LP/2019/144 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K obalu materiálu: 1. Názov materiálu odporúčame upraviť nasledovne: „Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov“; 2. Na základe čl. 19 ods. 1 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax (schválené uznesením vlády SR č. 743 z 21. októbra 2009) návrh na uzavretie medzinárodnej zmluvy prezidentskej alebo vládnej povahy musí byť pred jeho predložením na rokovanie vlády SR spolupodpísaný ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Z tohto dôvodu je potrebné na obale materiálu uviesť „Spolupodpisuje: Miroslav Lajčák minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov sa konštatuje, že predložený návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. V článku 10 sa uvádza, že na zabezpečenie implementácie tejto dohody sa zriadi prostredníctvom zodpovedných orgánov Výbor expertov. Žiadam prípadné výdavky s tým súvisiace zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail