LP/2018/857 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: V materiáli žiadam zrušiť z rovnakých dôvodov pre Ministerstvo financií SR nasledovné úlohy: - úlohu B.1. a B.2. uznesenia vlády SR č. 25 z 15. januára 2014; - úlohu C.24. uznesenia vlády SR č. 570 z 13. decembra 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia č.570 z 13.decembra 2017 úloha C.24. žiadame zrušiť aj pre ministra životného prostredia SR z rovnakých dôvodov ako pre ministra hospodárstva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia č.25 z 15.januára 2014 úloha B.1. žiadame zrušiť aj pre ministra životného prostredia SR z rovnakých dôvodov ako pre ministra hospodárstva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: - na konci materiálu žiadam vypustiť celý blok týkajúci sa uznesenia vlády č. 570 z 13. decembra 2017, nakoľko sa v materiáli nachádza duplicitne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: - v materiáli žiadam zmeniť text pri uznesení vlády č. 570 z 13. decembra 2017 z „Odôvodnenie zrušenia:“ na „Odôvodnenie zmeny:“, nakoľko sa navrhuje zmena termínu úlohy C.10. predmetného uznesenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia č.156 z 9.apríla 2014 úloha B.5. žiadame zrušiť aj pre ministra životného prostredia SR z rovnakých dôvodov ako pre ministra hospodárstva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia č.25 z 15.januára 2014 úloha B.2. žiadame zrušiť aj pre ministra životného prostredia SR z rovnakých dôvodov ako pre ministra hospodárstva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia č.523 z 15.júla 2009 úloha B.2. žiadame zrušiť aj pre ministra životného prostredia SR z rovnakých dôvodov ako pre ministra hospodárstva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Vlastný materiál A. Číslo uznesenia /zo dňa: 156 z 9. apríla 2014 úloha B.5. Dovoľujeme si požiadať o zrušenie úlohy aj pre vedúceho úradu vlády. Odôvodnenie: Úrad vlády SR ako riadiaci orgán Operačného programu Technická pomoc neimplementuje projekty, na ktoré by sa vzťahovala štátna pomoc. Z tohto dôvodu nevyužíva stanoviská a pozície ministerstva financií ako koordinátora štátnej pomoci. Pri príprave vyzvaní na projekty technickej pomoci RO OP TP vyhodnocuje prostredníctvom Testu štátnej pomoci, či je poskytovanie finančných prostriedkov možné považovať za štátnu pomoc a či sa majú vo vyzvaní stanoviť podmienky pre štátnu pomoc/pomoc de minimis. Výsledkom týchto testov je záver, že sa nejedná o štátnu pomoc. Vzhľadom na uvedené považujeme povinnosť stanovenú úlohou B.5 uznesenia vlády SR č. 156/2014 za nerelevantnú pre OP TP a navrhujeme túto úlohu pre vedúceho úradu vlády zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Vlastný materiál A. Číslo uznesenia 140. z 22. marca 2017 úloha B.2. Dovoľujeme si požiadať o zrušenie úlohy aj pre vedúceho úradu vlády. Odôvodnenie: Doplnenie k odôvodneniu - uznesením vlády Slovenskej republiky č. 221 z 9.5.2018 bol splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov odvolaný. Vzhľadom nato , že bodom B. 2 uvedeného uznesenia bol zrušený aj štatút splnomocnenca, funkcia splnomocnenca vlády pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov zanikla. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády - bod A.10. – úlohu B.8 uznesenia vlády SR č. 153 z 5. apríla 2017 – odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny z rovnakých dôvodov ako pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K Návrhu uznesenia bod A.5. Prosíme o doplnenie zrušenia úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 156 z 9. apríla 2014 aj pre vedúceho úradu vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K Návrhu uznesenia bod A.9. Prosíme o doplnenie zrušenia úlohy aj pre vedúceho úradu vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády - bod A.4. – úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 – odporúčame zrušiť pre všetkých gestorov úlohy; Povinnosť plniť túto úlohu vyplýva z uznesenia vlády SR č. 357 z 22. augusta 2018; Z dôvodu duplicity navrhujeme zrušiť úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 587 zo 14. decembra 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády - bod A.9. – úlohu B.2 uznesenia vlády SR č. 140 z 22. marca 2017 – odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny z rovnakých dôvodov ako pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády - bod A.5. – úlohu B.5. uznesenia vlády SR č. 156 z 9. apríla 2014 – odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny z rovnakých dôvodov ako pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: V časti A. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, žiadame zrušiť úlohu v bode v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 25/2014 aj pre ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Predmetná úloha sa plní v zmysle úlohy B.2. vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 587 zo 14. decembra 2016. Z dôvodu duplicity navrhujeme úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 zrušiť aj pre ministerku vnútra SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: V časti A. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, žiadame zrušiť úlohu v bode v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 25/2014 aj pre ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Predmetná úloha sa plní v zmysle úlohy B.1. vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 587 zo 14. decembra 2016. Z dôvodu duplicity navrhujeme úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 zrušiť aj pre ministerku vnútra SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.4. žiadame zrušiť úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 25/2014 aj pre ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Predmetná úloha sa plní v zmysle úlohy B.2. vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 587 zo 14. decembra 2016. Z dôvodu duplicity navrhujeme úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 zrušiť aj pre ministerku vnútra SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.3. žiadame zrušiť úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 25/2014 aj pre ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Predmetná úloha sa plní v zmysle úlohy B.1. vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 587 zo 14. decembra 2016. Z dôvodu duplicity navrhujeme úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 zrušiť aj pre ministerku vnútra SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády - bod A.3. – úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 – navrhujeme zrušiť pre všetkých gestorov úlohy Povinnosť plniť túto úlohu vyplýva z uznesenia vlády SR č. 357 z 22. augusta 2018; Z dôvodu duplicity navrhujeme zrušiť úlohu B.1. uznesenia vlády SR. č. 587 zo 14. decembra 2016 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Návrhu uznesenia vlády - bod A.6. – nesúhlasíme so zrušením úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 337 z 9. júna 2014 – v spolupráci s členmi vlády a predsedníčkou Štatistického úradu SR predložiť na rokovanie vlády Návrh súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku; Odôvodnenie: Úloha bola uložená všetkým členom vlády. Navyše členovia vlády majú v zmysle tejto úlohy povinnosť predkladať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o plnení stratégie rodovej rovnosti vo svojom rezorte. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky Predmetným návrhom uznesenia vlády Slovenskej republiky sa v časti A. bod A.2. navrhuje zrušiť úlohu uloženú v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 523 z 15. júla 2009 pre ministra hospodárstva- dodržiavať princípy a odporúčania koncepcie pri uzavretí zmlúv týkajúcich sa nákupu a prevádzky informačných systémov vrátane zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekty Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS), a to s odôvodnením, že operačný program OPIS bol ukončený k 31. decembru 2015 a všetky zmluvy Ministerstva hospodárstva SR pre projekty operačného programu OPIS sú uzavreté. Vzhľadom na skutočnosť, že uznesením vlády SR č. 523 z 15. júla 2009 sa v bode B.2 uložila obdobne rovnaká úloha ako ministrovi hospodárstva SR aj iným gestorom – ostatným ministrom, predsedom ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencovi vlády SR pre informačnú spoločnosť (medzi nimi aj predsedovi Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky), pričom operačný program OPIS bol ukončený k 31. decembru 2015, navrhujeme do návrhu uznesenia vlády zahrnúť v bode A.2. zrušenie úlohy aj pre predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K uzneseniu vlády Slovenskej republiky V uznesení vlády Slovenskej republiky bod A.2. znie: „A.2. úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 523 z 15. júla 2009 – dodržiavať princípy a odporúčania koncepcie pri uzavretí zmlúv týkajúcich sa nákupu a prevádzky informačných systémov vrátane zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)“. Zároveň odporúčame primerane k uvedenému upraviť aj vlastný materiál. Odôvodnenie: Ministerstvo hospodárstva v bode A.2. návrhu uznesenia navrhuje zrušiť úlohu pre ministra hospodárstva z uznesenia vlády SR č. 523/2009 „K návrhu koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe“, nakoľko Operačný program Informatizácia spoločnosti bol ukončený k 31. decembru 2015 a všetky zmluvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre projekty operačného programu OPIS sú uzavreté. Táto situácia je, vzhľadom k ukončenému programovému obdobiu OPIS, obdobná pre všetkých gestorov úlohy (aj pre Národný bezpečnostný úrad). Navrhujeme preto v tomto prípade neriešiť samostatne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ale zrušiť úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 523/2009 pre všetkých gestorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: - k bodu A.2. návrhu uznesenia vlády - úloha B.2. uznesenia vlády č. 523 z 15. júla 2009 k návrhu Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe. Úloha z uznesenia vlády nie je viazaná iba na projekty financované z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ale „vrátane“ nich. Preto pokladám za princípy efektivity vychádzajúce z Koncepcie stále za relevantné. Účelom Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe je definovať rámcovú stratégiu pre obstaranie, nasadzovanie a prevádzkovanie softvérových produktov v prostredí verejnej správy v Slovenskej republike vychádzajúc z cieľov informatizácie verejnej správy v súlade s požiadavkami a odporúčaniami EÚ. Pri posudzovaní primeranosti zrušenia úlohy odporúčam vopred prekonzultovať túto otázku s gestorom licenčnej politiky štátu - Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K bodu A.3. návrhu uznesenia úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 navrhujeme zrušiť aj pre ministerku zdravotníctva SR. Odôvodnenie: povinnosť plniť predmetnú úlohu aj z uznesenia vlády SR č. 587/2016 platí aj pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K bodu A.2. návrhu uznesenia úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 523 z 15. júla 2009 navrhujeme zrušiť aj pre ministerku zdravotníctva SR Odôvodnenie: návrh na zrušenie platí aj pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bod A.12 – na základe dostupných informácií uvedených v materiáli navrhujeme úlohu ponechať v platnosti, použité odôvodnenie zrušenia úlohy sa javí byť nedostatočné. V odôvodnení sa uvádza, že MH SR je oprávnené vydávať osvedčenia o významných investíciách podľa zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov, avšak od prijatia uznesenia vlády č. 570/2017 neeviduje žiadnu žiadosť primátora hlavného mesta SR Bratislava o súčinnosť pri príprave a realizácii významných verejných investícií. Vzhľadom na to MH SR navrhuje úlohu C.24 pre ministra hospodárstva zrušiť s tým, že v prípade oslovenia zo strany primátora hlavného mesta Bratislava, bude MH SR aktívne spolupracovať v súlade s jeho kompetenciami. Skutočnosť, že MH SR nedostalo od prijatia uznesenia 570/2017 zo strany primátora žiadnu žiadosť ešte nemusí znamenať, že sa tak nemôže stať v budúcnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia, bodu A.6. (B.1./337/2014) Navrhujeme zrušiť aj pre MŠVVaŠ SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia, V nadväznosti na bod A.4. navrhujeme doplniť uznesenie o zrušenie úlohy B.2./587/2016 pre všetkých gestorov. V tomto zmysle navrhujeme upraviť a doplniť aj Vlastný materiál. Odôvodnenie: Predmetná úloha sa plní v zmysle neskoršie prijatej úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 357/2018. Z dôvodu duplicity navrhujeme úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 587/2016 zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia, V nadväznosti na bod A.3. navrhujeme doplniť uznesenie o zrušenie úlohy B.1./587/2016 pre všetkých gestorov. V tomto zmysle navrhujeme upraviť a doplniť aj Vlastný materiál. Odôvodnenie: Predmetná úloha sa plní v zmysle neskoršie prijatej úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 357/2018. Z dôvodu duplicity navrhujeme úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 587/2016 zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia, bodu A.5. (B.5./156/2014) Navrhujeme zrušiť z rovnakých dôvodov pre všetkých gestorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia, bodu A.9. (B.2./140/2017) Navrhujeme zrušiť z rovnakých dôvodov pre všetkých gestorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia, bodu A.3. (B.1./25/2014) Navrhujeme zrušiť z rovnakých dôvodov pre všetkých gestorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia, bodu A.4. (B.2./25/2014) Navrhujeme zrušiť z rovnakých dôvodov pre všetkých gestorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 3. V návrhu uznesenia v bode A.4. žiadame zrušiť úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 aj pre ministra dopravy a výstavby SR - Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre MDV SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 1. V návrhu uznesenia v bode A.2. žiadame zrušiť úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 523 z 15. júla 2009 aj pre ministra dopravy a výstavby SR - Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre MDV SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 4. V návrhu uznesenia v bode A.5. žiadame zrušiť úlohu v bode B.5. uznesenia vlády SR č. 156 z 9. apríla 2014 aj pre ministra dopravy a výstavby SR - Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre MDV SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 2. V návrhu uznesenia v bode A.3. žiadame zrušiť úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 25 z 15. januára 2014 aj pre ministra dopravy a výstavby SR - Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre MDV SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V časti A. Návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky: Číslo uznesenia 25 z 15. januára 2014 - navrhujeme úlohu B.2 zrušiť aj pre ministra obrany Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Povinnosť plniť predmetnú úlohu vyplýva aj z uznesenia vlády SR č. 587/2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V časti A. Návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky: Číslo uznesenia 25 z 15. januára 2014 - navrhujeme úlohu B.1 zrušiť aj pre ministra obrany Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Povinnosť plniť predmetnú úlohu vyplýva aj z uznesenia vlády SR č. 587/2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Všeobecne V časti A „Návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky“ navrhujeme z dôvodu prehľadnosti a jednoznačnosti doplniť pri jednotlivých úlohách nový riadok v nasledovnom znení: „Zrušenie pre koho: minister hospodárstva Slovenskej republiky“ Odporúčame z dôvodu prehľadnosti označiť pri jednotlivých úlohách poradové číslo t.j. pred v poradí prvou úlohou uviesť „1. Číslo uznesenia/zo dňa:“; ďalšiu úlohu v poradí označiť ako „2. Číslo uznesenia/zo dňa:“ atď. K úlohám B.1 a B.2 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 25 z 15. januára 2014 Ponechávame na zváženie predkladateľa ponechať z dôvodu prehľadnosti a jednoznačnosti naďalej v platnosti úlohy B.1 a B.2 vyplývajúce z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 25 z 15. januára 2014 k Návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 aj pre ministra hospodárstva Slovenskej republiky. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25 z 15. januára 2014 bol schválený koncepčný dokument Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Týmto uznesením bol vytvorený podľa nášho názoru všeobecný rámec pre plnenie predmetného programu. Úlohy B. 1 a B.2 sú rámcové a sú adresované trinástim ministrom. V odôvodnení na zrušenie týchto úloh pre ministra hospodárstva Slovenskej republiky predkladateľ argumentuje obsahovo totožnými úlohami, ktoré vyplývajú z iného (neskoršieho) uznesenia vlády Slovenskej republiky. Tým je uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 zo 14. decembra 2016 k návrhu správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (konkrétne body B.1 a B. 2.). Citovaným uznesením vlády Slovenskej republiky bola schválená Správa o plnení úloh, ktoré vyplývajú zo spomenutého koncepčného materiálu/programu. Správu predložil a vypracoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v nadväznosti na bod B. 3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 25 z 15. januára 2014. Dôvody, ktorými argumentuje predkladateľ, sa stricto sensu vzťahujú na všetky subjekty, ktorým sú adresované úlohy B. 1 a B. 2 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 25 z 15. januára 2014. Nejde tu teda o osobitnú príčinu, pre ktorú by sa mali zrušiť vybrané úlohy len pre ministra hospodárstva Slovenskej republiky. Navrhované zrušenie rámcových úloh, ktoré sú v rámci jedného uznesenia vlády Slovenskej republiky adresované trinástim ministrom a to vo vzťahu len k jednému adresátovi – ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky, sa javí ako nesystematický krok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail