LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe a doložke vybraných vplyvov: Dovoľujeme si upozorniť predkladateľa v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, že absencia sledovaných vplyvov nie je dôvodom pre nevypracovanie doložky vybraných vplyvov. V prípade, že materiál je predkladaný na rokovanie vlády a obsahuje uznesenie vlády, musí obsahovať doložku vybraných vplyvov aj v prípade, ak žiaden z vplyvov nebol identifikovaný. Ak predkladaný materiál vláda SR len berie na vedomie záznamom, prípadne sa materiál vôbec na rokovanie vlády nepredkladá, nie je potrebné doložku vybraných vplyvov vypracovať. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame upraviť zodpovedajúce texty v predkladacej správe a v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Do materiálu žiadame doplniť doložku vybraných vplyvov, v ktorej bude v časti 10. „Poznámky“ uvedené, že materiál rešpektuje celkové kvantifikácie uvedené v materiáli „Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel / Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu“, ktorý schválila vláda SR dňa 15. novembra 2017. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli žiadame deklarovať ako navrhovaný nákup plní požiadavky Ozbrojených síl SR a Ciele spôsobilostí NATO požadované od SR, t. j. zabezpečenie strednej resp. ťažkej mechanizovanej brigády. Uviesť predpokladané počty vozidiel, ktoré budú spĺňať podmienky pre ťažkú mechanizovanú brigádu v kontexte plánovaných rozpočtových zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V súlade s metodikou Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku v súlade s uznesením vlády č. 537/2017, úloha C.1. zabezpečiť „ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku“ žiadame do materiálu doplniť porovnanie relevantných alternatív pre vozidlo s balistickou ochranou 3 a 5, zdôvodnenie ceny vežového kompletu Turra 30 a zohľadnenie nákladov celého životného cyklu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť do predkladaného materiálu odkaz na Podnikateľský zámer spoločnosti KONŠTRUKTA Defence, a. s. Časti Podnikateľského zámeru, ktoré nepodliehajú obchodnému tajomstvu, odporúčame zapracovať do hlavnej časti alebo príloh materiálu MO SR. Pripomienka adresuje podmienky z úlohy C.1. uznesenia č. 537/2017 „dosiahnuť úspešné ukončenie výskumu a vývoja prototypov vozidiel s možnosťou spolupráce so strategickým partnerom európskeho a regionálneho významu a úspešné absolvovanie technických a vojskových skúšok“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Uznesenie vlády SR žiadame upraviť nasledovne: a) doplniť novú úlohu pre ministra obrany v znení „predložiť na rokovanie vlády SR aktualizovaný Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030 v kontexte priorít SR a NATO a obmedzených zdrojov rozpočtu verejnej správy“. b) upraviť bod B.3. nasledovne: „so začatím výroby do 81 ks Bojových obrnených vozidiel 8x8 v cene do 3,33 mil. eur bez DPH za kus“. Dôvodom je skutočnosť, že ide o nástroj zabezpečenia výšky ceny vozidla ako hornej hranice ceny vozidla oproti cene jedného vozidla s výbavou tak, ako sú obsiahnuté v predkladanom dokumente a určenia počtu 81 ks ako hornej hranice. c) doplniť novú úlohu pre ministra obrany v znení „predložiť na rokovanie vlády SR Zámer na podporu možného exportu nového vozidla BOV 8x8 na medzinárodných trhoch“. Zdôvodnenie: Predložený materiál očakáva export vozidla do zahraničia, ale okrem monitorovania potenciálneho záujmu neuvádza žiadne kroky, ktoré ministerstvo obrany v tomto smere bude proaktívne podnikať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vzhľadom na rozsah nedostatkov a potrebu rozsiahleho doplnenia materiálu odporúčam materiál nepredložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády SR a komplexne ho prepracovať a znova predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Odôvodnenie pripomienky: Materiál nespĺňa základné požiadavky na obsah a úplnosť materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR na prijatie tak zásadného rozhodnutia, ako je schválenie postupu prezbrojenia časti ozbrojených síl SR jedným z hlavných druhov bojovej techniky. Materiál nespĺňa ani požiadavky, ktoré na uvedený projekt stanovila samotná vláda SR vo svojom uznesení č. 537/2017 z 15. novembra 2017. Materiál je potrebné komplexne prepracovať a doplniť, pričom musí dať jednoznačné informácie a odpovede na nasledovné okruhy otázok: 1) Informácia o tom, či bol skutočne vykonaný originálny výskum a vývoj a v akom rozsahu, alebo išlo len o zákaznícke prispôsobenie (konfiguráciu). Upresniť či najdôležitejšie pôvodné riešenia a zmena konfigurácie už boli vykonané v rámci pripravovanej spolupráce s Poľskou republikou alebo sú skutočne výsldekom pôvodného výskumu avývoja, ako sa uvádza v materiále. 2) Podrobné ekonomické a ekonomicko-odborné porovnanie pôvodného projektu „Scipio“, vypracovaného v súčinnosti s Poľskou republikou na báze licenčnej verzie vozidla Patria (Rosomak) a navrhovaného riešenia „Vydra“. Vzhľadom na to, že integrácia zbraňovej veže Turra podľa dostupných informácií nebola v skutočnosti výsledkom vývoja „nového“ bojového vozidla, ako sa uvádza v predloženom materiále MO SR, ale integrácia tejto veže do vozidla Patria bola už vykonaná v rámci projektu Scipio, je potrebné komplexne a položkovito porovnať, v čom sa líšia verzie Scipio a Vydra. Rovnako je potrebné predložiť analýzu, čo spôsobilo zmenu ceny projektu, z akého dôvodu to bolo nutné a podrobne vyčísliť tento cenový rozdiel. 3) Podrobná ekonomická a cenová analýza výhodnosti navrhovaného riešenia vrátane vyčíslenia výšky investičných stimulov a nákladov na vytvorenie pracovných miest. 4) Podrobná informácia o duševnom vlastníctve, ktoré by malo byť výsledkom údajného výzkumu a vývoja nového bojového vozidla. Kto je autorom a vlastníkom duševného vlastníctva a priemyselných práv a či tieto sú nespochybniteľné, či sú vo výlučnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve Slovenskej republiky alebo subjektu na území SR a či garantujú možnosť neobmedzeného exportu do tretích krajín. 5) Podrobná informácia o skutočnej konfigurácii bojového vozidla pre sériovú výrobu. Je potrebné uviesť, či na túto konfiguráciu boli vypracované záväzné technické podmienky a výrobná dokumentácia a či jednotlivé skúšky boli vykonané na takejto konfigurácii. Uvedené má zabezpečiť opakovateľnosať výroby a garanciu parametrov obstarávanej techniky. 6) Podrobná informácia o stanovení ceny za obstarávanú techniku a jej viazanosť na stanovené technické podmienky a výrobnú dokumentáciu. 7) Jednoznačná a podrobná informácia o tom, či obstarávaná technika je určená na splnenie medzinárodného záväzku SR na poskytnutie kompatibilnej ťažkej mechanizovanej brigády alebo len na realizáciu národných potrieb obranných spôsobilostí a či je táto technika plne kompatibilná s požiadavkami NATO. 8) Informácia o tom, či použitý zbraňový systém, 30 mm kanón, je plne kompatibilný so štandardami NATO vrátane zameniteľnosti munície, alebo ide o regionálny nekompatibilný variant a či garantuje perspektívne využívanie na najbližších 20-30 rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V prípade predloženia materiálu na rokovanie BR SR, v návrhu Uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bod C. „odporúča vláde SR schváliť...“ zameniť za text „C.1. odporúča vláde SR vziať na vedomie...“ a doplniť do Uznesenia BR SR nový bod C.2. v znení „odporúča vláde SR uložiť ministrovi obrany komplexne prepracovať a opakovane predložiť na rokovanie vlády SR...“ materiál s rovnakým názvom a prepracovaným obsahom. Odôvodnenie: Predložený materiál nie je úplný, je plný nepresností a zavádzajúcich informácií a nespĺňa základné požiadavky v zmysle uznesenia vláda SR č. 537 z 15. novembra 2017, bod C.1. posledné dve odrážky. Zapojenie slovenského obranného priemyslu je uvedené bez akejkoľvek analýzy, je len teoretické, pričom z predloženého materiálu nie je vôbec zrejmé, či sa uvedené subjekty budú na výrobe vôbec podieľať, v akom rozsahu, či sú na to kvalifikované, či majú práva priemyselného a duševného vlastníctva, alebo licenciu od vlastníka týchto práv. V predloženej podobe je materiál úplne všeobecný a nezáväzný, pričom v prípade súhlasu vlády SR nie je vôbec zrejmé, s čím by vláda SR súhlasila a v akom rozsahu musí jej podmienky dodržať ministerstvo obrany ako povinná strana zodpovedná za realizáciu uznesenia vlády SR. V materiáli absentuje akákoľvek ekonomická analýza a teda nie je možné vôbec ani len orientačne stanoviť, či prezbrojenie OS SR na tento typ bojových obrnených vozidiel 8x8 bude realizované na základe „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“, ako to uložila vláda v citovanom uznesení č. 537/2017. Predložený materiál obsahuje celý rad nepresností a zavádzajúcich informácií, pričom absentujú podstatné informácie potrebné pre kvalifikované rozhodnutie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR a preto je potrebné jeho zásadné dopracovanie a doplnenie. Podrobnosti sú uvedené v jednotlivých konkrétnych pripominienkach k súčastiam materiálu. Vzhľadom na rozsah nedostatkov a potrebu rozsiahleho doplnenia materiálu odporúčam materiál nepredložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády SR a komplexne ho prepracovať a znova predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V prípade predloženia materiálu na rokovanie Bezpečnostnej rady SR aj napriek odporúčaniu na jeho prepracovanie, v návrhu Uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zmeniť v bode A. „súhlasí“ na „berie na vedomie“. Odôvodnenie: Predložený materiál nie je úplný, je plný nepresností a zavádzajúcich informácií a nespĺńa základné požiadavky v zmysle uznesenia vláda SR č. 537 z 15. novembra 2017, bod C.1. posledné dve odrážky. Zapojenie slovenského obranného priemyslu je uvedené bez akejkoľvejk analýzy, je len teoretitcké, pričom z predloženého materiálu nie je vôbec zrejmé, či sa uvedené subjekty budú na výrobe vôbec podieľať, v akom rozsahu, či sú na to kvalifikované, či majú práva priemyselného a duševného vlastníctva, alebo licenciu od vlastníka týchto práv. V predloženej podobe je materiál úplne všeobecný a nezáväzný, pričom v prípade súhlasu vlády SR nie je vôbec zrejmé, s čím by vláda SR súhlasila a v akom rozsahu musí jej podmienky dodržať ministerstvo obrany ako povinná strana zodpovedná za realizáciu uznesenia vlády SR. V materiále absentuje akákoľvek ekonomická analýza a teda nie je možné vôbec ani len orientačne stanoviť, či prezbrojenie OS SR na tento typ bojvých obrneých vozidiel 8x8 bude realizované na základe „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“, ako to uložila vláda v citovanom uznesení č. 537/2017. Predložený materiál obsahuje celý rad nepresností a zavádzajúcich informácií, pričom absentujú podstatné informácie potrebné pre kvalifikované rozhodnutie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR a preto je pootrebné jeho zásadné dopracovanie a doplnenie. Podrobnosti sú uvedené v jednotlivých konkrétnych pripominienkach k súčastiam materiálu. Vzhľadom na rozsah nedostatkov a potrebu rozsiahleho doplnenia materiálu odporúčam materiál nepredložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády SR a komplexne ho prepracovať a znova predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) V návrhu uznesenia vlády SR v bode A. zmeniť „schvaľuje“ na „berie na vedomie“, bod B. vypustiť v plnom rozsahu a bod C. Premenovať na bod B. a zmeniť úlohu nasledovne: „ukladá ministrovi obrany dopracovať a doplniť materiál „Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania“ a znova ho predložiť na rokovanie vlády SR.“ Odôvodnenie: Vyplýva z obsahu pripomienok k návrhu uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) V prípade predloženia materiálu na rokovanie BR SR, v návrhu Uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bod C. „odporúča vláde SR schváliť...“ zameniť za text „C.1. odporúča vláde SR vziať na vedomie...“ a doplniť do Uznesenia BR SR nový bod C.2. v znení „odporúča vláde SR uložiť ministrovi obrany komplexne prepracovať a opakovane predložiť na rokovanie vlády SR...“ materiál s rovnakým názvom a prepracovaným obsahom. Odôvodnenie: Predložený materiál nie je úplný, je plný nepresností a zavádzajúcich informácií a nespĺňa základné požiadavky v zmysle uznesenia vláda SR č. 537 z 15. novembra 2017, bod C.1. posledné dve odrážky. Zapojenie slovenského obranného priemyslu je uvedené bez akejkoľvek analýzy, je len teoretické, pričom z predloženého materiálu nie je vôbec zrejmé, či sa uvedené subjekty budú na výrobe vôbec podieľať, v akom rozsahu, či sú na to kvalifikované, či majú práva priemyselného a duševného vlastníctva, alebo licenciu od vlastníka týchto práv. V predloženej podobe je materiál úplne všeobecný a nezáväzný, pričom v prípade súhlasu vlády SR nie je vôbec zrejmé, s čím by vláda SR súhlasila a v akom rozsahu musí jej podmienky dodržať ministerstvo obrany ako povinná strana zodpovedná za realizáciu uznesenia vlády SR. V materiáli absentuje akákoľvek ekonomická analýza a teda nie je možné vôbec ani len orientačne stanoviť, či prezbrojenie OS SR na tento typ bojových obrnených vozidiel 8x8 bude realizované na základe „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“, ako to uložila vláda v citovanom uznesení č. 537/2017. Predložený materiál obsahuje celý rad nepresností a zavádzajúcich informácií, pričom absentujú podstatné informácie potrebné pre kvalifikované rozhodnutie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR a preto je potrebné jeho zásadné dopracovanie a doplnenie. Podrobnosti sú uvedené v jednotlivých konkrétnych pripomienkach k súčastiam materiálu. Vzhľadom na rozsah nedostatkov a potrebu rozsiahleho doplnenia materiálu odporúčam materiál nepredložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády SR a komplexne ho prepracovať a znova predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) V prípade predloženia materiálu na rokovanie Bezpečnostnej rady SR aj napriek odporúčaniu na jeho prepracovanie, v návrhu Uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zmeniť v bode A. „súhlasí“ na „berie na vedomie“. Odôvodnenie: Predložený materiál nie je úplný, je plný nepresností a zavádzajúcich informácií a nespĺňa základné požiadavky v zmysle uznesenia vláda SR č. 537 z 15. novembra 2017, bod C.1. posledné dve odrážky. Zapojenie slovenského obranného priemyslu je uvedené bez akejkoľvek analýzy, je len teoretické, pričom z predloženého materiálu nie je vôbec zrejmé, či sa uvedené subjekty budú na výrobe vôbec podieľať, v akom rozsahu, či sú na to kvalifikované, či majú práva priemyselného a duševného vlastníctva, alebo licenciu od vlastníka týchto práv. V predloženej podobe je materiál úplne všeobecný a nezáväzný, pričom v prípade súhlasu vlády SR nie je vôbec zrejmé, s čím by vláda SR súhlasila a v akom rozsahu musí jej podmienky dodržať ministerstvo obrany ako povinná strana zodpovedná za realizáciu uznesenia vlády SR. V materiáli absentuje akákoľvek ekonomická analýza a teda nie je možné vôbec ani len orientačne stanoviť, či prezbrojenie OS SR na tento typ bojových obrnených vozidiel 8x8 bude realizované na základe „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“, ako to uložila vláda v citovanom uznesení č. 537/2017. Predložený materiál obsahuje celý rad nepresností a zavádzajúcich informácií, pričom absentujú podstatné informácie potrebné pre kvalifikované rozhodnutie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR a preto je potrebné jeho zásadné dopracovanie a doplnenie. Podrobnosti sú uvedené v jednotlivých konkrétnych pripomienkach k súčastiam materiálu. Vzhľadom na rozsah nedostatkov a potrebu rozsiahleho doplnenia materiálu odporúčam materiál nepredložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády SR a komplexne ho prepracovať a znova predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) Vzhľadom na rozsah nedostatkov a potrebu rozsiahleho doplnenia materiálu odporúčam materiál nepredložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády SR a komplexne ho prepracovať a znova predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Odôvodnenie pripomienky: Materiál nespĺňa základné požiadavky na obsah a úplnosť materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR na prijatie tak zásadného rozhodnutia, ako je schválenie postupu prezbrojenia časti ozbrojených síl SR jedným z hlavných druhov bojovej techniky. Materiál nespĺňa ani požiadavky, ktoré na uvedený projekt stanovila samotná vláda SR vo svojom uznesení č. 537/2017 z 15. novembra 2017. Materiál je potrebné komplexne prepracovať a doplniť, pričom musí dať jednoznačné informácie a odpovede na nasledovné okruhy otázok: 1) Informácia o tom, či bol skutočne vykonaný originálny výskum a vývoj a v akom rozsahu, alebo išlo len o zákaznícke prispôsobenie (konfiguráciu). Upresniť či najdôležitejšie pôvodné riešenia a zmena konfigurácie už boli vykonané v rámci pripravovanej spolupráce s Poľskou republikou alebo sú skutočne výsledkom pôvodného výskumu a vývoja, ako sa uvádza v materiáli. 2) Podrobné ekonomické a ekonomicko-odborné porovnanie pôvodného projektu „Scipio“, vypracovaného v súčinnosti s Poľskou republikou na báze licenčnej verzie vozidla Patria (Rosomak) a navrhovaného riešenia „Vydra“. Vzhľadom na to, že integrácia zbraňovej veže Turra podľa dostupných informácií nebola v skutočnosti výsledkom vývoja „nového“ bojového vozidla, ako sa uvádza v predloženom materiáli MO SR, ale integrácia tejto veže do vozidla Patria bola už vykonaná v rámci projektu Scipio, je potrebné komplexne a položkovito porovnať, v čom sa líšia verzie Scipio a Vydra. Rovnako je potrebné predložiť analýzu, čo spôsobilo zmenu ceny projektu, z akého dôvodu to bolo nutné a podrobne vyčísliť tento cenový rozdiel. 3) Podrobná ekonomická a cenová analýza výhodnosti navrhovaného riešenia vrátane vyčíslenia výšky investičných stimulov a nákladov na vytvorenie pracovných miest. 4) Podrobná informácia o duševnom vlastníctve, ktoré by malo byť výsledkom údajného výskumu a vývoja nového bojového vozidla. Kto je autorom a vlastníkom duševného vlastníctva a priemyselných práv a či tieto sú nespochybniteľné, či sú vo výlučnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve Slovenskej republiky alebo subjektu na území SR a či garantujú možnosť neobmedzeného exportu do tretích krajín. 5) Podrobná informácia o skutočnej konfigurácii bojového vozidla pre sériovú výrobu. Je potrebné uviesť, či na túto konfiguráciu boli vypracované záväzné technické podmienky a výrobná dokumentácia a či jednotlivé skúšky boli vykonané na takejto konfigurácii. Uvedené má zabezpečiť opakovateľnosť výroby a garanciu parametrov obstarávanej techniky. 6) Podrobná informácia o stanovení ceny za obstarávanú techniku a jej viazanosť na stanovené technické podmienky a výrobnú dokumentáciu. 7) Jednoznačná a podrobná informácia o tom, či obstarávaná technika je určená na splnenie medzinárodného záväzku SR na poskytnutie kompatibilnej ťažkej mechanizovanej brigády alebo len na realizáciu národných potrieb obranných spôsobilostí a či je táto technika plne kompatibilná s požiadavkami NATO. 8) Informácia o tom, či použitý zbraňový systém, 30 mm kanón, je plne kompatibilný so štandardami NATO vrátane zameniteľnosti munície, alebo ide o regionálny nekompatibilný variant a či garantuje perspektívne využívanie na najbližších 20-30 rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) Pripomienky k Predkladacej správe V predkladacej správe, štvrtý odsek, prvá veta je uvedené „Navrhovaný spôsob obstarania vozidiel umožňuje začať proces systematického prezbrojenia ozbrojených síl na novú kolesovú techniku tak, ako je deklarované v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.“ Uvedenú vetu buď preformulovať a uviesť do súladu so skutočnosťou,alebo úplne vypustiť, nakoľko nie je vecne správna ani pravdivá. Odôvodnenie pripomienky: Uvedený výrok sa nezakladá na pravde a v uvedenej podobe je nekorektný. Programové vyhlásenie vlády SR schválené Národnou radou SR vôbec neobsahuje informáciu o tom, že by sa ozbrojené sily mali systematicky prezbrojovať na kolesovú techniku. Táto informácia alebo záväzok vôbec nie je uvedený v Programovom uznesení vlády SR a takto formulovaná odvolávka/parafráza je účelová s cieľom dosiahnuť schválenie konkrétneho projektu BOV 8x8. Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení na strane 68, prvý odsek všeobecne zaviazala: „Vláda bude realizovať cielenú a dlhodobo udržateľnú modernizáciu a výmenu hlavných druhov výzbroje a techniky spolu s tvorbou zásob materiálu na rozvoj spôsobilostí ozbrojených síl v súlade s prijatými záväzkami SR. Dôraz položí na rozvoj spôsobilostí mechanizovanej brigády a síl použiteľných aj na boj proti terorizmu“. Nikde nie je uvedený špecifický nákup kolesovej obrnenej techniky, ako sa na to odvoláva posudzovaný materiál. Kolesová technika BOV 8x8 nie je určená na plnenie našich záväzkov, ale je primárne určená na prezbrojenie národných obranných spôsobilostí. Navyše v navrhovanej podobe nespĺňa požiadavky podľa kódov spôsobilostí NATO na ťažkú mechanizovanú brigádu, ktorú má SR poskytovať v silách nižšej pripravenosti NATO od 1.1.2018. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) K predkladacej správe: V texte Predkladacej správy, štvrtý odsek, posledná veta sa uvádza: „Súčasne sú vytvárané podmienky pre obstaranie nových zbraňových systémov pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktorá je kompatibilná s členskými krajinami NATO.“ Uvedená veta je gramaticky nesprávna a je potrebné je preformulovať. Naviac je potrebné jednoznačne verifikovať uvedený výrok, nakoľko nikde z materiálu alebo niektorej jeho časti nie je jednoznačne zrejmé, či obstarávaná technika bude skutočne plne kompatibilná so systémami NATO. Konkrétne je pochybnosť, či použitý 30 mm kanón je plne kompatibilný so systémami NATO a je zabezpečená aj plná zameniteľnosť 30 mm munície o ostatnými (západnými) štátmi NATO, alebo ide o kaliber a konštrukciu munície z bývalého ZSSR a Varšavskej zmluvy. Upresniť v texte Predkladacej správy a príslušných častiach dokumentu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V návrhu uznesenia vlády SR v bode A. zmeniť „schvaľuje“ na „berie na vedomie“, bod B. vypustiť v plnom rozsahu a bod C. Premenovať na bod B. a zmeniť úlohu nasledovne: „ukladá ministrovi obrany dopracovať a doplniť materiál „Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania“ a znova ho predložiť na rokovanie vlády SR.“ Odôvodnenie: Vyplýva z obsahu pripomienok k návrhu uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) V texte vlastného materiálu na strane 13, sú v tabuľke 4 celkové náklady na obstaranie. V druhom riadku tabuľky je uvádzaná cena za jedno vozidlo vo výške 4 mil EUR/ks. Materiál doplniť o ucelenú časť s podrobným stanovením ceny vozidla a jej základných zložiek a na základe čoho bola (alebo bude) táto cena stanovená. Odôvodnenie pripomienky: Materiál obsahuje len predbežné finančné úvahy o tom, ako obstarávateľ hodlá rozdeliť 4 mil EUR, ktoré boli predbežne alokované na obstaranie jedného vozidla ako limitná cena. Nikde nie je uvedené, na základe čoho a ako boli stanovené cenové požiadavky, alebo odhad ceny a či je tento viazaný na záväzné technické podmienky a výrobnú dokumentáciu (TP/VD) a podrobný rozpis ceny (cenový výmer) zodpovedajúci schváleným TP/VD. Uvedené sumy a čísla na str. 14 vytvárajú dojem, že obstarávateľ nerešpektoval podmienku maximálnej efektívnosti vyplývajúcu z uznesenia vlády SR č. 537/2017 a svoje výpočty prispôsobil maximálnemu využitiu predbežne alokovanej sumy na obstaranie jedného vozidla bez akejkoľvek väzby na ekonomicky opodstatnenú cenotvorbu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) V texte bodov 2.3., 2.4. , 2.5., 2.6, 2.7 a 2.8 doplniť referenčné dokumenty (protokoly) s výsledkami vykonaných skúšok a kde sú uložené, aby nemohlo dôjsť k ich neskoršej zámene alebo poškodeniu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) V texte vlastného materiálu na strane 13, sú v tabuľke 3 uvedené predpokladané počty obstarávaných vozidiel. Odporúčam doplniť informáciu, či obstarávanie bude vykonané tak, že budú vykonávané dodávky pre ucelené organické jednotky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) Vo vlastnom materiáli je potrebné doplniť číslovanie strán, obsah sa naň odvoláva, ale v skutočnosti strany nie sú explicitne očíslované a materiál stráca prehľad. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) V texte vlastného materiálu na strane 7, sú v tabuľke 1 uvedené základné parametre „vyvinutého a skúšaného“ BOV. Doplniť informácie o konkrétne aký kanón s kalibrom 30 mm a guľomet 7,62 mm ide a či tieto sú plne kompatibilné s armádami NATO vrátane plne zameniteľnej munície z armádami NATO. Odôvodnenie pripomienky: Zameniteľnosť munície je jednou zo zásadných podmienok interoperability spojeneckých jednotiek v spoločnom operačnom priestore. Z uvedeného materiálu nie je jasné, či použitý zbraňový systém, 30 mm kanón, je plne kompatibilný so štandardami NATO vrátane zameniteľnosti munície, alebo ide o regionálny nekompatibilný variant (pôvodom zo ZSSR resp. Varšavskej zmluvy a či garantuje perspektívne využívanie na najbližších 20-30 rokov. Rovnako v prípade 7,62 mm guľometu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) Vo vlastnom materiále, strana 3, druhý odsek, posledná veta je uvedené: „Zároveň je vykonané predbežné finančné zhodnotenie zbraňového systému pre sériovú výrobu.“ Uvedenú vetu navrhujem vypustiť alebo preformulovať, nakoľko predkladaný materiál neobsahuje žiadne hodnoverné predbežné finančné zhodnotenie zbraňového systému pre sériovú výrobu. Odôvodnenie pripomienky: Materiál obsahuje len predbežné finančné úvahy o tom, ako obstarávateľ hodlá rozdeliť 4 mil EUR, ktoré boli predbežne alokované na obstaranie ako limitná cena. Nikde nie je uvedené na základe čoho a ako boli stanovené cenové požiadavky, alebo odhad ceny a či je tento viazaný na záväzné technické podmienky a výrobnú dokumentáciu (TP/VD) a podrobný rozpis ceny (cenový výmer) zodpovedajúci schváleným TP/VD. Uvedené sumy a čísla na str. 14 vytvárajú dojem, že obstarávateľ nerešpektoval podmienku maximálnej efektívnosti vyplývajúcu z uznesenia vlády SR č. 537/2017 a svoje výpočty prispôsobil maximálnemu využitiu predbežne alokovanej sumy na obstaranie jedného vozidla bez akejkoľvek väzby na ekonomicky opodstatnenú cenotvorbu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) V texte vlastného materiálu na strane 3, štvrtý odsek sa predkladateľ odvoláva na plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a konkrétne budovanie spôsobilostí ťažkej mechanizovanej brigády. Uvedený odsek vypustiť v celom rozsahu, alebo zásadne preformulovať a uviesť do súladu s obsahom a účelom materiálu, nakoľko obstarávanie BOV 8x8 podľa dostupných informácií nijako nesúvisí s budovaním spôsobilostí ťažkej mechanizovanej brigády. Odôvodnenie pripomienky: Obstaranie navrhovaných BOV 8x8 podľa dostupných informácií nijako nesúvisí s budovaním ťažkej mechanizovanej brigády podľa štandardov NATO a takáto informácia ani nikde konkrétne z predkladaného materiálu nevyplýva. Prezbrojenie dvoch mechanizovaných práporov na BOV 8x8 má primárne slúžiť na zabezpečenie výstaby spôsobilostí OS SR v súlade s národnými potrebami a neslúži na plnenie záväzku ťažkej mechanizovanej brigády. Obstaranie BOV 8x8 je síce potrebné pre ozbrojené sily SR a je plne v súlade s ich potrebami, ale nemá žiadnu priamu súvislosť s plnením medzinárodných záväzkov SR v rámci tzv. národných cieľov. Z uvedeného dôvodu je zaradenie celého odseku do materiálu účelové a zavádzajúce. BOV 8x8 v podobe, ako ich prekladateľ navrhuje obstarať nespĺňajú požiadavky na ťažkú mechanizovanú brigádu. To, že BOV 8x8 môžu byť až do doby obstarania skutočne vyhovujúcej techniky ťažkej brigády zaradené ako neplnohodnotná náhrada do jej zostavy je irelevantné vo vzťahu k namietanému textu (celý štvrtý odsek na strane 3) a preto je potrebné ho vypustiť v plnom rozsahu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) V texte vlastného materiálu na strane 4, bod 1.2. Rozhodujúce parametre požadované pre BOV 8x8, druhá odrážka je okrem iného uvedené: „...so schopnosťou prekonávať terénne prekážky vrátane prekonávania vodných prekážok plavbou“. Doplniť odvolávku, na základe čoho bola táto požiadavka stanovená a či sa týka len statickej vodnej hladiny alebo aj vodných tokov a či je myslené prekonávanie vodnej prekážky v bojovej konfigurácii aj s bojovým družstvom alebo len prázdnej techniky. Pripomienka je relevantná na celý bod 1.2, kde je nutné doplniť základnú informáciu o referenčných dokumentoch, z ktorých požiadavky vyplývajú vrátane toho, kým, kedy a pod akým číslom dokumentu boli schválené. Odôvodnenie pripomienky: Táto požiadavka podľa dostupných informácií nebola v pôvodných operačných požiadavkách ozbrojených síl a bola zaradená dodatočne. Bez ďalších informácií nie je možné vylúčiť, že išlo o účelovú požiadavku na odôvodnenie potreby údajného originálneho výskumu a vývoja s cieľom vyhnúť sa konkurenčnej súťaži. Preto je potrebné uviesť základné referenčné dokumenty s operačnými požiadavkami aj ich následné zmeny. Navyše z výsledkov skúšok je zrejmé, že plávanie je deklarované a garantované len do hmotnosti 25 000 kg. Teda nie je isté, či vozidlo vie prekonávať vodné prekážky (plávať) v rámci manévru v bojovej konfigurácii aj s príslušnou posádkou, bojovým družstvom a jeho materiálom a výzbrojou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) V texte vlastného materiálu na strane 5, posledný odsek sú uvedené základné informácie o porovnávaní vozidiel rôznych výrobcov v prípravnej fáze (zrejme ešte pred rozhodnutím vlády o realizácii tohto projektu). Uvedená informácia je všeobecná, nepreukázateľná a nie je jasné, kto, kedy a na základe akých predbežných kritérií porovnanie rôznych bojových vozidiel vykonal a na základe čoho sa rozhodol pre konkrétne navrhované riešenie. Materiál doplniť o jednoduchú prehľadovú tabuľku resp. analýzu s výsledkami porovnávania a dôvodmi voľby BOV 8x8 v predkladanej podobe. Materiál je potrebné doplniť o podrobné finančné a ekonomicko-odborné porovnanie projektov Scipio a predkladaného riešenia pod pracovným názvom „Vydra“ v zmysle informácií zverejnených MO SR. Odôvodnenie pripomienky: V tomto odseku úplne absentuje akákoľvek informácia o pôvodnom projekte “Scipio“ v spolupráci s Poľskou republikou, ktorý bol realizovaný až do štádia plne funkčného prototypu vrátane funkčnej integrácie zbraňovej veže Turra a podvozku Patria, licenčne vyrábaného a vylepšeného na základe skúseností z Afganistanu poľským výrobcom. Na základe uvedeného môžu vznikať dôvodné pochybnosti o tom, že technické riešenie integrácie veže Turra a podvozku Patria je výsledkom originálneho výskumu a vývoja v súčinnosti v MO Fínska, ako to tvrdí predkladateľ materiálu. Rovnako môžu vznikať pochybnosti o ekonomickej výhodnosti a efektívnosti navrhovaného riešenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K materiálu: doložka vybraných vyplyvov Navrhujeme doplniť a znovu predložiť na schválenie vládou SR doložku vybraných vplyvov, ktorá bude obsahovať aj modulárne modifikácie úrovne podľa plánu obstarania Odôvodnenie: V pôvodne schválenej doložke vybraných vyplyvov sa nepočítalo s modulárnou modifikáciou - zvýšenou balistickou ochranou úrovne 4 resp.5 podľa STANAG 4569, ktorá výrazne navyšuje cenu jedného vozidla. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K materiálu: vlastný materiál a prílohy Navrhujeme doplniť materiál o výsledky skúšok vozdiel so zvýšenou balistickou ochranou a doplniť koľko modifikácii na úroveň STANAG 4 a 5 má zadávateľ v pláne obstarať. Zároveň navrhujeme znova prehodnotiť vhodnosť vybraného riešenia so zvýšenou balistickou ochranou v porovnaní s konkurenciou. Odôvodnenie: Z informácií uvedených v materiáli vyplýva, že skúšky boli vykonané v "základnej konfigurácii" s balistickou ochranou úrovne 3 podľa STANAG 4569. Počíta sa však aj s modulárnou modifikáciou pre zvýšenie úrovne na úroveň 4 resp. 5. Z predloženého materiálu nie je jasné, aké vlastnosti bude mať takto modifikované vozidlo a či bude spĺňať požiadavky stanovené zadávateľom, ani koľko takýchto modifikácií má zadávateľ v pláne obstarať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) k doložke vybraných vplyvov: odporúčame doplniť doložku vybraných vplyvov s analýzou identifikovaných vplyvov. Odôvodnenie: Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov sa vzťahuje na prípravu návrhov nelegislatívnych materiálov, ktorých súčasťou je uznesenie vlády SR predkladaných v súlade so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Z materiálu vyplýva úprava plánu dodávok BOV 8x8 a teda odlišný zámer postupu v jednotlivých rokoch oproti materiálu, ktorý vláda SR schválila svojím uznesením č. 537 z 15.11.2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu: odporúčame doplniť do materiálu informácie o opatreniach na podporu uplatnenia sa dotknutého produktu v zahraničí. Odôvodnenie: Programové vyhlásenie vlády SR obsahuje záväzok – „Vláda podporí zapájanie sa obranného priemyslu SR do zabezpečovania výzbroje, techniky a materiálu pre ozbrojené sily a uplatnenie sa jeho produktov v zahraničí.“ Materiál v časti Záver indikuje možnosť obchodného úspechu zbraňového systému na trhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu: odporúčame v bode 3.3 „Legislatívny rámec výroby“ nahradiť slová „musí byť poskytovaná v rôznych stavoch bezpečnosti“ slovami „musí byť poskytovaná v stave bezpečnosti aj v období krízovej situácie“. Úpravu vykonať na všetkých miestach a v tvaroch, kde sa tento výraz používa. Odôvodnenie: Úprava v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Neexistujú „rôzne stavy bezpečnosti“, existujú stavy, ktoré možno vyhlásiť na riešenie krízovej situácie v období krízovej situácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu: odporúčame opraviť nesprávne uvádzaný názov materiálu: „Dlhodobý plán výstavby a rozvoja OS SR s výhľadom do roku 2030“ nasledovne: „Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030“. Odôvodnenie: Zosúladenie s názvom materiálu schváleným uznesením vlády SR č. 462 zo 4.10.2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Všeobecne: odporúčame zmeniť názov materiálu nasledovne: „Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania“. Nadväzne upraviť aj dotknuté formulácie v ostatných častiach materiálu vrátane názvov častí a textu vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením úlohy D.1. uznesenia vlády SR č. 537 z 15.11.2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Návrh uznesenia vlády SR: odporúčame doplniť do bodu C. určenie nositeľa úlohy, a to doplnením slov „ministrovi obrany“. Odôvodnenie: Podľa článku 6 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR pri formulovaní návrhu uznesenia vlády je žiaduce dodržať okrem iného aj zásadu, že pri navrhovaní úloh treba uviesť, komu sa majú úlohy uložiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Návrh uznesenia Bezpečnostnej rady SR: odporúčame upraviť rozhodnutie Bezpečnostnej rady v bode A. nasledovne: A. „berie na vedomie“. Nadväzne upraviť aj bod C. odporúča vláde SR „vziať na vedomie Informáciu o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania a súhlasiť s návrhom uznesenia“. Odôvodnenie: Materiál je informáciou, čo vyplýva z jeho názvu aj obsahu. Bezpečnostná rada SR spravidla informácie berie na vedomie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) k predkladacej správe: odporúčame upraviť predposledný odsek, ktorý znie: „Navrhovaný spôsob obstarania vozidiel umožňuje začať proces systematického prezbrojenia ozbrojených síl na novú kolesovú techniku tak, ako je deklarované v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.“ Odôvodnenie: Programové vyhlásenie vlády SR neobsahuje záväzok „začať proces systematického prezbrojenia ozbrojených síl na novú kolesovú techniku“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Všeobecne: odporúčame formálnu a jazykovú úpravu materiálu. Odôvodnenie: Materiál obsahuje viaceré formálne a jazykové nedostatky napr. nejednotne sa upravuje informácia o detekcii, resp. ochrane proti chemickým, biologickým a iným látkam; formát číslovania hlavných kapitol obsahu nie je totožný s formátom v texte; odkazované zákony nie sú uvádzané v úplnom znení; používa sa nesprávne slovo „náhradných dielov“ namiesto „náhradných dielcov“; niektoré slová nie sú adekvátne vyskloňované a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu – odporúčame v bode 1.1 „Legislatíva projektu“ upraviť poslednú vetu druhého odseku. Odôvodnenie: Veta nie je jednoznačná, najmä nie je zrejmé, na čo sa vzťahujú slová „ktorý definuje minimálne požiadavky na spôsobilosti jednotiek NATO“. Poznamenávame, že dokument Bi – SC Capability Codes and Capability Statements definuje požiadavky na štandardné spôsobilosti jednotiek NATO (to zodpovedá formulácii použitej už v inom materiáli predloženom Ministerstvom obrany SR na rokovanie vlády SR). Pojem minimálne požiadavky na spôsobilosti sa v obrannom plánovaní NATO používa v inom kontexte. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Návrh uznesenia vlády SR: odporúčame upraviť rozhodnutie vlády SR v bode A. nasledovne: A. „berie na vedomie“. Zároveň odporúčame vypustiť bod B.1. v znení: „súhlasí s informáciou o výsledkoch vojskových a technických skúšok vykonaných s prototypom Bojového obrneného vozidla 8x8“. V nadväznosti na tieto úpravy odporúčame doplniť na záver bodu B.3. slová „v rámci odhadovaných nákladov podľa prerokovanej informácie.“ prípadne aj iné rozhodnutie vlády, ktoré bude reflektovať nové skutočnosti oproti predchádzajúcim rozhodnutiam vlády SR v tejto oblasti. Odôvodnenie: Podľa článku 6 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR pri formulovaní návrhu uznesenia vlády je žiaduce dodržať okrem iného aj zásadu, že návrh uznesenia musí zodpovedať názvu a obsahu materiálu. Materiál je informáciou, čo vyplýva z jeho názvu aj obsahu, vláda SR spravidla informácie berie na vedomie (napríklad berie na vedomie Správu o bezpečnosti SR za rok). Bod B.1. duplicitne upravuje rozhodnutie vlády SR k materiálu vyjadrené v bode A. V prípade, že je nutné zmeniť predchádzajúce rozhodnutie vlády SR v tejto oblasti v nejakej časti, možno doplniť body do časti B o vyjadrenie súhlasu vlády s novými skutočnosťami, napr. „súhlasí s úpravou plánu dodávok BOV 8x8 podľa prerokovanej informácie“. Uvádzané úpravy v bode B. tak reagujú aj na zmenu bodu A. zo „schvaľuje“ na „berie na vedomie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Žiadame dopracovať materiál tak, aby jednoznačne informoval, akým spôsobom prispeje obstaranie BOV8x8 k vybudovaniu ťažkej mechanizovanej brigády v zmysle cieľov, ktoré na seba SR prevzala v rámci aktuálneho cyklu obranného plánovania NATO. V prípade, že navrhované obstaranie BOV8x8 nie je súčasťou splnenia tohto cieľa, žiadame doplniť informáciu, akým spôsobom, z akých zdrojov a kedy SR daný cieľ naplní. Odôvodnenie: Predložený materiál neobsahuje informáciu, či SR splní svoj prioritný cieľ v rámci obranného plánovania NATO vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu v zmysle predpokladaného časového plánu. V ostatnom období sa k včasnému splneniu tohto cieľa Slovenská republika viackrát prihlásila, považuje preto za potrebné uplatniť k materiálu zásadnú pripomienku v tomto znení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail