LP/2018/37 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Národnej banke Slovenska (ďalej len „NBS“) bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (ďalej len „návrh nariadenia“). NBS z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti posúdila predmetný materiál a dovoľuje si Vám oznámiť nasledovné. Predkladaný návrh riadneho predbežného stanoviska v súlade s návrhom nariadenia konštatuje, že novou právnou úpravou vznikne prudenciálny rámec, ktorý je lepšie prispôsobený obchodnému modelu investičných spoločností (obchodníkov s cennými papiermi). Návrh nariadenia však nekonštatuje nižšie kapitálové požiadavky, skôr iba snahu, aby sa súhrnne príliš nezvýšili. Spolu s konštatovanými počiatočnými nákladmi a súvisiacimi ďalšími nákladmi na zavedenie a dodržiavanie nových pravidiel sa NBS nazdáva, že pozitívny vplyv návrhu nariadenia na podnikateľský sektor sa jednoznačne očakávať nedá. Na základe vyčíslenia efektov nových pravidiel každým jedným subjektom sa bude dať pozitívnosť alebo negatívnosť nových opatrení konštatovať na reálnom základe. Výsledky takejto analýzy v predkladanom materiáli chýbajú. NBS si preto v tejto fáze nedovoľuje potvrdiť stanovisko predkladateľa v tom, že vplyv na podnikateľské prostredie bude jednoznačne pozitívny. Návrh nariadenia obsahuje pri viacerých ustanoveniach právomoc Komisie dodatočne prijať príslušné delegované, vykonávacie alebo regulačné technické predpisy. V záujme zachovania prehľadnosti, transparentnosti a jasnosti pravidiel novej regulácie navrhujeme obmedziť počet a rozsah delegovaných, vykonávacích a technických predpisov a v čo najväčšej miere dopracovať ustanovenia návrhu nariadenia (Level 1) tak, aby nebolo potrebné v takej vysokej miere odkazovať na delegované a vykonávacie predpisy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K dôvodovej správe: Odporúčame zosúladiť techniku uvádzanie právnych aktov EÚ s vlastným materiálom z dôvodu, že vo vlastnom materiáli sú právne akty EÚ uvedené priamo v texte, v dôvodovej správe v poznámkach pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu odporúčame: 1. Vo všeobecnej časti I. v bode 7 na str. 1 rozpísať slovne skratku "REFIT". Na str. 8 legislatívnu skratku uvedenú v zátvorke "(MiFiD)" nahradiť znením (ďalej len "MiFiD"). Táto pripomienka sa vzťahuje na celý materiál. 2. Slovo "stanovuje" nahradiť slovom "ustanovuje", ak sa používa v spojení s právnym predpisom. 3. V stanovisku Slovenskej republiky (II.časť) 12. bode"Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu" v časti "Vlastné zdroje" na str. 4 je zavedená legislatívna skratka "(ďalej len CRD IV") ale prvýkrát je použitá v časti "Úroveň uplatňovania". Z tohto dôvodu odporúčame zaviesť uvedenú legislatívnu skratku v časti "Úroveň uplatňovania". V tomto istom bode na str. 6 je v časti "Prechodné ustanovenia" použitá legislatívna skratka "CRD IV/CRR, v nasledujúcej časti "Systémovo významné investičné spoločnosti" je použitá skratka CRR/CRD IV, z tohto dôvodu odporúčame zosúladiť ich písanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: Návrh uznesenia vlády SR nie vyplnený, z tohto dôvodu nie je možné pripomienkovať ho. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail