LP/2018/488 Správa o priebehu a výsledkoch 6. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného v dňoch 21. mája – 01. júna 2018 vo Viedni

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.