LP/2019/231 Akčný plán rozvoja metrológie Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k bodu 7.7. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy vo výške cca 13 mil. EUR z čoho cca 10 mil. EUR je vyhradených jednej organizácii – Slovenskému metrologickému ústavu. Na základe verejne dostupných informácií (www. finstat.sk) Slovenský metrologický ústav je od roku 2012 opakovane v strate, ktorá dosiahla v sumári cca 4 mil. EUR. V predloženom materiáli absentujú záruky, že vložené finančné prostriedky dokáže organizácia efektívne využiť na dosiahnutie definovaných opatrení, pretože v samotnom dokumente uvádza riziká, napr. absenciu ľudských zdrojov popísanú v bode 7.7 „Podpora uchovávania národných etalónov“, klesajúci záujem o zabezpečenie metrologickej nadväznosti zo strany hospodárskych subjektov uvedených v grafe č.3. Napriek týmto rizikám materiál neuvažuje s alternatívnymi riešeniami aplikovanými v iných štátoch EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k bodom 7.8.1 až 7.8.4. V rámci opatrenia 7.7.2 „Uchovávanie národných etalónov“ je požadovaná suma 3,4 mil. EUR na uchovávanie 29 národných etalónov. V opatreniach č. 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3 a 7.8.4 je požadovaná suma 5,6 mil. EUR na rozvoj 4 etalónov (dĺžka, prietok, hmotnosť, teplota), pričom popis je veľmi všeobecný opierajúci sa o redefiníciu SI jednotiek, s ktorými nekorešpondujú (redifinované sú kilogram, kelvin, mol, ampér). Z materiálu nie sú zrejmé kritériá na základe, ktorých boli vybrané uvedené etalóny a nie sú definované ich cieľové metrologické parametre. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov vyznačil negatívny, čiastočne rozpočtovo zabezpečený vplyv. Rozpočtovo nekrytý vplyv predstavuje v roku 2020 sumu 2,43 mil. eur, v roku 2021 sumu 2,63 mil. eur, v roku 2022 sumu 1,22 mil. eur a v roku 2023 sumu 804 tis. eur. Ide len o vplyv na prostriedky štátneho rozpočtu. V analýze vplyvov žiadame uviesť všetky zdroje financovania stratégie, teda nielen prostriedky štátneho rozpočtu, ale aj prostriedky EÚ, vlastné zdroje dotknutých organizácií a projektové zdroje vzhľadom na ich uvádzanie v doložke v časti 3. Ciele a výsledný stav. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) S rozpočtovo nekrytým vplyvom nesúhlasíme a žiadame všetky výdavky zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly ÚNMS SR na príslušné rozpočtové roky bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy. V zmysle uvedeného žiadame upraviť doložku vybraných vplyvov vrátane analýzy vplyvov tak, aby z materiálu nevyplýval rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V analýze vplyvov je v tab. č. 4 uvedený aj vplyv za oblasť zamestnanosti, pritom tento nie je zohľadnený v tab. č. 1 a č. 5. Žiadame vyplniť všetky relevantné tabuľky analýzy vplyvov za oblasť zamestnanosti. Zároveň žiadame aj vplyvy za oblasť zamestnanosti zabezpečiť v rámci stanoveného limitu výdavkov a počtu zamestnancov kapitoly ÚNMS SR na príslušný rozpočtový rok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Upozorňujeme, že pokiaľ výdavky na jednotlivé opatrenia nebudú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly, je potrebné ich prehodnotiť, resp. z materiálu vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť do časti skratky: CMC, EURAMET a COOMET Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V kapitole 2. Metrológia v oblastiach národného hospodárstva SR a štátnej a verejnej správy SR, Aplikácia metrológie v oblasti zdravotníctva (str. 4) navrhujem vetu „Významnú úlohu zohráva meranie aj v oblasti pracovného prostredia...“ upraviť nasledovne: „Významnú úlohu zohráva meranie aj v oblasti životného prostredia a pracovného prostredia...“ a vetu „Metrologické zabezpečenie musia mať aj meracie a skríningové systémy, používané v zdravotníckych zariadeniach tak ako upravuje...“ navrhujem preformulovať nasledovne: „Metrologické zabezpečenie musia mať aj meracie a skríningové systémy, používané pri ochrane zdravia tak ako upravuje...“. Odôvodnenie: Meracie prístroje používané pri ochrane zdravia v zmysle uvedených predpisov sa nevyužívajú len v zdravotníckych zariadeniach, ale pri riešení problematiky ochrany zdravia v rôznych priestoroch, a to nielen v pracovnom, ale tiež v životnom prostredí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Časť 7. Stratégia rozvoja NMS na roky 2020 až 2023, Opatrenie 7.2.3: Žiadame z popisu opatrenia 7.2.3. vypustiť vetu: „Transponovať právny akt EÚ o dohľade do právneho poriadku SR.“ a v nadväznosti na uvedené navrhujeme doplniť zodpovedný subjekt v zmysle: „ÚNMS SR v koordinácii s MH SR ako gestorom implementácie právneho aktu/nariadenia EÚ o dohľade“. Odôvodnenie: Primárna zodpovednosť za implementáciu nariadenia EÚ, ktoré je zahrnuté v opatrení 7.2.3, a ktoré má byť platné v blízkej budúcnosti, je na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré rozhodne o spôsobe implementácie dotknutého nariadenia EÚ, z toho dôvodu je popis opatrenia navrhnutý predkladateľom materiálu nepresný. Úlohou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky bude v závislosti od prijatého rozhodnutia o spôsobe implementácie nariadenia EÚ, spolupracovať s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a podieľať sa na zabezpečení implementácie nariadenia EÚ v rozsahu kompetencií úradu. Je žiaduce, aby boli legislatívne práce spojené s implementáciou nariadenia EÚ zosúladené, a to z dôvodu predchádzania nezrovnalostiam v prijatých právnych predpisoch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K textu časti „Aplikácia metrológie v oblasti energetiky“ na strane 7: „Aplikácia metrológie v oblasti energetiky sa týka: 1. zabezpečenia meraní v elektrizačnej sústave, plynárenstve a pri preprave ropy, 2. meraní pri využívaní alternatívnych zdrojov energie v pohonoch (vodík, biopalivo vyšších generácii, stlačený zemný plyn, atď.), 3. meraní v energetických inteligentných sieťach, 4. meraní pri posudzovaní energetickej účinnosti budov.„ má MH SR nasledovné pripomienky: a) k bodom 1 až 4 - text odseku „aplikácie metrológie v oblasti energetiky“ je nesystémový. Rozdelenie zabezpečenia meraní by malo vychádzať zo základných foriem spotrebúvanej energie, napr. elektrina, plyn, teplo, teplá voda, chlad. Navrhujeme preformulovať. b) bod 4 navrhujeme preformulovať, keďže z textu nie je jasné o aké merania sa jedná. Výpočet/Určenie energetickej hospodárnosti sa v SR počíta technicky podľa projektu, nie podľa merania. Meraním sa v energetickej hospodárnosti určuje iba spotreba energie budovy, ktorá sa následne upravuje výpočtom na normalizovanú hodnotu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti „Aplikácia metrológie v oblasti miestneho rozvoja“ na strane 5, navrhujeme text „s rastom cien za energie“ z materiálu vynechať, keďže nie je jasný dôvod prepojenia zvýšenia cien energie na metrológiu. Na strane 5, navrhujeme text: „zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ presunúť do časti „Aplikácia metrológie v oblasti energetiky“ na stranu č. 9. Keďže tieto energetické zákony, riešia využívanie metrológie v celom energetickom sektore, nie iba pre bytové budovy a nebytové priestory, majú byť prioritne uvedené v časti týkajúcej sa energetiky, a nie v tejto časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K časti „Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie“: Navrhujeme doplniť materiál o konzultačný proces s dotknutými distribučnými spoločnosťami, ktoré sú hromadnými používateľmi určených meradiel a zároveň sú aj registrovanými osobami, ktoré montujú tieto určené meradlá. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu ako celku: Navrhujeme materiál doplniť o aktuálny a budúci vývoj v meraní inteligentných meracích systémov (diaľkový zber meraných dát a ich spracovanie). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame prepracovať materiál podľa Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, ktorá je záväzná v zmysle úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 197/2017 pre všetky ústredné orgány štátnej správy. Materiál svojim obsahovým zameraním a obdobím platnosti cieleným na roky 2020 – 2023 predstavuje viac akčný plán ako samostatnú stratégiu, preto navrhujeme zmenu názvu (v tom prípade nebude potrebné hĺbkové prepracovanie dokumentu). Zároveň nie sú splnené viaceré náležitosti strategického dokumentu v zmysle jednotnej metodiky tvorby verejných stratégií. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ponúka metodickú pomoc pri prepracovaní materiálu na nové predloženie na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail