LP/2019/308 Návrh na trvalé zabezpečenie nehnuteľností s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Podľa doložky vybraných vplyvov má návrh pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Vplyv na rozpočet verejnej správy nie je rozpočtovo zabezpečený. V analýze vplyvov predkladateľ uvádza pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2019 v sume 295 762 eur (daňové príjmy) a v roku 2020 v sume 500 000 eur (dividendy spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s.). Kvantifikovaný negatívny vplyv v roku 2019 v sume 6 830 000 eur, z toho v kapitole Kancelária NR SR v sume 2 590 000 eur a v kapitole Úrad vlády SR v sume 4 240 000 eur (všetko iba kapitálové výdavky) je uvedený ako rozpočtovo zabezpečený. Uvedené konštatovania o rozpočtovej zabezpečenosti je potrebné vzájomne zosúladiť s tým, že vplyvy sú rozpočtovo zabezpečené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu: navrhujeme doplniť o prostriedky na prevádzku, údržbu a správu nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici č. 47 (vrátane príslušného navýšenia počtu zamestnancov). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastného materiálu: navrhujeme upraviť tak, aby materiál obsahoval výlučne riešenie, že k prevodu nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici č. 47 dôjde až po skončení (riadnom alebo mimoriadnom) nájomného vzťahu so súčasným nájomcom predmetnej nehnuteľnosti; uvedené nebráni uzavretiu kúpnej zmluvy v termíne do 31.7.2019 s odkladacou podmienkou pre prevod nehnuteľnosti (týka sa najmä posledného odseku druhej časti materiálu) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia: navrhujeme doplniť úlohu pre ministra financií SR zabezpečiť prostriedky na financovanie kúpy a prevádzky, údržby a správy nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici č. 47 (vrátane príslušného navýšenia počtu zamestnancov) v zmysle tohto uznesenia a uvoľniť tieto prostriedky kapitole Úrad vlády SR Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia: navrhujeme zmeniť úlohu č. B.4 nasledovne: „do 15 dní od prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti“; Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia: navrhujeme zmeniť termín plnenia úlohy v časti B.2 do 31.7.2019 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: navrhujeme doplniť o informácie o nárokoch na štátny rozpočet na rok 2019 kapitoly Úrad vlády SR v súvislosti s kúpou a prevádzkou, údržbou a správou predmetnej nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici č. 47 (vrátane príslušného navýšenia počtu zamestnancov). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: žiadame predkladateľa o predloženie materiálu na záverečné posúdenie v zmysle bodu 9 platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (UV SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení UV SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a UV SR č. 76 z 24. februára 2016). Odôvodnenie: predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov vyznačil pozitívny a negatívny vplyv navrhovaného materiálu na rozpočet verejnej správy, z toho negatívny vplyv nie je rozpočtovo zabezpečený. Predkladateľ aj napriek identifikovaniu vplyvu materiálu, nepredložil materiál do predbežného pripomienkového konania v zmysle bodu 7.1 Jednotnej metodiky, čím porušil proces. Z tohto dôvodu žiadame, po ukončení medzirezortného pripomienkového konania materiál predložiť na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR, na posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: 1. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že predložený návrh nebol napriek identifikácii vplyvov zaslaný na predbežné pripomienkové konanie, čím nebol dodržaný záväzný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. 2. Zároveň je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje, a to tak, aby boli v súlade s obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov. V deviatom bode doložky s názvom Vplyvy navrhovaného materiálu odporúčame nevyznačovať vplyv na MPS, ak predkladateľ návrhu označil, že vplyv na podnikateľské prostredie nie je žiadny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K návrhu materiálu. V predkladanom znení Návrhu na trvalé zabezpečenie nehnuteľností s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky navrhujeme pri jednotlivých nehnuteľnostiach uvádzať ich geometrické určenie s výmerou jednotlivých parciel registra „C“ a čísla listov vlastníctva (ďalej len „LV“), a to najmä z dôvodu významnosti predmetných nehnuteľností v katastrálnom území Staré mesto, a tiež ich cenového ohodnotenia. Pri objekte na Gorazdovej ulici č. 27 ide konkrétne o LV 939 na ktorom je zapísaná parcela č. 4022 - stavba s rozlohou 142 m² a parcela č. 4023 – priľahlý pozemok s rozlohou 1 689 m², celý objekt má teda rozlohu 1 831 m². Objekt na Mudroňovej ulici č. 47 pozostáva z parcely č. 1745/1, stavba s rozlohou 542 m², z parcely č. 1745/7 s rozlohou 404 m², z parcely č. 1745/8 s rozlohou 161 m², z parcely č. 1745/9 s rozlohou 212 m² zapísaných na LV 8876 a parcely č. 1745/2 s rozlohou 766 m² zapísanej na LV 939. Celková výmera jednotlivých parciel na Mudroňovej ulici č. 47 má rozlohu 2 085 m². Predkladaný materiál takisto neposkytuje informáciu o tom, kto vypracoval znalecké posudky s určením trhovej hodnoty predmetných nehnuteľností, či cenové ohodnotenie predmetných nehnuteľností obsahuje aj prípadné vybavenie týchto nehnuteľností, a tiež, či sa nehnuteľnosti s prípadným vybavením predávajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: body B.1. až B.4. a B.7., B.8. a C.1. - jednotné číslo slova "nehnuteľnosti" navrhujeme nahradiť množným číslom "nehnuteľností", nakoľko v oboch prípadoch ide o súbor nehnuteľností (stavby a pozemky). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu (str. 2): vo vete "SSDZ, a. s. bude zároveň v tejto veci opätovne kontaktovať Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky v skorom období po zvolení nového prezidenta Slovenskej republiky." navrhujeme slovo "zvolení" nahradiť slovom "vymenovaní". Ku dňu predloženia materiálu do MPK už bola prezidentka zvolená. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail