LP/2018/470 Mimoriadne finančné požiadavky na kontrolu afrického moru ošípaných na území Slovenska

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vzhľadom na vyššie uvedené žiadam z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky vypustiť úlohu B. 1. pre podpredsedu vlády a ministra financií ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v roku 2018. V tejto súvislosti je potrebné vypustiť podpredsedu vlády a ministra financií aj z časti „Vykoná:“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všetky výdavky vyplývajúce z predloženého materiálu určené na kontrolu afrického moru ošípaných, aplikáciu opatrení proti zavlečeniu nákazy a eliminovanie dopadov choroby v prípade zavlečenia nákazy na územie Slovenskej republiky v roku 2018 v sume 9 361 100 eur, z toho bežné výdavky v sume 5 251 100 eur a kapitálové výdavky v sume 4 110 000 eur, ako aj bežné výdavky v rokoch 2019 až 2021 v sume 5 185 100 eur ročne žiadam zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V nadväznosti na uvedené žiadam upraviť doložku vybraných vplyvov, ako aj príslušné časti analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, kde žiadam tiež doplniť spôsob výpočtu odhadovaných bežných výdavkov na roky 2019 až 2021 a ich štruktúru doplniť do tabuľky č. 4. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov - odporúčame doplniť informácie do časti 5. Alternatívne riešenia nasledujúcou formou: Alternatíva 0: zachovanie súčasného stavu – potrebné vysvetliť, prečo je zachovanie súčasného stavu nežiaduce. Alternatíva 1: potrebné vysvetliť, prečo bola zvolená práve takáto alternatíva riešenia problému. - odporúčame doplniť do časti 12. Zdroje, ktoré sú jej povinnými náležitosťami. Nejde o finančné zdroje ako uviedol predkladateľ, ale o zdroje relevantných údajov a informácií. Odôvodnenie: Doložka vybraných vplyvov nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Pripomienka je obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov - odporúčame dopracovať časť 8. Preskúmanie účelnosti, keďže je žiaduce, aby bolo vyhodnotené, či boli požadované finančné prostriedky využité účelne, efektívne a či bol naplnený cieľ predkladaného materiálu. Odôvodnenie: Doložka vybraných vplyvov nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Pripomienka je obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov - odporúčame v časti 10. Poznámky uviesť: Modelový príklad vyčíslenia nákladov a škôd, ktoré by mohli vzniknúť podnikateľskému subjektu v prípade afrického moru ošípaných Slovenskej republike pri eradikácii chovu ošípaných je uvedený v prílohe 1 vlastného materiálu. Pripomienka je obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že predkladaný materiál má negatívne vplyvy na informatizáciu. V predkladacej správe sa uvádza, že predkladaný materiál nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti a zároveň sa neuvádzajú vplyvy na služby pre občana, ktoré sú v doložke vybraných vplyvov uvedené ako žiadne. Navrhujeme v predkladacej správe a v doložke vybraných vplyvov zjednotiť informáciu o vplyvoch na informatizáciu a o vplyvoch na služby pre občana . Pripomienka je obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail