LP/2018/718 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bez pripomienok. Nedostatkom je absencia predkladacej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K časti II. STANOVISKO SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 11 V časti II. STANOVISKO SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 11. Právna analýza návrhu sa za slová „v zmysle článku 5“ vkladajú slová „ods. 4“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K časti I. VŠEOBECNÁ ČASŤ bod 7 V časti I. VŠEOBECNÁ ČASŤ bod 7 sa slová „agentúrou Frontex“ nahrádzajú slovami „Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra Frontex“)“ a slovo „dôstojníkch“ sa nahrádza slovom „dôstojníkov“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická a gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Všeobecne k materiálu V súvislosti s formálnou stránkou dokumentu odporúčame zjednotiť formát dokumentu s prílohou č. 1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ „Riadne predbežné stanovisko“. Odôvodnenie: Odôvodnenie je súčasťou pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K časti I. VŠEOBECNÁ ČASŤ bod 7 V časti I. VŠEOBECNÁ ČASŤ bod 7 sa slová „nariadenie (ES) č. 377/244 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov“ nahrádzajú slovami „nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Predkladacia správa: Odporúčame dopracovať Predkladaciu správu. Odôvodnenie: Predkladacia správa nebola vypracovaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail