, vplyvov na podnikateľské prostredie, sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie, vplyvov na informatizáciu spoločnosti a vplyvov na služby verejnej správy pre občana“. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. 3. 2019. V rámci návrhu v bode 6 odporúčame doplniť aj úpravu v čl. 12 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky Odporúčame doplniť nové novelizačné body v znení: „V čl. 17 ods. 1 písmeno e) znie: „e) doložku vybraných vplyvov a analýzy vybraných vplyvov, ak boli niektoré z vybraných vplyvov identifikované,“. „V čl. 17 ods. 2 sa slová „okrem analýzy vplyvov“ nahrádzajú slovami „okrem analýz vybraných vplyvov“ a slová „ a analýzu vplyvov“ sa nahrádzajú slovami „a analýzy vybraných vplyvov“. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie terminológie Legislatívnych pravidiel vlády SR s terminológiou podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 8. K Legislatívnym pravidlám vlády SR (bod 27.). V Legislatívnych pravidlách vlády SR v bode 27. odporúčame v čl. 37 ods. 4 upraviť tak, aby predkladateľ nemusel duplicitne zasielať návrh vyhlášky na emailovú adresu sekretariátu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (spk@vlada.gov.sk), keďže podľa čl. 13 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (ktorý sa na návrh vyhlášky vzťahuje primerane) je predkladateľ povinný návrh vyhlášky zverejniť na portáli. Portál automaticky zašle takýto oznam o zverejnení aj Úradu vlády Slovenskej republiky – sekcii vládnej legislatívy – odboru aproximácie práva. Odporúčame, aby oznam o zverejnení návrhu vyhlášky bol sekretariátu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky zasielaný elektronicky prostredníctvom portálu. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodom 27 a 28 Odporúčam vzhľadom aj na v bodoch 27 a 28 navrhované úpravy čl. 37 zvážiť potrebu jednoznačnej úpravy, že stála pracovná komisia podľa čl. 37 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, nie je stálou pracovnou komisiou podľa čl. 7 ods. 2 Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, t.j. Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Z dôvodu zamedzenia kolízie s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá postupy podľa čl. 37 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky v prípade Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky upravuje inak. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. k novelizačnému bodu 27, k čl. 37 ods. 4 návrhu Navrhujeme v čl. 37 ods. 4 návrhu v druhej vete za slová „podľa obsahu vyhlášky“ vložiť slová „do piatich pracovných dní“. Odôvodnenie: V zmysle čl. 37 ods. 4 návrhu sekretariát legislatívnej rady určuje, ktorá stála pracovná komisia je vecne príslušná prerokovať návrh vyhlášky, pričom nie je uvedený časový horizont, v ktorom tak musí sekretariát legislatívnej rady urobiť. Následne nie je pre predkladateľa možné odhadnúť časové trvanie daného procesu, a takisto nie je možné priebeh legislatívneho procesu naplánovať. Vzhľadom na uvedené navrhujeme vložiť do čl. 37 ods. 4 časovú lehotu, napríklad 5 pracovných dní. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky k bodu 27 Odporúčame ustanoviť lehotu, v ktorej by Sekretariát legislatívnej rady musel určiť príslušnú stálu pracovnú komisiu, vzhľadom na to, že jej absencia by mohla mať negatívny vplyv na dĺžku legislatívneho procesu. Zároveň odporúčame upraviť proces na strane Sekretariátu legislatívnej rady, vzhľadom na to, že nie je jasné, či a ako sa o rozhodnutí dozvie predkladateľ a príslušná stála pracovná komisia (sekretariát komisiu určí, avšak nie je uvedený ďalší postup). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 27 Odporúčam v bode 27 navrhovaný čl. 37 ods. 4 prepracovať pre jeho zmätočnosť. Odôvodnenie: V zmysle prvej vety predkladateľ predloží každý návrh vyhlášky (teda aj návrh novely vyhlášky) sekretariátu legislatívnej rady vlády na určenie stálej pracovnej komisie, ktorá návrh prerokuje. V zmysle druhej vety však určená stála pracovná komisia vecne príslušná návrh vyhlášky prerokovať je príslušná prerokovať aj návrh jej novely, ako aj návrh vyhlášky, ktorá sa má vydať na základe toho istého splnomocnenia. Nie je teda jasné, či predkladateľ bude alebo nebude povinný predložiť sekretariátu legislatívnej rady vlády na určenie príslušnej stálej pracovnej komisie návrh novely vyhlášky. Tretia veta je nadbytočná, keďže už z druhej vety vyplýva sekretariátu legislatívnej rady vlády pôsobnosť určiť príslušnú stálu pracovnú komisiu (nič mu nebráni v tom, aby v prípade, že z obsahu návrhu vyhlášky jednoznačne nevyplýva, ktorá stála pracovná komisia je vecne príslušná ho prerokovať, určil tú stálu pracovnú komisiu, ktorá je vecne najbližšie príslušná). Zároveň upozorňujem, že v zmysle predloženého návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky v bode 2 navrhovaný čl. 4 ods. 7 písm. e) má patriť určovanie príslušnosti stálej pracovnej komisie na prerokovanie návrhu vyhlášky alebo návrhu opatrenia do pôsobnosti tajomníka legislatívnej rady vlády (nie sekretariátu legislatívnej rady vlády). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 48 Odporúčam v bode 48 v prílohe č. 1 navrhovanom bode 62.6. za slová „Nariadenie Európskej únie“ vložiť slová „uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pred 31. decembrom 2014“; obdobné úpravy odporúčam vykonať aj v bode 48 v prílohe č. 1 navrhovaných bodoch 62.7. a 62.8. Odôvodnenie: Spresnenie textu v nadväznosti na v bode 48 v prílohe č. 1 navrhovaný bod 62.9. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády SR, v doložke vybraných vplyvov v časti 7. Transpozícia práva EÚ odporúčame uviesť, že nejde o transpozíciu práva EÚ. Zároveň odporúčame podrobne a správne vyplniť jednotlivé časti doložky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 49 Legislatívnych pravidiel vlády SR V novelizačnom bode 49 v bode 62.13. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR odporúčame v druhom odseku v slovnom spojení „( vykonávacia/delegovaná)“ vypustiť medzeru za úvodnou zátvorkou a v treťom odseku vypustiť v oboch prípadoch slová „/Európskej centrálnej banky (EÚ)“, vzhľadom na to, že Európska centrálna banka smernice nevydáva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 48 Legislatívnych pravidiel vlády SR V novelizačnom bode 48 odporúčame do bodov 62.6. a 62.7. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR zvážiť doplniť údaj, že ide o predpisy uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev/Európskej únie do 31. decembra 2014; to platí obdobne aj pre novelizačný bod 49 (bod 62.13. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády SR, v bode 4 čl. 8 ods. 11 odporúčame názvy nadpisov zosúladiť s poradím citovaných ustanovení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 6. Znenie čl. 8 ods. 11 legislatívnych pravidiel (bod 4) odporúčame upraviť tak, aby poradie jednotlivých ustanovení v prvej časti vety korešpondovalo s poradím názvov týchto ustanovení v druhej časti vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 43 Odporúčam vo vzťahu k v bode 43 navrhovanej úprave v prílohe č. 1 bod 41. upraviť v tom zmysle, aby sa mohol v prílohe č. 1 bod 41. aplikovať aj na nariadenie vlády, vyhlášku a opatrenie. Odôvodnenie: Z legislatívneho hľadiska nie je dôvod na to, aby sa nemohla používať rovnaká legislatívna technika pri nahrádzaní slov v celom znení zákona pre nahrádzanie slov v celom znení nariadenia vlády, vyhlášky či opatrenia. Ak je zámerom predkladateľa, aby sa uvedené ustanovenie naďalej aplikovalo aj po novelizácii na nariadenie vlády, vyhlášku a opatrenie, je potrebné to výslovne uviesť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky Nad rámec návrhu V nadpise nad čl. 7 odporúčam vypustiť slová „legislatívnej rady“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v čl. 3 písm. g). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K návrhu štatútu bodom 1, 8 a 10 – O Slová „čiarka za slovom „vyhlášky“ vypúšťa“ odporúčame nahradiť slovami „za slovom „vyhlášky“ vypúšťa čiarka“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky k bodu 3 Odporúčame prehodnotiť, že Sekretariát Legislatívnej rady by mal metodicky usmerňovať stále pracovné komisie a predkladateľov z dôvodu, že to narúša inštančný postup a že ide nad rámec jeho činnosti. Sekretariát Legislatívnej rady má za úlohu zabezpečovať materiálne, technické a organizačné veci a z toho dôvodu sa nemožno stotožniť s navrhovaným ustanovením. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 4. K Štatútu LRV SR. V Štatúte LRV SR odporúčame v čl. I bode 2. za slová „a určí,“ doplniť medzeru; v bode 3. vypustiť čiarky za slovami „rady“ a „republiky“ z dôvodu nadbytočnosti; v bode 7. prvej vete za slovo „ôsmych“ a v štvrtej vete pred slovo „okrem“ doplniť medzeru; v bode 9. odporúčame zjednotiť, či čl. 5 ods. 4 sa vzťahuje rovnako alebo primerane; z bodu 12. nie je jednoznačné, kto zabezpečuje výdavky spojené s činnosťou stálej pracovnej komisie a členstvom v stálej pracovnej komisii. Čl. 8 ods. 9 ustanovuje, že výdavky sa zabezpečujú z rozpočtov jednotlivých ministerstiev, no podľa článku 6, na ktorý sa v texte odkazuje, ustanovuje, že výdavky sa uhrádzajú z rozpočtu Úradu vlády Slovenskej republiky; v bode 14. ods. 1 odporúčame slová „od 1. februára 2019“ nahradiť slovami „od 1. marca 2019“, v ods. 2 za slovo „ministerstvá“ vložiť čiarku, za slovami „komisie“ a „v čl. 7 ods. 1“ vypustiť čiarku a za slovom „pôsobia“ vložiť čiarku; v čl. II doplniť medzeru za slovom „účinnosť“ a „marca“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická a gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 17. V súvislosti s navrhovanou zmenou v bode 46 návrhu zmien a doplnení legislatívnych pravidiel (bod 62.3) odporúčame, aby sa možnosť priamej citácie v texte právneho predpisu podobne rozšírila aj na zákony, resp. právne predpisy vo všeobecnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 9. V čl. 14 ods. 7 legislatívnych pravidiel žiadame umožniť aj nevypracovanie zápisnice, príp. namiesto vypracovania zápisnice spísanie zápisu alebo záznamu, ak sa na tom obe strany dohodnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Upozorňujem predkladateľa, že predložená doložka vybraných vplyvov obsahuje v bode 9 nový riadok, v ktorom majú byť hodnotené „vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu“. Pridaním tohto riadka ide o svojvoľnú úpravu šablóny doložky vybraných vplyvov ustanovenej Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, keďže nezodpovedá jej aktuálne účinnému zneniu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodu 41 Odporúčam vypustiť bod 41. Odôvodnenie: Nie je vhodné ustanovovať príklady znenia prechodných ustanovení, ktoré sú vágne a nie úplne zrozumiteľné, čím by prílišná snaha uplatňovať ich v praxi mohla byť skôr na škodu kvality legislatívnych materiálov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky k bodu 22 Ustanovenie odporúčame spresniť. Odôvodnenie: Zo znenia návrhu, ani z jeho odôvodnenia nevyplýva, či bude povinnosť predkladať poslanecký návrh zákona vôbec aj na rokovanie LRV. Z návrhu vyplýva len to, že ak bude poslanecký návrh zákona predkladaný aj na rokovanie LRV aj na rokovanie vlády, možno ich predložiť naraz. Zároveň z návrhu ani z odôvodnenia nie je jednoznačné, či bude možné poslanecký návrh zákona predložiť na rokovanie vlády aj bez uskutočnenia medzirezortného pripomienkového konania, keďže sa obligatórne pripomienkové konanie mení na fakultatívne pripomienkové konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky K bodom 21 a 22 Odporúčam vypustiť body 21 a 22. Odôvodnenie: Odporúčam ponechať aktuálnu úpravu prerokovania stanoviska k poslaneckému návrhu zákona s podpredsedom vlády, ministerstvami a úradom vlády v pripomienkovom konaní a predloženia tohto stanoviska na rokovanie Legislatívnej rady Slovenskej republiky a na rokovanie vlády Slovenskej republiky. V zmysle § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ak návrh zákona podajú výbory alebo poslanec a ak návrh zákona spĺňa ustanovené náležitosti a Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla, že ho prerokuje v druhom čítaní, predseda Národnej rady Slovenskej republiky doručí návrh zákona vláde Slovenskej republiky a požiada ju o zaujatie stanoviska v lehote do 30 dní. Vzhľadom na prepojenie jednotlivých oblastí a problematík upravených právnymi predpismi vydávaných inými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré úzko súvisia alebo sú previazané napríklad aj so systémom starobného dôchodkového sporenia a systémom doplnkového dôchodkového sporenia (napríklad oblasť daní) odporúčam zotrvať na povinnosti predkladateľa prerokovať stanovisko k poslaneckému návrhu zákona v pripomienkovom konaní, ako aj predložiť ho na rokovanie Legislatívnej rady Slovenskej republiky a na rokovanie vlády Slovenskej republiky, tak ako to ustanovuje súčasné znenie Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky K bodu 15 Za slovami „slová“ odporúčam vypustiť dvojbodku ako nadbytočnú a slovo „písomnou“ nahradiť slovom „listinnou“. K bodu 18 Tento novelizačný bod odporúčam preformulovať takto: „18. V čl. 28 ods. 1 až 3, čl. 38 ods. 2 a čl. 39 ods. 1 a 5 sa vypúšťajú slová „úradu vlády“.“. K bodom 21 a 22 Uvedený návrh žiadam prehodnotiť z dôvodu, že sa ním zavedie nejednotnosť do postupu jednotlivých predkladateľov a môže to mať vplyv na kvalitu poslaneckých návrhov zákonov. Vzhľadom na túto skutočnosť považujem za prospešné, aby poslanecké návrhy zákonov, ktoré prešli do druhého čítania v Národnej rade SR, podliehali aspoň zjednodušenému pripomienkovému konaniu (čl. 31) a predkladali sa povinne na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR, pričom zaradenie na rokovanie vlády SR možno ponechať fakultatívne. K bodu 27 V prvej vete odporúčam vypustiť slovo „zaslaním“ ako nadbytočné. K bodu 28 Odporúčam zvážiť doplnenie adresy elektronickej pošty na zasielanie elektronických dokumentov z dôvodu zjednotenia formulácie s navrhovaným bodom 27 (čl. 37 ods. 4). K bodu 29 Bod 29 odporúčam spojiť s bodom 3. K bodu 30 Odporúčam vypustiť slová „úradu vlády“, pretože v bode 16 je už zavedená legislatívna skratka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 12 Legislatívnych pravidiel vlády SR V novelizačnom bode 12 je potrebné slová „pred slovo „nasledujúce““ nahradiť slovami „za slová „aj na““. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 13. V súvislosti so znením čl. 37 ods. 3 legislatívnych pravidiel podotýkame, že vyhlášky sa nevypracúvajú po dohode ministerstiev, ale sa vydávajú po dohode ministerstiev. Ide o zákonom ustanovenú podmienku na vydanie vykonávacieho predpisu, čiže podmienku jeho schválenia ministrom a vyhlásenia v zbierke zákonov, ktorú podľa nášho názoru legislatívne pravidlá nesprávne vyžadujú už v skoršom štádiu legislatívneho procesu. Keďže stále pracovné komisie sú poradné orgány zriadené len uznesením vlády, z logiky veci vyplýva, že z hľadiska poradia jednotlivých štádií legislatívneho procesu, by nemali predchádzať súhlasu ministerstva, ktorý je daný zákonom. Druhé ministerstvo tým dáva súhlas s neuzavretým textom vykonávacieho predpisu. Navrhujeme preto dané ustanovenie preformulovať tak, aby sa súhlas predkladal spolu so žiadosťou o vyhlásenie vykonávacieho predpisu v zbierke zákonov tak, ako je tomu v Českej republike. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Zásadne žiadam nad rámec predkladaného návrhu, aby sa v rámci aktuálne predloženého návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky zabezpečila ich príslušnou úpravou aj aplikácia zákona č. 217/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 217/2018 Z. z.“) do praxe. Alternatívne, v prípade neakceptovania vyššie uvedenej zásadnej pripomienky, zásadne žiadam v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky k predloženému návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej určiť gestora zavedenia aplikácie zákona č. 217/2018 Z. z. do praxe, a to s termínom úlohy zohľadňujúcim účinnosť tohto zákona (1. marca 2019). Odôvodnenie: Zákonom č. 217/2018 Z. z. sa s účinnosťou od 1. marca 2019 zaviedlo posudzovanie vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Aplikáciu uvedeného zákona do praxe je potrebné zabezpečiť buď príslušnými zmenami Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky alebo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v prípade, že posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu bude upravené ako súčasť Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov aj jej príslušnými zmenami, resp. aj zmenami Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky (keďže vybrané vplyvy podľa jednotnej metodiky sa hodnotia a posudzujú nielen v prípade legislatívnych materiálov, ale aj nelegislatívnych materiálov). Upozorňujem, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je podľa bodu 3.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov koordinátorom posudzovania vplyvov podľa jednotnej metodiky, pričom spravuje a metodicky riadi proces posudzovania vplyvov. Je na zváženie, vzhľadom na účelnosť a efektívnosť, či hodnotenie vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu má byť súčasťou Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, resp. aj Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo zaviesť hodnotenie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu osobitne, samostatnou úpravou v prílohe Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky napr. vo forme šablóny upravujúcej samostatnú Doložku vybraných vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a analýzu týchto vybraných vplyvov. Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov doložka vybraných vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a analýza týchto vplyvov obsahuje analýzu vplyvov najmä na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základných zásad zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín. Vzhľadom k tomu, že hodnotenie návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu má vychádzať z právnej úpravy o rodine a manželstve, najmä zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, je jednoznačné, že gestorom splnenia tejto úlohy, keďže spočíva v prvom rade v príprave metodiky pre analýzu vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, môže byť len ministerstvo, ktorému kompetenčne prislúcha tvorba právnej úpravy v rámci tejto problematiky, teda Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 10. V čl. 14 ods. 9 prvej vete legislatívnych pravidiel odporúčame vypustiť text za bodkočiarkou, keďže nikde v legislatívnych pravidlách nie je vymedzené, ktoré sú povinne pripomienkujúce orgány a ktoré nepovinne pripomienkujúce orgány a naviac daný postup jasne vyplýva aj zo samotnej úvodnej časti prvej vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K čl. 13 ods. 9 prvej vete Pri orgánoch a inštitúciách uvedených v ods. 2 a 3 čl. 13 Legislatívnych pravidiel vlády SR, navrhujeme vypustiť povinnosť zasielať zásadné pripomienky súčasne aj aj v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Odôvodnenie: Podľa súčasného znenia čl. 13 ods. 9 prvej vety orgány a inštitúcie podľa odsekov 2 a 3 článku 13 majú povinnosť zasielať pripomienky vždy v elektronickej podobe prostredníctvom portálu, a ak ide o zásadné pripomienky, súčasne aj v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísané zaručeným elektronickým podpisom. V aktuálnom návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR sa slová „zaručeným elektronickým podpisom“ navrhujú nahradiť slovami „kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou“. Všetky pripomienkujúce orgány a inštitúcie, teda aj tie uvedené v ods. 2 a 3 čl. 13 Legislatívnych pravidiel vlády SR majú povinnosť zasielať pripomienky vždy v elektronickej podobe prostredníctvom portálu. Pripomienkujúci uvedení v ods. 2 a 3 čl. 13 Legislatívnych pravidiel vlády SR majú na portáli vytvorené vlastné konto, teda ich pripomienky sú podľa nášho názoru jednoznačne identifikovateľné, či už ide o pripomienky obyčajné alebo zásadné. Z toho dôvodu považujeme povinnosť týchto pripomienkujúcich pri zásadných pripomienkach tieto zasielať súčasne aj v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou, za nadbytočnú a navrhujeme ju vypustiť. Sme toho názoru, že zasielanie pripomienok, aj zásadných, v elektronickej podobe prostredníctvom portálu je plne postačujúce. Zasielanie zásadných pripomienok v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou je opodstatnené iba vo výnimočných prípadoch, napr. pri technických problémoch portálu apod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. k novelizačnému bodu 37, k čl. 41 ods. 1 návrhu Navrhujeme v čl. 41 ods. 1 návrhu vypustiť slová „; to sa nevzťahuje na čl. 14 ods. 5 poslednú vetu.“. Odôvodnenie: Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky (ďalej len „legislatívne pravidlá“) stanovujú v podstate dva rozdiely, pokiaľ ide o zásadné pripomienky ministerstiev a pripomienky ostatných ústredných orgánov štátnej správy. V prvom rade, v zmysle čl. 14 ods. 5 legislatívnych pravidiel je na rozporovom konaní vždy potrebné prerokovať s podpredsedom vlády, ministerstvom a úradom vlády pripomienky označené ako zásadné. S ostatnými ústrednými orgánmi sa na rozporovom konaní prerokuje vždy len zásadná pripomienka, ktorá sa týka ich vecnej pôsobnosti podľa osobitných zákonov, alebo ktorá sa priamo týka postavenia alebo činnosti orgánu verejnej moci. V druhom rade, v zmysle čl. 14 ods. 5 poslednej vety legislatívnych pravidiel, v prípade, pokiaľ ide o rozpor vyjadrený zásadnou pripomienkou na úrovni podpredsedu vlády, ministra alebo vedúceho úradu vlády, o zaradení návrhu zákona do návrhu programu rokovania vlády rozhodne predseda vlády. Tento postup podľa čl. 14 ods. 5 legislatívnych pravidiel sa nevzťahuje na prípady, v ktorých ide o zásadnú pripomienku ostatných orgánov štátnej správy a rozpor sa nepodarí odstrániť na úrovni ministrov. Úrad má za to, že k zásadným pripomienkam povinne pripomienkujúcich subjektov by sa malo pristupovať v zásade s rovnakou vážnosťou a nie je dôvodné robiť medzi zásadnými pripomienkami ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ďalšie rozdiely. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) K bodu 9 návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR: Upraviť bod 9 nasledovne „V čl. 13 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a 3“ a slová „zaručeným elektronickým podpisom.4)“ sa nahrádzajú slovami „kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou.“. Odôvodnenie: Aj keď možno s ohľadom na povinnosti a hierarchiu zodpovednostných vzťahov orgánov verejnej správy uvedených v čl. 13 ods. 2 pravidiel chápať povinnosť paralelného predkladania zásadných pripomienok v listinnej podobe alebo elektronickej podobe kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou takáto povinnosť je zbytočným administratívnym krokom pri subjektoch podľa odseku 3, keďže tieto subjekty predkladajú svoje pripomienky cez portál vo svojom mene z úrovne štatutárnych orgánov t.j. hierarchicky na rovnakej úrovni ako napr. minister príslušného ministerstva. Navrhujeme preto aby paralelná povinnosť predkladania zásadných pripomienok (aj inak listinne alebo elektronicky) ako cez portál sa nevzťahovala na iné subjekty – inštitúcie ako orgány verejnej správy uvedené v odseku 2. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V celom materiáli slová „Návrh zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky“ navrhujeme zmeniť na: „Návrh zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a návrh doplnenia Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky“. 2. V novej časti materiálu navrhujeme uviesť: Návrh doplnenia Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky Čl. I Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky, schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 512 z 13. júna 2001 v znení zmien a doplnení sa dopĺňa takto: V čl. 10 odseku 2 sa za slovami „Okrem osôb podľa odseku 1 sa pripomienkové konanie uskutočňuje“ vkladajú slová „s Konferenciou biskupov Slovenska, Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike,“ Čl. II Doplnenie smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky nadobúda účinnosť 1. marca 2019. Odôvodnenie k bodom 1 a 2: Navrhuje sa, aby sa povinne pripomienkujúcimi subjektmi stali Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická radu cirkví v Slovenskej republiky. Aby aj týmto spôsobom prispievali k spoločnému dobru všetkých obyvateľov Slovenska. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Ústave SR v Článku 1, bode 1 sa uvádza: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." Z tohto dôvodu navrhujeme bod 7 (v znení: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“) z Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky úplne vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V bode 8 odporúčame nahradiť slová ,,ods. 5“ slovami ,,ods. 4 a 5“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 22) Odporúčame novelizačný bod upraviť takto: V čl. 31 ods. 4 sa slovo „predloží“ nahrádza slovami „môže predložiť“ a slovo „a“ sa nahrádza slovom „aj“. Odôvodnenie: Navrhujeme zjednodušenie úpravy textu, z ktorej vyplýva, že predkladateľ môže poslanecký návrh zákona zároveň predložiť na rokovanie legislatívnej rady aj na rokovanie vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 23) Novelizačný bod 23 odporúčame z dôvodu zjednodušenia legislatívnej techniky preformulovať takto: „V čl. 31 ods. 5 sa slová „čl. 14 ods. 1, 9 a 10“ nahrádzajú slovami „čl. 14 ods. 1 a 10“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (bod30.2.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 25) Novelizačný bod 25 odporúčame z dôvodu legislatívno-technickej presnosti upraviť takto: „V čl. 35 ods. 1 a čl. 37 ods. 1 sa slová „Čl. 2“ nahrádzajú slovami „Čl. 1 ods. 1 a 3, čl. 2“ a slová „čl. 21 až 26“ sa nahrádzajú slovami „čl. 21 až 27“.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky: V bode 14 čl. 8a ods. 2 odporúčame za slovom ,,Ministerstvá“ vložiť čiarku, za slovom ,,komisie“ a za slovami ,,ods. 1“ vypustiť čiarku a vložiť čiarku za slovom ,pôsobia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky: V návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky časti B. odporúčame nahradiť slovo ,,minister“ slovom ,,ministrovi“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky: V bode 14 odporúčame nahradiť slová ,,od 1. februára 2019“ slovami ,,od 1. marca 2019“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V bode 30 odporúčame vypustiť slová „úradu vlády“ vzhľadom k tomu, že bola zavedená legislatívna skratka v bode 16 . Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V bode 22 odporúčame doplniť úvodzovky v druhej časti vety za slovom ,,a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V bode 18 odporúčame za slovami ,,čl. 39 ods.“ vložiť číslicu „1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K štatútu (bod 7) V čl. 7 ods. 3 odporúčame slovo „ôsmych“ nahradiť slovom „ôsmich“ z dôvodu, že ide o základnú číslovku, ktorá vyjadruje počet členov stálej pracovnej komisie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 30) Odporúčame vypustiť slová „úradu vlády“ z dôvodu dôsledného používania legislatívnej skratky, ktorá bola zavedená v bode 16. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 18) V bode 18 odporúčame slová „čl. 39 ods. prvej vete“ nahradiť slovami „čl. 39 ods. 1 prvej vete“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 38) V čl. 48 odporúčame slová „z ...2018“ nahradiť slovami „z ...2019“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V bode 9 odporúčame nahradiť slová ,,pod čarou“ slovami ,,pod čiarou“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 37 návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky: Navrhujeme v Čl. 41 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky vypustiť slová za bodkočiarkou: „to sa nevzťahuje na čl. 14 ods. 5 poslednú vetu“. Odôvodnenie: Nevidíme dôvod na rozlišovanie medzi ministerstvom a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ak majú zásadnú pripomienku, ktorá je predmetom rozporu a ktorá nebola odstránená na úrovni ministrov, resp. vedúcich ústredných orgánov štátnej správy. Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky, ako vedúci jedného z ostatných ústredných orgánov štátnej správy, nie je opomenutý v čl. 14 ods. 5 poslednej vete, preto navrhujeme, aby na základe rovnakého prístupu, pokiaľ pôjde o rozpor na úrovni vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy, rozhodoval predseda vlády Slovenskej republiky o zaradení návrhu zákona do návrhu programu rokovania vlády Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy k legislatívnym pravidlám (k bodu 7) V nadväznosti na úpravu rozsahu pripomienkujúcich subjektov v bode 7 návrhu zmien a doplnení legislatívnych pravidiel odporúčame túto skutočnosť náležite odôvodniť v dôvodovej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K štatútu (bod 9) 1. V čl. 8 ods. 3 odporúčame slová „čl. 5 ods. 4“ nahradiť slovami „čl. 5 ods. 5“ z dôvodu, že na rokovanie stálej pracovnej komisie sa nemôže čl. 5 ods. 4 vzťahovať rovnako a súčasne primerane. 2. V čl. 8 ods. 3 odporúčame slová „sa zúčastnia spoločného rokovania“ nahradiť slovami „sa zúčastnia na spoločnom rokovaní“. Táto pripomienka sa týka štatútu aj legislatívnych pravidiel v prípade používania väzby slov „účasť“ a „zúčastniť sa“. Odôvodnenie: Odporúčame slovo „zúčastniť sa“ pri jeho spájaní s konkrétnym slovom viazať s predložkou „na“, t. j. „zúčastniť sa na spoločnom rokovaní“, „na spoločnom rokovaní sa zúčastnil“ a pod. Väzba slov „účasť“ a „zúčastniť sa“ s predložkou „na“ sa už v súčasnosti požíva v štatúte legislatívnej rady (napr. čl. 4 ods. 9) aj v legislatívnych pravidlách vlády (napr. príloha č. 4) a navrhovaná úprava podporuje jednotné používanie slovného spojenia v oboch materiáloch. Konštrukcia „zúčastniť sa niečoho“ je ovplyvnená češtinou a pre slovenčinu je prirodzenejšia konštrukcia zúčastniť sa na niečom“. Uvedenú väzbu odporúčajú aj základné kodifikačné príručky slovenského jazyka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy k legislatívnym pravidlám (k bodu 12) Odporúčame za slovami „zákonom č. 523/2004 Z. z.“ vložiť slová „o rozpočtových opatreniach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, t. j. uviesť úplný názov právneho predpisu tak, ako je uvedený názov aj pri citácii právneho predpisu v odôvodnení k bodu 9. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 39) Odporúčame text nového bodu 7.5. vložiť do úvodzoviek a na konci vložiť bodku. Ďalej odporúčame slová „kratšiu lehotu“ nahradiť slovami „lehotu kratšiu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Odporúčame vložiť nový bod 34. v tomto znení: ,,34. V čl. 39 ods. 1 a 5 sa vypúšťajú slová ,,úradu vlády“.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V bode 27 odporúčame doplniť v akej lehote a akou formou (písomne, elekronicky) bude sekcia vládnej legislatívy informovať predkladateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 47) Odporúčame za slovami „Európskej únie“ vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 10) Novelizačný bod 10 odporúčame z dôvodu zjednodušenia legislatívnej techniky preformulovať takto: „V čl. 15 sa za slová „čl. 23 až 25“ vkladá čiarka a slová „čl. 36 a čl. 37 ods. 3 až 10“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (bod 30.2.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K predmetnému návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky: V bode 7 čl. 7 ods. 3 odporúčame zaviesť legislatívnu skratku ,,(ďalej len ,,sekcia vládnej legislatívy“) a použiť ju aj v bode 9 čl. 8 ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 13) Odporúčame v novej druhej vete za slová „predloží sa“ vložiť slová „návrh zákona“. Súčasne odporúčame upraviť aj odôvodnenie k bodu 13 v osobitnej časti dôvodovej správy, pretože v navrhnutom znení je nezrozumiteľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám (bod 27) Odporúčame upraviť znenie odseku 4 tak, aby predkladateľ navyše nezasielal materiál aj na adresu elektronickej pošty sekretariátu legislatívnej rady. Uvedený návrh smeruje k znižovania administratívnej záťaže. V súlade s čl. 13 ods. 2 písm. b) legislatívnych pravidiel vlády, ktorý sa primerane vzťahuje aj na vyhlášku, predkladateľ prostredníctvom portálu zverejní návrh zákona na pripomienkové konanie a zároveň prostredníctvom portálu zašle elektronický oznam o zverejnení návrhu zákona Úradu vlády Slovenskej republiky, sekcii vládnej legislatívy – odboru aproximácie práva. Odporúčame, aby sekretariátu legislatívnej rady bol oznam o zverejnení návrhu vyhlášky zasielaný elektronicky prostredníctvom portálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V bode 12 odporúčame nahradiť slová ,,pred slovo ,,nasledujúce““ slovami ,,za slová ,,aj na““. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR pri bode 21 upozorňujeme, že po úprave odseku 1 navrhnutej v bode 21, nastane nesúlad medzi odsekom 1 a 4 čl. 31 Legislatívnych pravidiel vlády SR (vtedy, ak predkladateľ nepredloží stanovisko do pripomienkového konania). Odporúčame zvážiť upravenie odseku 1 v čl. 31 tak, že ak predkladateľ nepredloží svoje stanovisko do pripomienkového konania, prerokuje ho s príslušným ministerstvom, podpredsedom vlády alebo úradom vlády, ak sa poslanecký návrh zákona týka ich pôsobnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR pri bode 25 upozorňujeme, že vloženie slov "čl. 1 ods. 1 a 3" do čl. 35 ods. 1 považujeme za nadbytočné, pretože čl. 1 ods. 1 a 3 sa vzťahujú aj na nariadenie vlády. Rozšírenie čl. 37 ods. 1 o odkaz na čl. 27 považujeme za nesprávne, pretože čl. 37 ods. 1 upravuje vyhlášku a čl. 27 vládny návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády SR odporúčame v bode 9 odseku 3 prvej vete uviesť, či sa na rokovanie stálej pracovnej komisie podľa čl. 7 ods. 1 vzťahuje čl. 5 ods. 4 rovnako alebo primerane, nie aj rovnako, aj primerane. V bode 9 odseku 3 odporúčame posúdiť vhodnosť rokovania per rollam v stálych pracovných komisiách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády SR odporúčame v bode 13 odseku 10 prvej vete nahradiť slová "Predbežné termíny a návrhy programov" slovami "Termíny a programy" a druhú vetu vypustiť bez náhrady z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame prehodnotiť bod 22. Upozorňujeme, že prvá úprava v bode 22 je v rozpore s čl. 3 písm. c) Štatútu Legislatívnej rady vlády SR a je nezrozumiteľná s poukazom na slovo "zároveň". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame v bode 10 opätovne zvážiť a posúdiť dosah rozšírenia ustanovenia čl. 15 o čl. 36 a čl. 37 ods. 3 až 10. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády SR odporúčame v bode 7 odseku 3 uviesť slovo "Sekcie" s malým začiatočným písmenom. Táto pripomienka platí aj pre bod 9. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame v bode 4 doplniť na konci novelizačného bodu úvodzovky a bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame v bode 18 vložiť za slová "čl. 39 ods." slovo "1". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády SR odporúčame v bode 14 v nadpise čl. 8a nahradiť slová "1. februára 2019" slovami "1. marca 2019", v odseku 1 nahradiť slová "upraví počty členov stálych pracovných komisií v súlade" slovami "uvedie počty členov stálych pracovných komisií do súladu" a v odseku 2 vložiť čiarku za slovo "Ministerstvá" a za slovo "pôsobia" a vypustiť čiarku za slovom "komisie" a slovami "čl. 7 ods. 1". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR upozorňujeme pri bode 26 na rozpor navrhnutého odseku 2 s čl. 38 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V časti Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, ministerstvom spravodlivosti navrhované znenie bodu 7: V čl. 13 ods. 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“. navrhujeme zmeniť na: 7. V čl. 13 ods. 2 sa dopĺňa nové písmeno g), ktoré znie: „g) Konferencii biskupov Slovenka a Ekumenickej rade cirkvi v Slovenskej republike.“. Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h). Odôvodnenie: Máme za to, že povinne pripomienkujúcimi subjektmi by sa mali stať Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike, a tak KBS a ERC v SR prispievali k spoločnému dobru všetkých obyvateľov Slovenska. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR k bodu 43- v nedávnej praxi sme sa stretli s návrhom zákona- novelou, kde sa v prvom novelizačnom bode dopĺňali základné pojmy o pojem "medzinárodná zmluva". Medzinárodná zmluva bola definovaná ako medzinárodný dohovor alebo medzinárodná dohoda, ktorá... V niektorom z ďalších novelizačných bodov sa v platnom zákone nahrádzali slová "medzinárodný dohovor" a "medzinárodná dohoda", ktoré sa vyskytovali v texte zákona viackrát, slovami "medzinárodná zmluva" v príslušnom tvare. Logicky by sa táto úprava mala vzťahovať aj na prvý novelizačný bod a tento by znel: medzinárodná zmluva je medzinárodná zmluva alebo medzinárodná zmluva, ktorá... Rovnaká situácia by nastala, ak by bol takýto novelizačný bod posledným novelizačným bodom. Vzhľadom na uvedené sa domnievame, že nie je vždy vhodné umiestňovať takýto novelizačný bod ako posledný novelizačný bod. To je podľa nášho názoru zabezpečené použitím slova "spravidla", ale vzhľadom na praktický príklad popísaný v tejto pripomienke, odporúčame upraviť dôvodovú správu tak, aby z nej vyplývalo, že uvedený novelizačný bod sa môže umiestniť napríklad aj na začiatku novely. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR upozorňujeme pri v bode 30, že nie je zrejmé, či sa "povereným zamestnancom sekcie vládnej legislatívy úradu vlády" (správne má byť "povereným zamestnancom sekcie vládnej legislatívy" vzhľadom na zavedenie legislatívnej skratky v bode 16) rozumie člen príslušnej stálej pracovnej komisie za sekciu vládnej legislatívy alebo iný zamestnanec sekcie vládnej legislatívy. Odporúčame toto ustanovenie spresniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR upozorňujeme pri bode 33 na rozpor s § 7 ods. 1 písm. g) a ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu k Legislatívnym pravidlám vlády Žiadame v čl. 13 spresniť vedenie rozporových konaní, vzhľadom na to, že dôsledok ostávajúceho rozporu je upravený len vo vzťahu k členom vlády (možné hlasovanie proti návrhu). Vo vzťahu k ostatným subjektom (povinne pripomienkujúcim aj iným) považujeme za postačujúce prerokovanie pripomienok. Zároveň nie je jasné, či je vôbec možné, aby pri subjekte, ktorý nie je povinne pripomienkujúci išlo pri neakceptovaní pripomienky o „rozpor“. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu k Legislatívnym pravidlám vlády Žiadame v čl. 23 ods. 3 písm. a) zjednodušiť vyhlásenie predkladateľa len na rozpory, ktoré pretrvávajú s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, vzhľadom na to, že pri absentujúcom dôsledku ostávajúceho rozporu s iným subjektom ako s ministerstvom nie je jasný účel. Zároveň odporúčame spresniť pojem „orgán“. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu k Legislatívnym pravidlám vlády Žiadame v čl. 13 výslovne uviesť okruh subjektov, ktoré môžu uplatniť zásadnú pripomienku (t.j. ostatné subjekty by mohli uplatňovať len obyčajné pripomienky), z dôvodu spresnenia ustanovenia. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame v bode 39 vložiť pred bod 7.5 úvodzovky a na konci tohto bodu úvodzovky a bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame v bode 28 vzhľadom na našu pripomienku k bodu 27 vložiť za slová "alebo novšom," slová "vecne príslušnej stálej pracovnej komisii alebo". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu k Legislatívnym pravidlám vlády Žiadame v prílohe č. 1 bode 22.7. uviesť príklady kombinovaných odkazov, napr. v rámci toho istého paragrafu „podľa odseku 1, odseku 8 písm. a), b) a d) a odseku 10“, „odseku 5 písm. a) a b) a odseku 6 písm. a) až g), i), j), písm. l) prvého bodu až tretieho bodu, piateho bodu a šiesteho bodu, písm. m) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu“, „podľa odseku 1 písm. a), odseku 2 písm. a), odseku 3 písm. a) alebo podľa odseku 4 písm. a)“. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame vypustiť bod 37 bez náhrady. Napríklad podľa čl. 26 ods. 4 minister môže predložiť vláde spolu s návrhom zákona aj návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, podľa čl. 28 ods. 2 (upraveného touto novelou) "Tento výtlačok za predkladateľa v ľavom hornom rohu podpisuje minister.", podľa čl. 29 ods. 1 "Vládny návrh zákona podpisuje predseda vlády a minister, ktorý návrh zákona predložil, na štyroch výtlačkoch.". Domnievame sa, že ak pôjde napríklad o zákon v gescii úradu vlády SR (napríklad zákon o štátnej službe), úlohy ministra podľa citovaných ustanovení plní vedúci úradu vlády SR, nie predseda vlády. To platí aj pre úrad podpredsedu vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR odporúčame v bode 27 odseku 4 vypustiť druhú vetu pre jej nesúlad s treťou vetou. Tretiu vetu odporúčame upraviť takto: "Sekretariát legislatívnej rady určí a oznámi predkladateľovi, ktorá stála pracovná komisia je vecne najbližšie príslušná..., ak z obsahu návrhu vyhlášky jednoznačne nevyplýva...". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KVRPS (Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku) Konferencia vyšších rehoľných predstavených : Na základe predloženého návrhu na zmenu legislatívnych pravidiel vlády navrhujeme doplniť Konferenciu vyšších rehoľných predstavených popri Konferencii biskupov Slovenska ako subjekt, ktorý by bol povinne pripomienkujúci pri návrhu právnych predpisov v čl. 13 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Konferencia vyšších rehoľných predstavených predstavuje strešnú inštitúciu všetkých rehoľných spoločenstiev, ktoré predstavujú významnú zložku katolíckej cirkvi. Verejné pôsobenie reholí na Slovensku je prínosné vo všetkých významných oblastiach, a preto z pohľadu efektívnejšieho etablovania reholí na Slovensku je dôležité, by mali možnosť v rámci predkladaných návrhov právnych predpisov pripomienkovať a uplatňovať mnohé podnety, ktoré budú z pohľadu ich významnej verejnoprospešnej činnosti dôležité pre ešte kvalitnejšie a efektívnejšie prepojenie praktického života reholí s návrhmi právnych predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu k Legislatívnym pravidlám vlády Žiadame v čl. 26 ods. 1 umožniť, v súlade so zaužívanou praxou, doručenie návrhu zákona na rokovanie vlády súbežne s doručením návrhu zákona na rokovanie Legislatívnej rady vlády. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (ďalej len "Štatút") Odporúčame v čl. 1 v bode: - 2 slová "opatrenia alebo, že" nahradiť slovami "opatrenia, alebo že" (jazyková pripomienka), - 3 slová "vyhlášok a návrhov" nahradiť slovami "vyhlášok alebo návrhov" (zosúladenie s čl. 3 písm. g) Štatútu, kde sa rozlišuje medzi predkladateľom návrhu buď vyhlášky, alebo opatrenia), - 7 slovo "ôsmych" nahradiť slovom "ôsmich" (gramatická pripomienka), - 9 slová "čl. 5 ods. 1 až 4" nahradiť slovami "čl. 5 ods. 1 až 3" (čl. 5 ods. 4 sa na rokovanie stálej pracovnej komisie vzťahuje rovnako, a teda nemôže sa zároveň vzťahovať aj primerane), - 9 za slovo "predseda" (2x v texte) vložiť slová "stálej pracovnej komisie" (zosúladenie s čl. 8 ods. 7 a 8 Štatútu; Štatút navyše rozlišuje viacerých predsedov a z uvedeného znenia jednoznačne nevyplýva, o ktorého predsedu sa jedná), - 14 v nadpise slová "1. februára 2019" nahradiť slovami "1. marca 2019", vzhľadom na to, že zmeny a doplnenia Štatútu nadobúdajú účinnosť 1. marca 2019, - 14 slová "Ministerstvá pri ktorých stále pracovné komisie, uvedené v čl. 7 ods. 1, pôsobia zosúladia" nahradiť slovami "Ministerstvá, pri ktorých pôsobia stále pracovné komisie uvedené v čl. 7 ods. 1, zosúladia" (jazyková pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (ďalej len "LPV") Odporúčame v bode: - 3 za slovami "ods. 2" vypustiť nadbytočnú čiarku a v pôvodných LPV v čl. 8 ods. 2 prvej vete, vzhľadom na to, že sa vypúšťa slovo "spravidla", vypustiť aj nadbytočné čiarky pred slovom "spravidla" a za slovom "paragrafe", - 4 za slovom "nadpisy" vypustiť nadbytočnú čiarku a na konci vety doplniť znaky ". (legislatívna pripomienka), - 7 za slovom "kraja" vložiť čiarku a slová "Konferenciou biskupov Slovenska" a za slová "a s" vložiť slovo "ďalšími" (jazyková pripomienka), - 9 slová "Zrušuje sa poznámka pod čarou k odkazu 4" nahradiť slovami "Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa" v súlade s LPV a slovo "čarou" nahradiť slovom "čiarou", - 11 za slovom "c)" doplniť chýbajúcu čiarku, - 18 pred slovami "prvej vete" doplniť číslovku "1", vzhľadom na to, že chýba označenie odseku, - 21 a 22 slovo "slovom" nahradiť slovom "slovami", - 22 za slovom "a" doplniť chýbajúce úvodzovky, - 24 na konci vety doplniť znaky ". (legislatívna pripomienka), - 30 vypustiť slová "úradu vlády", vzhľadom na to, že v novelizačnom bode 16 sa zaviedla legislatívna skratka, - 33 pred slovom "nahrádzajú" vypustiť nadbytočné slovo "sa", - 38 číslo "2018" nahradiť číslom "2019", - 39 pred číslami "7.5." doplniť chýbajúce úvodzovky a na konci novelizačného bodu doplniť znaky ". (legislatívna pripomienka), - 41 za slovami "Osvedčenie o ... vydané pred ... 2018 je certifikátom o ... podľa tohto zákona."" vypustiť nadbytočné znaky ". a doplniť ich na koniec celého novelizačného bodu, - 43 za slovom "článku" vypustiť nadbytočnú bodku, - 47 za slovom "únie" vložiť chýbajúcu čiarku, - 49 v poslednom odseku za slovom "novelizáciou" doplniť chýbajúcu čiarku, - 51 za slovami "ktorý nadobúda účinnosť ..."." doplniť znaky ". (legislatívna pripomienka), - 52 na konci novelizačného bodu za slovami "a rok)" doplniť chýbajúce úvodzovky (legislatívna pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám bodu 39., 41. (25.2.), 51. a 52. Odporúčame v citáciách nových, resp. novelizovaných bodov doplniť chýbajúce úvodzovky a bodky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám bodu 18. Odporúčame doplniť chýbajúce označenie odseku v čl. 39. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám bodom 14., 15., 27., 28. Odporúčame prehodnotiť používanie slova "novšom", resp. "alebo novšom" pre jeho nejednoznačnosť a gramatickú nekorektnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám bodu č. 52. Odporúčame zvážiť vypustenie slov "alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy" vzhľadom na úpravy napr. v bodoch 19., 20. a na článok 41 ods. 1 Legislatívnych pravidiel. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám bodu 41. Odporúčame aktualizovať údaje o rokoch použité v jednotlivých príkladoch (teda 2018, resp. 2019). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K Legislatívnym pravidlám bodu 27. Odporúčame preformulovať prvú vetu čl. 37 ods. 4 z dôvodu gramatickej nejednoznačnosti (najmä nahradiť slovo "zverejním" iným vhodným slovom, vypustiť slovo "zaslaním" pre nadbytočnosť, prehodnotiť spojenie "alebo novšom" pre neurčitosť). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám k bodu 51. Navrhujeme za 51. bod vložiť nový 52. bod, ktorý znie: "52. V prílohe č. 1 sa v bode 64.4. slová „a 64.2.“ nahrádzajú slovami „až 64.3.“. Odôvodnenie: Ide o zmenu textu vzhľadom na vloženie nového bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám k bodu 30. Vypustiť slová "úradu vlády", zavedená legislatívny skratka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) k návrhu novely legislatívnych pravidiel, bodu 7 Odporúčame z hľadiska zachovania významu slov v ustanovení vložiť vkladané slová za slovo "kraja". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) k návrhu novely legislatívnych pravidiel nad rámec predloženého materiálu Odporúčame zvážiť pri príležitosti predbežného návrhu zmeny a doplnenia Legislatívnych pravidiel vlády SR nasledujúce podnety z praxe: 1. Rozporové konanie Odporúčame v čl. 14 ods. 5 na konci pripojiť tieto vety: "Z rozporového konania s podpredsedom vlády, ministrom alebo s úradom vlády sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje označenie a podpisy zástupcov predkladateľa a pripomienkujúceho subjektu, označenie a obsah zásadnej pripomienky, ktorá je predmetom rozporu, a výsledok rozporového konania s návrhom na úpravu materiálu alebo ďalšieho postupu, ak bol dohodnutý. Predkladateľ organizuje a vedie rozporové konanie s podpredsedom vlády, ministrom alebo úradom vlády organizuje tak, aby zástupcom pripomienkujúceho subjektu poskytol dostatočný časový priestor na efektívne prezentovanie zásadných pripomienok a prípadných návrhov.". Odôvodnenie: Predchádzanie praxi, že predkladateľ nerealizuje úpravy ním predloženého materiálu podľa skutočných výsledkov rozporového konania, nezabezpečí na rozporovom konaní účasť svojich zástupcov ovládajúcich problematiku, ktorá je predmetom pripomienky alebo vedie v tom istom čase a na tom istom mieste rozporové konanie s viacerými pripomienkujúcimi subjektmi, aj keď to nie je primerané povahe zásadných pripomienok. 2. Používanie cudzojazyčných termínov Odporúčame ustanoviť, že predkladateľ má v predkladacej správe a dôvodovej správe používať cudzie slová alebo odborné termíny so špecifických oblastí, ktoré nie sú všeobecne známe, s vysvetlením ich významu, alebo s uvedením zdroja informácií, ktorý ich vysvetľuje, alebo sa im podľa možností vyhnúť. Porozumie textu môže odstrániť nadbytočné pripomienky. 3. Používanie vzorcov, tabuliek, príkladov výpočtov Odporúčame zaviesť nový legislatívno-technický pokyn na používanie vzorcov, tabuliek a príkladov výpočtov, pretože majú nejednotný formát alebo neprehľadné vysvetlivky. Napr. sa používa duplicitné číselné označenia vzorcov, nie sú zrozumiteľné symboly, vysvetlivky veličín alebo chýbajú údaje v záhlaví hlavičky. Uvedené by mohlo byť upravené aspoň odkazom na platnú slovenskú technickú normu, ak existuje, prípadne upozornením, že je potrebné ju aj pri tvorbe právnych predpisov dodržiavať. 4. Slovné citácie zákonov Odporúčame zvážiť, aby sa pri zákonoch, ktoré v názve obsahujú v zátvorke ich skrátené slovné označenie, a to bez ohľadu, či sa toto skrátené slovné označenie v zátvorke uvádza pred slovami alebo za slovami "a o zmene a doplnení niektorých zákonov" mohla používať ich slovná citácia pozostávajúca len zo skráteného slovného označenia, napr. § 1 zákona proti byrokracii alebo § 12 školského zákona. Odôvodnenie: Stručné slovné označenie v zátvorkách v názvoch zákonov je síce zavedené, ale nemá žiadne reálne využitie v komunikácii. Pri citovaní by sa jeho použitím napomohlo stručnosti a zrozumiteľnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) k návrhu novela legislatívnych pravidiel, bodu 39 Navrhujeme spresniť znenie prvej vety pokynu 7.5. tak, že slová "slová "v zásade lehoty" sa nahradia slovami " dĺžky lehôt a spôsob ich počítania (pracovné dni alebo kalendárne dni, určenie v príslušných časových jednotkách) v zásade", - upraviť aj jednotný resp. preferovaný spôsob ustanovenia dôb, ktorý doteraz absentuje, hoci rozlišovanie medzi dobou a lehotou má právny význam. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) k návrhu novely legislatívnych pravidiel, bodu 33 Odporúčame ponechať súčasné znenie, pretože pojem "platné opatrenie" nekorešponduje so skutočnosťou, že pôvodné opatrenie a jeho novelizácia sú z hľadiska svojho vydávania dva samostatné právne predpisy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) k návrhu novely legislatívnych pravidiel, bodu 41 Odporúčame v bode 25.2. druhom príklade znenia prechodného ustanovenia v odseku 1 za slovami "predložené do ... 2017," a v odseku 2 za slovami "účinnom do ...2017," vložiť chýbajúce slovo "sa". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám k bodu 42. Tento bod navrhujeme vypustiť nakoľko paragrafy, odseky a písmená sa na konci dopĺňajú a nie vkladajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) k návrhu novely legislatívnych pravidiel, bodu 15 Navrhujeme nezvyšovať administratívnu záťaž legislatívnych tvarov ústredných orgánov štátnej správy počas prípravy návrhov zákonov zavedením súčasného zasielania materiálu aj na adresu elektronickej pošty a namiesto toho zaviesť ako povinný len jeden zo spôsobov elektronického doručovania, a to buď s možnosťou alebo bez možnosti ich výberu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) k návrhu novely legislatívnych pravidiel, bodu 29 Odporúčame bod vypustiť, pretože vypúšťané slovo sa v texte nenachádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K štatútu k bodu 9 Navrhujeme toto znenie odseku 3: „(3) Na rokovanie stálej pracovnej komisie podľa čl. 7 ods. 1 sa rovnako vzťahuje čl. 5 ods. 5 a primerane sa vzťahuje čl. 5 ods. 1 až 4 a 6 až 10. V neodkladných prípadoch alebo ak je to účelné vzhľadom na rozsah návrhu vyhlášky alebo návrhu opatrenia môže predseda určiť, že návrh vyhlášky alebo návrh opatrenia stála pracovná komisia prerokuje a posúdi per rollam. Ak väčšina členov stálej pracovnej komisie vyjadrí nesúhlas s rokovaním per rollam, alebo niektorý člen stálej pracovnej komisie uplatní k návrhu vyhlášky alebo návrhu opatrenia také pripomienky, že ich nie je možné vyriešiť elektronickou komunikáciou, zvolá predseda rokovanie stálej pracovnej komisie. Ak sa návrh vyhlášky alebo návrh opatrenia prerokúva a posudzuje vo viacerých stálych pracovných komisií, stála pracovná komisia, ktorá nie je určená na vypracovanie spoločného stanoviska zašle svoje podklady do spoločného stanoviska určenej stálej pracovnej komisii.“. Odôvodnenie: Sme toho názoru, že rokovanie per rollam sa má určiť predsedom a až po vyjadrení väčšinového nesúhlasu by sa zvolávalo rokovanie, prípadne na odstránenie rozporov, ktoré nie je možné uskutočniť elektronicky. Nevhodnosť spoločného rokovania je odôvodnené v bode 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K štatútu k bodu 2. Navrhujeme toto znenie písmena e): „e) určuje, ktorá stála pracovná́ komisia je vecne príslušná prerokovať návrh vyhlášky alebo návrh opatrenia alebo, že návrh vyhlášky alebo návrh opatrenia prerokujú viaceré stále pracovné komisie a určí, ktorá z nich vypracuje spoločné stanovisko.“. Odôvodnenie: Zvolanie spoločného rokovania stálych pracovných komisii naráža na niekoľko takmer neprekonateľných prekážok. Miesto rokovania, čas rokovania, kto vedie takéto rokovanie, čo ak nedôjde k dohode na rokovaní, rovnosť hlasovania a pod. Lepším riešením je prerokovanie vo viacerých stálych pracovných komisiách s určením, kto vypracuje spoločné stanovisko, ako je to už zaužívané. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K štatútu k bodu 13. Navrhujeme toto znenie odseku 10: „(10) Ročný plán rokovaní a návrh programu jednotlivých rokovaní stálych pracovných komisií zverejňuje na webovom sídle úradu vlády zástupca sekcie vládnej legislatívy na základe podkladov od tajomníka stálej pracovnej komisie. Prvá veta sa vzťahuje na Stálu pracovnú komisiu na posudzovanie vybraných vplyvov primerane.“. Odôvodnenie: Takýmto spôsobom budú informácie o plánoch rokovaní a návrhoch programov jednotlivých stálych pracovných komisií na jednom mieste a bude to pre prípadných užívateľov týchto informácií komfortnejšie ako hľadať na niekoľkých webových sídlach. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám k bodu 27. Navrhujeme toto znenie poslednej vety v čl. 37 ods. 4: "Ak z obsahu návrhu vyhlášky jednoznačne nevyplýva, ktorá stála pracovná komisia je vecne príslušná ho prerokovať, sekretariát legislatívnej rady určí, ktorá stála pracovná́ komisia je vecne najbližšie príslušná, aby návrh vyhlášky prerokovala, alebo určí, ak je to účelné, že návrh vyhlášky prerokujú viaceré stále pracovné komisie.“. Odôvodnenie: Ide o úpravu bez spoločných rokovaní stálych pracovných komisií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám k bodu 43. Navrhujeme slovo "posledným" nahradiť slovom "prvým" nakoľko pre užívateľa právneho predpisu je vhodnejšie, ak sa o zmene v celom texte navrhovanej právnej úpravy dozvie na začiatku a nie na konci plánovaných zmien. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K legislatívnym pravidlám k bodu 28. Navrhujeme v texte vypustiť slová: "na spoločnom rokovaní" Odôvodnenie: Ide o úpravu bez spoločných rokovaní stálych pracovných komisií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K Štatútu legislatívnej rady vlády SR: K bodu 2 - odporúčame zvážiť použitie slov "vecne príslušná". Stála pracovná komisia (ďalej len "komisia") bude totiž nielen vecne ale aj procesne príslušnou v danom legislatívnom konaní. K bodu 3 - Odporúčame vypustiť obe čiarky ako nadbytočné. K bodu 5 - Odporúčame vypustiť ako nadbytočné slová "predsedov, tajomníkov a ďalších". K bodu 6 - Odporúčame slová "bodka nahrádza bodkočiarkou" nahradiť slovami "vkladá bodkočiarka". Za slovom "inak" treba vypustiť bodku. K bodu 7 - Obmedzenie počtu členov komisie odporúčam riešiť v dvoch samostatných vetách, napríklad: "Stála pracovná komisia má najviac desať členov. Členmi stálej pracovnej komisie sú predseda, tajomník a ďalší členovia.". Vo štvrtej vete je potrebné vypustiť čiarky ako nadbytočné. K bodu 9 - V druhej vete je potrebné medzi slová "opatrenia" a "môže" vložiť čiarku. Vo štvrtej vete odporúčame vypustiť slovo "jedna" a slovo "paritný" nahradiť slovom "pomerný", prípadne vyjadriť, že za každú komisiu sa má zúčastniť rovnaký počet členov. K bodu 12 - Z navrhnutého doplnenia nevyplýva jasne, čo je cieľom predkladateľa. Čl. 8 ods. 9 ustanovuje, že výdavky sa zabezpečujú z rozpočtov jednotlivých ministerstiev. Avšak čl. 6, na ktorý sa tu má odkazovať, ustanovuje, že výdavky sa uhrádzajú z rozpočtu Úradu vlády SR. K bodu 14 - Považujeme za potrebné doplniť prechodné ustanovenie upravujúce, dokedy predseda legislatívnej rady má určiť zásady odmeňovania členov komisií. Zároveň je potrebné ustanoviť, že predseda legislatívnej rady oznámi tieto zásady ministerstvám, pri ktorých pôsobia komisie. Lehoty, v ktorej majú tieto ministerstvá zosúladiť svoj postup s týmito zásadami a s čl. 8 ods. 9 sa má počítať odo dňa oznámenia týchto zásad, nie odo dňa ich prijatia. V odseku 2 je potrebné za slovo "Ministerstvá" a za slovo "pôsobia" vložiť čiarku a vypustiť čiarku za slovami "ods. 1" K legislatívnym pravidlám vlády SR: K bodu 3 - Pred slovom "a" treba vypustiť čiarku. V súvislosti s úpravou čl. 8 ods. 2 je potrebné upraviť aj vypustenie čiarok v upravovanom texte. K bodu 7 - Nevidíme dôvod, prečo by práve organizácia katolíckej cirkvi mala byť uvedená explicitne ako adresát pripomienkového konania, keďže všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú v SR rovné postavenie. osobitné uvádzanie konkrétnych organizácií v tomto ustanovení je v podstate úplne zbytočné, pretože pripomienkové konanie sa zásadne uskutočňuje s celou verejnosťou bez rozdielu. K bodu 9 - Odporúčame zvážiť preformulovanie celého odseku 9. V druhej vete totiž nie je jasné, kto sú "ostatní pripomienkujúci", pretože všetky pripomienkujúce subjekty sú uvedené v odsekoch 2 a 3, ktorých sa týka prvá veta odseku 9. V tretej vete sa uvádza osobitný spôsob uplatnenia pripomienok verejnosti (tromi alternatívami), avšak to odporuje prvej vete, ktorá ustanovuje, že pripomienkujúce orgány a inštitúcie podľa odseku 3 (t. j. vrátane verejnosti, ktorej súčasťou sú takisto rôzne organizácie a inštitúcie) uplatňujú pripomienky vždy prostredníctvom portálu a pri zásadných pripomienkam aj písomne. Bod nad rámec návrhu - Za bod 9 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod, ktorý znie: "V čl. 14 ods. 5 štvrtej vete sa slovo "ani na úrovni príslušných ministrov" nahrádza slovami "na rozporovom konaní na úrovni príslušných ministrov alebo ak sa také rozporové konanie nepodarí ani opakovane uskutočniť".". Dôvodom je častá obštrukcia ministerstva, ktoré zásadnú pripomienku uplatnilo, spočívajúca v opakovanom bezdôvodnom rušení a odďaľovaní už dohodnutého rozporového konania na úrovni ministrov, čo bráni ministerstvu, ktoré návrh predkladá, uzavrieť pripomienkové konanie, predložiť návrh na rokovanie vlády a splniť tak úlohu, ktorá je takému ministerstvu uložená najmä plánom legislatívnych úloh alebo uznesením vlády. Zároveň navrhujeme, aby sa odsek 5 alebo 6 upravil s cieľom jednoznačne ustanoviť, či sa má rozporové konanie na úrovni ministrov uskutočniť aj hromadnej pripomienke verejnosti. Z odseku 5 štvrtej vety totiž implicitne vyplýva, že sa uskutočňuje len medzi ministrami, čo sa logicky nemôže vzťahovať na verejnosť. K bodu 11 - Navrhujeme vypustiť predkladaciu správu z povinných súčastí materiálu. jej obsah sa v podstate zhoduje so všeobecnou časťou dôvodovej správy. Tá naopak postačuje, ak bude obsahovať všetky potrebné informácie. Ako príklad nadbytočnosti predkladacej správy je jej povinná súčasť podľa čl. 18 ods. 1 písm. b), f) a g) - v oboch prípadoch ide výslovne o "odôvodnenie", čo však logicky náleží do dôvodovej správy, ktorej obsahom je práve všeobecné i osobitné odôvodnenie návrhu. Bod nad rámec návrhu - Navrhujeme úpravu čl. 19 tak, aby súčasťou všeobecnej časti dôvodovej správy nebolo zhrnutie vybraných vplyvov. Tým je v značnom rozsahu venovaná doložka vybraných vplyvov s prehľadnou tabuľkou a nadväzujúce analýzy vplyvov. K bodom 14, 15, 27 a 28 - Odporúčame z dôvodu jednoznačnosti a predchádzania nezrovnalostiam týkajúcim sa formátu dokumentov nahradiť slová "alebo novšom" čiarkou a slovami "docx alebo rtf". K bodu 17 - Navrhujeme formát dokumentu uviesť taktiež alternatívne ako doc, docx alebo rtf. Zároveň navrhujeme, aby sa zjednotili požiadavky na formát s požiadavkami kancelárie NR SR, ktorá vyžaduje výlučne formát rtf. Zjednotenie týchto požiadaviek odstráni zbytočnú byrokraciu a zefektívni postup predkladateľov zákonov. K bodu 18 - Za slová "ods. 1" odporúčame vložiť slová "druhej vete". K bodu 21 - Slovo "slovom" treba nahradiť slovom "slovami". Zároveň dávame na zváženie vypustenie tohto bodu, pretože ostatné ústredné orgány št. správy ako aj verejnosť by vždy mala možnosť pripomienkovať aj poslanecký návrh zákona. K bodu 22 - Za slovo "a je treba vložiť záverečné úvodzovky. K bodu 27 - V odseku 4 je potrebné vypustiť čiarky pre nabytočnosť. Odporúčame zvážiť použitie slov "vecne príslušná"; komisia bude totiž nielen vecne ale aj procesne príslušnou v danom legislatívnom konaní. V poslednej vete odporúčame vypustiť konštrukciu týkajúcu sa nejednoznačnej vecnej príslušnosti. Ak raz legislatívna rada určí príslušnú komisiu, je zbytočné ustanovovať dôvody tohto určenia. K bodu 29 - Nesúhlasíme s vypustením slova "spravidla". Komisia si organizuje zasadnutia predovšetkým v závislosti od počtu návrhov, ktoré sú jej doručené, a od dátumu nadobudnutia účinnosti. Ak to tieto dva faktory nevyžadujú, je neúčelné uskutočniť rokovanie do 30 dní od doručenia čo len jedného návrhu, ktorý nadobudne účinnosť aj o niekoľko mesiacov neskôr. Bod nad rámec návrhu - V prílohe č. 1 bode 7.1. odporúčame zvážiť vypustenie alternatívy "bez zbytočného odkladu", pretože v legislatívnej praxi sa v súčasnosti uprednostňuje len alternatíva "bezodkladne". V minulosti sa kratšia z oboch alternatív používala vo verejnom práve a dlhšia v súkromnom práve. Bod nad rámec návrhu - V prílohe č. 1 platnom bode 26 navrhujeme slová "(nariadenia vlády, vyhlášky)" nahradiť slovami "(nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky)". K bodu 39 - Za slovo "nevyhnutné" je potrebné vložiť čiarku. Navrhujeme v tretej vete za slová "Lehota sa" vložiť slovo "spravidla". Predovšetkým v správnom práve sa môžu vyskytnúť prípady aj kratších lehôt, ktoré sa však počítajú iba v bežných dňoch. Vo štvrtej vete odporúčame vypustiť slová "a príbuzných právnych oblastí", pretože nie je jasné, o aké oblasti má ísť; správne právo je dostatočne široký pojem. K bodu 40 - Odporúčame zvážiť vypustenie odkazu na Ústavu SR z úvodnej vety nariadenia vlády z dôvodu nadbytočnosti. Podobný odkaz sa neuvádza ani v úvodnej vete zákona (na čl. 86 písm. a)) ani v úvodnej vete vyhlášky (na čl. 123). K bodu 41 - Navrhujeme nezavádzať používanie slovnej konštrukcie "pred ... 2018", ale zásadne ponechať slovnú konštrukciu "do ... 2017". Plynutie akejkoľvek lehoty alebo doby sa vždy považuje za skončené jej posledným dňom vrátane tohto posledného dňa. Preto je nesystematické ohraničovať nejaký časový úsek dňom, ktorý nie je jeho súčasťou. Navyše, konštrukcia "pred ... 2018" nevyhnutne pokrýva celú dobu pred týmto dňom bez určenia počiatočného dátumu, to zn. vrátane všetkých predchádzajúcich znení daného právneho predpisu v znení jeho všetkých noviel. Zároveň je potrebné opraviť písanie čiarok, najmä doplniť chýbajúce čiarky v súvetiach. V súvislosti s jedným z uvedených príkladov navrhujeme v leg. pravidlách ustáliť, či sa "žiadosť predkladá" alebo sa "žiadosť podáva". K bodom 47 a 49 - Je potrebné opraviť písanie čiarok, najmä doplniť chýbajúce čiarky v súvetí. K bodu 49 - Navrhujeme vypustiť poslednú vetu a nahradiť ju ustanovením, podľa ktorého sa všetky ďalšie novelizácie uvedú v bode, ktorý obsahuje novelizovaný právne záväzný akt EÚ, a to aj vrátane tých, ktoré sa návrhom právneho predpisu netransponujú a neimplementujú. Je to v záujme prehľadnosti a komplexnosti informácie podávanej transpozičnou prílohou. K bodu 50 - Navrhujeme v súvislosti s úpravou derogácie ustanoviť, že nie je možné zrušiť právny predpis formuláciou "Zrušuje sa zákon . č. ... okrem čl. ..." alebo "Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ... okrem § ....". K bodu 53 - Odporúčame zvážiť vypustenie tohto bodu. V legislatívnej praxi sa preferuje práve formulácia "možno a "nemožno", nie však formulácia "je možné" a "nie je možné". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail