LP/2018/905 Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie SR vedenej predsedom vlády SR P. Pellegrinim v Azerbajdžane, 12. – 14. 11. 2018

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov materiálu existuje nesúlad v bode 4. Dotknuté subjekty, kde sa hovorí o vplyve materiálu na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie a potenciálne aj na zamestnanosť, avšak v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu nie sú vyznačené žiadne vplyvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu vyznačený vplyv na rozpočet verejnej správy „žiadny“ a rozpočtová zabezpečenosť ako možnosť „nie“. Zároveň v časti 4. Dotknuté subjekty predkladateľ uvádza, že materiál má vplyv na rozpočet verejnej správy a nároky na rozpočet vyplývajúce z uznesení budú predmetom osobitných vládnych materiálov. Vzhľadom na uvedené žiadam vyjadrenia v doložke vybraných vplyvov zosúladiť a v časti 10. Poznámky uviesť, že prípadné vplyvy vyplývajúce z osobitných materiálov budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol, bez nekrytých vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail