LP/2018/927 Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2019 až 2022

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 bol schválený s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výboru NR SR pre financie a rozpočet (uznesenie č. 349). Vo vlastnom materiáli stratégie riadenia štátneho dlhu sa v tabuľke č. 3 uvádza nominálne saldo (v % HDP) v rokoch 2020 a 2021 nezmenené voči pôvodnému vládnemu návrhu. NBS navrhuje upraviť tabuľku v rokoch tak, aby zodpovedalo schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: Navrhovateľovi odporúčame dopracovať doložku vybraných vplyvov tohto materiálu tak, aby spĺňala kritériá, ktoré stanovuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, tzn. vypracovať všetky relevantné sekcie tejto doložky, a to predovšetkým sekciu 4 (dotknuté subjekty), sekciu 5 (alternatívne riešenia) a sekciu 12 (zdroje). Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail