LP/2019/193 Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K predbežnému stanovisku všeobecne – O: V záujme zjednodušenia prístupu k podstatným informáciám pre posúdenie materiálu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania nielen pre povinne pripomienkujúce subjekty, ale najmä pre širokú verejnosť, odporúčame v sprievodnej dokumentácii k návrhu predbežného stanoviska vždy uvádzať na portáli Slov-Lex aj link na príslušné slovenské znenie návrhu smernice, prípadne iného právneho aktu Európskej únie, ku ktorému bolo vypracované predbežné stanovisko za Slovenskú republiku, ak slovenské znenie návrhu je dostupné na portáli Eur-Lex. V sprievodnej dokumentácii k návrhu riadneho predbežného stanoviska bol v tomto prípade pripojený iba návrh smernice v anglickom jazyku, čo zrejme nie je ani v úplnom súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, najmä keď existuje aj slovenské znenie návrhu smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu V bode 12 predbežného stanoviska sa predkladateľ dostatočne nevysporiadal s uplatnením zásad subsidiarity a proporcionality pri tvorbe právneho aktu EÚ. Odôvodnenie: Rešpektujeme argumentáciu, že predmetný návrh smernice nahrádza doposiaľ platnú smernicu č. 2008/118/ES, ktorú bolo potrebné nahradiť s ohľadom na aktuálny technický a právny rámec a že fungovanie vnútorného trhu sa ním nemení. Nakoľko však navrhovaný právny akt EÚ neupravuje niektorú z oblastí vo výlučnej právomoci Európskej únie (čl.3 ZFEÚ), zásada subsidiarity sa rozhodne uplatňuje. V bode 12 je potrebné doplniť vyjadrenie predkladateľa, či návrh predmetnej smernice je alebo nie je v súlade s touto zásadou spolu s odôvodnením. Rovnako je potrebné uviesť aj pri zásade proporcionality, či predkladateľ považuje použitý európsky právny nástroj a ním navrhované opatrenia za proporčné k sledovanému cieľu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K predbežnému stanovisku Žiadame predkladateľa vyšpecifikovať, na základe aktuálneho stavu diskusie, pozitívne a negatívne vplyvy na hospodárske subjekty, ktoré sú uvedené v časti III. DÔSLEDKY NA LEGISLATÍVU SR A ADMINISTRATÍVNU PRAX SR. Máme za to, že navrhované opatrenia budú znamenať pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské subjekty. Súhlasíme, že v štádiu prípravy materiálu nie je možné tieto vplyvy kvantifikovať, avšak nesúhlasíme s tým, že materiál nemá žiadne vplyvy, tak ako je to vyznačené v predbežnom stanovisku, pričom text hovorí o opaku. Z tohto dôvodu požadujeme opisne uviesť rozsah nákladov a prínosov pre podnikateľské subjekty a vypracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Ďalej žiadame predkladateľa vyšpecifikovať, ktorých subjektov sa návrh daného materiálu bude týkať a uviesť návrh, akým spôsobom budú prebiehať konzultácie s dotknutými subjektami, keď príde prijatiu návrhu smernice a transpozície do národnej legislatívy. Odôvodnenie: Zabezpečenie súladu s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, pričom sám predkladateľ uvádza tak úsporu, ako aj jednorazové náklady a ročné náklady pre hospodárske subjekty. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K formálnym náležitostiam predbežného stanoviska Žiadame zlúčiť časti IV. a V. vlastného materiálu do jednej časti s názvom IV. Vplyvy na vybrané oblasti vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: Novelou Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov uznesením vlády SR č. 76/2016 bol novelizovaný aj formulár RPS v materiáli MZVEZ SR Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. V predkladacej správe k návrhu predbežného stanoviska odporúčame a) v treťom a štvrtom odseku opraviť chyby v označení smerníc 92/12/EHS a 2008/118/ES, b) v piatom odseku z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti preformulovať druhú vetu, c) v piatom odseku v tretej vete opraviť slovo „nevrhnutého“ na slovo „navrhnutého“, d) v siedmom odseku vypustiť čiarku za slovami „a to“, e) v ôsmom odseku opraviť slovo „vydalo“ na tvar „vydala“. 2. Pripomienky uvedené v bode 1 písm. a), b), d) a e) tohto stanoviska platia obdobne aj pre I. a III. časť návrhu predbežného stanoviska. 3. V bode 7 všeobecnej časti návrhu predbežného stanoviska odporúčame v druhom odseku opraviť tam uvedený rok „20172“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail