LP/2018/900 Správa o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2018 a východiská pre jej ďalší rozvoj

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) 3. K doložke vybraných vplyvov: Odporúčame vyplniť niektoré chýbajúce časti doložky, predovšetkým: 4. (dotknuté subjekty), 10. (poznámky) a 12. (zdroje). Odôvodnenie: Vzhľadom na stanovenie úloh v nadchádzajúcom období je potrebné v časti 4. vymenovať dotknuté subjekty, ktorých sa úlohy budú týkať. Do časti 10. (poznámky) odporúčame doplniť informáciu, že vzhľadom na informatívny charakter materiál nebude mať vplyv na sledované oblasti. Rovnako je potrebné vyplniť časť 12. zdroje - z ktorých sa vychádzalo pri príprave materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Kapitola 1.3.3 Ekonomická diplomacia na ZÚ SR. Navrhujeme navýšiť počet samostatných ekonomických diplomatov najmä v krajinách so zvýšeným hospodárskym záujmom SR a eliminovať kumuláciu funkcií (napr. ekonomického diplomata a veľvyslanca). Odôvodnenie: Z celkového počtu 60 ekonomických diplomatov, len 37 z nich bolo v pozícii samostatného ekonomického diplomata. V ostatných prípadoch, čo predstavuje viac ako 1/3 z celkového počtu, bola funkcia ekonomickej diplomacie kumulovaná minimálne s jednou ďalšou funkciou, prípadne pokrýval agendu ekonomickej diplomacie veľvyslanec. V záujme navýšenia kvality ekonomickej diplomacie sme presvedčení, že funkcia ekonomického diplomata by nemala byť kumulovaná s inou funkciou. Navrhujeme navýšiť počet ekonomických diplomatov v krajinách so zvýšeným hospodárskym záujmom. Za rovnako dôležité považujeme navýšiť počet ekonomických diplomatov vo Veľkej Británii v súvislosti brexitom, ktorí by slovenským podnikateľským subjektom poskytovali ekonomickú pomoc a poradenstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Príloha 2 - Štátna veterinárna a potravinová správa opraviť na Štátna veterinárna a potravinová správa SR, v prípade, že sa bude jej zamestnanec na SZ SR pri EÚ uvádzať samostatne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) 1. K predkladacej správe: Odporúčame v poslednej vete predkladacej správy doplniť informáciu, že materiál nemá vplyv ani na podnikateľské prostredie a služby verejnej správy pre občana. Odôvodnenie: Pri identifikácii vplyvov predkladaného materiálu je potrebné i v predkladacej správe vymenovať všetky vybrané oblasti sledované v zmysle Jednotnej metodiky na hodnotenie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) obal materiálu - V časti "Podnet" odporúčame uviesť úlohu z uznesenia vlády SR. Technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Predkladacia správa - je potrebné upraviť a zosúladiť podnet na predloženie materiálu s obalom materiálu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Na str. 10, v časti 2.1 „Zámery rozvoja siete ZÚ SR na nadchádzajúce obdobie“ navrhujeme doplniť informáciu o plánovanom posilnení kapacít WHO o post zdravotníckeho atašé zamestnancom MZ SR, nasledujúcim textom: „Vzhľadom na ambicióznejšiu politiku SR v rámci WHO, ktorá si vyžaduje dynamickejší prístup v zdravotníckej oblasti a v nadväznosti na súhlasné stanovisko ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, M. Lajčáka, iniciovalo MZ SR proces personálneho posilnenia Stálej misie SR pri OSN v Ženeve prostredníctvom vytvorenia postu zdravotníckeho atašé. Vyslaná osoba za rezort zdravotníctva bude pokrývať agendu WHO, GFTAM, UNAIDS a koordinačných stretnutí EÚ k zasadnutiam globálnych a regionálnych riadiacich orgánov v oblasti zdravia.„ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vlastný materiál, kapitola 2.2.2., str. 13 - V prvom odseku sa uvádza, že v rokoch 2017 až 2018 sa zvýšená pozornosť venovala podpore vývozu poľnohospodárskych produktov. MPRV SR víta zintenzívnenie pozornosti na vývoz agropotravinárskych komodít. Zároveň považujeme za potrebné v tom pokračovať aj v budúcnosti. Do uvedenej vety navrhujeme doplniť "... zvýšená pozornosť sa venovala podpore vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov". Takisto by sme za prínos považovali, ak by bola doplnená aj stručná informácia, aký efekt tieto aktivity priniesli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Príloha č. 2 - údaj týkajúci sa SZ EÚ v Bruseli a vyslaných zamestnancov MPRV SR. Vzhľadom na to, že Štátna veterinárna a potravinová správa SR je organizáciou v pôsobnosti MPRV SR, odporúčame uvádzať pracovníka ŠVPS SR (v počte 1) v rámci MPRV SR. Teda namiesto "MPRV SR - počet pracovníkov 4 a ŠVPS SR - počet pracovníkov 1" uviesť "MPRV SR - počet pracovníkov 5". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Kapitola 1. 3. Súčasný stav siete ZÚ SR. Do správy o stave ZÚ SR navrhujeme doplniť záväzok vyplývajúci zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike a to: 1. Personálne posilnenie konzulárnych úsekov na ZÚ v teritóriách s deklarovaným štátnym záujmom Spôsob realizácie: Vytvorenie skupiny tzv. mobilných konzulov, zvýšenie záväzného limitu počtu systematizovaných pracovných miest MZVaEZ SR o 15 zamestnancov 2. Vyslanie zamestnancov ÚHCP PPZ SR na exponované ZÚ SR Spôsob realizácie: Vytvorenie postov tzv. Imigračných styčných dôstojníkov (ILO´s) na vybraných ZÚ SR po vzore niektorých partnerov z EÚ (napr. Rakúsko v Dillí) a ich obsadenie vyslanými zamestnancami ÚHCP, ktorí by žiadosti o pobyt nie len prijímali, ale o nich na mieste aj rozhodovali. V prípade zavedenia nového typu D víz za účelom zamestnania na základe štátneho záujmu by mali ILO´s právomoc tieto víza udeľovať. Odôvodnenie: Personálne obsadenie zastupiteľských úradov dlhodobo vnímame ako poddimenzované, a to predovšetkým v krajinách s potenciálom dovozu pracovnej sily. Pre nedostatok personálneho obsadenia sú v súčasnosti na niektorých úradoch polročné až ročné čakacie lehoty. Z toho dôvodu navrhujeme zadefinovať zoznam krajín so zvýšeným záujmom dovozu pracovnej sily a výrazne navýšiť personálne kapacity na zastupiteľských úradoch v týchto krajinách. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) 2. K vlastnému materiálu: Odporúčame v rámci vlastného materiálu vypracovať samostatnú kapitolu k úlohám na nasledujúce obdobie. Odôvodnenie: Materiál si kladie za cieľ i stanovenie úloh na nadchádzajúce obdobie, pričom tieto úlohy z predloženej verzie nie sú dostatočne viditeľné a zrejmé. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Kapitola 1.3.3 Ekonomická diplomacia na ZÚ SR. Navrhujeme vytvorenie online databázy slovenských firiem Odôvodnenie: Podnety z našej členskej základne taktiež poukazujú na potrebu modernizácie súčasného spôsobu „fungovania“ ekonomickej diplomacie, najmä z pohľadu jej elektronizácie. V tejto súvislosti navrhujeme vytvoriť online databázu slovenských firiem, ktorá by bola nielen zdrojom základných informácií o slovenských spoločnostiach, ale zároveň by slúžila aj ako nástroj nadväzovania nových kontaktov s partnermi v zahraničí a umožnila účinnejšiu prácu obchodnej diplomacie. V záujme modernizácie spôsobu výkonu ekonomickej diplomacie si Vám dovoľujeme ako príklad uviesť spôsob fungovania moderných internetových portálov ako napr. Amazon, Alibaba, Ebay a pod., ktoré umožňujú pomerne jednoducho a finančne nenáročne ponúkať produkty firiem akýchkoľvek veľkostí v celosvetovom meradle. Takýto spôsob umožňuje firmám expandovať na zahraničný trh bez predchádzajúcej potreby opustiť svoju domovskú krajinu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Kapitola 1.3.3 Ekonomická diplomacia na ZÚ SR. Navrhujeme vytvorenie tzv. manuálu exportéra Odôvodnenie: V súvislosti s potrebou modernizácie ekonomickej diplomacie súvisí aj požiadavka vytvorenia tzv. manuálu exportéra, ktorý by bol zdrojom kompletných informácií o možnostiach vstupu na konkrétny zahraničný trh. Predmetný manuál by slovenské podniky informoval o možnosti obrátiť sa na ekonomického diplomata danej krajine, ktorý by spoločnostiam poskytol všetky potrebné informácie a poradenstvo, ako sa v danej krajine správať. Zároveň by boli v manuály pomenované štandardné obchodné situácie z bežnej praxe, alebo postupy (napr. ako si založiť zahraničnú pobočku). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K Prílohe č. 2 k vlastnému materiálu V Prílohe č. 2 na strane 21 v riadku SZ EÚ Brusel odporúčame za slová "Národný bezpečnostný úrad" vložiť odkaz "*". Odôvodnenie: Odvolaním sa na odkaz pod hviezdičkou sa spresňuje údaj a uvádza sa spôsob, akým sú príslušníci Národného bezpečnostného úradu vysielaní na stále zastúpenie EÚ v Bruseli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 13, tretí odsek – odporúčame aktualizovať informáciu o schvaľovacom procese dokumentu „Návrh inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie“. Odôvodnenie: vláda SR uvedený dokument schválila 28.11.2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Predkladacia správa – odporúčame v prvom odseku nahradiť slová „na základe uznesenia vlády SR č. 13/2016 z 1. januára 2016“ slovami „na základe uznesenia vlády SR č. 13 z 13. januára 2016“ Zároveň odporúčame vypustiť posledný odsek s neúplnou informáciou o vplyvoch materiálu a doplniť nový posledný odsek v súlade s doložkou vybraných vplyvov k materiálu v znení: „Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana“. Odôvodnenie: uznesenie vlády SR č. 13/2016 bolo prijaté 13. januára 2016. Doplnenie predkladacej správy o informáciu o vplyvoch podľa čl. 7 ods. 1, písm. d) a čl. 9 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V materiáli, v časti 1.2. Vývoj rozpočtu MZVaEZ SR je potrebné poslednú vetu preformulovať, nakoľko rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021 bol 5. 12. 2018 schválený Národnou radou SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Upozorňujem, že v prípade, ak materiál nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyznačuje sa v časti 9. doložky vybraných vplyvov žiadna z možností rozpočtového zabezpečenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail