LP/2018/487 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) K bodu IV „Vplyvy na vybrané oblasti“ Pripomienka: Do stanoviska SR je potrebné zahrnúť aj negatívne vplyvy návrhu smernice na podnikateľské prostredie, a teda hlavne finančné zaťaženie. Stanovisko SR vyznieva len pozitívne a nezahŕňa možné riziká aplikácie návrhu smernice. Odôvodnenie: Aj Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3 uvádza náklady na podnikateľské prostredie, ktoré ale nie je možné vyhodnotiť (priame aj nepriame finančné náklady). Ich dopad bude ale negatívny a bude predstavovať finančné zaťaženie výrobcov pod systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). V súvislosti s nákladmi na zavedenie zálohovania plastových nápojových fliaš, s novými informačnými povinnosťami, ako aj s nákladmi súvisiacimi s čistením odpadu, nie je možné tieto dopady na podnikateľské prostredie jednoznačne definovať, ale je jednoznačne zrejmé, že negatívne dopady – výrazné finančné zaťaženie nebude zanedbateľné, práve naopak. Čo sa týka nákladov na čistenie odpadu, minimálne na národnej úrovni (ak nie na úrovni EÚ), bude potrebné bližšie špecifikovať, do akej miery by systémy RZV mali zodpovedať za čistenie odpadu, tzv. littering (spadajú pod to napr. aj čierne skládky, uličné smeti ???), nakoľko nie je možné, aby všetky náklady boli financované cez RZV, nakoľko pod to spadajú aj mnohé iné výrobky, nie len jednorazové plastové výrobky. Je potrebné zabezpečiť, aby výrobcovia plastových výrobkov neboli enormne zaťažení na úkor iných výrobcov, ktorých výrobky sa tiež voľne vyskytujú v životnom prostredí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.3.1 Pripomienka: Na základe analýzy vplyvov sa predpokladá zavedenie systému vratných záloh pre jednorazové plastové nápojové fľaše – toto ale nie je jediné možné riešenie na dosiahnutie cieľa separovaného zberu (čl. 9 návrhu smernice), ktoré smernica ponúka. Zálohovanie je len jednou z možností, ako tento cieľ dosiahnuť. Členské štáty si môžu zvoliť aj inú alternatívu, a to – ustanovenie cieľov v oblasti triedeného zberu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v SR (nastavovanie nového systému triedeného zberu komunálnych odpadov od roku 2016) máme za to, že opätovná zmena systému by nepriniesla želané fungovanie trhu. Je potrebné najprv doterajší systém vyhodnotiť, a až následne robiť úpravy (napr. vyčleniť PET fľaše spod plastov a ustanoviť pre ne samostatný cieľ zberu a recyklácie/zhodnotenia), prípadne ustanoviť finančné stimuly pre výrobcov, ktorí budú používať iné (alternatívne) materiály. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) K bodu IV „Vplyvy na vybrané oblasti“ Pripomienka: Do stanoviska SR odporúčame zahrnúť návrh pre krajiny s nízkou mierou recyklácie na postupné dosiahnutie navrhovaného cieľa separovaného zberu (90%) v čl. 9 návrhu smernice. Odôvodnenie: 90%-ný cieľ separovaného zberu pre plastové fľaše na nápoje do roku 2025 nie je pre SR dosiahnuteľný, ani pri zavedení zálohovaných plastových fliaš na nápoje. Tak ako aj pri iných EU smerniciach, by krajiny s nízkou mierou recyklácie mali mať posunutú účinnosť dosiahnutia daného cieľa, resp. postupné dosahovanie stanoveného cieľa. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) Všeobecne Pripomienka: V prípade informačných kampaní pre spotrebiteľa, zameraných na škodlivosť plastových výrobkov a predchádzanie vzniku odpadu z týchto výrobkov, by bolo vhodné zo strany štátu zriadiť iniciatívu, na celoštátnu podporu tejto agendy, ako bola napr. úspešná iniciatíva „Slovensko bez igelitiek“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Navrhujeme RPS doplniť nasledovne: K Článku 6 smernice ods. 1 a 2 (Požiadavky na výrobok): Žiadame vypustiť navrhovaný článok 6 ods. 1 a 2. Zároveň žiadame vypracovať štúdiu realizovateľnosti, ktorá by posúdila dopad na životné prostredie z celého životného cyklu výrobku = vrchnáku pri navrhovanom novom riešení, t. j. keď bude pripevnený ku fľaši a až na základe záverov štúdie navrhnúť príslušné legislatívne opatrenia. Odôvodnenie: V článku 6smernice sa navrhuje, aby výrobca mal právo uvádzať na trh nápojové obaly, t. j. obaly používané na tekutiny, ako sú nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú pripevnené k obalu počas fázy používania výrobku. Tento návrh bude znamenať: • vyššiu spotrebu primárneho materiálu, z ktorého sú uzávery vyrobené, t. j. bude mať priamo vyšší negatívny dopad na životné prostredie a klímu vo fáze výroby uzáverov ako aj vo fáze výroby surovín pre samotné uzávery, • menej komfortnú manipuláciu s uzávermi počas používania nápojových obalov, čo môže viesť ku tomu, že používateľ oddelí uzáver násilím, aby mal možnosť ľahšej manipulácie s ním a tým príde nenaplneniu želaného zámeru. V prípade skrutkovacích uzáverov (väčšina uzáverov pri nealkoholických nápojoch) je uvedená zmena nemožná pri existujúcej technológii. Potrebu nového vývoja technológie a následnej výroby, testovania a výmeny technológie na výrobu uzáverov, ale aj na výrobu predliskov a technológie na plnenie obalov, čo znamená vyššie náklady na vývoj a investície, ktoré sa premietnu do spotrebiteľských cien vo forme ich zvýšenia. Vzhľadom na skutočnosť, že najbežnejší typ skrutkovacieho uzáveru má hmotnosť okolo 2g a PET 1,5 l fľaša 28 g, má riešenie odpadov pochádzajúcich z fliaš väčšiu prioritu oproti odpadu pochádzajúcim z uzáverov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Považujeme za potrebné RPS doplniť. K článku 9 smernice (Separovaný zber): Podľa navrhovaného článku 9 smernice členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby do roku 2025 uskutočnili separovaný zber 90 % ustanovených jednorazových plastových výrobkov (aj plastové nápojové obaly) uvedených na trh v danom roku podľa hmotnosti prostredníctvom vratných záloh alebo cieľov pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Navrhujeme stanoviť ciele recyklácie jednorazových plastových nápojových obalov postupne: 75% v roku 2025 a 90% v roku 2030. Odôvodnenie: Vzhľadom na doterajšie skúsenosti so systémami rozšírenej zodpovednosti výrobcu prostredníctvom separovaného zberu na úrovni obcí je možné tvrdiť, že najúčinnejšie systémy sú schopné vyzbierať a následne recyklovať plastové jednorazové nápojové obaly na úrovni maximálne 60%. Z uvedeného vyplýva, že cieľ recyklácie na úrovni 90% je možné dosiahnuť len zavedením povinného zálohovania týchto obalov, čo tiež dokazujú praktické skúsenosti z krajín, kde tieto zálohy sú v praxi zavedené (Dánsko, Švédsko, Chorvátsko, Nemecko, Fínsko, Island, Litva, Holandsko, Estónsko, Nórsko). Mnohé krajiny investovali značné investície do systémov separovaného zberu. Tieto investície by boli zbytočné. Zavedenie zálohovania na plastové jednorazové nápojové obaly by znamenalo: • značný zásah do uplatňovaného systému RZV a separovaného zberu, najmä sektora plastových obalov a neobalových výrobkov, z ktorého by bola vyňatá najlukratívnejšia surovina, • nové požiadavky na obchod, t. j. priestory na zber odpadu, lisy, administratíva, • požiadavku na vznik zastrešujúcej organizácie - clearingového centra, ktoré by riadilo tok financií, informácií a materiálu, • zníženie množstva odpadu a zvýšenie dostupnosti vstupnej suroviny pre recyklačné firmy, čo by riešilo jeden z hlavných problémov dotknutej spoločnosti – nízka miera zberu vstupnej suroviny, • väčší priestor pre pridanie ďalších komodít do povinného zálohovania po jeho zavedení na plastové nápojové obaly (hliníkové plechovky, sklené obaly). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Navrhujeme RPS doplniť: Navrhujeme do smernice doplniť ustanovenia, ktoré ochránia malé obchody pred neprimeranou záťažou (spätný odber – nároky na plochu, lisy, skladovanie, reportovanie, fin. toky). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Navrhujeme RPS doplniť o zdôraznenie potreby, aby vlastníkom organizátora systému zálohovania jednorazových obalov boli výrobcovia obalov a obchod, nie štát, obce ani zberové spoločnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Navrhujeme RPS doplniť o zdôraznenie, že považujeme za nevyhnutnosť zapojiť do tvorby systému výrobcov, obalov a lokálnych recyklátorov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.3.1 Na základe analýzy vplyvov sa predpokladá zavedenie systému vratných záloh pre jednorazové plastové nápojové fľaše – toto ale nie je jediné možné riešenie na dosiahnutie cieľa separovaného zberu (čl. 9 návrhu smernice), ktoré smernica ponúka. Zálohovanie je len jednou z možností, ako tento cieľ dosiahnuť. Členské štáty si môžu zvoliť aj inú alternatívu, a to – ustanovenie cieľov v oblasti triedeného zberu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v SR (nastavovanie nového systému triedeného zberu komunálnych odpadov od roku 2016) máme za to, že opätovná zmena systému by nepriniesla želané fungovanie trhu. Je potrebné najprv doterajší systém vyhodnotiť, a až následne robiť úpravy (napr. vyčleniť PET fľaše spod plastov a ustanoviť pre ne samostatný cieľ zberu a recyklácie/zhodnotenia), prípadne ustanoviť finančné stimuly pre výrobcov, ktorí budú používať iné (alternatívne) materiály. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k časti II. bod 12. (Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu) článok 9. vlastného materiálu: Vzhľadom na doterajšie skúsenosti so systémami rozšírenej zodpovednosti výrobcu prostredníctvom separovaného zberu na úrovni obcí je možné tvrdiť, že najúčinnejšie systémy sú schopné vyzbierať a následne recyklovať plastové jednorazové nápojové obaly na úrovni max. 60%. Vzhľadom na uvedené, navrhujeme stanoviť ciele recyklácie jednorazových plastových nápojových obalov postupne: 75% v r. 2025 a 90% v r. 2030. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k časti IV vlastného materiálu - „Vplyvy na vybrané oblasti“ Do stanoviska SR odporúčame zahrnúť návrh pre krajiny s nízkou mierou recyklácie na postupné dosiahnutie navrhovaného cieľa separovaného zberu (90%) v čl. 9 návrhu smernice. Odôvodnenie: 90%-ný cieľ separovaného zberu pre plastové fľaše na nápoje do roku 2025 nie je pre SR dosiahnuteľný, ani pri zavedení zálohovaných plastových fliaš na nápoje. Tak ako aj pri iných EU smerniciach, by krajiny s nízkou mierou recyklácie mali mať posunutú účinnosť dosiahnutia daného cieľa, resp. postupné dosahovanie stanoveného cieľa. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k časti IV vlastného materiálu - „Vplyvy na vybrané oblasti“ Do stanoviska SR je potrebné zahrnúť aj negatívne vplyvy návrhu smernice na podnikateľské prostredie, a teda hlavne finančné zaťaženie. Stanovisko SR vyznieva len pozitívne a nezahŕňa možné riziká aplikácie návrhu smernice. Odôvodnenie: Aj Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3 uvádza náklady na podnikateľské prostredie, ktoré ale nie je možné vyhodnotiť (priame aj nepriame finančné náklady). Ich dopad bude ale negatívny a bude predstavovať finančné zaťaženie výrobcov pod systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). V súvislosti s nákladmi na zavedenie zálohovania plastových nápojových fliaš, s novými informačnými povinnosťami, ako aj s nákladmi súvisiacimi s čistením odpadu, nie je možné tieto dopady na podnikateľské prostredie jednoznačne definovať, ale je jednoznačne zrejmé, že negatívne dopady – výrazné finančné zaťaženie nebude zanedbateľné, práve naopak. Čo sa týka nákladov na čistenie odpadu, minimálne na národnej úrovni (ak nie na úrovni EÚ), bude potrebné bližšie špecifikovať, do akej miery by systémy RZV mali zodpovedať za čistenie odpadu, tzv. littering (spadajú pod to napr. aj čierne skládky, uličné smeti ???), nakoľko nie je možné, aby všetky náklady boli financované cez RZV, nakoľko pod to spadajú aj mnohé iné výrobky, nie len jednorazové plastové výrobky. Je potrebné zabezpečiť, aby výrobcovia plastových výrobkov neboli enormne zaťažení na úkor iných výrobcov, ktorých výrobky sa tiež voľne vyskytujú v životnom prostredí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k časti III. (DÔSLEDKY NA LEGISLATÍVU SR A ADMINISTRATÍVNU PRAX SR) vlastného materiálu: Komisia v čl. 6 návrhu smernice navrhuje, aby výrobca mal právo uvádzať na trh nápojové obaly, t.j. obaly používané na tekutiny, ako sú nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú pripevnené k obalu počas fázy používania výrobku. K predmetnému návrhu uvádzame, že prijatie takéhoto návrhu by znamenal: (1) vyššiu spotrebu primárneho materiálu, z ktorého sú uzávery vyrobené, t.j. prijatie navrhovanej úpravy by malo priamo vyšší negatívny dopad na životné prostredie a klímu vo fáze výroby uzáverov, ako aj vo fáze výroby surovín pre samotné uzávery; (2) nevyhnutnú potrebu nového vývoja technológie a následnej výroby, testovania a výmeny technológie na výrobu uzáverov, ale aj na výrobu predliskov a technológie na plnenie obalov, čo by znamenalo vyššie náklady na vývoj a investície, ktoré sa premietnu do spotrebiteľských cien vo forme ich zvýšenia; Na základe vyššie uvedeného navrhujeme pred transpozíciou smernice a novelizáciou príslušných národných legislatívnych právnych predpisov vypracovať analýzu realizovateľnosti, ktorá by posúdila dopad na životné prostredie z celého životného cyklu výrobku = vrchnáku pri navrhovanom novom riešení, t.j. keď bude tento vrchnák pripevnený ku fľaši a až na základe záverov analýzy navrhnúť príslušné legislatívne opatrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k materiálu ako celku V prípade informačných kampaní pre spotrebiteľa, zameraných na škodlivosť plastových výrobkov a predchádzanie vzniku odpadu z týchto výrobkov, by bolo vhodné zo strany štátu zriadiť iniciatívu, na celoštátnu podporu tejto agendy, ako bola napr. úspešná iniciatíva „Slovensko bez igelitiek“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) K bodu IV „Vplyvy na vybrané oblasti“ Pripomienka: Do stanoviska SR odporúčame zahrnúť návrh pre krajiny s nízkou mierou recyklácie na postupné dosiahnutie navrhovaného cieľa separovaného zberu (90%) v čl. 9 návrhu smernice. Odôvodnenie: 90%-ný cieľ separovaného zberu pre plastové fľaše na nápoje do roku 2025 nie je pre SR dosiahnuteľný, ani pri zavedení zálohovaných plastových fliaš na nápoje. Tak ako aj pri iných EU smerniciach, by krajiny s nízkou mierou recyklácie mali mať posunutú účinnosť dosiahnutia daného cieľa, resp. postupné dosahovanie stanoveného cieľa. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) Všeobecne Pripomienka: V prípade informačných kampaní pre spotrebiteľa, zameraných na škodlivosť plastových výrobkov a predchádzanie vzniku odpadu z týchto výrobkov, by bolo vhodné zo strany štátu zriadiť iniciatívu, na celoštátnu podporu tejto agendy, ako bola napr. úspešná iniciatíva „Slovensko bez igelitiek“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.3.1 Pripomienka: Na základe analýzy vplyvov sa predpokladá zavedenie systému vratných záloh pre jednorazové plastové nápojové fľaše – toto ale nie je jediné možné riešenie na dosiahnutie cieľa separovaného zberu (čl. 9 návrhu smernice), ktoré smernica ponúka. Zálohovanie je len jednou z možností, ako tento cieľ dosiahnuť. Členské štáty si môžu zvoliť aj inú alternatívu, a to – ustanovenie cieľov v oblasti triedeného zberu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v SR (nastavovanie nového systému triedeného zberu komunálnych odpadov od roku 2016) máme za to, že opätovná zmena systému by nepriniesla želané fungovanie trhu. Je potrebné najprv doterajší systém vyhodnotiť, a až následne robiť úpravy (napr. vyčleniť PET fľaše spod plastov a ustanoviť pre ne samostatný cieľ zberu a recyklácie/zhodnotenia), prípadne ustanoviť finančné stimuly pre výrobcov, ktorí budú používať iné (alternatívne) materiály. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) K bodu IV „Vplyvy na vybrané oblasti“ Pripomienka: Do stanoviska SR je potrebné zahrnúť aj negatívne vplyvy návrhu smernice na podnikateľské prostredie, a teda hlavne finančné zaťaženie. Stanovisko SR vyznieva len pozitívne a nezahŕňa možné riziká aplikácie návrhu smernice. Odôvodnenie: Aj Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3 uvádza náklady na podnikateľské prostredie, ktoré ale nie je možné vyhodnotiť (priame aj nepriame finančné náklady). Ich dopad bude ale negatívny a bude predstavovať finančné zaťaženie výrobcov pod systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). V súvislosti s nákladmi na zavedenie zálohovania plastových nápojových fliaš, s novými informačnými povinnosťami, ako aj s nákladmi súvisiacimi s čistením odpadu, nie je možné tieto dopady na podnikateľské prostredie jednoznačne definovať, ale je jednoznačne zrejmé, že negatívne dopady – výrazné finančné zaťaženie nebude zanedbateľné, práve naopak. Čo sa týka nákladov na čistenie odpadu, minimálne na národnej úrovni (ak nie na úrovni EÚ), bude potrebné bližšie špecifikovať, do akej miery by systémy RZV mali zodpovedať za čistenie odpadu, tzv. littering (spadajú pod to napr. aj čierne skládky, uličné smeti ???), nakoľko nie je možné, aby všetky náklady boli financované cez RZV, nakoľko pod to spadajú aj mnohé iné výrobky, nie len jednorazové plastové výrobky. Je potrebné zabezpečiť, aby výrobcovia plastových výrobkov neboli enormne zaťažení na úkor iných výrobcov, ktorých výrobky sa tiež voľne vyskytujú v životnom prostredí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail