LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nemáme k návrhu pripomienky. Berieme na vedomie, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vlastný materiál, článok 5, ods. (1), písm. a) – odporúčam upraviť odkaz na poznámku pod čiarou na 2) nakoľko úlohy správcu kapitoly sú uvedené v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov, časť 3. - odporúčam v prvom riadku slovo „zákona“ nahradiť slovom „štatútu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 2. K čl. 4 ods. 2 písm. m). V čl. 4 ods. 2 písm. m) odporúčame slová „pripravuje návrhy vláde“ nahradiť slovami „pripravuje vláde návrhy“. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 3. K čl. 5 ods. 1 písm. a). V čl. 5 ods. 1 písm. a) odporúčame odkaz 1 nahradiť odkazom 2. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 1. Všeobecne k vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli odporúčame zosúladiť typ písma poznámok pod čiarou (číslice – typ písma Calibri, samotné názvy všeobecne záväzných právnych predpisov – Times New Roman), zjednotiť formátovanie a upraviť v zmysle bodu 23.4. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (napríklad v poznámke pod čiarou k odkazu 3 odporúčame vypustiť slová „o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v poznámke pod čiarou k odkazu 4 odporúčame vypustiť slová „o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy“, v poznámke pod čiarou k odkazu 5 odporúčame vypustiť slová „o kontrole v štátnej správe“, v poznáme pod čiarou k odkazu 6 odporúčame vypustiť slová „o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov“, v poznámke pod čiarou k odkazu 12 odporúčame vypustiť slová „o petičnom práve“ atď.). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 4. K čl. 5 ods. 1 písm. d). V čl. 5 ods. 1 písm. d) odporúčame upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 14, ktorá znie: „14) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 5. K čl. 5 ods. 1 písm. e). V čl. 5 ods. 1 písm. e) odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 16 za slová „o šifrovej ochrane informácií“ doplniť slová „v znení vyhlášky č. 136/2016 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 8. K čl. 9 ods. 4. V čl. 9 ods. 4 odporúčame za slová „Úrad kontroluje“ a „iných opatrení vlády“ doplniť čiarku. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 6. K čl. 5 ods. 2. V čl. 5 ods. 2 odporúčame slová „podľa osobitného predpisu“ nahradiť slovami „podľa osobitných predpisov“ a upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 19, ktorá znie: „19) Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 7. K čl. 8 ods. 3. V čl. 8 ods. 3 poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie: „21) § 9 ods. 3 a § 82 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail