LP/2018/843 Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 24. Na str. 35 navrhujeme vypustiť nasledujúci text: “Zelené verejné obstarávanie je jeden z dobrovoľných politických nástrojov v oblasti životného prostredia, to znamená, že nie je vynútené zákonom, ani motivované žiadnou formou stimulácie, jeho neuplatňovanie nie je postihnuteľné. Ide o nástroj preventívnej stratégie realizovaný vo forme opatrení zameraných na znižovanie znečisťovania životného prostredia.“ Odôvodnenie: Uvedené je iba popisom aktuálneho stavu (zelené verejné obstarávania je v súčasnosti dobrovoľným nástrojom), no na základe Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie na roky 2016-2020 sa skúmajú možnosti zavedenia povinného uplatňovania environmentálnych charakteristík v procese verejného obstarávania pre vybrané produktové skupiny. Máme za to, že uvedený odsek nie je fundamentálny pre účel NEHAP V, pričom naopak, zavedenie povinného zeleného verejného obstarávania by prispelo k napĺňaniu stanovenej priority 3.7. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 23. Na str. 35 navrhujeme odsek, ktorý hovorí o výhodách zeleného verejného obstarávania preformulovať nasledovne: “Výhody zeleného verejného obstarávania sú rozsiahle a spočívajú predovšetkým v ekonomických prínosoch (úspora nákladov, presadzovanie inovácií, podpora vývoja konkurencieschopných produktov a rozšírenie trhu o takéto produkty,..), environmentálnych prínosoch (znižovanie negatívneho vplyvu výroby a spotreby produktov na životné prostredie, zachovávanie prírodného bohatstva, ochrana ovzdušia, vody, pôdy,…) a na nich nadväzujúcich sociálnych a zdravotných prínosoch (zlepšovanie kvality života, ochrana zdravia, zlepšovanie sociálnych a zdravotných podmienok práce,…) ako aj v dosahovaní globálnych cieľov v oblasti životného prostredia, zmeny klímy a zdravia obyvateľstva.” Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 22. Na str. 35 navrhujeme 1. odsek preformulovať nasledovne: “Zelené verejné obstarávanie predstavuje udržateľné využívanie verejných financií, ktoré prispieva k dosahovaniu environmentálnych a klimatických cieľov. Je to proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby a práce so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by sa obstarali iným spôsobom. Environmentálny dopad sa zohľadňuje využívaním environmentálnych charakteristík v procese verejného obstarávania.” Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 14. V samotnom materiáli nie je uvedený odkaz na prílohu „Navrhnuté aktivity na podporu implementácie jednotlivých priorít Ostravskej deklarácie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 4. Informácie v texte AP sa často opakujú. Z dôvodu zostručnenia textu odporúčame odstrániť duplicity. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 17. Str. 5: vypísať č.7 slovom: „...boli výsledkom sedem ročného úsilia..“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 13. V kapitole 3.4.2 Súčasný stav je vhodné doplniť informáciu ohľadom Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ), ktorý zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach a je súčasťou informačného systému verejnej správy. Všetky údaje a informácie o environmentálnych záťažiach sú voľne prístupné na http://envirozataze.enviroportal.sk. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 9. V časti 3.5.4 odporúčame medzi opatrenia v oblasti mitigácie a adaptácie na zmenu klímy zahrnúť napĺňanie cieľov aktualizovanej Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 18. Str. 14: doplniť vetu: „významnej občianskej iniciatívy s názvom Right2Water [37], v rámci ktorej sa na petíciu vyzbieralo 1,8 milióna podpisov.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 8. V mapke na strane 12 a grafoch na strane 25 odporúčame preložiť anglické termíny do slovenčiny pre ľahšiu zrozumiteľnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 5. Opraviť čísla odkazov na zdroje v AP – prvý odkaz sa začína č.11, pokračuje č.29, nasleduje č.3, etc. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 7. Na strane 10 odporúčame preformulovať vetu „Znečistenie vnútorného ovzdušia spôsobilo ďalších 117 200 predčasných úmrtí,...“. Odôvodnenie: V kontexte predchádzajúcej vety, ktorá hovorí o predčasných úmrtiach spôsobených znečistením ovzdušia vyvoláva dojem, že celkovo na vonkajšie a vnútorné znečistenie ovzdušia zomrie ročne 517 200 ľudí. Tieto dva údaje však nie je možné jednoducho spočítať, keďže medzi škodami na zdraví spôsobenými vonkajším a vnútorným ovzduším existuje určitý prekryv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 10. Navrhujeme v celom materiáli pri zmienkach týkajúcich sa zelenej infraštruktúry spolu s tým uvádzať aj modrú infraštruktúru. Odôvodnenie: Modrá infraštruktúra (tzn. vodné ekostabilizačné prvky) sa vo vlastnom materiáli opakovane spomína (str. 31, 32), bolo by preto vhodné doplniť ju aj do časti 3.6.4. Navrhované ciele – cieľa 5, ako aj do prílohy materiálu („Navrhnuté aktivity na podporu implementácie jednotlivých priorít Ostravskej deklarácie“) – aktivít č. 36 a 37. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 3. Na str. 6. AP odporúčame doplniť kapitolu 1.3 s názvom „Proces prípravy akčného plánu“, v ktorom by mal byť stručne popísaný časový rámec prípravy AP. (Príklad: Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody (Hodnota je voda), https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/hodnota-je-voda/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.pdf) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. V úvode akčného plánu chýba kapitola/informácia, čo je cieľom akčného plánu, v ktorej by bol jasne vymedzený cieľ dokumentu. Z toho dôvodu odporúčame doplniť kapitolu 1.2 s názvom „Cieľ akčného plánu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. do textu predkladacej správy a vlastného materiálu vložiť informáciu, že dokument vznikal za účasti medzirezortnej pracovnej skupiny: „Predkladaný akčný plán vznikol na základe medzirezortnej spolupráce v rámci pracovnej skupiny, na ktorého príprave sa podieľali partneri z relevantných rezortov, a to: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 3. Vo vlastnom materiáli a v prílohe v popise Priority D žiadame doplniť, že kontaminované lokality môžu zahŕňať okrem EZ (skládky odpadov,priemyselné areály, rušňové depá,kasárne a ďalšie) podľa zákona 409/2011 z.z. aj lokality, ktoré sú definované ako environmentálna škoda podľa zákona 359/2007z.z. a aj novovzniknuté kontaminované lokality. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 5. Vlastný materiál Priorita D: ·Nesúhlasíme s prvými dvoma navrhovanými cieľmi - zabezpečiť komplexné a udržateľné riešenie problematiky EZ a ich systematické odstraňovanie - nakoľko tieto ciele sú už stanovené v ŠPS EZ (2016-2021). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 6. Žiadame všade v texte doplniť odkazy na použitú literatúru a zdroje a skontrolovať časti textu, kde zdroj chýba. Žiadame v prípade citácií túto citáciu jasne označiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. Str. 35 žiadame v nasledujúcom texte vypustiť časť zvýraznenú hrubým: “Z pohľadu ochrany životného prostredia MZ SR nepilotovalo žiadne obstarávanie, aj keď niektoré súťaže mali prvky, ktoré súviseli s environmentálnou záťažou, ako je napríklad spotreba energie nakupovaných prístrojov. Celoplošne a systematicky sa však takéto parametre nepoužívali a to z dôvodu, že neexistuje kvantifikácia „dopadu“ toho, že sa ušetrí 1 liter vody či 1kg odpadu z pohľadu obstarávania v zdravotníctve.” Zdôvodnenie: Uvedenú argumentáciu považujeme za subjektívne hodnotenie, ktoré nie je podložené analyticky. Na EÚ úrovni sú od roku 2014 vypracované kritériá pre uplatňovanie environmentálnych charakteristík v produktovej skupine “Electrical and electronic equipment used in the health care sector”. Technická správa ako aj kritériá sú dostupné na stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). Kritériá zeleného verejného obstarávania sa podľa postupov Európskej komisie vypracovávajú iba vtedy ak sú identifikované významné environmentálne vplyvy, pričom v procese tvorby kritérií sa uprednostňujú tie najvýznamnejšie. Podľa technickej správy k uvedenej produktovej skupine ide okrem spotreby energie aj o spotrebu vody vo vybranej fáze životného cyklu produktu, ktorá predstavuje významný environmentálny dopad v prípade voľby zeleného produktu v tejto produktovej skupine. Okrem uvedenej produktovej skupiny, vzhľadom na to, že zdravotnícke zariadenia obstarávajú a spotrebúvajú širokú škálu produktov vrátane farmaceutických a zdravotníckych produktov, stavebných materiálov a potravín, existuje široký priestor, kde možno významné environmentálne dopady hľadať. Farmaceutické a chemické produkty sú významným zdrojom emisií uhlíka a odpadu. V tomto prípade, obstarávanie produktov, ktoré sa extrahujú, spracovávajú a vyrábajú energeticky účinným spôsobom môže znížiť negatívny dopad na životné prostredie. Taktiež, skladovanie vo vhodných množstvách v porovnaní s nadmernými dodávkami zásob môže pomôcť znížiť znečistenie a množstvo odpadu. Obstarávanie lekárskych nástrojov má tiež významný dopad na životné prostredie v prípade, že sa zvolia opätovne použiteľné nástroje namiesto nástrojov na jedno použitie. Zatiaľ čo niektoré z jednorázových nástrojov sú z medicínskeho hľadiska potrebné za účelom eliminácie infekčných rizík, iné nie. Sterilizácia a opätovné použitie zdravotníckych materiálov je alternatívou k nadmernému používaniu jednorázových obalov. Ďalej, nemocničná strava je hlavným predmetom obstarávania a to najmä v rozvinutých krajinách. Zníženie obstarávania živočíšnych výrobkov a minimalizácia potravinového odpadu môže viesť k zníženiu emisií skleníkových plynov a môže podporiť zdravšiu výživu. Živočíšna výroba je energeticky náročná; prechod na diéty založené na rastlinnej strave, ktorá má relatívne nízke emisie, dokazuje potenciál pre prínosy v oblasti klímy a zdravia. Uvedené oblasti, v ktorých existuje potenciál pre zníženie dopadu na životné prostredie prostredníctvom verejného obstarávania v sektore zdravotníctva sú identifikované aj na stránke WHO: http://www.who.int/sustainable-development/health-sector/strategies/health-care-commodities/en/. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. V prílohe materiálu „Navrhnuté aktivity na podporu implementácie jednotlivých priorít Ostravskej deklarácie“ žiadame pri nižšie uvedených aktivitách č. 2, č. 3, č. 28 a č. 31 vypustiť zdroj finančných prostriedkov Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“). Odôvodnenie: Nižšie vymenované aktivity č. 2, č. 3, č. 28 a č. 31 nie sú predmetom financovania z OP KŽP a preto ich nie je možné podporiť. Ide o : Aktivita č. 2 s názvom: Vypracovanie Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia a implementácia opatrení vyplývajúcich z tejto stratégie na úrovni celoštátnej, regionálnej i lokálnej. Aktivita č. 3 s názvom: Obmedzovanie rýchlosti automobilovej dopravy vo vytipovaných lokalitách, kde dochádza k častým smogovým situáciám v blízkosti obytných sídiel, t.j. vytvoriť tzv. ekologické zóny na ochranu ovzdušia na diaľniciach, rýchlostných cestách, kde bude obmedzená rýchlosť (príklad Rakúsko, Nemecko: IG-L zóny na vybraných úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest) Aktivita č. 28 s názvom: Rozvíjať nástroje na prenos informácií, zintenzívniť verejnú komunikáciu a kampane na zvyšovanie povedomia o zdraví a zmene klímy, podporovať prácu s verejnosťou. Aktivita č. 31 s názvom: Vytvoriť nový IS pre pitnú vodu a nový IS pre kúpaliská a vodu na kúpanie (prípadne doplniť IS o ďalšie sledovania relevantné k zmene klímy). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 4. Nesúhlasíme s aktivitami č. 20 a č. 21 v prílohe. Odôvodnenie: a)Povinnosť plnenia úloh zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016-2021) bolo uložené uznesením Vlády SR č.7/2016, a teda nie je možné ukladať to isté plnenie iným uznesením Vlády SR. b)Nesúhlasíme s aktivitou týkajúcou sa vytvorenia harmonogramu prác na odstránenie nedostatkov pri riešení EZ, nakoľko pri riešení problematiky EZ sa postupuje podľa zákona 409/2011z.z. c)Nesúhlasíme ani s vytvorením medzirezortnej skupiny pracovníkov. Odporúčame v prípade zistenia vysokého zdravotného rizika pri konkrétnej EZ spoluprácu a súčinnosť s Ministerstvom zdravotníctva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu k Priorite A) Aktivita 3. Žiadame predkladateľa o vypustenie, prípadne preformulovanie navrhovanej aktivity. Odôvodnenie: Aktivita má priniesť obmedzovanie rýchlosti automobilovej dopravy vo vytipovaných lokalitách, a tým vytvorenie tzv. ekologických zón. Plne súhlasíme a podporujeme vytváranie ekologických zón v obytných sídlach (centrá miest a obcí a pod.), avšak máme za to, že takéto zóny sa vytvárajú primárne ako nízkoemisné zóny vo vytipovaných častiach sídiel. Máme za to, že obmedzovanie rýchlosti na diaľniciach a rýchlostných cestách nemá byť predmetom takéhoto opatrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 20. Str. 20: v kapitole 3.3.3 žiadame doplniť zdroj informácií a citáciu (publikácia Životné prostredie-matka-dieťa: Vplyv škodlivých látok na tehotné ženy a novorodencov, http://docplayer.net/46071019-Zivotne-prostrediematka-dieta.html) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 19. Str.14: opraviť: „priaznivé výsledky vo výskyte ochorení“ na „priaznivé výsledky v zníženom výskyte ochorení“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie V stanovenej lehote podávame pripomienky k materiálu Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.) , ktorý Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do medzirezortného pirpomienkového konania a ktorý bol zverejnený na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-843 Žiadame Vás o zapracovanie našich nasledujúcich pripomienok: 1. Cieľ NEHAP V. : Žiadame doplniť cieľ resp. účel, ktorý je predkladaným materiálom sledovaný tak, aby bola táto základná črta policy dokumentov zrejmá aj z prijatého znenia NEHAP V. Účel NEHAP V. sa má týkať najmä: - Zber, spracovanie, vyhodnocovanie a šírenie dát a informácií o dopadoch (najmä prioritných) sledovaných oblastí životného prostredia na zdravie. - Spolupráca a hľadanie prienikov s orgánmi a organizáciami rôznych rezortov aj sektorov na základe zdravotných dopadov. - Poskytovať kvalitné vstupy osobitne do politík (odrážajúc deklarovaný prístup „Zdravie vo všetkých politikách“), na základe aktuálnych a aj vlastných (nie len prevzatých z EÚ) údajov najmä o dopadoch na zdravie. Po prijatí vládou bude k dispozícii len NEHAP V (aktuálne označené ako: „NEHAP V - vlastný materiál“) a jeho príloha popisujúca navrhnuté aktivity („Príloha NEHAP V“) , nakoľko predkladacia správa tvorí len akýsi „procesnú“ dokument, ktorého úloha končí schválením NEHAP V vládou. Aktuálne je to však len predkladacia správa, ktorá aspoň čiastočne popisuje zamýšľaný účel predkladaného materiálu a ciel-e, ktoré ním vláda sleduje. Účel a ciele sú pritom základnou črtou takýchto dokumentov – bez stanovenia jasného komplexného cieľa nie je možné posúdiť súlad čiastkových cieľov ani aktivít a opatrení ďalej v ňom konkretizovaných. Následne nie je ani možné vyhodnotiť, či takýto dokument bol zmysluplný – „naplnil svoj účel“ – alebo je to len ďalší formalistický krok na naplnenie „Plánu práce vlády SR“. Túto našu pripomienku – čiže kvalitné naformulovanie, a následné naplnenie a vyhodnotenie účelu dokumentu - považujeme za najdôležitejšiu z hľadiska funkčnosti NEHAP V. Predpokladáme totiž, že NEHAP nemá suplovať či kopírovať účel, ciele ani aktivity iných podobných (strategických) dokumentov , ale len ich efektívne dopĺňať. Pričom z logiky názvu a predkladajúceho rezortu vyplýva, že sa NEHAP má zamerať na oblasť zdravotníctva a hľadať synergie s množstvom súvisiacich dokumentov prijímaných a prijatých na rôznych úrovniach a rôznymi sektormi, ktoré súvisia s problematikou. Z tejto istej logiky pre nás tiež vyplýva, že hlavným nositeľom zadaní a povinností vyplývajúcich z takto chápaného NEHAP V.má byť predkladajúce Ministerstvo zdravotníctva. Pochopiteľne pri väčšine aktivít z takto nastaveného materiálu vyplývajúcich je nevyhnutná spolupráca tak, aby boli ozaj účelné (napr.veľmi potrebné vstupy MZ k viacerým politikám a dokumentom prijímaným na úrovni samosprávy). Aktuálne ani samotný návrh NEHAP V.nemá dostatočne vyriešenú synergiu a prepojenie v rámci jednotlivých svojich priorít (napríklad priorita a) a priorita f). Jedine doplnením dostatočne jasného a konkrétneho účelu resp.cieľov celého predkladaného NEHAP V. bude mať tento materiál aj reálne a hodnotné dopady na environmentálne zdravie obyvateľov SR aj Európy. --------------------- Naše ďalšie pripomienky sa týkajú ochrany ovzdušia. Pripomienky ad 2-4 nižšie sa venujú tomu, ako pripomienku ad 1) reflektuje NEHAP V.v časti popisujúcej prioritu (a) – zlepšenie kvality ovzdušia. Nasledujúce pripomienky (číslované v poradí 2-4) navrhujeme doplniť do dokumentu „Príloha: Navrhnuté aktivity na podporu implementácie jednotlivých priorít Ostravskej deklarácie“, časť „PRIORITA (A)“ a zaradiť ich ako aktivity 4 – 6: 2. Zber a práca s informáciami o zdravotných dopadoch: Žiadame doplniť sledovanie vývoja chorobnosti tých ochorení, ktoré sú najčastejšie pripisované zníženej kvalite ovzdušia tak, aby boli informatívne pre nastavovanie relevantných politík aj ako prostriedok scitlivovania verejnosti. V kontexte našej pripomienky ad 1) považujeme zber a vyhodnocovanie údajov o dopadoch na zdravie, osobitne zacielené na obyvateľov SR, za jednu z priorítných činností, na ktorú by sa mal NEHAP V.zamerať. Tieto údaje a ich zber, spracovanie, vyhodnocovanie sú v navrhovanom NEHAP V., a osobitne v časti a), kde je prioritou ovzdušie, nedostatočne popísané, resp absentujú . V popise „súčasného stavu“ a jeho „zdravotných dôsledkov“ napríklad úplne absentujú údaje zo Slovenských zdrojov – aj tie, ktoré prinášajú informácie so zameraním na slovenskú populáciu prichádzajú zo zahraničia. Principálne v tomto pochopiteľne nevidíme problém, keby boli dáta, ktoré sú k dispozícii slovenskej verejnosti (a zrejme aj decízorom) dostatočne výpovedné – či už ako zdroj informácií pre verejnosť, ktorá pri cielených informáciách tak môže mať vyššiu motiváciu upraviť škodlivé správanie (napr.používanie individuálneho automobilu) alebo ako zdroj informácií pre decízorov na účinné nastavenie politík. Zber informácií by mal byť zacielený, komparatívny, výpovedný. Pritom záverečný odstavec „popisu súčasného stavu“ priority a) tiež označuje „...zabezpečenie dostupnosti relevantných údajov pre rozhodovanie, definovanie ..cieľov a opatrení na zlepšenie celkovej kvality ovzdušia...“ za „nevyhnutné“. Žiaľ tieto ciele nie sú ďalej v texte reflektované. 3. Verejná informovanosť a povedomie: Žiadame doplniť intenzívnu verejnú informovanosť a kampane na zvyšovanie povedomia o zdraví a ovzduší, pričom zdroj informácií, obsah aj forma musia byť nastavené tak, aby plnili účel, ktorým je zvyšovanie povedomia o probléme v snahe vyvolať pozitívnu úpravu správania. V kontexte našej pripomienky ad 1) považujeme šírenie dát a informácií o dopadoch na zdravie, osobitne zacielené na obyvateľov SR, za jednu z priorítných činností, na ktorú by sa mal NEHAP V.zamerať. V popise priority a) v navrhovanom NEHAP V., zameranej na ovzdušie, je práca s verejnosťou – kvalitné informovanie a účinné zvyšovanie povedomia verejnosti o zdravotných dopadoch znečistenia ovzdušia nedostatočne popísané, resp absentuje. 4. Spolupráca, dialóg a účasť na tvorbe politík: Žiadame doplniť spoluprácu, dialóg a účasť na tvorbe kvalitných vstupov pre úpravu politík medzi orgánmi verejného zdravotníctva a ďalšími orgánmi a organizáciami štátnej správy, ako aj ďalšími subjektmi, ktorých aktivity sa týkajú oblasti ochrany ovzdušia tak, aby sa maximalizovala synergia a teda účinok na kvalitu ovzdušia. V kontexte našej pripomienky ad 1) považujeme hľadanie prienikov s orgánmi a organizáciami rôznych rezortov aj sektorov na základe zdravotných dopadov za jednu z priorítných činností, na ktorú by sa mal NEHAP V. zamerať. Z takáto spolupráca má totiž následne smerovať ku kvalitným návrhom politík, vrátane potrebnej legislatívnej úpravy na ochranu ovzdušia. V popise priority a) v navrhovanom NEHAP V., zameranej na ovzdušie, sú spolupráca a dialóg nedostatočne popísané, resp absentujú. V Bratislave, 27.11.2018 Dana Mareková, občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie dana.marekova@gmail.sk 908 524246 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K vlastnému materiálu, časť 3.2.4 Vzhľadom k tomu, že legionelóza predstavuje riziko nielen pre imunosuprimovaných pacientov, navrhujeme upraviť bod 3 v časti 3.2.4 nasledovne: ” 3) Znížiť expozíciu a riziko závažných ochorení spôsobených mikroorganizmami rodu Legionella v zariadeniach s pobytom osôb.” Súčasne odporúčame doplniť cieľ: "Pravidelný monitoring kvality dodávanej pitnej vody a jej zdrojov v SR a zverejňovanie jeho výsledkov." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K vlastnému materiálu, časť 3.3.4 .Odporúčame doplniť ciele v časti 3.3.4 o: "6) Legislatívne zabezpečiť represívny postih pre subjekty vyrábajúce obalové materiály v potravinárstve v prípade zistenia obsahu vysoko nebezpečných látok v nich . 7) Realizovať grantový mechanizmus pre podporu výskumu a výroby zdraviu neškodných materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a pitnou vodou." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zároveň žiadam materiál po jeho prepracovaní predložiť na záverečné posúdenie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa prehodnotiť vplyvy materiálu na vybrané oblasti v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. V prípade identifikácie niektorého vplyvu je následne predkladateľ povinný vypracovať analýzu vplyvu a predložiť materiál na záverečné posúdenie v zmysle bodu 9 platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (UV SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení UV SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a UV SR č. 76 z 24. februára 2016). Odôvodnenie: Máme za to, že materiál v zmysle navrhovaných opatrení má mať dopady na rozpočet verejnej správy, životné prostredie a podnikateľské prostredie, prípadne aj vplyvy na iné oblasti. Z tohto dôvodu považujeme za potrebné prehodnotiť relevantnosť vplyvov jednotlivých navrhovaných aktivít, ako aj definovaných cieľov vo vlastnom materiáli. Jednotná metodika sa vzťahuje aj na nelegislatívne materiály a jej predmetom sú aj nepriame vplyvy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 21. Na str. 34 za poslednú vetu prvého odseku bodu 3.7.1 odporúčame doplniť nasledujúcu vetu: “Implementácia princípov zeleného verejného obstarávania je taktiež dôležitá z pohľadu napĺňania cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030, obzvlášť cieľa 12. Zabezpečiť udržateľné modely spotreby a výroby”, podcieľa 12.7 Podporovať postupy verejného obstarávania, ktoré sú udržateľné v súlade s národnými politikami a prioritami”. Odvôvodnenie: Uvedené vhodne dokresľuje kontext návrhu priority 3.7. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 25. Na str. 35 odporúčame vo vete “Z pohľadu ochrany životného prostredia MZ SR nepilotovalo žiadne obstarávanie, aj keď niektoré súťaže mali prvky, ktoré súviseli s environmentálnou záťažou, ako je napríklad spotreba energie nakupovaných prístrojov.” nahradiť slovné spojenie “s environmentálnou záťažou” spojením “s dopadom na životné prostredie”. Odôvodnenie: Environmentálna záťaž je termín, ktorý je zadefinovaný v zmysle geologického zákona a má iný význam ako predpokladáme, že mal na mysli predkladateľ materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je označený „žiadny“ vplyv na rozpočet verejnej správy. V predkladacej správe sa však uvádza, že finančné prostriedky na pokrytie aktivít NEHAP V. budú čerpané zo štátneho rozpočtu v rámci kapitol jednotlivých rezortov a z prostriedkov EK v rámci operačných programov. Z tohto dôvodu žiadam vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, v ktorej budú predmetné finančné prostriedky kvantifikované, spolu s uvedením finančného krytia. Na základe uvedeného žiadam prepracovať doložku vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 26. Na str. 35 odporúčame nahradiť anglický výraz “total cost of ownership” slovenským ekvivalentom “celkové náklady vlastníctva”. Zároveň, vzhľadom na to, že skratka “TCO” sa v texte ďalej nepoužíva, objasnenie skratky v zátvorke prostredníctvom “ďalej len” sa javí bezpredmetné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 12. V kapitole 3.4.2 Súčasný stav je vhodné doplniť do odseku „Problematika environmentálnych záťaží (EZ) je v Slovenskej republike legislatívne zabezpečená zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) a zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej riešenie je zastrešené strategickým dokumentom „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016 – 2021 (ŠPS EZ)“.“ údaj o vyhláške č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 16. Odporúčame preformulovať text v druhom odstavci úvodu: „Životné prostredie, prírodné ako aj človekom pretvorené, patrí k faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka a jeho životnú pohodu (tzv. environmentálne zdravie). Dýchame vzduch, pijeme vodu, prijímame potravu, vplývajú na nás zmeny v počasí. Pôsobia na nás podmienky, v ktorých pracujeme a bývame, dokonca aj predmety a výrobky, ktoré denne používame. Vzťah životného prostredia a zdravia je komplexom interakcií týchto faktorov v prostredí, kde jednotlivec žije. Vystavenie človeka škodlivinám z prostredia môže byť spúšťačom vzniku chorôb, najčastejšie chronických, ktoré zbytočne oberajú jednotlivca o roky prežité v zdraví a pohode.“ Pri tomto odstavci žiadame uvedenie zdroja (autorka Halzlová K., MPH: https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Zivotne_prostredie_a_jeho_vplyv_na_zdravie_cloveka.aspx?did=2&sdid=59&tuid=19&). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 11. „Príloha-NEHAP V“ na strane 3 v aktivite č. 11 opraviť v jej názve uvedené znenie: „...vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných prípravkov ... v zmysle zákona NR SR č. 163/2001 Z. z. ...“ nasledovne: „...vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí ... v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)“. Odôvodnenie: zákon č. 163/2001 Z. z. bol zrušený a nahradený zákonom č. 67/2010 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 15. Úvod: preformulovať vetu: „Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) umiera v európskom regióne každý rok takmer jeden a pol milióna ľudí na ochorenia, ktoré súvisia so životným prostredím.“ na „Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) umiera v európskom regióne každý rok takmer jeden a pol milióna ľudí na ochorenia, ktoré súvisia s kvalitou životného prostredia.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K vlastnému materiálu, časť 3.4.3 Odporúčame doplniť nový cieľ v časti 3.4.3 v znení: "4) Uskutočňovať projekty a programy vzdelávania s envirovýchovným zameraním na školách a v celoživotnom vzdelávaní." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na strane 14 v podkapitole 3.2.2. Súčasný stav (v rámci kapitoly 3. Reflektovanie priorít Ostravskej deklarácie v podmienkach Slovenskej republiky) žiadame za vetu: „I keď tieto situácie zatiaľ nemali dopad na zvýšený výskyt prenosných ochorení a prípady epidémií sú zriedkavé, riziko častejšieho výskytu a vážnejších dopadov týchto udalostí nie je možné do budúcnosti podceňovať.“ doplniť text s nasledovným znením: „Ďalšie zdravotné riziko v Slovenskej republike predstavuje nedostatočný prístup k pitnej vode a slabé pokrytie verejnou kanalizáciou u obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a ľudí zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Zabezpečenie dostupnosti pitnej vody, kanalizácie a hygieny v rómskych osadách je potrebné považovať pri ochrane zdravia a predchádzaní, resp. znížení výskytu infekčných ochorení za kľúčové.“ Odôvodnenie: v rámci reflexie priority Ostravskej deklarácie - zabezpečenie všeobecného, spravodlivého a trvalo udržateľného prístupu k bezpečnej pitnej vode, sanitácii a hygiene pre všetkých a vo všetkých oblastiach, pričom sa podporí integrované riadenie vodných zdrojov a bezpečné používanie odpadových vôd, považujeme v podmienkach Slovenskej republiky za nevyhnutné uviesť aj skutočnosti týkajúce sa prístupu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a ľudí zo sociálne vylúčených spoločenstiev k pitnej vode a pokrytia kanalizáciou. Za kľúčový nástroj k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov rómskych osád a k zníženiu infekčných ochorení považujeme zabezpečenie prístupu k pitnej vode, vybudovanie kanalizácie a zlepšenie hygienických podmienok. Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 uvádza, že takmer tri štvrtiny zo sledovaných rómskych osídlení (801) je úplne pokrytých verejným vodovodom, pričom za pokrytie sa považuje 50%-né pokrytie a väčšie. Najmenej zastúpenými infraštruktúrnymi sieťami je verejná kanalizácia. Iba 41,6 % zo sledovaných osídlení sa eviduje v kategórii úplne pokrytých verejnou kanalizáciou. (In.: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013, Regionálne centrum Rozvojového programu OSN Pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave, 2014, ISBN: 978‑80‑89263‑18‑9, http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/socialne-vylucene-spolocenstva/dokumenty.html). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka Inštitútu vodnej politiky č. 2 k priorite (b) – pripomienka je zásadná Text na str. 14 ods. 4 navrhujeme preformulovať nasledovne: „Na druhej strane sa na Slovensku v porovnaní s inými krajinami stále neuplatňujú pri monitorovaní vôd určenej na ľudskú spotrebu princípy rizikovej analýzy a monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva rutinne. Takýto monitoring je jednak nákladný, pretože sa monitorujú parametre, ktoré nemajú praktický význam, na druhej strane monitoring nezahrňuje znečisťujúce látky, ktoré ohrozujú zdravie ľudí“. Odôvodnenie: Navrhované upresnenie textu vychádza zo smernice Komisie (EÚ) 2015/1787, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (recital 6). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č. 1 Inštitútu vodnej politiky k priorite (b) Do časti 3.2 Priorita (b) žiadame doplniť informácie o národných cieľoch Protokolu o vode a zdraví a ich plnení. Súčasne žiadame prepojiť ciele tohto Protokolu s predloženým akčným programom, doplniť ich do cieľov akčného programu pre prioritu (b) a do prílohy akčného programu . Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka Inštitútu vodnej politiky č. 3 k priorite (b) – pripomienka je zásadná Žiadame vypustiť text na str. 14, posledný odsek v znení“: V súčasnosti je uplatňovanie takéhoto holistického prístupu na celý systém zásobovania len dobrovoľné a vypracovanie tzv. Vodných plánov bezpečnosti (štruktúrovaná podoba rizikovej analýzy) sa u nás v praxi vôbec neuplatňuje. V súčasnosti je uplatňovanie takéhoto holistického prístupu na celý systém zásobovania len dobrovoľné a vypracovanie tzv. Vodných plánov bezpečnosti (štruktúrovaná podoba rizikovej analýzy) sa u nás v praxi vôbec neuplatňuje“. Súčasne ho žiadame nahradiť textom v nasledovnom znení: „Uplatňovanie takéhoto holistického prístupu je potrebné zabezpečiť v rámci vypracovania plánov manažmentu povodí III. cyklus (Vodný plán Slovenska), ktoré sa povinne vypracúvajú podľa záväznej európskej Rámcovej smernice o vode (RSV), transponovanej vo vodnom zákone. Osobitný dôraz bude kladený najmä na uplatňovanie legislatívnych požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na vodné útvary, ktoré sa využívajú na odber pitnej vody, alebo sú určené na takéto použitie“ (chránené územia podľa článku 7 RSV – príloha IV tejto smernice). Odôvodnenie: Navrhovaný text v akčnom pláne nie je v súlade s platnou legislatívou (Rámcová smernica o vode a vodný zákon) a jej implementáciou. Podľa recitalu 5 smernice 2015/1787 (novelizovaná smernica o pitnej vode) uplatňovanie princípu rizikovej analýzy pre návrh monitoringu pitnej vody nadväzuje na článok 6 a článok 7 Rámcovej smernice o vode, ktoré sa vzťahujú na vodné útvary určené na ľudskú spotrebu a predstavujú neoddeliteľnú súčasť integrovaného riadenia povodia. Uvedené články nie sú úplne a správne transponované vo vodnom zákone a vôbec nie sú transponované v novoprijatom zákone o chránených vodohospodárskych oblastiach (Lex Žitný ostrov). Dôvodom toho, že sa princípy „rizikovej analýzy neuplatňujú“, je nepresná a neúplná transpozícia príslušných článkov Rámcovej smernice o vode v národnej legislatíve a jej formálna implementácia. Prvý aj druhý cyklus plánov manažmentu povodí (Vodný plán Slovenska) sú formálne dokumenty, ktoré sa v praxi neuplatňujú, a preto sa nemôže uplatňovať ani princíp rizikovej analýzy podľa novelizovanej smernice o pitnej vode. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č. 5 Inštitútu vodnej politiky k priorite (b) – pripomienka je zásadná V časti 3.4.3 za text navrhovaných cieľov v bodoch 1) a 2) doplniť text: „podľa princípov a požiadaviek európskej Rámcovej smernice o vode“ Odôvodnenie: Systémové riešenie znečistených území (environmentálnych záťaží) je zakotvené v Rámcovej smernici o vode a jej dcérskej smernici o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (2006/118/ES), ktoré sú transponované vo vodnom zákone. Geologická legislatíva, podľa ktorej sa v súčasnosti riešia environmentálne záťaže, je nesystémová, nie je v súlade s Rámcovou smernicou o vode, ani v oblasti vecných požiadaviek, ani v oblasti ich časového plnenia. Systémové riešenie znečistených území (environmentálnych záťaží) musí byť súčasťou integrovaného riadenia povodia podľa citovaných smerníc. Musí vychádzať z identifikácie všetkých bodových a plošných zdrojov znečistenia (aktívnych, historicky znečistených) a nielen z nekomplexného registra environmentálnych záťaží, ktoré vznikli pred rokom 2007. Ich dopad musí byť vyhodnotený na základe monitorovania kontaminačných mrakov a vyhodnotenia rizika pre ľudské zdravie a životné prostredie (§ 4c ods. 23 vodného zákona). Sanačné opatrenia musia byť odôvodnené plnením environmentálnych cieľov v plánoch manažmentu povodí a menovite uvedené v programe opatrení (Vodný plán Slovenska). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č. 6 Inštitútu vodnej politiky k prílohe – pripomienka je zásadná V navrhovaných aktivitách v prílohe Akčného plánu žiadame urobiť nasledovné zmeny: 1. K názvu aktivity v bode 4. žiadame doplniť slová „v rámci prípravy III. cyklu plánov manažmentu povodí“. Ďalej žiadame zmeniť Termín z „dlhodobo“ na: 2019 – 2021. 2. Do zoznamu aktivít v rámci priority (b) žiadame doplniť aktivitu: Plnenie úloh zameraných na plnenie národných cieľov prijatých v rámci Protokolu o vode a zdraví. 3. Názov aktivity v bode 20. žiadame zmeniť nasledovne: Plnenie úloh na úseku kontaminovaných lokalít v rámci prípravy a realizácie plánov manažmentu povodí. Ťažiskom je vytvorenie registra kontaminovaných území, monitoring a program opatrení na zníženie rizika pre ľudské zdravie a životné prostredie. 4. V aktivite v bode 21. do názvu za slová „rezortov ŽP a Z“ žiadame doplniť slová „a odbornej verejnosti“. 5. Názov aktivity v bode 31. žiadame zmeniť nasledovne: Vytvoriť informačný systém pre povrchovú vodu, podzemnú vodu, pitnú vodu a vodu na kúpanie (prípadne doplniť IS o ďalšie sledovania relevantné k zmene klímy, podľa európskeho informačného systému WISE). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č. 4 Inštitútu vodnej politiky k priorite (b) – pripomienka je zásadná V časti 3.2.4 Navrhované ciele pre prioritu (b) žiadame doplniť tri nasledovné ciele: 1. Aktualizácia programov monitorovania kvality pitnej vody vo vodných útvaroch, ktoré sa využívajú na odber pitnej vody, alebo sú určené na takéto použitie, na základe výsledkov rizikovej analýzy 2. Revízia a aktualizácia plnenia cieľov Protokolu o vode a zdraví 3. Poskytovanie objektívnych údajov z integrovaného monitoringu kvality pitnej vody, podzemnej vody a povrchovej vody v útvaroch povrchovej vody, podzemnej vody a vo vodných útvaroch, ktoré sa využívajú na odber pitnej vody, alebo sú určené na takéto použitie Odôvodnenie: Návrh v bode 3 vychádza z požiadaviek Rámcovej smernice o vode v oblasti monitorovania vodných útvarov a chránených území. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné vybudovať komplexný informačný systém o vode podľa štruktúry európskeho informačného systému o vode, do ktorého musí aj Slovensko zasielať povinné informácie o pitnej, podzemnej a povrchovej vode (systém WISE). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.). 3.1 Priorita a) „Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia pre všetkých, ako jedného z najdôležitejších faktorov ohrozujúcich životné prostredie v tomto regióne, prostredníctvom opatrení smerujúcich k plneniu usmerňujúcich hodnôt kvality WHO v neustálom procese zlepšovania.“ 3.1.2. Súčasný stav Ako vyplýva zo Správ SHMÚ o kvalite ovzdušia v SR [39] záťaž z cestnej dopravy, priemyslu a spaľovania tuhých palív v domácnostiach je hlavnou príčinou prekračovania imisných limitov vo veľkých, ale aj menších mestách. Ide najmä o prekračovanie limitných hodnôt častíc PM10, PM2,5, NO2, O3, ale aj cieľovej hodnoty pre BaP. (str.9) Vypracovanie účinnej Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia je preto v prípade jej záväznosti, kľúčovým a systémovým krokom k náprave súčasnej situácie.(str.10) 3.1.4 Navrhované ciele (pre prioritu a) Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia, str.12/13): 1. Poskytovanie objektívnych a aktuálnych údajov z monitoringu kvality ovzdušia pre prijímanie operatívnych opatrení ako aj opatrení dlhodobého charakteru, ktoré budú smerovať k zlepšovaniu kvality ovzdušia, a tým k znižovaniu negatívnych účinkov znečisteného vonkajšieho ovzdušia na zdravie. 2. Silná osvetová kampaň v masovokomunikačných prostriedkoch zameraná na interiérovú aj exteriérovú kvalitu ovzdušia. Dostupnosť informácií o vplyvoch znečisteného ovzdušia na zdravie človeka so špecifikáciou pre jednotlivé oblasti SR. 3. Vypracovanie záväznej Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia, v ktorej bude identifikovaný súčasný stav kvality ovzdušia na Slovensku s uvedenými opatreniami na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. 4. Aktualizácia a dôsledná implementácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré stanovia opatrenia „šité na mieru“ na konkrétne problémy kvality ovzdušia v danej ORKO. 5. Plošné zavedenie motivačného, ekonomického princípu znečisťovateľ platí, s platnosťou pre všetky – veľké, stredné i malé zdroje znečistenia ovzdušia (kotolne, lokálne kúreniská a pod.) a rovnako tak aj pre mobilné prostriedky (spaľovacie motory,...). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) Akčný plán opomína zdravý pohyb ľudí ako predpoklad zdravého života obyvateľov. Žiadame doplniť aktivity zamerané na rozvoj cyklistickej a pešej infraštruktúry na úkor individuále automobilovej dopravy tak, aby sa ľudia presúvali (napr. do roboty) bicyklom a pešo, a nie autom. O.i. sa tak znížia negatívne exhaláty do ovzdušia a pohybom budú ľudia predchádzať najmä srdcovocievnym chorobám. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) Akčný plán opomína zdravý pohyb ľudí ako predpoklad zdravého života obyvateľov. Žiadame doplniť aktivity zamerané na rozvoj cyklistickej a pešej infraštruktúry na úkor individuálnej automobilovej dopravy tak, aby sa ľudia presúvali (napr. do roboty) bicyklom a pešo, a nie autom. O.i. sa tak znížia negatívne exhaláty do ovzdušia a pohybom budú ľudia predchádzať najmä srdcovocievnym chorobám. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) Jedným zo syndrómov modernej spoločnosti je syndróm vyhorenia. Tomuto sa dá predchádzať sabatikalom. Žiadame doplniť sabatikal do systému sociálneho poistenia tak, aby ľudia mohli čerpať časť svojho dôchodku už v produktívnom veku. Celkový návrh: https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/sabatikal Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) Jedným zo syndrómov modernej spoločnosti je syndróm vyhorenia. Tomuto sa dá predchádzať sabatikalom. Žiadame doplniť sabatikal do systému sociálneho poistenia tak, aby ľudia mohli čerpať časť svojho dôchodku už v produktívnom veku. Celkový návrh: https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/sabatikal Zásadná pripomienka Odoslaná Detail