LP/2018/956 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Rozhodnutia Rady o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Uvedené beriem na vedomie. Zároveň upozorňujem, že v prípade, ak materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyznačuje sa žiadna z možností rozpočtového zabezpečenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 3. K časti II. bodu 1. V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky bode 1. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu odporúčame v Druhej časti (Práva občanov) prvej vete slová „a ich rodiny“ nahradiť slovami „a ich rodín“; v Štvrtej časti (Prechodné obdobie) prvej vete odporúčame medzi slová „ inštitúciách Únie“ vložiť slová „a agentúrach“; v Protokole o Írsku/Severnom Írsku v poslednej vete odporúčame vložiť medzeru medzi slová „aSev. Írskom“; v Protokole o Gibraltári prvej vete odporúčame slovo „tuiež“ nahradiť slovom „tiež“. Odôvodenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 2. K časti II. bodu 10. V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky bode 10. Vecná analýza návrhu šiestej vete odporúčame medzi slová „Spojeným kráľovstvom“ a slovom „Dohoda“ vložiť bodku ako ukončenie vety. Odôvodenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 1. K časti I. bodu 9. V časti I. Všeobecná časť bode 9. Metóda transpozície do práva SR a predpokladaný dátum transpozície odporúčame slová „transpozícia nie je“ nahradiť slovami „Transpozícia nie je“. Odôvodenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K materiálu neuplatňujeme pripomienky z vecného hľadiska. Celý materiál odporúčame upraviť po formálnej stránke a doplniť predkladaciu správu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail