LP/2018/776 Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2018-2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu - Strategická oblasť 6: Správa kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu: Navrhujeme predkladateľovi, aby v prípade zamerania hradných ruín (zrejme sa má na mysli technická stránka) a ich následného zápisu do katastra nehnuteľností, k spolupráci prizval aj zástupcov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, a to z dôvodu, aby nevznikali aplikačné problémy pri ich zápise do katastra nehnuteľností. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Akčný plán sa vypracováva na roky 2018 – 2020. V časti Prezentácia a propagácia pamiatkového fondu je uvedené opatrenie – v roku 2018 realizovať na území celého Slovenska aktivity v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva a v strategickej oblasti 4 opatrenie – v rokoch 2018, 2019 a 2020 otvoriť výzvu novovzniknutého podprogramu ..., pričom vzhľadom na časové obdobie a končiaci sa rok 2018, nie je z materiálu zrejmé, či v roku 2018 uvedené aktivity boli realizované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov schválenej v rámci materiálu Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 uznesením vlády SR č. 588 z 13. 12. 2017 predkladateľ uviedol, že opatrenia uvádzané v stratégii budú konkretizované v akčnom pláne a financovanie predkladaných opatrení bude zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly MK SR, bez zvýšených finančných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Podľa predloženej doložky vybraných vplyvov má materiál negatívne, čiastočne zabezpečené vplyvy. Analýza vplyvov je vypracovaná zmätočne, jednotlivé kvantifikácie nie sú vo vzájomnom súlade a analýza nie je vypracovaná v súlade s platnou Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode 3. doložky vybraných vplyvov sa uvádza, že akčný plán definuje termíny a zodpovednosti za realizáciu úloh, avšak vlastný materiál toto neobsahuje. V bode č. 2.2.1 analýzy vybraných vplyvov sa uvádza, že návrh popisuje konkrétne aktivity v 68 bodoch a 7 strategických oblastiach, pričom v tabuľke priloženej k analýze vplyvov je poskytnutá kvantifikácia na opatrenia, ktoré končia poradovým číslom 73. Jednotlivé opatrenia žiadame v texte materiálu očíslovať, zároveň uviesť kvantifikáciu predpokladaných výdavkov na ich realizáciu a zdrojové krytie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode B.2. návrhu uznesenia vlády SR sa ukladá úloha ministrovi financií, a to zohľadniť pri príprave rozpočtu verejnej správy na rok 2020 v rozpočtovej kapitole Ministerstva kultúry SR výdavky na financovanie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu na roky 2018 – 2020 k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 v termíne do 31. 12. 2020. Úlohu žiadame uložiť ministerke kultúry a ministra financií z nej vypustiť. Ministra financií žiadame vypustiť aj z časti „Vykonajú“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Podľa bodu B.3. návrhu uznesenia vlády sa ukladá aj ministrovi dopravy a výstavby, ministerke školstva, vedy, výskumu a športu a podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia spolupracovať na realizácii akčného plánu, pričom kapitoly MDV SR, MŠVVŠ SR a MŽP SR nie sú uvedené v doložke vybraných vplyvov, v rámci dotknutých subjektov. Uvedené je potrebné vzájomne zosúladiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov v bode č. 4. Dotknuté subjekty sa VÚC uvádzajú ako nepriamo dotknuté subjekty, čo nie je v súlade s bodom č. 2.2.1 analýzy, kde sú VÚC uvedené ako priamo implementujúce subjekty, preto uvedené žiadame zosúladiť a v nadväznosti na to v analýze vplyvov kvantifikovať predpokladané výdavky s vplyvom na VÚC spolu s uvedením finančného krytia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke č. 4 analýzy vplyvov je potrebné preklasifikovať výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) a zatriediť ich do správnej ekonomickej klasifikácie v nadväznosti na to, že navrhovateľ predpokladá v rámci opatrení strategickej oblasti 2 a 4 zvýšiť finančné prostriedky v dotačnom systéme, z ktorého sa zo zdrojov kapitoly MK SR poskytujú dotácie formou bežných alebo kapitálových transferov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadame celý vplyv materiálu zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly MK SR na roky 2018 až 2020 bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet a celý materiál vrátane doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy prepracovať tak, aby z neho nevyplývali rozpočtovo nekryté vplyvy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy žiadame vypustiť stĺpec 2018-2020 (priebežne) a uviesť v ňom uvedené výdavky v stĺpcoch 2018, 2019 a 2020 podľa ich alokácie na príslušné rozpočtové roky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame v celom materiáli používať pojem „kapitola“, nie rozpočtová kapitola. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: Predložený materiál nebol napriek identifikácii vplyvov zaslaný na predbežné pripomienkové konanie, čím nebol dodržaný záväzný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: Strategická oblasť 5, str. 12, štvrtá odrážka, v navrhovanom opatrení žiadame slová „na príprave vytvorenia sociálnych podnikov“ nahradiť slovami „pri podpore zakladania sociálnych podnikov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z materiálu, z časti III. Záver a z doložky vybraných vplyvov žiadame vypustiť Ministerstvo financií SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Upozorňujeme na nesprávne uvedenie funkcií niektorých ministrov v návrhu uznesenia vlády. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Materiál žiadame predložiť na záverečné posúdenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) Do textu Akčného plánu k Stratégii ochrany pamiatkového fondu 2017-2022 (ďalej len „Akčný plán“) je potrebné doplniť text v tom smere, že v prípade, ak opatrenie Akčného plánu bude financované z verejných zdrojov a bude smerovať subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť, bude posudzované a realizované podľa osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci, s odkazom na čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Odôvodnenie: Z častí Akčného plánu Strategická oblasť 4: Finančné nástroje a finančné zdroje a Strategická oblasť 5: Rozvoj tradičných stavebných remesiel vyplýva, že by mohlo ísť o financovanie, ktoré spĺňa kumulatívne kritériá tzv. testu štátnej pomoci (prevod štátnych zdrojov a pripísateľnosť opatrenia pomoci štátu; ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, selektívnosť opatrenia pomoci, narušenie hospodárskej súťaže - stačí aj potenciálne, vplyv na obchod medzi členskými štátmi Európskej únie – stačí aj potenciálny). Je preto potrebné zabezpečiť, aby takéto opatrenia boli vyhodnocované z hľadiska pravidiel pre poskytovanie štátnej, resp. minimálnej pomoci. Dovoľujeme si upozorniť, že Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom, v podprogramoch 1.1, 1.2 a 1.4 už je poskytovateľom štátnej a minimálnej pomoci. Rovnaký princíp je potrebné uplatniť aj v prípade iných opatrení Akčného plánu, ktoré smerujú k podpore hospodárskej činnosti (napr. podpora sociálnych podnikov, za určitých okolností remeselne zamerané workshopy). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) K vlastnému materiálu, časti: Evidencia a Ústredný zoznam pamiatkového fondu: SAV má zásadnú pripomienku k evidencii a ústrednému zoznamu pamiatkového fondu. Pri implementácii a realizácii systému PAMIS a tvorbe archeologickej mapy nie sú ako partneri uvedené ďalšie inštitúcie, ktoré sa zo zákona podieľajú na ochrane pamiatkového fondu a tvorbe databáz. Ide pri tom o personálne a technicky náročný proces, pričom databáza CEANS vedená v AÚ SAV je tvorená od roku 1989 a momentálne zahŕňa vyše 23 000 lokalít. Zároveň sa vytvára viacvrstvová mapa s archeologickým potenciálom jednotlivých oblastí. Preto by bolo racionálnejšie podporiť tento už fungujúci projekt, ako tvoriť nový finančne náročný systém. Daná definícia úlohy AMS (Archeologická mapa Slovenska) v sebe nezahŕňa napĺňanie databázy informáciami, získavanie a overovanie dát, čo je najzložitejšia, časovo a finančne najnáročnejšia časť úlohy. AMS v tejto podobe je potrebné riešiť v spolupráci s ďalšími inštitúciami, podieľajúcimi sa na archeologickom výskume v SR. Tento rozsiahly a náročný projekt nie je možné v stanovenom čase zvládnuť pri dnešnom (aj rozšírenom) personálnom obsadení PÚ SR a KPÚ a bez skúseného odborného personálneho zázemia a overovania v teréne v spolupráci s ďalšími štátnymi a verejnými inštitúciami (AÚ SAV, AM SNM, univerzity, regionálne múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, miest). Súčasťou tvorby archeologickej mapy by mala byť súčasne vykonávaná územná kategorizácia z hľadiska potenciálu výskytu archeologických nálezov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov identifikoval pozitívne sociálne vplyvy, ale nepredložil analýzu sociálnych vplyvov. Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa povinnou súčasťou predkladaného materiálu stáva analýza každého vybraného vplyvu, ktorý predložený materiál predpokladá, a ktorý je identifikovaný z tohto dôvodu v doložke vybraných vplyvov. Preto je potrebné k predloženému materiálu pripojiť analýzu identifikovaných sociálnych vplyvov vypracovanú podľa Metodického postupu pre analýzu sociálnych vplyvov (príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). V tejto súvislosti je potrebné dodržať postup podľa bodu 9.2 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a materiál predložiť na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KR (Komora reštaurátorov) Str. 12 „Strategická oblasť 5: Rozvoj tradičných stavebný remesiel“ v časti „Opatrenia“ prvú vetu za prvou zarážkou v znení „Zadefinovať kompetencie jednotlivých profesií v procese obnovy a reštaurovania kultúrneho dedičstva najmä vo vzťahu remeselník – umelecký remeselník – reštaurátor.“ navrhujeme doplniť tak, že sa namiesto bodky na konci vety doplnia nasledovné slová: „tak, aby boli kompatibilné so Stratégiou 21 Európskej komisie https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-factsheets .“. Odôvodnenie: Akčný plán vo svojom úvode konštatuje, že na základe tzv. Davoskej deklarácie nastal najvyšší čas prijať opatrenia v oblasti stavebnej kultúry a hodnotných historických stavebných štruktúr. Domnievame sa, že výber a prijatie vhodných, účinných a efektívnych opatrení v tejto oblasti musí vychádzať aj z ďalších dokumentov prijatých na európskej úrovni. Jedným z takýchto dokumentov je aj Stratégia 21, ktorá sa zaoberá aktualizáciou a harmonizáciou v oblasti ochrany európskeho kultúrneho dedičstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KR (Komora reštaurátorov) Str. 12 „Strategická oblasť 5: Rozvoj tradičných stavebný remesiel“ v časti „Opatrenia“ v prvej vete za piatou zarážkou navrhujeme vypustiť slová “vybudovania 3 školiacich stredísk pre tradičné remeselné postupy používané pri obnove, ktoré budú základne „Centra tradičných stavebných remesiel“ (Trnava – vápenné omietky, omietky, jednoduché fasádne štuky, zámočníctvo; Banská Štiavnica – tesárstvo, štiepanie šindľov, stolárstvo; Spišská Sobota – klampiarstvo, umelecké klampiarstvo, tesárstvo)“ a spojku „a“ pred týmito slovami navrhujeme nahradiť bodkou na konci vety. Odôvodnenie: Výučbu týchto remeselných zručnosti je možné zveriť existujúcemu štátnemu školskému systému úpravou študijných programov (učňovských a stredoškolských) bez potreby navyšovania financovania projektov tretích osôb. Prioritou štátu má byť financovať projekty konzervovania-reštaurovania a nie obnovy, ktorá vytvára novotvary a napodobeniny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KR (Komora reštaurátorov) Str. 13 „Strategická oblasť 7: Inštitucionálne zabezpečenie“ v časti „Opatrenia“ v zátvorke na konci prvej vety za druhou zarážkou navrhujeme vypustiť slová „reštaurátorské ateliéry,“. Odôvodnenie: Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna dňa 19.9.2018 rozhodol vo veci pod sp.zn. PL. ÚS 12/2016 tak, že právna úprava oprávňujúca Pamiatkový úrad SR alebo ním zriadenú právnickú osobu na výkon reštaurovania národných kultúrnych pamiatok je v rozpore s Ústavou SR. To znamená, že Pamiatkový úrad SR a ani ním zriadená právnická osoba (pozn. zatiaľ neexistuje) nebude môcť vykonávať reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok, a to odo dňa zverejnenia rozhodnutia (nálezu) Ústavného súdu SR v Zbierke zákonov. Z uvedeného dôvodu existujúce reštaurátorské ateliéry Pamiatkového úradu SR, ktoré sú výlučne zamerané na reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok v mene Pamiatkového úradu SR stratia opodstatnenie a nie je potrebné ich ďalej rozvíjať, ale skôr rušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KR (Komora reštaurátorov) Všeobecná pripomienka k celému materálu: Navrhujeme v akčnom pláne spomenúť a zohľadniť obsah odporúčania Stratégie 21 Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the European Cultural Heritage Strategy for the 21st century (CM/Rec(2017)1) Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe prijatého Výborom ministrov dňa 22.2.2017 na 1278. stretnutí ministerských zástupcov https://rm.coe.int/16806f6a03 , ako aj výsledky aktivity Voices of Culture (2017) dostupné na http://www.voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2018/06/VoC-Skills-and-training-Final-report-with-Appendix1.pdf . Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KR (Komora reštaurátorov) Str. 14 „Záver“ v poslednej vete prvého odseku za slovami „vyšších územných celkov“ navrhujeme doplniť nasledovné slová „profesijných komôr (Slovenská komora architektov a Komora reštaurátorov“. Odôvodnenie: Tým, že v praxi sa architekti a reštaurátori významnou mierou podieľajú na ochrane pamiatkového fondu, tak prirodzenými partnermi Ministerstva kultúry SR v oblasti ochrany pamiatkového fondu sú aj profesijné komory zriadené zákonmi, ktoré združujú práve architektov a reštaurátorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KR (Komora reštaurátorov) Na str. 6 v časti „Edično-propagačná a publikačná činnosť vykonávaná pamiatkovým úradom“ navrhujeme doplniť novú zarážku s nasledovným textom: „Zabezpečiť preklady relevantných aktuálnych výstupov medzinárodných mimovládnych organizácii, napr. Europa Nostra, ICOMOS, ECOVAST, ICCROM a výstupov Európskej komisie do slovenského jazyka a umožniť tak orientáciu a vzdelávanie odborných pracovníkov a verejnosti v súčasných otázkach ochrany pamiatkového fondu.“. Odôvodnenie: V Slovenskej republike dlhodobo absentuje dostupnosť výstupov Európskej komisie a relevantných medzinárodných mimovládnych organizácii z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v slovenskom jazyku. Preklad týchto výstupov a ich sprístupnenie na stránke pamiatkového úradu by zvýšilo informovanosť všetkých subjektov, ktoré vstupujú do procesu ochrany pamiatkového fondu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) K Stratégii ochrany pamiatkového fondu nemá hlavné mesto zásadné pripomienky, podotýkame však, že takmer všetky opatrenia vychádzajú zo súčasného legislatívneho stavu, pričom účinnosť navrhovaných opatrení si vyžaduje aj zmenu legislatívy. Do časti materiálu Strategická oblasť 4: Finančné nástroje a finančné zdroje navrhujeme doplniť nasledovné: 1. Rozšíriť opatrenie s pôvodným textom: „Navýšiť finančné prostriedky v dotačnom programe Obnovme si svoj dom – podprogram 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.“ o text „o sumu, ktorá zodpovedá reálnym potrebám tohto sektoru napr. určením pevného percenta HDP.“. Odôvodnenie: Ak má byť ochrana pamiatok zabezpečovaná ako verejný záujem je potrebné na ňu vyčleniť aj finančné prostriedky vo výške, ktorá zodpovedá reálnym potrebám tohto sektoru, preto navrhujeme ako optimálne riešenie určiť na tento účel pevné percento z HDP. 2. Doplniť nový bod s textom: „Vytvoriť fond pre vyvlastňovanie zanedbaných kultúrnych pamiatok a obnovu štátom vlastnených kultúrnych pamiatok a efektívnejšie hľadať spôsob ich začlenenia do života.“. Odôvodnenie: V záujme záchrany kultúrnych pamiatok považujeme za vhodné riešenie na ich záchranu vytvoriť fond pre vyvlastňovanie zanedbaných kultúrnych pamiatok a obnovu štátom vlastnených kultúrnych pamiatok a efektívnejšie hľadať spôsob ich začlenenia do života. 3. Rozšíriť opatrenie s pôvodným textom: „Ministerstvo bude rokovať s Úradom pre verejné obstarávanie o zefektívnení postupu verejného obstarávania pri kultúrnych pamiatkach a aplikácii zákona o verejnom obstarávaní s cieľom zachovania pamiatkových hodnôt o text: „s tým, že nebude preferované kritérium najnižšej ceny.“. Odôvodnenie: Pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní sa aj pri obnove kultúrnych pamiatok v súčasnosti uplatňuje kritérium najnižšej ceny, čo v mnohých prípadoch nie je aj zárukou kvality realizácie tak špecifických činností ako vyžaduje obnova objektov, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, ale aj objektov v pamiatkovo chránených územiach. 4. Iniciovať legislatívnu zmenu, ktorá umožní vlastníkom kultúrnych pamiatok získať nárokovateľný stimulačný finančný príspevok na obnovu kultúrnej pamiatky. Odôvodnenie: V záujme zvýšenia záujmu vlastníkov kultúrnych pamiatok na ich obnove považujeme za motivujúci prvok zaviesť nárokovateľný motivačný príspevok na obnovu kultúrnej pamiatky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 2) Vo vlastnom materiáli žiadame, aby sa v strategickej oblasti 1: „Pamiatkový fond a pamiatkové hodnoty“, časť: „Digitalizácia pamiatkového fondu“, opatrenie: „Projekt Digitalizácia pamiatkového fondu je vo fáze udržateľnosti do novembra 2020. Záväzný ukazovateľ je v období udržateľnosti naďalej 100 zdigitalizovaných objektov a pamiatkových predmetov ročne, čo znamená že do konca roku 2020 bude zdigitalizovaných ďalších 300 pamiatkových objektov. Ďalšie merateľné ukazovatele sú: 1 vytvorené digitalizačné pracovisko a 6 pracovných miest“ pôvodný text v prvej odrážke: „Obnoviť meraciu techniku – laserový skener, totálna stanica, Globálna navigačná satelitná stanica (ďalej len „GNSS“) a strednoformátová fotokamera (min. 80 MB snímač) na fotogrametriu. Zariadenie pre snímanie z výšky (bezpilotné lietadlo - dron) s laserovým skenerom, optické skenovanie, fotogrametria, geodetická polárna metóda a GNSS. Obnova technológií serveru DMZ (sieťová bezpečnosť).“ upravil nasledovne: „Obnoviť meraciu techniku – pozemný laserový skener, totálna stanica, prijímač na určovanie polohy z údajov družicových globálnych navigačných satelitných systémov (ďalej len „GNSS“), zariadenie pre snímanie z výšky (bezpilotné lietadlo - dron) s laserovým skenerom a strednoformátová kamera (min. 80 MB snímač). Obnova technológií serveru DMZ (sieťová bezpečnosť).“. Odôvodnenie: Predpokladáme, že Ministerstvo kultúry nemá ambíciu o celú globálnu navigačnú satelitnú stanicu (akou je napr. na úrovni EU navigačná stanica Galileo), ale o prijímač na určovanie polohy z údajov družicových globálnych navigačných satelitných systémov. Z dôvodu jednoznačnosti navrhujeme uvedenú úpravu, t. j. časť vety: „Globálna navigačná satelitná stanica (ďalej len „GNSS“)“ navrhujem upraviť nasledovne: „prijímač na určovanie polohy z údajov družicových globálnych navigačných satelitných systémov (ďalej len „GNSS“)“. Ďalej z pôvodného textu nie je jednoznačné v akom prístroji (nosiči) má byť umiestnená strednoformátová kamera. Z toho dôvodu navrhujeme doplniť, či sa jedná napr. o dron alebo o lietadlo. Slová : „optické skenovanie, fotogrametria, geodetická polárna metóda a GNSS“ žiadame vypustiť. Ide o meračské metódy, ktoré s odrážkou v súvislosti so zariadeniami, resp. meracou technikou nesúvisia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 4) V závere vlastného materiálu na str. 15 žiadame doplniť organizáciu Národné lesnícke centrum. Vo vete: „Pre plnenie úloh je však nevyhnutné poskytnutie súčinnosti aj na medzirezortnej úrovni od dotknutých partnerov, a to najmä: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva vnútra SR, Štátneho podniku Lesy SR, Národného lesníckeho centra, Štátnej ochrany prírody a krajiny; a okrem nich aj cirkví, výskumných ústavov SAV, univerzít a vysokých škôl, vyšších územných celkov, občianskych združení (Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie historických miest a obcí Slovenska, ICOMOS Slovensko, Združenie zachráňme hrady,...), vlastníkov kultúrnych pamiatok a občianskej spoločnosti“ navrhujeme za slovami: „Štátneho podniku Lesy SR“ doplniť slová: „Národného lesníckeho centra“. Odôvodnenie Doplnenie žiadame, pretože Národné lesnícke centrum je uvedená ako organizáciu, ktorá má v zmysle materiálu spolupracovať v rámci strategickej oblasti č. 3: „Archeologické dedičstvo“, opatrenia: „Činnosti a výstupy využiteľné pre informačný systém PAMIS a Archeologickú mapu SR“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 3) Vo vlastnom materiáli žiadame, aby sa v strategickej oblasti 1: „Pamiatkový fond a pamiatkové hodnoty“, časť: „Digitalizácia pamiatkového fondu“, opatrenie: „Projekt Digitalizácia pamiatkového fondu je vo fáze udržateľnosti do novembra 2020. Záväzný ukazovateľ je v období udržateľnosti naďalej 100 zdigitalizovaných objektov a pamiatkových predmetov ročne, čo znamená že do konca roku 2020 bude zdigitalizovaných ďalších 300 pamiatkových objektov. Ďalšie merateľné ukazovatele sú: 1 vytvorené digitalizačné pracovisko a 6 pracovných miest“ doplnila odrážka: „Koordinovať efektívne využitie existujúcich technológii v oblasti diaľkového prieskumu Zeme s ostatnými štátnymi inštitúciami (napr. Národným lesníckym centrom).“. Odôvodnenie: Niektoré štátne inštitúcie (napr. Národné lesnícke centrum) disponujú softvérovým, hardvérovým a personálnym (know-how) vybavením na spracovanie údajov získaných z diaľkového prieskumu Zeme. Z toho dôvodu považujeme za vhodnejšie využiť už existujúce vybavenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 1) Vo vlastnom materiáli žiadame, aby sa všetky slovné spojenia v súvislosti s lokalitami svetového dedičstva UNESCO doplnili nasledovne: „lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO“. Odôvodnenie: Z dôvodu jednoznačnosti, aby nedochádzalo k zamieňaniu lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO s lokalitami svetového prírodného dedičstva UNESCO. V dokumente, ktorý predkladá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ide o lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a nie o lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS navrhuje v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy prehodnotiť zaznamenanie výdavkov na rôzne dotačné schémy ako kapitálové transfery (720) a nie ako výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame doplniť analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti. Odôvodnenie: V doložke vplyvov predkladateľ vyznačil pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Ak sa uvádza v doložke vplyvov akýkoľvek vplyv, či už negatívny alebo pozitívny, musí byť vypracovaná aj príslušná analýza vplyvov podľa metodiky. Ak analýza vplyvov nie je pripojená k materiálu, nie je možné sa k danej veci relevantne vyjadriť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame celý materiál skontrolovať a upraviť po gramatickej a štylistickej stránke napr. - V časti „Predkladacia správa“ by posledná veta lepšie znela po rozdelení takto: Akčný plán je pripravený na obdobie 2018 – 2020. Následne bude potrebné vypracovanie nového akčného plánu na roky 2020 – 2022. - V časti „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy“ odporúčame slovné spojenie „Jedná sa o akčný plán ...“ nahradiť slovným spojení „Ide o akčný plán ...“ ap. Odôvodnenie: V jednotlivých častiach treba odstrániť preklepy, gramatické a štylistické chyby. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) - V časti „Vlastný materiál“, v strategickej oblasti 7 – Inštitucionálne zabezpečenie odporúčame upraviť názvy pracovísk buď na vedecko-technické pracoviská alebo len vedecké alebo len výskumné alebo výskumno-vývojové. Odôvodnenie: Názvy pracovísk odporúčame uvádzať v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) - V časti „Návrh uznesenia“ žiadame vypustiť uloženie úlohy B.3. ministerke školstva, vedy, výskumu a športu. Odôvodnenie: V návrhu Akčného plánu na roky 2018 – 2020 a v návrhu Implementačného a finančného plánu – Akčný plán na roky 2018 – 2020 k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 nie sú uvedené úlohy, ktorých zabezpečenie je v kompetencii Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) - V časti „Vlastný materiál“, III. Záver žiadame, aby „Ministerstvo školstva SR“ bolo uvádzané pod oficiálnym názvom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako ostatné ústredné orgány štátnej správy vrátane iných ministerstiev. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail