LP/2018/566 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Beriem na vedomie, že všetky prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 18. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 23 – Z Navrhujeme pozíciu Slovenskej republiky doplniť v kontexte návrhu na doplnenie čl. 1. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 19. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 25 – Z Pozíciu Slovenskej republiky navrhujeme upraviť tak, aby presadzovala minimálnu lehotu na uplatňovanie nariadenia 18 mesiacov odo dňa jeho účinnosti. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 17. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 17 – Z Navrhujeme pozíciu Slovenskej republiky precizovať v súlade s podkladmi prokuratúry na májovom zasadnutí Pracovnej skupiny Rady pre spoluprácu v trestných veciach (COPEN), kde sú rozpracované výhrady a otázky k tomuto ustanoveniu. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 16. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 15 – Z Navrhujeme upraviť pozíciu Slovenskej republiky tak, aby z nej vyplývalo, že v rámci rokovaní bola prezentovaná pozícia Právnej služby Rady, ktorá poukázala na možný nesúlad niektorých prvkov návrhu so základnými právnymi princípmi fungovania Európskej únie. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 15. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 12 – Z Navrhujeme upraviť pozíciu Slovenskej republiky tak, aby k zneniu ustanovenia bola kritickejšia. Ide o výraznú zmenu mechanizmu, ktorá nezodpovedá právnemu základu. V rámci justičnej spolupráce sa spravidla náklady vzájomne neuplatňujú. Pri postupe podľa Dohovoru o počítačovej kriminalite takáto náhrada nie je stanovená a v rámci medzinárodnej spolupráce spravidla každý štát hradí náklady na svojom území. Len vo výnimočných prípadoch možno žiadať cezhranične o úhradu nákladov, nejde však o tento prípad. Z uvedeného dôvodu by Slovenská republika nemala podporovať text čl. 12. V prípade zavedenia úhrady poskytovateľom na vlastnom území by takéto ustanovenie malo významné rozpočtové dopady, keďže Slovenská republika je v prevažnej miere žiadateľom údajov, nie ich poskytovateľom. Nepovažujeme požiadavky na úhradu nákladov za úplne neopodstatnené, avšak v prípade, ak je právnym základom justičná spolupráca, ich úprava na základe predloženého návrhu tomuto právneho základu nezodpovedá. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 14. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 11 – Z Pozíciu Slovenskej republiky navrhujeme doplniť. Čl. 11 priamo súvisí s čl. 17. Tieto ustanovenia je potrebné skúmať a hodnotiť v súvislostiach. Vo vzťahu k čl. 11 ods. 2 môžu nastať prípady, keď po poskytnutí údajov stále nebude možné identifikovať osobu (môže ísť napríklad o falošné údaje, ktoré boli poskytnuté pri registrácii a pod.). Z uvedeného dôvodu by malo byť z textu zrejmé (alebo z preambuly), že nie je povinnosťou príslušného orgánu pre tento účel zisťovať identitu dotknutej osoby. Ďalej je potrebné spresniť, aký je účel informovania osoby a aké majú byť prípadné právne dôsledky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 10. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 5 – Z Pozíciu Slovenskej republiky navrhujeme doplniť. Čl. 5 ods. 7 považujeme za problematický. Okrem minimálneho množstva prípadov, keď bude vydávajúci orgán vedieť, koho údaje žiada, v praxi prevažne nastávajú situácie, keď tento orgán nemá žiadne informácie o tom, kto je užívateľom IP adresy, e-mailu a podobne. Až na základe zabezpečenia týchto dôkazov možno zistiť, o akú osobu ide (avšak nie je to možné vždy). Preto model, v rámci ktorého by posúdenie výsad a imunít podľa právneho poriadku iného štátu malo byť len otázkou vydávajúceho štátu, nie je možné akceptovať. Táto problematika súvisí aj s ďalšími ustanoveniami nariadenia. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 11. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 7 – Z Pozícia Slovenskej republiky by mala explicitne obsahovať aj priamu možnosť obrátiť sa na poskytovateľa služby. Je tiež nevyhnutné precizovať mechanizmus zasielania príkazov a osvedčenia. Príkaz má byť adresovaný právnemu zástupcovi, poskytovateľovi služby len vtedy, ak nebol menovaný právny zástupca. Ustanovenie obsahuje ďalšie podmienky. Nie je tiež zrejmé, ako sa má postupovať, ak síce príkaz bude adresovaný právnemu zástupcovi podľa odseku 1, ale následne nastane situácia uvedená v odseku 4. Je otázkou, či bude potrebné vydať nový príkaz. Tento mechanizmus sa javí ako veľmi komplikovaný, a preto je vhodné text zjednodušiť a sprehľadniť. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 9. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 4 – Z Pozíciu Slovenskej republiky navrhujeme doplniť a vysvetliť. Doposiaľ postačovala na zabezpečenie dôkazu žiadosť o právnu pomoc, ktorú spracúval prokurátor. Nový prístup znamená podstatnú zmenu, pričom v prípade, ak by príkazy vydávali súdy, dôjde k významnému nárastu vecí, v ktorých bude potrebné žiadať súd o vydanie príkazu. V rámci právnej pomoci takúto žiadosť realizuje postupmi v rámci vlastného právneho poriadku príslušný orgán dožiadaného štátu. Nariadenie však toto rozhodovanie vylučuje, t. j. z hľadiska ochrany základných práv je ingerencia súdu vo vydávajúcom štáte dôležitá. Na jednej strane je potrebné vyzdvihnúť nevyhnutnosť zapojenia justičných orgánov, na strane druhej aspoň hľadať riešenia, v rámci ktorých by bolo možné vyhnúť sa vysokému množstvu prípadov, ktoré by museli byť predkladané súdom. Text teda vyžaduje ďalšiu diskusiu a hľadanie primeraných riešení, ktoré budú zodpovedať požiadavkám praxe a súčasne aj judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 13. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 9 – Z Pozíciu Slovenskej republiky navrhujeme podstatne prepracovať. Čl. 9 je jedným z kľúčových ustanovení nariadenia. Mechanizmus je komplikovaný. Je otázne, ako možno zabezpečiť v daných lehotách stanovené postupy. Lehota sa počíta od doručenia povinnému subjektu. Keďže nie je stanovená povinnosť poskytovateľa ani právneho zástupcu fungovať v režime 24/7, reálne vykonanie môže trvať niekoľko dní, hoci právny zástupca/poskytovateľ lehotu dodrží. Celý mechanizmus odseku 9 je komplikovaný a vyžaduje podstatné zjednodušenie. Článok dáva veľké právomoci súkromným poskytovateľom, vrátane posudzovania základných práv, na ktoré však nebudú mať dostatočné informácie. Okrem toho takéto posudzovanie v každom prípade prináleží orgánom vykonávajúceho štátu a nemôže ho nahradiť posúdenie súkromného subjektu. Ak by nedošlo k zmene, členské štáty sa nezbavia zodpovednosti za prípadné porušenie základných práv. Z tohto dôvodu predložené ustanovenie vyžaduje podstatné prepracovanie obsahujúce väčšiu ingerenciu vykonávajúceho štátu, obmedzenie možnosti namietať vybavenie osvedčenia pre poskytovateľov služieb a podobne. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 12. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 8 – Z Pri spracovaní pozície Slovenskej republiky predkladateľ opomenul, že preklady sa týkajú nielen príkazov, ale aj osvedčení. Navrhujeme otázku týkajúcu sa prekladov a používania jazykov rozvinúť. Nariadenie i smernica obsahujú viacero ustanovení upravujúcich jazykový režim. V tomto smere sa Slovenská republika bude snažiť hľadať také riešenie, ktoré umožní čo najefektívnejšiu spoluprácu. Toto riešenie môže obsahovať rôzne kritériá. Rovnako je potrebné jednoznačne upraviť (najmä v čl. 7 až 9), kedy a akým subjektom sa zasielajú príkazy a v akých prípadoch a ktorým subjektom sa zasielajú osvedčenia. Text je v tomto kontexte neprehľadný, ako správne uvádza predkladateľ (ide však o problém viacerých ustanovení). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 2 ods. 4 – O V pozícii Slovenskej republiky navrhujeme slová „v recitáli“ nahradiť slovami „v bode preambuly“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 2 ods. 8 až 10 – Z Pozíciu Slovenskej republiky navrhujeme upraviť. Javí sa byť flexibilnejším konštatovanie, že v danom štádiu neuplatňujeme pripomienky, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja rokovaní možno predpokladať, že niektoré údaje môžu byť presunuté v rámci navrhovaných kategórií. V danom prípade bude potrebné podrobnejšie zohľadniť aj judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky a Súdneho dvora Európskej únie. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 2 ods. 13 a 14 – O V texte pozície Slovenskej republiky navrhujeme v slovenskej jazykovej verzii používať pojmy „vykonávajúci štát“ a „orgán vykonávajúceho štátu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 1 – Z Pozíciu Slovenskej republiky navrhujeme doplniť. Nový mechanizmus má existovať popri existujúcich právnych nástrojov. Je nevyhnutné túto myšlienku zdôrazniť aj v čl. 1, a to doplnením nového odseku 3, ktorý by uvádzal, že toto nariadenie neobmedzuje možnosť využívania európskeho vyšetrovacieho príkazu a nástrojov právnej pomoci a neumožňuje súkromným subjektom či štátom domáhať sa postupu podľa tohto nariadenia, ak vydávajúci orgán zvolí spoluprácu na báze právnej pomoci alebo európskeho vyšetrovacieho príkazu. Takéto ustanovenie je nevyhnutné najmä z dôvodu, aby orgány tretích štátov nevyžadovali napríklad príkazy podľa nariadenia tam, kde je možné v rámci právnej pomoci zasielať žiadosti (ide o iné orgány a iné postupy). Čl. 23 v tomto smere nie je dostatočný, lebo upravuje len európske vyšetrovacie príkazy. Súčasne ide o otázku týkajúcu sa rozsahu úpravy, preto považujeme za vhodné upraviť túto otázku v čl. 1 (prípadne v kombinácii s textom v preambule). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 2 ods. 5 – Z Pozíciu Slovenskej republiky navrhujeme vhodne upraviť. Jedným z riešení je vypustenie slov „neobmedzenej doby“. Existujú i ďalšie možnosti, napríklad upraviť situácie, ak subjekt bude poskytovateľom služby aj na dobu určitú, avšak s veľkým počtom užívateľov, respektíve pri výraznejšom zneužívaní služieb na páchanie alebo uľahčovanie trestnej činnosti. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 12 čl. 2 ods. 3 – Z Pozíciu Slovenskej republiky navrhujeme doplniť o nasledujúci text: „Údaje v rozsahu, v ktorom sú v databáze WHOIS, by mali byť naďalej dostupné pre orgány činné v trestnom konaní v zjednodušenom režime, keďže tieto údaje napríklad umožňujú identifikovať poskytovateľa, respektíve pravdepodobne i právneho zástupcu. Údaje uvedené v písmene c) by teda mali byť z rozsahu úpravy vylúčené, respektíve ponechaná by mala byť len tá časť, ktorá doposiaľ nebola verejne dostupná. Neznamená to, že tieto údaje musia byť naďalej verejne dostupné, mali by však podliehať režimu mimo nariadenia a smernice.“. V súčasnosti sa otázky spojené s databázou WHOIS riešia na viacerých fórach, pričom podľa dostupných informácií vo viacerých prípadoch údaje uvádzané v databáze WHOIS neboli dostupné v plnom rozsahu. Toto môže značne komplikovať vyšetrovanie trestných činov, ako aj zabezpečovanie elektronických dôkazov. Informácie o zodpovedných subjektoch, ako aj ďalšie údaje, ktoré obsahuje databáza WHOIS, sú často základným predpokladom na určenie, od koho je možné vyžiadať dôkazy. Okrem toho uvádzame, že tradičné elektronické peňažné služby sú regulované inými právnymi nástrojmi. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 10 – Z V prvom odseku navrhujeme doplniť, že lehoty na odpoveď (v štandardných prípadoch 10 dní, v urgentných prípadoch 6 hodín) plynú od doručenia žiadosti. Predložený nástroj nerieši povinnosť poskytovateľov služieb alebo ich právnych zástupcov prijímať osvedčenia/príkazy v režime 24/7. Reálne teda uvádzané lehoty môžu byť dlhšie. V poslednom odseku navrhujeme doplniť, že európsky vyšetrovací príkaz sa uplatňuje v Európskej únii krátko (Rakúsko a Španielsko ho uplatňujú od júla 2018, Česká republika od 16. augusta 2018, Luxembursko ho ešte ani neprevzalo do svojho právneho poriadku) a doposiaľ neboli identifikované problémy, ktoré by odôvodňovali ďalšiu paralelnú právnu úpravu. Z týchto dôvodov neexistujú poznatky, ktoré by preukazovali neefektívnosť európskeho vyšetrovacieho príkazu. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K návrhu riadneho predbežného stanoviska, bod 11 písm. a) – Z Pozíciu Slovenskej republiky navrhujeme upraviť. Skutočnosti v nej uvedené sú správne len za predpokladu, že ide o príkazy justičných orgánov a vo vykonávajúcom štáte bude vynegociovaná vyššia ingerencia justičných orgánov. Rovnako je možné tento právny základ akceptovať len vtedy, ak otázka nákladov bude regulovaná spôsobom štandardným v oblasti justičnej spolupráce. Pri zmene týchto základných kritérií považujeme čl. 82 za veľmi ťažko udržateľný ako právny základ nariadenia. Tieto princípy je potrebné v pozícii lepšie zvýrazniť a zároveň treba uviesť, že v prípade, ak niektorý z nich bude odstránený, je potrebné otázku právneho základu prehodnotiť. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail