LP/2018/944 Cvičenie krízového riadenia NATO CMX 2019

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K predloženému návrhu nemáme pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V predkladacej správe a v doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že materiál nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Súčasne však predkladateľ uvádza, že účelom predkladaného materiálu je zabezpečiť vytvorenie organizačných, personálnych a technických podmienok v rámci cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2019, z čoho je možné predpokladať, že materiál bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V tejto súvislosti žiadam v predkladacej správe a v doložke vybraných vplyvov uviesť negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude rozpočtovo zabezpečený a zároveň v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, v ktorej budú kvantifikované predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR sú uložené úlohy pre podpredsedu vlády a ministra financií, a to úloha B.5.: „poskytnúť na vyžiadanie ministrovi obrany súčinnosť pri príprave, vykonaní a vyhodnotení cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2019 v rámci Slovenskej republiky“ a úloha B.6.: „zabezpečiť manipuláciu s utajovanými informáciami NATO na prostriedku NATO Secret Wide Area Network“. Nakoľko Ministerstvo financií SR nedisponuje prostriedkom NATO Secret Wide Area Network žiadam z úlohy B.6. návrhu uznesenia vlády vypustiť podpredsedu vlády a ministra financií. Zároveň je potrebné vypustiť Ministerstvo financií SR aj z posledného odseku v časti 3. vlastného materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail